Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
java .properties dosyalarından boolean okumak istersek dikkat etmeli. Özellikle Groovy gibi dinamik dillerde...

Java'da .properties dosyalarındaki satırlar String isim-değer ikilileri şeklinde okunur.

myconfig.value = false

dendiği zaman buradaki false değeri bir String'dir ve buna dikkat etmek gerekir.

Örneğin Grails'de (2.x) Config.groovy'de ek properties dosyaları tanımlamak için grails.config.locations listesi tanımlanabilir.

###Config.groovy

grails.config.locations = ['ekBilgiler_1.properties', 'ekBilgiler_2.properties']

şeklinde ek .properties dosyaları göstererek Grails'in bu dosyalardan özellik çekmesini isteyebiliriz. Varsayalım ki ekBilgiler1.properties dosyasında

özellik1.acikMi = false

diye bir satır var. Belirtmek istediğimiz şey özellik1 özelliğini kapatmak. Fakat buradaki 'false' bilgisi boolean değil String türündedir ve boş olmayan herhangi bir String, Groovy tarafından true olarak yorumlanır.

assert ('false' as Boolean) == true

Ek bilgi: http://stackoverflow.com/a/7293948

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.