Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@creyn

creyn/index.js Secret

Last active Apr 15, 2018
Embed
What would you like to do?
Droga Programisty : Szybkie Palce : funkcja RozpocznijGre
// Funkcja sluzy do rozpoczynania nowej gry
function RozpocznijGre() {
// ustawienie poczatkowych wartosci zmiennych
punktyGracz1 = 0;
punktyGracz2 = 0;
licznikNacisniecGracz1 = 0;
licznikNacisniecGracz2 = 0;
liczbaRund = 3;
limitNacisniec = liczbaRund;
minimalnyCzasRundy = 5;
czyPojedynekTrwa = false;
czasRundy = WylosujCzasRundy(minimalnyCzasRundy);
Zanotuj('Rozpoczęcie gry. Czas rundy wynosi: ' + czasRundy + ' sekund.');
}
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment