Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@codingornot
Created March 19, 2017 05:40
Show Gist options
  • Save codingornot/73a85a25e117226032024e4fc0290f81 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save codingornot/73a85a25e117226032024e4fc0290f81 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Snippet para el programa Atom que genera un encabezado con información del programador para un archivo de lenguaje C.
'.source.c':
'Encabezado autor':
'prefix': 'caenc'
'body': """
/*=========================================================================*
* Programa: $1
* Versión: ${2:1.0}
*
* Autor: ${3:Tu Nombre}
* Creado el: ${4:01/01/2001}
* Última revisión: ${4:01/01/2001}
*=========================================================================*/
$5
"""
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment