Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
Java 8 Kurulumu

Java 8 kurulumu

Debian tabanlı (Debian, Ubuntu, Mint, Pardus gibi) Linux sistemlerde (paket deposunda bulunmadığı taktirde) JDK8 aşağıdaki adımlar izlenerek kurulabilir:

  1. sudo apt-get install software-properties-common komutu ile (eğer yoksa) add-apt-repository komutuna ilişkin kurulum yapılır.
  2. sudo add-apt-repository "deb http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu xenial main" komutuyla Java 8'in bulunduğu paket deposu sisteme eklenir.
  3. sudo apt-get update && sudo apt-get install oracle-java8-installer komutuyla Oracle JDK 8 kurulumu tamamlanır.
  4. Kurulumu sınamak adına java -version komutu çalıştırılarak sürümün doğruluğu kontrol edilebilir.

Java kurulumlarının yönetimi

Sistemde birden fazla Java kurulumu yapılmış olabilir. Hangisinin varsayılan olarak kullanılacağı aşağıdaki komut çalıştırılarak belirlenebilir:

sudo update-alternatives --config java

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment