Create a gist now

Instantly share code, notes, and snippets.

What would you like to do?
Security a coding standards patch pro plugin https://wordpress.org/plugins/ceske-komentare/ v.1.5.5
Index: ceske-komentare.php
===================================================================
--- ceske-komentare.php (revision 1179588)
+++ ceske-komentare.php (working copy)
@@ -8,70 +8,88 @@
Author URI: http://blog.doprofilu.cz
License: GNU General Public License v2
License URI: http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html
+Text Domain: ceske-komentare
*/
+
// If this file is called directly, abort.
if ( ! defined( 'WPINC' ) ) {
die;
}
+//Load plugin's texdomain
+function ceske_komentare_load_plugin_textdomain() {
+ load_plugin_textdomain( 'ceske-komentare', FALSE, basename( dirname( __FILE__ ) ) . '/languages/' );
+}
-function pridat() {
+add_action( 'plugins_loaded', 'ceske_komentare_load_plugin_textdomain' );
+
+function ceske_komentare_activation_callback() {
// Activation code here...
add_option( 'pocet0', 'Žádný komentář', '', 'yes' );
add_option( 'pocet1', '1 komentář', '', 'yes' );
add_option( 'pocet2', '% komentáře', '', 'yes' );
add_option( 'pocet5', '% komentářů', '', 'yes' );
}
-register_activation_hook( __FILE__, 'pridat' );
+register_activation_hook( __FILE__, 'ceske_komentare_activation_callback' );
-$pocet0=get_option('pocet0');
-$pocet1=get_option('pocet1');
-$pocet2=get_option('pocet2');
-$pocet5=get_option('pocet5');
+function ceske_komentare_get_options() {
+ return array(
+ 'pocet0' => get_option( 'pocet0' ),
+ 'pocet1' => get_option( 'pocet1' ),
+ 'pocet2' => get_option( 'pocet2' ),
+ 'pocet5' => get_option( 'pocet5' ),
+ );
+}
-add_action( 'admin_menu', 'register_my_custom_menu_page' );
+add_action( 'admin_menu', 'ceske_komentare_register_menu_page' );
-function register_my_custom_menu_page(){
- $page_title = 'Administrace';
- $menu_title = 'České komentáře';
+function ceske_komentare_register_menu_page(){
+ $page_title = esc_html__( 'Administrace', 'ceske-komentare' );
+ $menu_title = esc_html__( 'České komentáře', 'ceske-komentare' );
$capability = 'manage_options';
$menu_slug = 'ceske_komentare';
- $function = 'my_custom_menu_page';
+ $function = 'ceske_komentare_menu_page';
add_options_page($page_title, $menu_title, $capability, $menu_slug, $function);
}
-function my_custom_menu_page(){
-echo '<h1>Administrace</h1>';
- include('nastaveni.php');
+function ceske_komentare_menu_page() {
+ echo '<h1>' . esc_html__( 'Administrace', 'ceske-komentare' ) . '</h1>';
+ include('nastaveni.php');
}
-function ceske_komentare($output, $number ){
-global $pocet0,$pocet1,$pocet2,$pocet5;
-if ( $number == 0) $output = $pocet0;
-elseif ($number == 1 )
-$output = str_replace('%', number_format_i18n($number), $pocet1);
-elseif ($number > 1 and $number < 5 )
-$output = str_replace('%', number_format_i18n($number), $pocet2);
-else
-$output = str_replace('%', number_format_i18n($number), $pocet5);
+function ceske_komentare( $output, $number ) {
-return $output; }
+ $options = ceske_komentare_get_options();
+ $pocet0 = $options['pocet0'];
+ $pocet1 = $options['pocet1'];
+ $pocet2 = $options['pocet2'];
+ $pocet5 = $options['pocet5'];
+ if ( intval( $number ) === 0) {
+ $output = $pocet0;
+ } elseif ( intval( $number ) === 1 ) {
+ $output = str_replace( '%', number_format_i18n( $number ), $pocet1 );
+ } elseif ( intval( $number ) > 1 && intval( $number ) < 5 ) {
+ $output = str_replace( '%', number_format_i18n( $number ), $pocet2 );
+ } else {
+ $output = str_replace( '%', number_format_i18n( $number ), $pocet5 );
+ }
+ return $output;
+}
add_action('comments_number', 'ceske_komentare', 10, 2);
-
-function komentare_meta( $links, $file ) { // Add a link to this plugin's settings page
+function ceske_komentare_meta( $links, $file ) { // Add a link to this plugin's settings page
static $this_plugin;
- if(!$this_plugin) $this_plugin = plugin_basename(__FILE__);
- if($file == $this_plugin) {
- $settings_link = '<a href="options-general.php?page=ceske_komentare">'.__('Nastavení', 'ceske-komentare').'</a>';
- array_unshift($links, $settings_link);
+ if ( !$this_plugin ) {
+ $this_plugin = plugin_basename(__FILE__);
}
+ if ( $file == $this_plugin ) {
+ $settings_link = '<a href="<?php echo esc_url( admin_url( options-general.php?page=ceske_komentare ) ); ?>">'.esc_html__( 'Nastavení', 'ceske-komentare' ).'</a>';
+ array_unshift( $links, $settings_link );
+ }
return $links;
}
-add_filter('plugin_row_meta','komentare_meta', 10, 2);
-
-?>
\ No newline at end of file
+add_filter( 'plugin_row_meta', 'ceske_komentare_meta', 10, 2 );
Index: nastaveni.php
===================================================================
--- nastaveni.php (revision 1179588)
+++ nastaveni.php (working copy)
@@ -10,26 +10,30 @@
}
</style>
<?php
-if( $_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {
- //..
- update_option( 'pocet0', $_POST['pocet0']);
- update_option( 'pocet1', $_POST['pocet1']);
- update_option( 'pocet2', $_POST['pocet2']);
- update_option( 'pocet5', $_POST['pocet5']);
+if ( $_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {
+ if (
+ true === current_user_can( 'manage_options' ) //only administrators can update strings
+ && false !== wp_verify_nonce( $_POST['_wpnonce'], 'ceske-komentare-update' ) //nonces verify intention
+ ) {
+ update_option( 'pocet0', sanitize_text_field( $_POST['pocet0'] ) );
+ update_option( 'pocet1', sanitize_text_field( $_POST['pocet1'] ) );
+ update_option( 'pocet2', sanitize_text_field( $_POST['pocet2'] ) );
+ update_option( 'pocet5', sanitize_text_field( $_POST['pocet5'] ) );
+ $updated = true;
+ }
}
-if ( ! isset( $_POST['updated'] ) )
- $_POST['updated'] = false;
-if ( false !== $_POST['updated']) : ?>
- <div id="message" class="updated fade"><p><strong><?php _e( 'Nastavení uloženo' ); ?></strong></p></div>
- <?php endif; ?>
+if ( true === isset( $updated ) && true === $updated ) : ?>
+ <div id="message" class="updated fade"><p><strong><?php esc_html_e( 'Nastavení uloženo', 'ceske-komentare' ); ?></strong></p></div>
+<?php endif; ?>
+
<div class="wrap">
-<h2>České komentáře nastavení</h2>
-<form action="" method="post">
-<label class="left" for="pocet0"><b>Text při žádném komentáři</b>: </label><input type="text" id="pocet0" name="pocet0" value="<?php echo get_option('pocet0')?>"></br>
-<label class="left" for="pocet1"><b>Text při 1 komentáři</b>:</label><input id="pocet1" type="text" name="pocet1" value="<?php echo get_option('pocet1')?>"></br>
-<label class="left" for="pocet2"><b>Text při 2 - 4 komentářích</b>:</label><input id="pocet2" type="text" name="pocet2" value="<?php echo get_option('pocet2')?>"></br>
-<label class="left" for="pocet5"><b>Text při více jak 4 komentáříh (5,6,...)</b>:</label><input id="pocet5" type="text" name="pocet5" value="<?php echo get_option('pocet5')?>"><br>
-<input type="hidden" name="updated">
-<b>Pozn: Je možné používat zástupný znak "%" pro dosazení aktuálního počtu komentářů</b>
-<?php submit_button ('Uložit nastavení'); ?>
-</form>
+<h2><?php esc_html_e( 'České komentáře nastavení', 'ceske-komentare' ); ?></h2>
+<form action="<?php echo esc_url( admin_url( 'options-general.php?page=ceske_komentare' ) ); ?>" method="post">
+<label class="left" for="pocet0"><b><?php esc_html_e( 'Text při žádném komentáři', 'ceske-komentare' ); ?></b>: </label><input type="text" id="pocet0" name="pocet0" value="<?php echo esc_attr( get_option('pocet0' ) ); ?>"></br>
+<label class="left" for="pocet1"><b><?php esc_html_e( 'Text při 1 komentáři', 'ceske-komentare' ); ?></b>:</label><input id="pocet1" type="text" name="pocet1" value="<?php echo esc_attr( get_option('pocet1') ); ?>"></br>
+<label class="left" for="pocet2"><b><?php esc_html_e( 'Text při 2 - 4 komentářích', 'ceske-komentare' ); ?></b>:</label><input id="pocet2" type="text" name="pocet2" value="<?php echo esc_attr( get_option('pocet2') ); ?>"></br>
+<label class="left" for="pocet5"><b><?php esc_html_e( 'Text při více jak 4 komentářích (5,6,...)', 'ceske-komentare' ); ?></b>:</label><input id="pocet5" type="text" name="pocet5" value="<?php echo esc_attr( get_option('pocet5') ); ?>"><br>
+<b><?php esc_html_e( 'Pozn: Je možné používat zástupný znak "%" pro dosazení aktuálního počtu komentářů', 'ceske-komentare' ); ?></b>
+<?php
+ wp_nonce_field( 'ceske-komentare-update' );
+ submit_button ( esc_html__( 'Uložit nastavení', 'ceske-komentare' ) );
@david-binda

This comment has been minimized.

Show comment Hide comment
@david-binda

david-binda Jun 12, 2015

Patch odstraňuje následující nedostatky

 • nahrává plugin's texdomain
 • přivádá localization functions pro všechny stringy užité v pluginu
 • ošetřuje XSS vulenrability
 • ošetřuje CSFR vulnerability
 • odstraňuje false-positive u "úspěšně uloženo"
 • ruší užití globálních proměných
 • přidává unikátní prefix pro všechny funkce
  * obsahuje úpravy kódu tak, aby vyhovovaly WordPress coding standards
Owner

david-binda commented Jun 12, 2015

Patch odstraňuje následující nedostatky

 • nahrává plugin's texdomain
 • přivádá localization functions pro všechny stringy užité v pluginu
 • ošetřuje XSS vulenrability
 • ošetřuje CSFR vulnerability
 • odstraňuje false-positive u "úspěšně uloženo"
 • ruší užití globálních proměných
 • přidává unikátní prefix pro všechny funkce
  * obsahuje úpravy kódu tak, aby vyhovovaly WordPress coding standards
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment