Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@dg dg/template.latte
Created Aug 26, 2011

Embed
What would you like to do?
Výhody šablonovacího systému Latte

Zadáním je jednoduchý a zcela běžný úkol:

  • vypisuju nebufferované data z databáze (tj. neznám dopředu počet položek) jako elementy
  • každý lichý bude mít class="lichy"
  • poslední bude mít třídu class="posledni" (tedy class="posledni lichy", bude-li poslední zároveň lichý)
  • protože jsme puntičkáři, nechceme v kódu žádné prázdné
  • apod.
  • a samozřejmě veškerý výstup musí být escapovaný (tj. ošetřený)
<ul>
{foreach $data as $item}
<li n:class="$iterator->odd ? lichy, $iterator->last ? posledni">{$item}</li>
{/foreach}
</ul>
případně stručněji:
<ul n:inner-foreach="$data as $item">
<li n:class="$iterator->odd ? lichy, $iterator->last ? posledni">{$item}</li>
</ul>
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.