Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

View emirozturk's full-sized avatar

Emir Öztürk emirozturk

View GitHub Profile
#include <iostream>
#include <vector>
#include <string>
class Veri {
public:
virtual int getId() = 0;
virtual std::string ekranaYazdir()=0;
virtual void kopyala(Veri* deger) = 0;
};
@emirozturk
emirozturk / main.java
Created May 19, 2020 19:33
NYP soyut sınıflar
package net.emirozturk;
interface Arayuz{
void metot1();
void metot2();
}
abstract class Sinif implements Arayuz{
}
class altSinif extends Sinif{
@emirozturk
emirozturk / Board.java
Created May 19, 2020 19:33
Nyp Override - Overload
package net.emirozturk;
import java.util.ArrayList;
public class Board {
private ArrayList<Tas> tasListesi;
private int x;
private int y;
Board(int en,int boy){
tasListesi = new ArrayList<Tas>();
@emirozturk
emirozturk / Board.java
Created May 19, 2020 19:32
NYP Kalıtım
package net.emirozturk;
import java.util.ArrayList;
public class Board{
ArrayList<Tas> tasListesi = new ArrayList<Tas>();
private int x;
private int y;
Board(int xy){
x = xy;
@emirozturk
emirozturk / Ilistelenebilir.java
Created May 19, 2020 19:31
NYP Arayüz ve Paketler
package UzakService;
public interface IListelenebilir {
String stringAl();
}
@emirozturk
emirozturk / main.java
Created March 12, 2020 06:54
NYP 4.Hafta Uygulama
package net.emirozturk;
import java.io.IOException;
import java.nio.charset.StandardCharsets;
import java.nio.file.Files;
import java.nio.file.Paths;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
class Ogrenci{
@emirozturk
emirozturk / main.java
Last active February 27, 2020 13:35
NYP 3.Hafta Uygulama
/*
Aşağıda verilen koşulları sağlayan sınıfları istediğiniz bir programlama dilini kullanarak yazınız.
Sayi sınıfı:
Tam sayı bir değer saklayacak gizli sayi isimli bir özellik
sayi özelliğini döndüren bit getSayi() metodu
sayi değerine 1-49 arası rastgele bir değer atayacak yapıcı fonksiyon
Kolon sınıfı:
Sayi sınıfından sayilar dizisi (6 uzunluğunda)
@emirozturk
emirozturk / main.java
Created February 20, 2020 11:13
NYP 2.Hafta Uygulama
package net.emirozturk;
class Kisi{
private String ad;
private int dogumYili;
int getDogumYili(){ return dogumYili; }
void setDogumYili(int dogumYili){
this.dogumYili = dogumYili;
}
Kisi(int dogumYili){
@emirozturk
emirozturk / 1.java
Created February 13, 2020 17:08
NYP 1. Hafta Uygulama
package net.emirozturk;
public class Main {
static String sayiYaz(int sayi){
if(sayi == 1)return "Bir";
if(sayi == 2)return "İki";
if(sayi == 3)return "Üç";
return "";
}
static String sayiYaz(String sayi){
@emirozturk
emirozturk / 1.c
Created December 19, 2019 11:56
C ile Programlama 10. Hafta
#include <stdio.h>
int main() {
//Dosyadaki her harfi büyütüp yine aynı dosyaya yazan uygulama
//dosyayı aç (fp1)
FILE *fp1;
fp1= fopen("deneme.txt","r");
if(fp1!=NULL){
//ikinci bir dosya aç (fp2)
FILE *fp2 = fopen("temp","w");
while(1){//dosya sonuna kadar (fp1)