Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@ekaraman89
Last active Sep 21, 2019
Embed
What would you like to do?
USE [OnlineEducation]
GO
SET IDENTITY_INSERT [dbo].[Lesson] ON
GO
INSERT [dbo].[Lesson] ([ID], [Name], [Mission]) VALUES (1, N'Ders 1', N'Ders 1 amaç')
GO
INSERT [dbo].[Lesson] ([ID], [Name], [Mission]) VALUES (2, N'Ders 2', N'Ders 2 amaç')
GO
INSERT [dbo].[Lesson] ([ID], [Name], [Mission]) VALUES (3, N'Ders 3', N'Ders 3 amaç')
GO
SET IDENTITY_INSERT [dbo].[Lesson] OFF
GO
SET IDENTITY_INSERT [dbo].[Topic] ON
GO
INSERT [dbo].[Topic] ([ID], [Name], [LessonID]) VALUES (1, N'Konu 1.1', 1)
GO
INSERT [dbo].[Topic] ([ID], [Name], [LessonID]) VALUES (2, N'Konu 1.2', 1)
GO
INSERT [dbo].[Topic] ([ID], [Name], [LessonID]) VALUES (3, N'Konu 1.3', 1)
GO
INSERT [dbo].[Topic] ([ID], [Name], [LessonID]) VALUES (4, N'Konu 2.1', 2)
GO
INSERT [dbo].[Topic] ([ID], [Name], [LessonID]) VALUES (5, N'Konu 2.2', 2)
GO
INSERT [dbo].[Topic] ([ID], [Name], [LessonID]) VALUES (6, N'Konu 2.3', 2)
GO
INSERT [dbo].[Topic] ([ID], [Name], [LessonID]) VALUES (7, N'Konu 3.1', 3)
GO
INSERT [dbo].[Topic] ([ID], [Name], [LessonID]) VALUES (8, N'Konu 3.2', 3)
GO
INSERT [dbo].[Topic] ([ID], [Name], [LessonID]) VALUES (9, N'Konu 3.3', 3)
GO
SET IDENTITY_INSERT [dbo].[Topic] OFF
GO
SET IDENTITY_INSERT [dbo].[Question] ON
GO
INSERT [dbo].[Question] ([ID], [Text], [TopicID]) VALUES (2, N'<p>İş sağlığı ve g&uuml;venliği risk değerlendirme faa- liyetlerindeki kontrol tedbirlerinin uygulanma- sında &ouml;ncelik aşağıdakilerden hangisindedir</p>
', 1)
GO
INSERT [dbo].[Question] ([ID], [Text], [TopicID]) VALUES (3, N'<h1>1.Meslek hastalıklarından korunma y&ouml;ntemi olan ikame nedir?</h1>
', 1)
GO
INSERT [dbo].[Question] ([ID], [Text], [TopicID]) VALUES (4, N'<h1>1.İş sağlığı ve g&uuml;venliği konularında mevzuat &ccedil;alışması yapmak aşağıdaki kurumlardan han- gisinin g&ouml;revleri arasındadır?</h1>
', 2)
GO
INSERT [dbo].[Question] ([ID], [Text], [TopicID]) VALUES (5, N'<h1>1.İş g&uuml;venliği uzmanlarından (B) sınıfı belgeye sahip olanlar aşağıdakilerden hangisinde g&ouml;- rev yapabilirler?</h1>
', 2)
GO
INSERT [dbo].[Question] ([ID], [Text], [TopicID]) VALUES (6, N'<h1>İnsanların yaralanması, hastalanması, malın veya malzemenin hasar g&ouml;rmesi, iş yeri orta- mının zarar g&ouml;rmesi veya bunların ger&ccedil;ekleş- mesine sebep olabilecek kaynak veya durum aşağıdakilerden hangisini ifade eder?</h1>
', 3)
GO
INSERT [dbo].[Question] ([ID], [Text], [TopicID]) VALUES (7, N'<h1>Mevzuat hiyerarşisine g&ouml;re aşağıdaki sırala- malardan hangisi doğrudur?</h1>
', 3)
GO
INSERT [dbo].[Question] ([ID], [Text], [TopicID]) VALUES (8, N'<h1>1.İş Kanunu&rsquo;na g&ouml;re genel bakımdan &ccedil;alışma s&uuml;resi haftada <u>en &ccedil;ok</u> ka&ccedil; saattir?</h1>
', 4)
GO
INSERT [dbo].[Question] ([ID], [Text], [TopicID]) VALUES (9, N'<h1>1.İş&ccedil;iyi g&ouml;zetme borcuna aykırılık sebebiyle oluşan iş kazasından doğan zararlar karşısında işverenin hukuksal sorumluluğu ile ilgili <u>yanlış</u> ifade aşağıdakilerden hangisidir?</h1>
', 4)
GO
INSERT [dbo].[Question] ([ID], [Text], [TopicID]) VALUES (10, N'<h1>1.İş Kanunu&rsquo;na g&ouml;re gece &ccedil;alışması saat ka&ccedil;ta başlar?</h1>
', 5)
GO
INSERT [dbo].[Question] ([ID], [Text], [TopicID]) VALUES (11, N'<h1>1.İş Kanunu&rsquo;na g&ouml;re, iş yerinde iş sağlığı ve g&uuml;- venliği a&ccedil;ısından sağlığını bozacak veya v&uuml;cut b&uuml;t&uuml;nl&uuml;ğ&uuml;n&uuml; tehlikeye sokacak yakın, acil ve hayati bir tehlike ile karşı karşıya kalan iş&ccedil;i, İş Sağlığı ve G&uuml;venliği Kuruluna başvurarak du- rumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep edebilir. İş Sağlığı ve G&uuml;venliği Kurulunun bulunmadığı iş yerlerinde talep nereye yapılır?</h1>
', 5)
GO
INSERT [dbo].[Question] ([ID], [Text], [TopicID]) VALUES (12, N'<h1>1.Tehlikeli sınıfta yer alan ve sanayiden sayılan bir iş yerinde iş&ccedil;i sayısı <u>en az</u> ka&ccedil; olursa tam g&uuml;n &ccedil;alışan iş g&uuml;venliği uzmanı g&ouml;revlendiril- mesi zorunludur?</h1>
', 6)
GO
INSERT [dbo].[Question] ([ID], [Text], [TopicID]) VALUES (13, N'<h1>1.İş yeri sağlık ve g&uuml;venlik birimi ile ortak sağlık ve g&uuml;venlik birimi, y&uuml;r&uuml;t&uuml;lecek hizmetler ile il- gili olarak yıllık &ccedil;alışma planı hazırlar. Hazırla- nan bu plan kim tarafından onaylanır?</h1>
', 6)
GO
INSERT [dbo].[Question] ([ID], [Text], [TopicID]) VALUES (14, N'<h1>1.İşverene bağlı, fabrika, m&uuml;essese, işletme veya işletmeler grubu gibi birden &ccedil;ok iş yeri bulunduğu h&acirc;llerde, İş Sağlığı ve G&uuml;venliği Kurulu kurulması ile ilgili olarak aşağıdakiler- den hangisi doğrudur?</h1>
', 7)
GO
INSERT [dbo].[Question] ([ID], [Text], [TopicID]) VALUES (15, N'<h1>1.Aşağıdakilerden hangisi OHSAS 18001 y&ouml;ne- tim sisteminde <u>ilk</u> aşamadır?</h1>
', 7)
GO
INSERT [dbo].[Question] ([ID], [Text], [TopicID]) VALUES (16, N'<h1>1.ISO 9000-14001 ve OHSAS 18001&rsquo;in ortak<u> olmayan</u> y&ouml;n&uuml; aşağıdakilerden hangisidir?</h1>
', 8)
GO
INSERT [dbo].[Question] ([ID], [Text], [TopicID]) VALUES (17, N'<h1>1.Risk değerlendirmesinin aşağıdaki hangi so- ruya cevap vermesi <u>beklenmez</u>?</h1>
', 8)
GO
INSERT [dbo].[Question] ([ID], [Text], [TopicID]) VALUES (18, N'<h1>1.Aşağıda belirtilenlerden hangisi, risk değer- lendirmesinde olası hata t&uuml;rleri ve etkileri ana- lizini ifade etmektedir?</h1>
', 8)
GO
INSERT [dbo].[Question] ([ID], [Text], [TopicID]) VALUES (19, N'<h1>1.Aşağıdaki tanımlardan hangisi, tehlikeli bir olayın oluşma olasılığı ile zarar verme derece- sinin birleşimidir?</h1>
', 9)
GO
INSERT [dbo].[Question] ([ID], [Text], [TopicID]) VALUES (20, N'<h1>İş yerinde risk değerlendirmesi yapıldıktan sonra &ouml;nlemlere karar verilirken, hangi &ouml;nce- lik sıralamasının yapılması uygundur?</h1>
<ol>
<li style="margin-left: 36.6pt;"><strong>&nbsp;İş&ccedil;ilere kişisel koruyucu donanım verilmesi </strong></li>
<li style="margin-left: 36.6pt;"><strong>Tehlikeli b&ouml;l&uuml;m&uuml;n tecrit edilmesi</strong></li>
<li style="margin-left: 36.6pt;"><strong>Tehlikenin </strong><strong>ortadan kaldırılması</strong></li>
<li style="margin-left: 36.6pt;"><strong>Tehlikeye </strong><strong>yol a&ccedil;an durumun daha az tehli- keli olanla değiştirilmesi</strong></li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
', 9)
GO
SET IDENTITY_INSERT [dbo].[Question] OFF
GO
SET IDENTITY_INSERT [dbo].[Answer] ON
GO
INSERT [dbo].[Answer] ([ID], [Text], [IsTrue], [QuestionID]) VALUES (6, N'A) Mühendislik önlemlerini uygulamak', 0, 2)
GO
INSERT [dbo].[Answer] ([ID], [Text], [IsTrue], [QuestionID]) VALUES (7, N'B) Ergonomik yaklaşımlardan yararlanmak', 0, 2)
GO
INSERT [dbo].[Answer] ([ID], [Text], [IsTrue], [QuestionID]) VALUES (8, N'C) Riskleri kaynağında yok etmeye çalışmak', 1, 2)
GO
INSERT [dbo].[Answer] ([ID], [Text], [IsTrue], [QuestionID]) VALUES (9, N'D) Tehlikeli olanı, daha az tehlikeli olanla değiş- tirmek', 0, 2)
GO
INSERT [dbo].[Answer] ([ID], [Text], [IsTrue], [QuestionID]) VALUES (10, N'A) İş yerinde mevcut zararlı kimyasalların kullanı- mına son verilmesidir.', 0, 3)
GO
INSERT [dbo].[Answer] ([ID], [Text], [IsTrue], [QuestionID]) VALUES (11, N'B) İş yerinde mevcut zararlı bir etkenin veya mey- dana gelmesi muhtemel bir tehlikenin uzak tu- tulmasıdır.', 0, 3)
GO
INSERT [dbo].[Answer] ([ID], [Text], [IsTrue], [QuestionID]) VALUES (12, N'C) Toksik materyalin veya zararlı prosesin çalış- ma çevresinden fiziksel olarak ayrılması sure- tiyle ortam havasının toksik maddelerden arın- dırılmasıdır.', 0, 3)
GO
INSERT [dbo].[Answer] ([ID], [Text], [IsTrue], [QuestionID]) VALUES (13, N'D) Zararlı etkileri olan maddeleri, zararsız ya da daha az zararlı olan ve aynı işi gören başka bir madde ile veya tehlikeli operasyonların tehlike- siz veya daha az tehlikeli operasyonlar ile de- ğiştirilmesi için yeni düzenlemeler yapılmasıdır.', 1, 3)
GO
INSERT [dbo].[Answer] ([ID], [Text], [IsTrue], [QuestionID]) VALUES (14, N'A) İş Teftiş Kurulu Başkanlığı (İTK)', 0, 4)
GO
INSERT [dbo].[Answer] ([ID], [Text], [IsTrue], [QuestionID]) VALUES (15, N'B) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM)', 0, 4)
GO
INSERT [dbo].[Answer] ([ID], [Text], [IsTrue], [QuestionID]) VALUES (16, N'C) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Eğitim Merkezi (ÇASGEM)', 0, 4)
GO
INSERT [dbo].[Answer] ([ID], [Text], [IsTrue], [QuestionID]) VALUES (17, N'D) İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğü (İS- GÜM)', 1, 4)
GO
INSERT [dbo].[Answer] ([ID], [Text], [IsTrue], [QuestionID]) VALUES (18, N'A) Çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde', 0, 5)
GO
INSERT [dbo].[Answer] ([ID], [Text], [IsTrue], [QuestionID]) VALUES (19, N'B) Bütün tehlike sınıflarında yer alan iş yerlerinde', 0, 5)
GO
INSERT [dbo].[Answer] ([ID], [Text], [IsTrue], [QuestionID]) VALUES (20, N'C) Az tehlikeli ve çok tehlikeli sınıflarda yer alan iş yerlerinde', 0, 5)
GO
INSERT [dbo].[Answer] ([ID], [Text], [IsTrue], [QuestionID]) VALUES (21, N'D) Tehlikeli ve az tehlikeli sınıflarda yer alan iş yerlerinde', 1, 5)
GO
INSERT [dbo].[Answer] ([ID], [Text], [IsTrue], [QuestionID]) VALUES (22, N'Tehlike', 1, 6)
GO
INSERT [dbo].[Answer] ([ID], [Text], [IsTrue], [QuestionID]) VALUES (23, N'Risk', 0, 6)
GO
INSERT [dbo].[Answer] ([ID], [Text], [IsTrue], [QuestionID]) VALUES (24, N'Olay', 0, 6)
GO
INSERT [dbo].[Answer] ([ID], [Text], [IsTrue], [QuestionID]) VALUES (25, N'Proses', 0, 6)
GO
INSERT [dbo].[Answer] ([ID], [Text], [IsTrue], [QuestionID]) VALUES (26, N'A) Kanun - Anayasa - Tüzük - Yönetmelik', 0, 7)
GO
INSERT [dbo].[Answer] ([ID], [Text], [IsTrue], [QuestionID]) VALUES (27, N'B) Kanun - Tüzük - Anayasa - Yönetmelik', 0, 7)
GO
INSERT [dbo].[Answer] ([ID], [Text], [IsTrue], [QuestionID]) VALUES (28, N'C) Anayasa - Kanun - Tüzük - Yönetmelik', 1, 7)
GO
INSERT [dbo].[Answer] ([ID], [Text], [IsTrue], [QuestionID]) VALUES (29, N'D) Anayasa - Tüzük - Kanun - Yönetmelik', 0, 7)
GO
INSERT [dbo].[Answer] ([ID], [Text], [IsTrue], [QuestionID]) VALUES (30, N'30', 0, 8)
GO
INSERT [dbo].[Answer] ([ID], [Text], [IsTrue], [QuestionID]) VALUES (31, N'45', 0, 8)
GO
INSERT [dbo].[Answer] ([ID], [Text], [IsTrue], [QuestionID]) VALUES (32, N'60', 1, 8)
GO
INSERT [dbo].[Answer] ([ID], [Text], [IsTrue], [QuestionID]) VALUES (33, N'90', 0, 8)
GO
INSERT [dbo].[Answer] ([ID], [Text], [IsTrue], [QuestionID]) VALUES (34, N'A) Kazalanan işçi, iş kazası sonucu oluşan ma- nevi zararı için işveren aleyhine dava açabilir.', 0, 9)
GO
INSERT [dbo].[Answer] ([ID], [Text], [IsTrue], [QuestionID]) VALUES (35, N'B) İş kazası sonucu ölen işçinin hak sahiplerine SGK tarafından ölüm geliri bağlanmış ise, iş- verenden manevi tazminat talep edemezler.', 0, 9)
GO
INSERT [dbo].[Answer] ([ID], [Text], [IsTrue], [QuestionID]) VALUES (36, N'C) Kazalanan işçi, iş kazası sonucu oluşan ve SGK tarafından karşılanamayan maddi zarar- larının telafisi için işveren aleyhine tazminat davası açabilir.', 0, 9)
GO
INSERT [dbo].[Answer] ([ID], [Text], [IsTrue], [QuestionID]) VALUES (37, N'D) İş kazası sonucu yaralanan işçinin ailesi, işçi- nin bedensel bütünlüğünde oluşan zararı ge- rekçe göstererek işverenden maddi tazminat talep edemezler.', 1, 9)
GO
INSERT [dbo].[Answer] ([ID], [Text], [IsTrue], [QuestionID]) VALUES (38, N'18.00', 0, 10)
GO
INSERT [dbo].[Answer] ([ID], [Text], [IsTrue], [QuestionID]) VALUES (39, N'19.00', 0, 10)
GO
INSERT [dbo].[Answer] ([ID], [Text], [IsTrue], [QuestionID]) VALUES (40, N'20.00', 0, 10)
GO
INSERT [dbo].[Answer] ([ID], [Text], [IsTrue], [QuestionID]) VALUES (41, N'21.00', 1, 10)
GO
INSERT [dbo].[Answer] ([ID], [Text], [IsTrue], [QuestionID]) VALUES (42, N'A) İşveren vekili', 0, 11)
GO
INSERT [dbo].[Answer] ([ID], [Text], [IsTrue], [QuestionID]) VALUES (43, N'B) İdare Mahkemesi', 0, 11)
GO
INSERT [dbo].[Answer] ([ID], [Text], [IsTrue], [QuestionID]) VALUES (44, N'C) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü', 0, 11)
GO
INSERT [dbo].[Answer] ([ID], [Text], [IsTrue], [QuestionID]) VALUES (45, N'D) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü', 1, 11)
GO
INSERT [dbo].[Answer] ([ID], [Text], [IsTrue], [QuestionID]) VALUES (46, N'250', 0, 12)
GO
INSERT [dbo].[Answer] ([ID], [Text], [IsTrue], [QuestionID]) VALUES (47, N'500', 0, 12)
GO
INSERT [dbo].[Answer] ([ID], [Text], [IsTrue], [QuestionID]) VALUES (48, N'750', 0, 12)
GO
INSERT [dbo].[Answer] ([ID], [Text], [IsTrue], [QuestionID]) VALUES (49, N'1000', 1, 12)
GO
INSERT [dbo].[Answer] ([ID], [Text], [IsTrue], [QuestionID]) VALUES (50, N'A) İşveren', 0, 13)
GO
INSERT [dbo].[Answer] ([ID], [Text], [IsTrue], [QuestionID]) VALUES (51, N'B) İş güvenliği uzmanı', 0, 13)
GO
INSERT [dbo].[Answer] ([ID], [Text], [IsTrue], [QuestionID]) VALUES (52, N'C) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü', 0, 13)
GO
INSERT [dbo].[Answer] ([ID], [Text], [IsTrue], [QuestionID]) VALUES (53, N'D) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü', 1, 13)
GO
INSERT [dbo].[Answer] ([ID], [Text], [IsTrue], [QuestionID]) VALUES (54, N'A) İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun kurulmasın- da işçi sayısına bakılmaz.', 0, 14)
GO
INSERT [dbo].[Answer] ([ID], [Text], [IsTrue], [QuestionID]) VALUES (55, N'B) Her iş yerinden bir temsilcinin katılımı ile İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu kurulur.', 0, 14)
GO
INSERT [dbo].[Answer] ([ID], [Text], [IsTrue], [QuestionID]) VALUES (56, N'C) Bağlı iş yerlerindeki toplam işçi sayısı esas alı- narak İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu kurulur.', 0, 14)
GO
INSERT [dbo].[Answer] ([ID], [Text], [IsTrue], [QuestionID]) VALUES (57, N'D) Elliden fazla işçi çalıştıran her bir iş yerinde ayrı ayrı birer İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu kurulur.', 1, 14)
GO
INSERT [dbo].[Answer] ([ID], [Text], [IsTrue], [QuestionID]) VALUES (58, N'Uygulama', 0, 15)
GO
INSERT [dbo].[Answer] ([ID], [Text], [IsTrue], [QuestionID]) VALUES (59, N'Politika', 1, 15)
GO
INSERT [dbo].[Answer] ([ID], [Text], [IsTrue], [QuestionID]) VALUES (60, N'Kontrol', 0, 15)
GO
INSERT [dbo].[Answer] ([ID], [Text], [IsTrue], [QuestionID]) VALUES (61, N'Planlama', 0, 15)
GO
INSERT [dbo].[Answer] ([ID], [Text], [IsTrue], [QuestionID]) VALUES (62, N'A) İş Sağlığı ve Güvenliği', 0, 16)
GO
INSERT [dbo].[Answer] ([ID], [Text], [IsTrue], [QuestionID]) VALUES (63, N'B) Proses Güvenliği', 0, 16)
GO
INSERT [dbo].[Answer] ([ID], [Text], [IsTrue], [QuestionID]) VALUES (64, N'C) Ürün Güvenliği', 1, 16)
GO
INSERT [dbo].[Answer] ([ID], [Text], [IsTrue], [QuestionID]) VALUES (65, N'D) Acil Durum', 0, 16)
GO
INSERT [dbo].[Answer] ([ID], [Text], [IsTrue], [QuestionID]) VALUES (66, N'A) Yetkili makamlar önünde kusursuzluğun ispat edilmesi', 1, 17)
GO
INSERT [dbo].[Answer] ([ID], [Text], [IsTrue], [QuestionID]) VALUES (67, N'B) Tehlikelerin potansiyel etki ve sonuçlarının meydana gelme ihtimali', 0, 17)
GO
INSERT [dbo].[Answer] ([ID], [Text], [IsTrue], [QuestionID]) VALUES (68, N'C) Riskin kabul edilebilir durumunun devam ettiri- lebilmesi için kontrol ölçümlerinin yeterliliği', 0, 17)
GO
INSERT [dbo].[Answer] ([ID], [Text], [IsTrue], [QuestionID]) VALUES (69, N'D) Tehlikelerin potansiyel etki ve sonuçlarının ne- ler olduğu ve bunların kabul edilebilir olup ol- madığının anlaşılması', 0, 17)
GO
INSERT [dbo].[Answer] ([ID], [Text], [IsTrue], [QuestionID]) VALUES (70, N'HAZOP', 0, 18)
GO
INSERT [dbo].[Answer] ([ID], [Text], [IsTrue], [QuestionID]) VALUES (71, N'FMEA', 1, 18)
GO
INSERT [dbo].[Answer] ([ID], [Text], [IsTrue], [QuestionID]) VALUES (72, N'FTA', 0, 18)
GO
INSERT [dbo].[Answer] ([ID], [Text], [IsTrue], [QuestionID]) VALUES (73, N'PRA', 0, 18)
GO
INSERT [dbo].[Answer] ([ID], [Text], [IsTrue], [QuestionID]) VALUES (74, N'A) Risk', 1, 19)
GO
INSERT [dbo].[Answer] ([ID], [Text], [IsTrue], [QuestionID]) VALUES (75, N'B) Tehlike', 0, 19)
GO
INSERT [dbo].[Answer] ([ID], [Text], [IsTrue], [QuestionID]) VALUES (76, N'C) Tehlike kaynağı', 0, 19)
GO
INSERT [dbo].[Answer] ([ID], [Text], [IsTrue], [QuestionID]) VALUES (77, N'D) Kabul edilebilir risk', 0, 19)
GO
INSERT [dbo].[Answer] ([ID], [Text], [IsTrue], [QuestionID]) VALUES (78, N'I - II - III - IV', 0, 20)
GO
INSERT [dbo].[Answer] ([ID], [Text], [IsTrue], [QuestionID]) VALUES (79, N'III - II - IV - I', 1, 20)
GO
INSERT [dbo].[Answer] ([ID], [Text], [IsTrue], [QuestionID]) VALUES (80, N'I - III - II - IV', 0, 20)
GO
INSERT [dbo].[Answer] ([ID], [Text], [IsTrue], [QuestionID]) VALUES (81, N'III - IV - II - I', 0, 20)
GO
SET IDENTITY_INSERT [dbo].[Answer] OFF
GO
SET IDENTITY_INSERT [dbo].[Exam] ON
GO
INSERT [dbo].[Exam] ([ID], [Name], [Term]) VALUES (1, N'C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI', 40)
GO
SET IDENTITY_INSERT [dbo].[Exam] OFF
GO
SET IDENTITY_INSERT [dbo].[ExamQuestion] ON
GO
INSERT [dbo].[ExamQuestion] ([ID], [ExamID], [QuestionID]) VALUES (1, 1, 2)
GO
INSERT [dbo].[ExamQuestion] ([ID], [ExamID], [QuestionID]) VALUES (2, 1, 3)
GO
INSERT [dbo].[ExamQuestion] ([ID], [ExamID], [QuestionID]) VALUES (3, 1, 4)
GO
INSERT [dbo].[ExamQuestion] ([ID], [ExamID], [QuestionID]) VALUES (4, 1, 5)
GO
INSERT [dbo].[ExamQuestion] ([ID], [ExamID], [QuestionID]) VALUES (5, 1, 6)
GO
INSERT [dbo].[ExamQuestion] ([ID], [ExamID], [QuestionID]) VALUES (6, 1, 7)
GO
INSERT [dbo].[ExamQuestion] ([ID], [ExamID], [QuestionID]) VALUES (7, 1, 8)
GO
INSERT [dbo].[ExamQuestion] ([ID], [ExamID], [QuestionID]) VALUES (8, 1, 9)
GO
INSERT [dbo].[ExamQuestion] ([ID], [ExamID], [QuestionID]) VALUES (9, 1, 10)
GO
INSERT [dbo].[ExamQuestion] ([ID], [ExamID], [QuestionID]) VALUES (10, 1, 11)
GO
INSERT [dbo].[ExamQuestion] ([ID], [ExamID], [QuestionID]) VALUES (11, 1, 12)
GO
INSERT [dbo].[ExamQuestion] ([ID], [ExamID], [QuestionID]) VALUES (12, 1, 13)
GO
INSERT [dbo].[ExamQuestion] ([ID], [ExamID], [QuestionID]) VALUES (13, 1, 14)
GO
INSERT [dbo].[ExamQuestion] ([ID], [ExamID], [QuestionID]) VALUES (14, 1, 15)
GO
INSERT [dbo].[ExamQuestion] ([ID], [ExamID], [QuestionID]) VALUES (15, 1, 16)
GO
INSERT [dbo].[ExamQuestion] ([ID], [ExamID], [QuestionID]) VALUES (16, 1, 17)
GO
INSERT [dbo].[ExamQuestion] ([ID], [ExamID], [QuestionID]) VALUES (17, 1, 18)
GO
INSERT [dbo].[ExamQuestion] ([ID], [ExamID], [QuestionID]) VALUES (18, 1, 19)
GO
INSERT [dbo].[ExamQuestion] ([ID], [ExamID], [QuestionID]) VALUES (19, 1, 20)
GO
SET IDENTITY_INSERT [dbo].[ExamQuestion] OFF
GO
SET IDENTITY_INSERT [dbo].[Member] ON
GO
INSERT [dbo].[Member] ([ID], [Username], [Password], [Status], [CreateDate], [IsDelete], [DeletedDate]) VALUES (2, N'afirma', N'202cb962ac59075b964b07152d234b70', 1, CAST(N'2019-09-21' AS Date), 0, NULL)
GO
INSERT [dbo].[Member] ([ID], [Username], [Password], [Status], [CreateDate], [IsDelete], [DeletedDate]) VALUES (3, N'bfirma', N'202cb962ac59075b964b07152d234b70', 1, CAST(N'2019-09-21' AS Date), 0, NULL)
GO
INSERT [dbo].[Member] ([ID], [Username], [Password], [Status], [CreateDate], [IsDelete], [DeletedDate]) VALUES (4, N'cfirma', N'202cb962ac59075b964b07152d234b70', 1, CAST(N'2019-09-21' AS Date), 0, NULL)
GO
SET IDENTITY_INSERT [dbo].[Member] OFF
GO
SET IDENTITY_INSERT [dbo].[Company] ON
GO
INSERT [dbo].[Company] ([ID], [Name], [Mail], [Phone], [TaxNumber], [TaxOffice], [StafCount], [DistrictID], [Status], [CreateDate], [IsDelete], [DeletedDate], [MemberID]) VALUES (4, N'A firması', N'afirma@mail.com', N'2342342423', N'23423423423', N'izmir', 10, 1, 1, CAST(N'2019-09-21' AS Date), 0, NULL, 2)
GO
INSERT [dbo].[Company] ([ID], [Name], [Mail], [Phone], [TaxNumber], [TaxOffice], [StafCount], [DistrictID], [Status], [CreateDate], [IsDelete], [DeletedDate], [MemberID]) VALUES (5, N'B Firma', N'bfirma@mail.com', N'1231231231', N'32423423423', N'ankara', 20, 23, 1, CAST(N'2019-09-21' AS Date), 0, NULL, 3)
GO
INSERT [dbo].[Company] ([ID], [Name], [Mail], [Phone], [TaxNumber], [TaxOffice], [StafCount], [DistrictID], [Status], [CreateDate], [IsDelete], [DeletedDate], [MemberID]) VALUES (6, N'C Firma', N'cfirma@mail.com', N'3423423423', N'23444333423', N'izmir', 30, 352, 1, CAST(N'2019-09-21' AS Date), 0, NULL, 4)
GO
SET IDENTITY_INSERT [dbo].[Company] OFF
GO
SET IDENTITY_INSERT [dbo].[Category] ON
GO
INSERT [dbo].[Category] ([ID], [Name]) VALUES (1, N'Az Tehlikeli')
GO
INSERT [dbo].[Category] ([ID], [Name]) VALUES (2, N'Orta Tehlikeli')
GO
INSERT [dbo].[Category] ([ID], [Name]) VALUES (3, N'Çok Tehlikeli')
GO
SET IDENTITY_INSERT [dbo].[Category] OFF
GO
SET IDENTITY_INSERT [dbo].[CompanyCategories] ON
GO
INSERT [dbo].[CompanyCategories] ([ID], [CategoryID], [CompanyID]) VALUES (5, 1, 4)
GO
INSERT [dbo].[CompanyCategories] ([ID], [CategoryID], [CompanyID]) VALUES (6, 2, 5)
GO
INSERT [dbo].[CompanyCategories] ([ID], [CategoryID], [CompanyID]) VALUES (7, 3, 6)
GO
SET IDENTITY_INSERT [dbo].[CompanyCategories] OFF
GO
SET IDENTITY_INSERT [dbo].[Video] ON
GO
INSERT [dbo].[Video] ([ID], [Name], [Path], [Term]) VALUES (1, N'video 1 tüm ders', N'TEST VIDEO (480p_25fps_H264-128kbit_AAC)(3).mp4', 20)
GO
INSERT [dbo].[Video] ([ID], [Name], [Path], [Term]) VALUES (2, N'video 2 tüm ders', N'TEST VIDEO (480p_25fps_H264-128kbit_AAC)(4).mp4', 30)
GO
INSERT [dbo].[Video] ([ID], [Name], [Path], [Term]) VALUES (3, N'video 3 tüm ders', N'TEST VIDEO (480p_25fps_H264-128kbit_AAC)(5).mp4', 35)
GO
INSERT [dbo].[Video] ([ID], [Name], [Path], [Term]) VALUES (4, N'video 3.1', N'TEST VIDEO (480p_25fps_H264-128kbit_AAC)(6).mp4', 10)
GO
SET IDENTITY_INSERT [dbo].[Video] OFF
GO
SET IDENTITY_INSERT [dbo].[TopicVideo] ON
GO
INSERT [dbo].[TopicVideo] ([ID], [TopicID], [VideoID]) VALUES (1, 1, 1)
GO
INSERT [dbo].[TopicVideo] ([ID], [TopicID], [VideoID]) VALUES (2, 2, 1)
GO
INSERT [dbo].[TopicVideo] ([ID], [TopicID], [VideoID]) VALUES (3, 3, 1)
GO
INSERT [dbo].[TopicVideo] ([ID], [TopicID], [VideoID]) VALUES (4, 4, 2)
GO
INSERT [dbo].[TopicVideo] ([ID], [TopicID], [VideoID]) VALUES (5, 5, 2)
GO
INSERT [dbo].[TopicVideo] ([ID], [TopicID], [VideoID]) VALUES (6, 6, 2)
GO
INSERT [dbo].[TopicVideo] ([ID], [TopicID], [VideoID]) VALUES (7, 7, 3)
GO
INSERT [dbo].[TopicVideo] ([ID], [TopicID], [VideoID]) VALUES (8, 8, 3)
GO
INSERT [dbo].[TopicVideo] ([ID], [TopicID], [VideoID]) VALUES (9, 9, 3)
GO
INSERT [dbo].[TopicVideo] ([ID], [TopicID], [VideoID]) VALUES (10, 7, 4)
GO
SET IDENTITY_INSERT [dbo].[TopicVideo] OFF
GO
SET IDENTITY_INSERT [dbo].[ReadingContent] ON
GO
INSERT [dbo].[ReadingContent] ([ID], [Title], [Text], [Term]) VALUES (11, N'İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAVRAM VE KURALLARIN GELİŞİMİ', N'<div>2-İŞ SAĞLIĞI VE G&Uuml;VENLİĞİ KAVRAM VE KURALLARIN GELİŞİMİ</div>
<div>&bull; İSG kavramı ve aşamaları</div>
<div>&bull; D&uuml;nyada ve T&uuml;rkiye&rsquo;de İSG</div>
<div>&bull; İSG&rsquo;nin D&uuml;nya&rsquo;daki tarihsel gelişimi</div>
<div>&bull; İSG&rsquo;nin T&uuml;rkiye&rsquo;deki tarihsel gelişimi</div>
<div>&bull; &Ccedil;ağdaş iş sağlığı ve g&uuml;venliği</div>
<div>o Kavram</div>
<div>o Gelişme aşamaları</div>
<div>o Kapsamı</div>
<div>o İş ve sağlık ilişkileri</div>
<div>&bull; &Ccedil;ağdaş İSG uygulama ilkeleri</div>
<div>o Uygun işe yerleştirme</div>
<div>o İşyeri ortam fakt&ouml;rlerinin değerlendirilmesi</div>
<div>o İSG risklerinin değerlendirilmesi ve kontrol&uuml;</div>
<div>o Aralıklı kontrol muayenesi İşyerinde İSG hizmeti sağlanması</div>
<div>İŞ SAĞLIĞI VE G&Uuml;VENLİĞİ</div>
<div>&nbsp; &nbsp;</div>
<div>İş Sağlığı ve G&uuml;venliği Nedir?</div>
<div>&bull; &Ccedil;alışanların sağlıklı ve g&uuml;venli &ccedil;alışmalarını sağlamak &uuml;zere alınması gereken tedbirler dizisidir.</div>
<div>&bull; İşyerlerinde işin y&uuml;r&uuml;t&uuml;m&uuml; sırasında, &ccedil;eşitli sebeplerden kaynaklanan, &ccedil;alışanların sağlığına ve g&uuml;venliğine zarar verebilecek şartlardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel &ccedil;alışmalardır.</div>
<div>T&Uuml;RKİYE&#39;DE VE D&Uuml;NYADA İSG</div>
<div>&Uuml;lkemizde iş sağlığı ve g&uuml;venliğinin sağlanması g&ouml;revi, 1945 yılında kurulan &Ccedil;alışma Bakanlığı b&uuml;nyesinde İş&ccedil;i Sağlığı Daire Başkanlığına verilmiştir.</div>
<div>T&uuml;rkiye&rsquo;de İş G&uuml;venliği Konusundaki Devlet Denetimi ve İlgili Birimler</div>
<div>&bull; T&uuml;rkiye&rsquo;de genel olarak iş hayatını denetleme yetkisi Devlet&rsquo;e aittir.</div>
<div>&bull; &Ccedil;alışma ve Sosyal G&uuml;venlik Bakanlığı&rsquo;nın İSG konusundaki denetimden sorumlu birimi İş Teftiş Kurulu&rsquo;dur.</div>
<div>&bull; İSG konusunda hizmet veren İş Sağlığı ve G&uuml;venliği Genel M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml; ve İş&ccedil;i Sağlığı ve İş G&uuml;venliği Merkezi (İŞG&Uuml;M) ile &Ccedil;alışma ve Sosyal G&uuml;venlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (&Ccedil;ASGEM) bulunmaktadır.</div>
<div>ILO Tahminleri*</div>
<div>D&uuml;nyadaki işg&uuml;c&uuml; 3 Milyar</div>
<div>Kadın İşg&uuml;c&uuml; 1.2 milyar</div>
<div>İşle ilgili &ouml;l&uuml;m 2.31 milyon kişi</div>
<div>İş kazası 337 milyon kaza</div>
<div>Meslek hastalığı 160 milyon kişi</div>
<div>D&uuml;nya GSYİH 30 trilyon $</div>
<div>İSG kaynaklı kayıp 1.2 trilyon $-% 4</div>
<div>&bull; ILO&rsquo; nun verilerine g&ouml;re &ouml;l&uuml;ml&uuml; iş kazası oranlarında en iyi olan &uuml;lke İngiltere olup, &uuml;lkemizdeki &ouml;l&uuml;ml&uuml; iş kazası oranı bu &uuml;lkenin oranından yaklaşık 15 kat daha fazladır.</div>
<div>&bull; ILO rakamlarına g&ouml;re &ouml;l&uuml;ml&uuml; iş kazası oranlarında en fazla orana sahip &uuml;lke T&uuml;rkiye ile Hindistan ve Rusya&rsquo;dır.</div>
<div>İSG&rsquo;nin D&uuml;nya&rsquo;daki Tarihsel Gelişimi</div>
<div>a) İlk &ccedil;ağlar</div>
<div>&bull; &ldquo;iş, &ccedil;alışma&rdquo; s&ouml;z konusu değil , &ldquo;karın doyurma&rdquo; ama&ccedil;lı &bull; Yiyeceklerin saklanması , Doğada var olan yiyecekler</div>
<div>&bull; Avcılık &ndash; &ldquo;k&uuml;rkl&uuml;&rdquo; hayvanlar &bull; Toprağın işlenmesi</div>
<div>b) Taş ocakları, madenler</div>
<div>&bull; M.&Ouml;. 4000 ve sonrası taş ocakları, demir, kurşun diğer madenler boya &ndash; pigment maddeleri</div>
<div>&bull; M.&Ouml;. 50 &ndash; Mısır &ndash; altın madenleri</div>
', 22)
GO
INSERT [dbo].[ReadingContent] ([ID], [Title], [Text], [Term]) VALUES (12, N'İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAVRAM VE KURALLARIN GELİŞİMİ 2', N'<div>2-İŞ SAĞLIĞI VE G&Uuml;VENLİĞİ KAVRAM VE KURALLARIN GELİŞİMİ</div>
<div>&bull; İSG kavramı ve aşamaları</div>
<div>&bull; D&uuml;nyada ve T&uuml;rkiye&rsquo;de İSG</div>
<div>&bull; İSG&rsquo;nin D&uuml;nya&rsquo;daki tarihsel gelişimi</div>
<div>&bull; İSG&rsquo;nin T&uuml;rkiye&rsquo;deki tarihsel gelişimi</div>
<div>&bull; &Ccedil;ağdaş iş sağlığı ve g&uuml;venliği</div>
<div>o Kavram</div>
<div>o Gelişme aşamaları</div>
<div>o Kapsamı</div>
<div>o İş ve sağlık ilişkileri</div>
<div>&bull; &Ccedil;ağdaş İSG uygulama ilkeleri</div>
<div>o Uygun işe yerleştirme</div>
<div>o İşyeri ortam fakt&ouml;rlerinin değerlendirilmesi</div>
<div>o İSG risklerinin değerlendirilmesi ve kontrol&uuml;</div>
<div>o Aralıklı kontrol muayenesi İşyerinde İSG hizmeti sağlanması</div>
<div>İŞ SAĞLIĞI VE G&Uuml;VENLİĞİ</div>
<div>&nbsp; &nbsp;</div>
<div>İş Sağlığı ve G&uuml;venliği Nedir?</div>
<div>&bull; &Ccedil;alışanların sağlıklı ve g&uuml;venli &ccedil;alışmalarını sağlamak &uuml;zere alınması gereken tedbirler dizisidir.</div>
<div>&bull; İşyerlerinde işin y&uuml;r&uuml;t&uuml;m&uuml; sırasında, &ccedil;eşitli sebeplerden kaynaklanan, &ccedil;alışanların sağlığına ve g&uuml;venliğine zarar verebilecek şartlardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel &ccedil;alışmalardır.</div>
<div>T&Uuml;RKİYE&#39;DE VE D&Uuml;NYADA İSG</div>
<div>&Uuml;lkemizde iş sağlığı ve g&uuml;venliğinin sağlanması g&ouml;revi, 1945 yılında kurulan &Ccedil;alışma Bakanlığı b&uuml;nyesinde İş&ccedil;i Sağlığı Daire Başkanlığına verilmiştir.</div>
<div>T&uuml;rkiye&rsquo;de İş G&uuml;venliği Konusundaki Devlet Denetimi ve İlgili Birimler</div>
<div>&bull; T&uuml;rkiye&rsquo;de genel olarak iş hayatını denetleme yetkisi Devlet&rsquo;e aittir.</div>
<div>&bull; &Ccedil;alışma ve Sosyal G&uuml;venlik Bakanlığı&rsquo;nın İSG konusundaki denetimden sorumlu birimi İş Teftiş Kurulu&rsquo;dur.</div>
<div>&bull; İSG konusunda hizmet veren İş Sağlığı ve G&uuml;venliği Genel M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml; ve İş&ccedil;i Sağlığı ve İş G&uuml;venliği Merkezi (İŞG&Uuml;M) ile &Ccedil;alışma ve Sosyal G&uuml;venlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (&Ccedil;ASGEM) bulunmaktadır.</div>
<div>ILO Tahminleri*</div>
<div>D&uuml;nyadaki işg&uuml;c&uuml; 3 Milyar</div>
<div>Kadın İşg&uuml;c&uuml; 1.2 milyar</div>
<div>İşle ilgili &ouml;l&uuml;m 2.31 milyon kişi</div>
<div>İş kazası 337 milyon kaza</div>
<div>Meslek hastalığı 160 milyon kişi</div>
<div>D&uuml;nya GSYİH 30 trilyon $</div>
<div>İSG kaynaklı kayıp 1.2 trilyon $-% 4</div>
<div>&bull; ILO&rsquo; nun verilerine g&ouml;re &ouml;l&uuml;ml&uuml; iş kazası oranlarında en iyi olan &uuml;lke İngiltere olup, &uuml;lkemizdeki &ouml;l&uuml;ml&uuml; iş kazası oranı bu &uuml;lkenin oranından yaklaşık 15 kat daha fazladır.</div>
<div>&bull; ILO rakamlarına g&ouml;re &ouml;l&uuml;ml&uuml; iş kazası oranlarında en fazla orana sahip &uuml;lke T&uuml;rkiye ile Hindistan ve Rusya&rsquo;dır.</div>
<div>İSG&rsquo;nin D&uuml;nya&rsquo;daki Tarihsel Gelişimi</div>
<div>a) İlk &ccedil;ağlar</div>
<div>&bull; &ldquo;iş, &ccedil;alışma&rdquo; s&ouml;z konusu değil , &ldquo;karın doyurma&rdquo; ama&ccedil;lı &bull; Yiyeceklerin saklanması , Doğada var olan yiyecekler</div>
<div>&bull; Avcılık &ndash; &ldquo;k&uuml;rkl&uuml;&rdquo; hayvanlar &bull; Toprağın işlenmesi</div>
<div>b) Taş ocakları, madenler</div>
<div>&bull; M.&Ouml;. 4000 ve sonrası taş ocakları, demir, kurşun diğer madenler boya &ndash; pigment maddeleri</div>
<div>&bull; M.&Ouml;. 50 &ndash; Mısır &ndash; altın madenleri</div>
', 22)
GO
SET IDENTITY_INSERT [dbo].[ReadingContent] OFF
GO
SET IDENTITY_INSERT [dbo].[TopicReadingContent] ON
GO
INSERT [dbo].[TopicReadingContent] ([TopicID], [ReadingContentID], [ID]) VALUES (1, 11, 1)
GO
INSERT [dbo].[TopicReadingContent] ([TopicID], [ReadingContentID], [ID]) VALUES (2, 11, 2)
GO
INSERT [dbo].[TopicReadingContent] ([TopicID], [ReadingContentID], [ID]) VALUES (3, 11, 3)
GO
INSERT [dbo].[TopicReadingContent] ([TopicID], [ReadingContentID], [ID]) VALUES (4, 12, 4)
GO
INSERT [dbo].[TopicReadingContent] ([TopicID], [ReadingContentID], [ID]) VALUES (5, 12, 5)
GO
INSERT [dbo].[TopicReadingContent] ([TopicID], [ReadingContentID], [ID]) VALUES (6, 12, 6)
GO
SET IDENTITY_INSERT [dbo].[TopicReadingContent] OFF
GO
SET IDENTITY_INSERT [dbo].[MemberPage] ON
GO
INSERT [dbo].[MemberPage] ([ID], [MemberID], [PageID]) VALUES (14, 2, 10)
GO
INSERT [dbo].[MemberPage] ([ID], [MemberID], [PageID]) VALUES (15, 2, 13)
GO
INSERT [dbo].[MemberPage] ([ID], [MemberID], [PageID]) VALUES (16, 3, 10)
GO
INSERT [dbo].[MemberPage] ([ID], [MemberID], [PageID]) VALUES (17, 3, 13)
GO
INSERT [dbo].[MemberPage] ([ID], [MemberID], [PageID]) VALUES (18, 4, 10)
GO
INSERT [dbo].[MemberPage] ([ID], [MemberID], [PageID]) VALUES (19, 4, 13)
GO
SET IDENTITY_INSERT [dbo].[MemberPage] OFF
GO
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment