Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@cjaca
Created Apr 18, 2021
Embed
What would you like to do?
esp32-cam
//Dodawanie bibliotek do tworzenia serwera
#include "esp_camera.h"
#include <WiFi.h>
#include "esp_timer.h"
#include "img_converters.h"
#include "Arduino.h"
#include "fb_gfx.h"
#include "esp_http_server.h"
//Zamiana danych do sieci WiFi
const char * ssid = "IDENTYFIKATOR_SIECI";
const char * password = "HASŁO_DO_SIECI";
#define PART_BOUNDARY "123456789000000000000987654321"
// Definiowanie modelu uzywanej plytki, w projekcie został wykorzystany AI_THINKER
#define CAMERA_MODEL_AI_THINKER
#define PWDN_GPIO_NUM 32
#define RESET_GPIO_NUM - 1
#define XCLK_GPIO_NUM 0
#define SIOD_GPIO_NUM 26
#define SIOC_GPIO_NUM 27
#define Y9_GPIO_NUM 35
#define Y8_GPIO_NUM 34
#define Y7_GPIO_NUM 39
#define Y6_GPIO_NUM 36
#define Y5_GPIO_NUM 21
#define Y4_GPIO_NUM 19
#define Y3_GPIO_NUM 18
#define Y2_GPIO_NUM 5
#define VSYNC_GPIO_NUM 25
#define HREF_GPIO_NUM 23
#define PCLK_GPIO_NUM 22
static
const char * _STREAM_CONTENT_TYPE = "multipart/x-mixed-replace;boundary="
PART_BOUNDARY;
static
const char * _STREAM_BOUNDARY = "\r\n--"
PART_BOUNDARY "\r\n";
static
const char * _STREAM_PART = "Content-Type: image/jpeg\r\nContent-Length: %u\r\n\r\n";
httpd_handle_t stream_httpd = NULL;
static esp_err_t stream_handler(httpd_req_t * req) {
//Definicja zmiennych
camera_fb_t * fb = NULL;
esp_err_t res = ESP_OK;
size_t _jpg_buf_len = 0;
uint8_t * _jpg_buf = NULL;
char * part_buf[64];
res = httpd_resp_set_type(req, _STREAM_CONTENT_TYPE);
//sprawdzanie czy komunikacja z płytką się powiodła
if (res != ESP_OK) {
return res;
}
while (true) {
fb = esp_camera_fb_get();
//jeśli komunikacja z płytką się nie powiodła zwracany jest błąd
if (!fb) {
Serial.println("Uchwycenie obrazu się nie powiodło”);
res = ESP_FAIL;
} else {
if (fb -> width > 400) {
//kompresja obrazu
if (fb -> format != PIXFORMAT_JPEG) {
bool jpeg_converted = frame2jpg(fb, 80, & _jpg_buf, & _jpg_buf_len);
esp_camera_fb_return(fb);
fb = NULL;
if (!jpeg_converted) {
Serial.println("JPEG compression failed");
res = ESP_FAIL;
}
} else {
_jpg_buf_len = fb -> len;
_jpg_buf = fb -> buf;
}
}
}
//sprawdzenie czy nie występują błędy
if (res == ESP_OK) {
size_t hlen = snprintf((char * ) part_buf, 64, _STREAM_PART, _jpg_buf_len);
res = httpd_resp_send_chunk(req, (const char * ) part_buf, hlen);
}
if (res == ESP_OK) {
res = httpd_resp_send_chunk(req, (const char * ) _jpg_buf, _jpg_buf_len);
}
if (res == ESP_OK) {
res = httpd_resp_send_chunk(req, _STREAM_BOUNDARY, strlen(_STREAM_BOUNDARY));
}
if (fb) {
esp_camera_fb_return(fb);
fb = NULL;
_jpg_buf = NULL;
} else if (_jpg_buf) {
free(_jpg_buf);
_jpg_buf = NULL;
}
if (res != ESP_OK) {
break;
}
}
return res;
}
//rozpoczęcie serwera kamery
void startCameraServer() {
httpd_config_t config = HTTPD_DEFAULT_CONFIG();
config.server_port = 80;
httpd_uri_t index_uri = {
.uri = "/",
.method = HTTP_GET,
.handler = stream_handler,
.user_ctx = NULL
};
if (httpd_start( & stream_httpd, & config) == ESP_OK) {
httpd_register_uri_handler(stream_httpd, & index_uri);
}
}
void setup() {
Serial.begin(115200);
Serial.setDebugOutput(false);
//konfigurowanie kamery/pinów
camera_config_t config;
config.ledc_channel = LEDC_CHANNEL_0;
config.ledc_timer = LEDC_TIMER_0;
config.pin_d0 = Y2_GPIO_NUM;
config.pin_d1 = Y3_GPIO_NUM;
config.pin_d2 = Y4_GPIO_NUM;
config.pin_d3 = Y5_GPIO_NUM;
config.pin_d4 = Y6_GPIO_NUM;
config.pin_d5 = Y7_GPIO_NUM;
config.pin_d6 = Y8_GPIO_NUM;
config.pin_d7 = Y9_GPIO_NUM;
config.pin_xclk = XCLK_GPIO_NUM;
config.pin_pclk = PCLK_GPIO_NUM;
config.pin_vsync = VSYNC_GPIO_NUM;
config.pin_href = HREF_GPIO_NUM;
config.pin_sscb_sda = SIOD_GPIO_NUM;
config.pin_sscb_scl = SIOC_GPIO_NUM;
config.pin_pwdn = PWDN_GPIO_NUM;
config.pin_reset = RESET_GPIO_NUM;
config.xclk_freq_hz = 20000000;
config.pixel_format = PIXFORMAT_JPEG;
//ustawienie jakości zdjęc JPEG
if (psramFound()) {
config.frame_size = FRAMESIZE_UXGA;
config.jpeg_quality = 10;
config.fb_count = 2;
} else {
config.frame_size = FRAMESIZE_SVGA;
config.jpeg_quality = 12;
config.fb_count = 1;
}
// Rozpoczęcie pracy kamery
esp_err_t err = esp_camera_init( & config);
if (err != ESP_OK) {
Serial.printf("Wystąpił błąd 0x%x", err);
return;
}
// połączenie WiFi
WiFi.begin(ssid, password);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(500);
Serial.print(".");
}
Serial.println("");
Serial.println("WiFi połączone");
Serial.print("Stream Kamery jest gotowy! idz do: http://");
Serial.print(WiFi.localIP());
// rozpocznięcie streama kamery w celu sprawdzenia obrazu w przeglądarce
startCameraServer();
}
void loop() {
delay(1);
}
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment