Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
Python'da dosyanın son değiştirme zamanını almak
import os
(mode, ino, dev, nlink, uid, gid, size, atime, mtime, ctime) = os.stat("dosya.py")
# bu çok tercih edilmez. bir de daha karışık
####### ya da #########
a = os.path.getmtime("foo.py")
print type(a) # float
# 1340619312.918 gibi bir float sayı verir. Bunu okunabilir hale getirmek için time modülündeki ctime metodu kullanılabilir.
import time
print time.ctime(os.path.getmtime("foo.py")) # 'Mon Jun 25 13:15:12 2012'
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment