Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@creyn

creyn/index.js Secret

Created May 19, 2018 07:58
Show Gist options
  • Save creyn/3f7026b8e275a1f138fb85cd21885d5a to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save creyn/3f7026b8e275a1f138fb85cd21885d5a to your computer and use it in GitHub Desktop.
Droga Programisty : Szybkie Palce : funkcja Dzwiek
// Funkcja odtwarzajaca plik z efektem dzwiekowym z katalogu 'dzwieki'
function Dzwiek(dzwiek) {
// dzwieki ze strony https://freesound.org/
new Audio('dzwieki/' + dzwiek + '.mp3').play();
}
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment