Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
Groovy Generic Metod Ayıklama Hatası

Groovy'de

// derleme hatası
<T> void execute(Request<T> request) {
  // kodlar
}

tarzı bir metot imzası ayıklama hatasına(parsing error) sebep olur. Bu sorunu gidermek için generic tip bildiriminin başına keyword eklemek gerekir. public, private, protected gibi bir erişim niteliyicisi (access modifier) veya def gibi bir bildirim eklemek yeterlidir.

// doğru kod
def <T> void execute(Request<T> request) {
  // kodlar
}

Bilgi: http://stackoverflow.com/a/11395596/3871815

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment