Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Francisco arenas dospuntocero

Block or report user

Report or block dospuntocero

Hide content and notifications from this user.

Learn more about blocking users

Contact Support about this user’s behavior.

Learn more about reporting abuse

Report abuse
View GitHub Profile
@dospuntocero
dospuntocero / remove-wh.php
Created Oct 18, 2019
remove width and height from wordpress images
View remove-wh.php
add_filter( 'post_thumbnail_html', 'remove_wps_width_attribute', 10 );
add_filter( 'image_send_to_editor', 'remove_wps_width_attribute', 10 );
function remove_wps_width_attribute( $html ) {
$html = preg_replace( '/(width|height)=\"\d*\"\s/', "", $html );
return $html;
}
@dospuntocero
dospuntocero / gsap.css
Created Oct 1, 2019
gsap slideUp/slideDown functionality
View gsap.css
body{
background-color:black;
height:100%;
margin:10px;
}
.box{
position:relative;
@dospuntocero
dospuntocero / faq.html
Last active Sep 20, 2019
simplest faq accordion
View faq.html
<div class="question">Vad gör jag om jag vill låna mer än 2 miljoner?</div>
<div class="answer">Vi på Corpia hjälper dagligen företag att nå sina visioner och mål genom att hitta rätt finansiering för rätt behov, både på vår digitala marknadsplats och utanför. I dagsläget har vi ingen möjlighet att hantera lån större än 2 miljoner på marknadsplatsen, behöver ditt företag ett större lån än så kan du höra av dig till David, eller läsa mer på corpiagroup.se.</div>
<div class="question">Är det säkert att ansöka om lån hos Corpia?</div>
<div class="answer">Er säkerhet är av yttersta vikt för oss. Corpia står under Finansinspektionen tillsyn och behandlar alla uppgifter med full sekretess. Dessutom sker alla betalningsflöden från klientmedelskonton vilket säkerställer att inga likvida medel blandas mellan låntagare, investerare och Corpia.</div>
@dospuntocero
dospuntocero / faq.html
Created Sep 20, 2019
simplest faq accordion
View faq.html
<div class="question">Vad gör jag om jag vill låna mer än 2 miljoner?</div>
<div class="answer">Vi på Corpia hjälper dagligen företag att nå sina visioner och mål genom att hitta rätt finansiering för rätt behov, både på vår digitala marknadsplats och utanför. I dagsläget har vi ingen möjlighet att hantera lån större än 2 miljoner på marknadsplatsen, behöver ditt företag ett större lån än så kan du höra av dig till David, eller läsa mer på corpiagroup.se.</div>
<div class="question">Är det säkert att ansöka om lån hos Corpia?</div>
<div class="answer">Er säkerhet är av yttersta vikt för oss. Corpia står under Finansinspektionen tillsyn och behandlar alla uppgifter med full sekretess. Dessutom sker alla betalningsflöden från klientmedelskonton vilket säkerställer att inga likvida medel blandas mellan låntagare, investerare och Corpia.</div>
@dospuntocero
dospuntocero / add_input_woocommerce_product.php
Created Sep 18, 2019
Add input field to products - WooCommerce
View add_input_woocommerce_product.php
/**
* @snippet Add input field to products - WooCommerce
* @how-to Watch tutorial @ https://businessbloomer.com/?p=19055
* @author Rodolfo Melogli
* @compatible WooCommerce 3.5.7
* @donate $9 https://businessbloomer.com/bloomer-armada/
*/
// -----------------------------------------
// 1. Show custom input field above Add to Cart
@dospuntocero
dospuntocero / variations-add-to-cart.php
Created Aug 21, 2019
using a list of variations instead of a combobox on product pages
View variations-add-to-cart.php
function woocommerce_variable_add_to_cart() {
global $product, $post;
$variations = $product->get_available_variations();
?>
<table>
<tbody>
<?php
foreach ($variations as $key => $value) {
?>
@dospuntocero
dospuntocero / gist:95941beb334990c3ffd9cfc3fa613ff3
Created Aug 3, 2019
install composer globally using mamp's PHP
View gist:95941beb334990c3ffd9cfc3fa613ff3
Create an alias for our bash profile.
Within the terminal, run:
nano ~/.bash_profile
add the following line:
alias phpmamp='/Applications/MAMP/bin/php/php7.3.1/bin/php'
@dospuntocero
dospuntocero / remove-h1.php
Created Jun 28, 2019
how to remove h1 from the wordpress classic editor
View remove-h1.php
function remove_h1_from_editor( $settings ) {
$settings['block_formats'] = 'Paragraph=p;Heading 2=h2;Heading 3=h3;Heading 4=h4;Heading 5=h5;Heading 6=h6;Preformatted=pre;';
return $settings;
}
add_filter( 'tiny_mce_before_init', 'remove_h1_from_editor' );
@dospuntocero
dospuntocero / features-list.php
Created Jun 27, 2019
getting a list of features from an ACF repeater and split it in 2 different balanced lists
View features-list.php
<div class="solution-features-list">
<?php
$features = [];
if ( have_rows( 'features' ) ) :
while ( have_rows( 'features' ) ) : the_row();
array_push($features, get_sub_field( 'feature' ));
endwhile;
@dospuntocero
dospuntocero / show-children-pages.php
Last active Jun 27, 2019
show children pages of current page
View show-children-pages.php
<div class="solutions-holder">
<div class="wrapper">
<?php
$args = [
'post_parent' => $post->ID,
'post_type' => 'page',
'orderby' => 'menu_order'
];
$child_query = new WP_Query( $args );
You can’t perform that action at this time.