Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@creyn
Created August 25, 2018 14:03
Show Gist options
  • Save creyn/60ecb5134b368a9302ebfae7e6ce0cee to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save creyn/60ecb5134b368a9302ebfae7e6ce0cee to your computer and use it in GitHub Desktop.
Droga Programisty : Kod : Zmienne Javy nazwy
int liczbaCalkowita; // ok - nazwa zaczyna sie od litery, kolejne slowa piszemy z duzej (dla czytelnosci)
int kolejnaLiczbaCalkowita_2; // ok - podkreslenia i cyfry sa dopuszczalne
int 3zlaNazwa; // nie ok - nazwa zmiennej nie moze rozpoczynac sie od cyfry
byte _bajt; // ok - nazwa zmiennej moze rozpoczynac sie od podkreslenia
long asldkfakjshdfiauwe; // nie ok - nazwa jest poprawna ale nic z niej nie wynika, uzywaj zawsze nazw ktore cos znacza
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment