Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@chiro-hiro

chiro-hiro/part-time-4.md

Last active May 26, 2018
Embed
What would you like to do?
Part time part 4/chap 6

Đoạn code bên dưới sẽ giúp Ethereum không bị trapped trong smart contract khi có người dùng vô tình gửi Ethereum vào.

  //We don't let any trapped in this contract
  function () public payable {
    revert();
  }

Từ Solidity 0.4.21 thì việc dùng constructor sẽ thay thế cho việc sử dụng function có cùng tên với smart contract.

  //Empty constructor
  constructor () public {}

Cùng xét function sau:

  //Creator able to cancel his own jobs
  function cancel(uint256 jobId)
  public onlyCreator(jobId) onlyAvailableJob(jobId) onlyValidId(jobId) returns(bool)
  {
    //Job will become unavailable due to end isn't equal to 0
    jobData[jobId].end = block.timestamp;

    //Smart contract have to return mortgage
    jobData[jobId].creator.transfer(jobData[jobId].salary);

    emit CancelCreatedJob(jobId, msg.sender);

    return true;
  }

Có những điểm đáng chú ý như sau:

 • returns(bool)return true;: Nhiều bạn sẽ tự hỏi đoạn này có cần thiết không, câu trả lời sẽ là có vì nếu smart contract của bạn được trigger từ bên ngoài. Khi người dùng muốn đảm bảo rằng lời gọi của họ đã được trigger thì cách an toàn nhất là sữ dụng require(PartTime.cancel(2));. Nếu việc gọi cancel() là thất bại, thì revert() sẽ được gọi đảo ngược các thay đổi của bạn.
 • Mình đặt jobData[jobId].end = block.timestamp; ở đầu, điều này sẽ thay đổi trạng thái của blockchain, nhưng nếu transfer thất bại jobData[jobId].creator.transfer(jobData[jobId].salary); thì toàn bộ changed sẽ được đảo ngược vì address.transfer(value) tương đương require(address.send(value));.

Việc mình viết thế này sẽ an toàn hơn cách viết sau:

  //Creator able to cancel his own jobs
  function cancel(uint256 jobId)
  public onlyCreator(jobId) onlyAvailableJob(jobId) onlyValidId(jobId)
  {
    emit CancelCreatedJob(jobId, msg.sender);
    
    //Smart contract have to return mortgage
    jobData[jobId].creator.transfer(jobData[jobId].salary);
    
    //Job will become unavailable due to end isn't equal to 0
    jobData[jobId].end = block.timestamp;
  }

Vì vậy bạn nên cân nhắc là nên viết gì trước và nên viết gì sau, điều gì sẽ quan trọng nhất trong code của bạn(?).

Cùng xét function sau:

  //Creator pay money
  function pay(uint256 jobId)
  public onlyValidId(jobId) onlyCreator(jobId) onlyNotCompleted(jobId) returns(bool) {
    uint256 value;
    
    //Fund = salary + mortgage
    value = jobData[jobId].salary;
    value = value + (value/10);

    //Mark job as completed
    jobData[jobId].completed = true;

    //Transfer fund and mortgage to labor
    jobData[jobId].labor.transfer(value);
    
    emit Paid(jobData[jobId].creator, jobData[jobId].labor, value);

    return true;
  }

Trong đoạn này khi creator trả lương cho labor, mình cần đảm bảo là creator trả đúng vì ngoài tiền công salary còn một khoản thế chấp salary/10 mình dùng để đảm bảo anonymous không spam bằng cách trigger take().

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.