Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
R Ladies meetup @ CEU on Feb 18, 2019: https://www.meetup.com/R-Ladies-Budapest/events/258537024/
---
title: "Iris teszt elemzés"
author: "Gergely"
date: "`r Sys.time()`"
output: html_document
---
Hello, markdown! Ez egy egyszerű szöveges dokumentum,
a szöveget a markdown jelölőnyelv segítségével tudunk formázni.
Például írhatunk szöveget *dőlt betűkkel*, **vastagon szedve** vagy akár ***dőlten és vastagon szedve*** is, de írhatunk ~~áthúzott szöveget~~ (altgr+1) vagy `kódrészletet` (altgr+7) is.
Egy kód blokk így néz ki:
```
1 + 3
plot(iris)
```
R szintaxis kiemeléssel ugyanez:
```r
1 + 3
plot(iris)
```
Az R kód tényleges lefuttatása:
```{r echo = FALSE, message = FALSE}
library(ggplot2)
ggplot(iris, aes(Sepal.Length, Sepal.Width, color = Species)) + geom_point() + geom_smooth()
```
Az `iris` adattömb `r nrow(iris)` elemet tartalmaz:
```{r echo=FALSE}
library(knitr)
kable(table(iris$Species))
```
Mostantól nem szeretnénk az R kódot megjeleníteni:
```{r}
library(knitr)
opts_chunk$set(
echo = FALSE,
warning = FALSE,
message = FALSE
)
```
```{r}
1 + 2
```
## További formázási lehetőségek
Lista:
* foo
* bar
Számozott lista:
1. foo
2. bar
Automatikusan generált lista:
```{r}
library(pander)
panderOptions("p.copula", " és ")
pander(as.list(levels(iris$Species)))
```
`r length(levels(iris$Species))` típust találtunk: `r pander(levels(iris$Species))`
## Egy lineáris modell
```{r}
pander(lm(Sepal.Width ~ Sepal.Length, iris))
```
## Dinamikus riport
```{r}
library(shiny)
inputPanel(
sliderInput('n', label = 'Klaszterek száma', min = 1, max = 10, value = 3),
selectInput('algorithm', label = 'Algoritmus',
choices = c("Hartigan-Wong", "Lloyd", "Forgy", "MacQueen")))
renderPlot({
clusters <- kmeans(iris[, 1:4], input$n, algorithm = input$algorithm)
ggplot(iris, aes(Sepal.Length, Sepal.Width, color = factor(clusters$cluster))) + geom_point()
})
```
## További referenciák:
* [Donald Knuth: *Literate Programming*. useR! 2016](https://channel9.msdn.com/Events/useR-international-R-User-conference/useR2016/Literate-Programming)
* [R Markdown cheatsheet](https://d33wubrfki0l68.cloudfront.net/374f4c769f97c4ded7300d521eb59b24168a7261/c72ad/lesson-images/cheatsheets-1-cheatsheet.png)
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment