Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Avatar

Christian Johansen cjohansen

View GitHub Profile
View float.html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style type="text/css">
.container {
width: 500px;
height: 500px;
border: 1px solid red;
overflow: hidden;
}
View protocols.cljs
(defprotocol ExtMetaProtocol
:extend-via-metadata true
(ext-meta-protocol [x]))
(ext-meta-protocol (with-meta {} {`ext-meta-protocol (fn [_] 1)})) ;;=> 1
(extend-type clojure.lang.PersistentArrayMap
ExtMetaProtocol
(ext-meta-protocol [m]
2))
View utlysning.md

Beskrivelse av oppdraget

NRK utvikler nye løsninger for forvaltning av arkivinnhold for radio og TV. Et av målene er å tilrettelegge innhold og metadata for enklere og raskere publisering gjennom flere kanaler (lineær, nett, mobil) enn før. I tillegg skal løsningene levere infrastruktur for selvbetjening av publikum og «content-on-demand» gjennom bla. programspilleren (tv.nrk.no / radio.nrk.no).

Det er besluttet at tjenestene i størst mulig grad skal utvikles eller tilpasses i nært samarbeid med NRKs eksisterende utviklingsmiljø og at kunnskapsoverføring og kompetanseheving er viktige mål. Pedagogiske evner, evne til å kommunisere og

View drawer.js
import {createComponent} from 'origo-react';
import {DOM, createFactory} from 'react';
import {findDOMNode} from 'react-dom';
const {div} = DOM;
export const Drawer = createComponent({
componentWillAppear(callback) {
this.componentWillEnter(callback);
},
@cjohansen
cjohansen / main.js
Created Jan 6, 2016
Some people call this "dependency injection", I call it "passing arguments"
View main.js
var connect = require('my-connector');
var dep1 = require('dep1');
var dep2 = require('dep2')
exports.default = function (config) {
var connection = connect(config);
var myDep1 = dep1.init(connection);
var myDep2 = dep2.init(connection);
return {
View die.js
setTimeout(function () {
throw new Error('Oh my');
}, 2000);
View create-component.js
function createComponent(render) {
var def = typeof render === 'function' ? {render: render} : render;
render = def.render;
def.displayName = render.name;
def.render = function () {
return render.call(this, this.props.data, this.props.children);
};
if (!def.getInitialState) {
View create-component-es6.js
import {createFactory, createClass} from 'react';
export function createComponent(render) {
var def = typeof render === 'function' ? {render: render} : render;
render = def.render;
def.displayName = render.name;
def.render = function () {
const {data, children} = this.props;
return render.call(this, data, children);
View component.js
export function createComponent(render) {
var def = typeof render === 'function' ? {render: render} : render;
render = def.render;
def.render = function () {
const {data, children} = this.props;
return render.call(this, data, children);
};
if (!def.getInitialState) {
View reapp.js
/*global React*/
import {createApp} from '../../src/reapp';
import assign from 'lodash/object/assign';
import pick from 'lodash/object/pick';
const {h1, div, p, a, button} = React.DOM;
const app = createApp(document.getElementById('app'), {
routes: [
['viewUser', '/users/:id'],
['editUser', '/users/:id/edit']