Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
Gerekli Sınıflar
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Net.Http;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using Newtonsoft.Json;
using Xamarin.Forms;
namespace CloudPrint.Clients
{
public sealed class GoogleCloudPrintClient
{
private readonly HttpClient _httpClient;
private readonly string _clientId;
private readonly string _clientSecret;
public GoogleCloudPrintClient(string clientId, string clientSecret)
{
_clientId = clientId;
_clientSecret = clientSecret;
_httpClient = new HttpClient { BaseAddress = new Uri("https://www.google.com/cloudprint/") };
}
public void GirisYap()
{
// Google ın login sayfasını gösterecek bir web view ayarlıyorum
var webSayfasi = new WebView
{
HorizontalOptions = LayoutOptions.FillAndExpand,
VerticalOptions = LayoutOptions.FillAndExpand,
// scope : benim istediğim yetkileri belirtiyor.
// client_id : uygulamamı belirtiyor.
// response_type : geriye code dönmesini istediğimi belirtiyor.
// redirect_uri : giriş yapılınca yönlenmesini istediğim sayfayı belirtiyor.
Source =
$"https://accounts.google.com/o/oauth2/v2/auth?scope=https%3A%2F%2Fwww.googleapis.com%2Fauth%2Fcloudprint&response_type=code&client_id={_clientId}&redirect_uri=http%3A%2F%2Flocalhost%3A80"
};
//Uygulamamın aktif sayfasını değiştiriyorum
var mevcutSayfa = Application.Current.MainPage;
Application.Current.MainPage = new ContentPage { Content = webSayfasi };
//web view adresi değiştiğinde
webSayfasi.Navigated += async (s, e) =>
{
// adres bu bilgiliyi içeriyorsa login başarılıdır, başarılı olmayan senaryoları size bırakıyorum
if (e.Url.Contains("?code="))
{
// ihtiyacım olan kod URL içinde, string i parçalayıp alıyorum
var kod = e.Url.Substring(e.Url.LastIndexOf("?code=", StringComparison.Ordinal) + 6);
// web view içinde yönlendirme hatası gözükmemesi için gizliyorum
webSayfasi.Source = new HtmlWebViewSource { Html = @"<html><body> <h1Bekleyiniz</h1> </body></html>" };
// tek kullanımlık bir http client açıyorum, tek kullanımlık olduğundan işim bittiği anda dispose ediyorum
using (var tokenClient = new HttpClient())
{
// elimdeki kod ve uygulamamın gizli anahtarı ile yetkilendirme işini yapıyorum
// bana token dönecek,
var requestContent = new FormUrlEncodedContent(new Dictionary<string, string>
{
{"code",kod },
{"client_id",_clientId },
{"client_secret", _clientSecret },
{"redirect_uri","http://localhost:80" },
{"grant_type","authorization_code" },
});
var yanit = await tokenClient.PostAsync("https://www.googleapis.com//oauth2/v4/token", requestContent);
var yanitIcerigi = await yanit.Content.ReadAsStringAsync();
// dönen bilgiyi json dan dictionary'e çevirip token kısmını alıyorum
var token = JsonConvert.DeserializeObject<IDictionary<string, string>>(yanitIcerigi)["access_token"];
// bundan sonraki tüm isteklerimde bu token ı kullanacağım
_httpClient.DefaultRequestHeaders.Authorization =
new System.Net.Http.Headers.AuthenticationHeaderValue("Bearer", token);
}
// Login ekranını göstermeden önceki sayfaya dönüyorum
Application.Current.MainPage = mevcutSayfa;
}
};
}
public async Task<List<Printer>> YazicilariGetirAsync()
{
if (_httpClient.DefaultRequestHeaders.Authorization == null)
{
GirisYap();
return null;
}
var yanitIcerigi = await _httpClient.GetStringAsync("search");
return JsonConvert.DeserializeObject<AramaSonucu>(yanitIcerigi).Printers.ToList();
}
public async Task<bool?> YazdirAsync(Printer yazici, string yazi)
{
if (_httpClient.DefaultRequestHeaders.Authorization == null)
{
GirisYap();
return null;
}
var requestContent = new FormUrlEncodedContent(new Dictionary<string, string>
{
{"printerid",yazici.Id },
{"title", "Xamarin TR" },
{"ticket", JsonConvert.SerializeObject(new
{
version = "1.0",
print = new
{
color = new {type="STANDARD_MONOCHROME"},
copies = new {copies = 1}
},
},Newtonsoft.Json.Formatting.Indented)},
{"content", yazi },
{"contentType","text/plain" },
});
using (var yanit = await _httpClient.PostAsync("submit", requestContent))
{
return yanit.IsSuccessStatusCode;
}
}
}
public class Params
{
[JsonProperty("q")]
public IList<string> Q { get; set; }
[JsonProperty("connection_status")]
public IList<string> ConnectionStatus { get; set; }
[JsonProperty("use_cdd")]
public IList<string> UseCdd { get; set; }
[JsonProperty("extra_fields")]
public IList<string> ExtraFields { get; set; }
[JsonProperty("type")]
public IList<string> Type { get; set; }
}
public class Request
{
[JsonProperty("time")]
public string Time { get; set; }
[JsonProperty("params")]
public Params Params { get; set; }
[JsonProperty("user")]
public string User { get; set; }
[JsonProperty("users")]
public IList<string> Users { get; set; }
}
public class Current
{
[JsonProperty("xmpp_timeout_value")]
public int XmppTimeoutValue { get; set; }
}
public class LocalSettings
{
[JsonProperty("current")]
public Current Current { get; set; }
}
public class Printer
{
[JsonProperty("isTosAccepted")]
public bool IsTosAccepted { get; set; }
[JsonProperty("displayName")]
public string DisplayName { get; set; }
[JsonProperty("local_settings")]
public LocalSettings LocalSettings { get; set; }
[JsonProperty("description")]
public string Description { get; set; }
[JsonProperty("capsHash")]
public string CapsHash { get; set; }
[JsonProperty("updateTime")]
public string UpdateTime { get; set; }
[JsonProperty("type")]
public string Type { get; set; }
[JsonProperty("ownerId")]
public string OwnerId { get; set; }
[JsonProperty("tags")]
public IList<string> Tags { get; set; }
[JsonProperty("gcpVersion")]
public string GcpVersion { get; set; }
[JsonProperty("proxy")]
public string Proxy { get; set; }
[JsonProperty("ownerName")]
public string OwnerName { get; set; }
[JsonProperty("createTime")]
public string CreateTime { get; set; }
[JsonProperty("defaultDisplayName")]
public string DefaultDisplayName { get; set; }
[JsonProperty("name")]
public string Name { get; set; }
[JsonProperty("connectionStatus")]
public string ConnectionStatus { get; set; }
[JsonProperty("id")]
public string Id { get; set; }
[JsonProperty("status")]
public string Status { get; set; }
[JsonProperty("accessTime")]
public string AccessTime { get; set; }
}
public class AramaSonucu
{
[JsonProperty("success")]
public bool Success { get; set; }
[JsonProperty("request")]
public Request Request { get; set; }
[JsonProperty("printers")]
public IList<Printer> Printers { get; set; }
[JsonProperty("xsrf_token")]
public string XsrfToken { get; set; }
}
}
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment