Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@creyn

creyn/index.js Secret

Last active Apr 15, 2018
Embed
What would you like to do?
Droga Programisty : Szybkie Palce : funkcja Zanotuj
// Funkcja ktora loguje wiadomosc podczas dzialania gry.
// Wiadomosc jest wyswietlana w konsoli oraz na okienku tekstowym o nazwie 'dziennikZdarzen'.
function Zanotuj(wiadomosc) {
console.log(wiadomosc);
document.getElementById('dziennikZdarzen').value += wiadomosc + '\r\n'
}
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment