Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@bugkiller78

bugkiller78/DN2_2.py

Created Oct 18, 2020
Embed
What would you like to do?
SmartNinja_DN2_2
#DN2.2 FIZZBUZZ
print('Welcome to FIZZ AND BUZZ program')
number = int(input( 'Please enter your desired number between 1 and 100:'))
for x in range(1, number + 1): #določi število ponovitev loopa
if x % 3 == 0: # Če je številka deljiva z celim številom dobimo vrednost 0 , če ni pa vrednost 1
print('FIZZ')
elif x % 5 == 0:
print('BUZZ')
elif x % 3 == 0 and x % 5 == 0:
print('FIZZBUZZ')
else:
print(x)
print('')
print('GAME OVER')
@LoncarKlemen

This comment has been minimized.

Copy link

@LoncarKlemen LoncarKlemen commented Oct 21, 2020

Manjka ti del ki omeji vnos stevila med 1 in 100.
Eno izmed moznih resitev implementacije ti posiljam spodaj:

while True:
  num = int(input('Vnesi poljubno število med 1 in 100: '))

  if num > 100 or num <1:
    print("Vnešena številka je neveljavna. Poskusite znova.")
  else:
    for x in range(1, num + 1): # Za range od 1 do poljubnega števila (povečano za 1,ker Python šteje od 0)

      if x % 3 == 0 and x % 5 == 0: # če je število deljivo s 3 in 5
        print("fizzbuzz")
      elif x % 3 == 0:
        print("bizz")
      elif x % 5 == 0:
        print("buzz")
      else:
        print(x)
    break

V tej kodi mora uporabnik vnasati stevilo tako dolgo dokler ga ne vnese med 1 in 100, ko pa mu program izpise pravilno, se hkrati tudi zakljuci.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.