Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@creyn

creyn/index.css Secret

Last active August 11, 2018 11:47
  • Star 0 You must be signed in to star a gist
  • Fork 0 You must be signed in to fork a gist
Star You must be signed in to star a gist
Embed
What would you like to do?
Droga Programisty : Szybkie Palce : CSS selektor ID
#dziennikZdarzen {
/* pozycja elementu wzgledem elementu nadrzednego */
position: absolute;
/* odleglosc elementu do dolnej krawedzi strony */
bottom: 10px;
/* odleglosc elementu od lewej krawedzi strony */
left: 10px;
/* ramka elementu, nie chcemy jej wiec dajemy zero */
border: 0px;
/* czy pokazac 'uchwyt' do powiekszania elementu przez uzytkownika */
resize: none;
/* czy pokazac scroll po prawej jesli tekst bedzie zbyt dlugi */
overflow:hidden;
}
<textarea id="dziennikZdarzen" ...></textarea>
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment