Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@creyn creyn/index.html Secret

Created Aug 11, 2018
Embed
What would you like to do?
Droga Programisty : Szybkie Palce : deaktywacja przycisku
<!-- dzieki zastosowaniu obrazka, filtrow i pseudoklasy hover z jednego obrazka mozemy zrobic ladny przycisk -->
<img id="przyciskStart" class="active" src="obrazki/start.png" onclick="RozpocznijGre()">
// Funkcja wylaczajaca przycisk START
function WylaczPrzyciskStart() {
document.getElementById('przyciskStart').classList.remove('active');
document.getElementById('przyciskStart').classList.add('inactive');
...
}
// Funkcja sluzy do rozpoczynania nowej gry
function RozpocznijGre() {
// sprawdzamy czy przycisk jest aktywny, jezeli nie to wychodzimy
if(!document.getElementById('przyciskStart').classList.contains('active')) {
return;
}
WylaczPrzyciskStart();
...
}
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.