Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@ekhart
Created February 1, 2021 19:27
Show Gist options
  • Save ekhart/5074e616c9f6e89495fefd5b019f5e72 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save ekhart/5074e616c9f6e89495fefd5b019f5e72 to your computer and use it in GitHub Desktop.
rem Ustawiamy ścieżkę do .exe edytora
set unity="C:\Program Files\Unity\Hub\Editor\2020.2.0f1\Editor\Unity.exe"
rem Ustawiamy ścieżkę do 7zipa
set zip="C:\Program Files\7-Zip\7z"
rem Ustawiamy nazwę platformy
set platform=Windows
rem ! Uruchamiamy metodę w klasie - pobieramy przez C# numer aktualnej rewizji, update'ujemy PlayerSetting.version i zapisujemy go w pliku version.log
%unity% -batchmode -projectPath ./ -executeMethod Project.Editor.Builder.SetVersionSVNRevision -logFile build.log -quit
rem nazwa projektu
set title=Projekt
rem Nazwę wersji możemy ustawić też przez zmiennej
rem set major=0
rem set minor=2
rem set patch=2
rem set revision=1
rem np Projekt-0.2.2.1-Windows
rem set name=%title%-%major%.%minor%.%patch%.%revision%-%platform%
rem Pobieramy wersję zapisaną w tymczasowym pliku version.log
set /p version= < version.log
set name=%title%-%version%-%platform%
rem Obok folderu assets tworzymy folder Builds, a w nim foldery Windows, Mac, Linux (per platforma)
set folder=Builds\%platform%
rem Uruchamiamy właściwe budowanie projektu
%unity% -batchmode -projectPath ./ -buildWindows64Player "%folder%\%title%\%title%.exe" -logFile build.log -debugCodeOptimization -quit
rem Usuwamy plik vesion.log
del version.log
rem Przechodzimy do folderu z zbudowaną grą
cd %folder%
rem Dodajemy zawartość folderu do zipa
%zip% a -tzip "%name%.zip" %title%
rem Odpalamy folder - pokazuje nam się Eksplorator plików
start .
rem Wracamy dwa foldery w górę - czyli do folderu Assets
cd ..\..
rem archiwizacja projektu
xcodebuild clean archive -project "%folder%/%title%/Unity-iPhone.xcodeproj" -scheme Unity-iPhone -allowProvisioningUpdates CODE_SIGN_STYLE=Automatic DEVELOPMENT_TEAM=<id> -archivePath "%folder%/%title%/archive/Unity-iPhone"
rem export .ipa
xcodebuild -exportArchive -archivePath "%folder%/%title%/archive/Unity-iPhone.xcarchive" -exportOptionsPlist ExportOptions.plist -exportPath "%folder%/%title%/export/Unity-iPhone.ipa"
rem upload na TestFlight ...
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment