Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@encukou
Last active Oct 9, 2017
Embed
What would you like to do?
MicroPython Workshop

MicroPython workshop

 • Použijte vlastní počítač, na školních funguje jen web
 • na Etherpad můžete psát; prosím, nezneužívejte toho :)

Připojení k zařízení

$ picocom -b 115200 --flow n /dev/ttyUSB0

Nefunguje-li to:

 • /dev/ttyUSB0 neexistuje:
  • zkus /dev/ttyUSB
  • zadej $ dmesg | tail, najdi tam jméno zařízení
 • nemáš právo /dev/ttyUSB0 otevřít:
  • je potřeba přidat se do skupiny dialout

   $ sudo usermod -a -G dialout $(whoami) $ su - $(whoami)

  • nefunguje-li to, poslední záchrana je sudo

Opuštění picocomu: CTRL + (A, Q)

Alternativa pro ty co nemají picocom: $ screen /dev/ttyUSB0 115200

Kalkulačka

>>> 1 + 1
>>> x = 5

LED

Anoda (delší, +)  <-> 3v3
Katoda (kratší, -) <-> G

Ovládání LED

(+) <-> D1
(-) <-> D2

>>> from machine import Pin
>>> d1 = Pin(5, Pin.OUT)
>>> d2 = Pin(4, Pin.OUT)

>>> d2.value(0)
>>> d1.value(1)

Tahák na nožičky: https://github.com/pyvec/cheatsheets/raw/master/micropython/nodemcu-cs.pdf

Tlačítko

Modul:
  VCC <-> 3v3
  GND <-> GND
  OUT <-> D5
Konektor:
  červená <-> 3v3
  bílá  <-> G
  zelená <-> D5

>>> btn = Pin(14, Pin.IN)

>>> btn.value()
>>> print(btn.value())

>>> while True:
...   print(btn.value())

Ctrl+C

>>> while btn.value() == 1:
...   pass

Ukol

Dioda by mela svitit nebo nesvitit podle toho, jestli je zmacknute tlacitko.

porad dokola: - nacist hodnotu z tlacitka, ulozit do promenne - nastavit diodu podle promenne

neboli:

>>> from machine import Pin
>>> d1 = Pin(5, Pin.OUT)
>>> d2 = Pin(4, Pin.OUT)
>>> btn = Pin(14, Pin.IN)
>>> d2.value(0)

>>> while True:
...   hodnota = btn.value()
...   d1.value(hodnota)

Program:

from machine import Pin

d1 = Pin(5, Pin.OUT) d2 = Pin(4, Pin.OUT) btn = Pin(14, Pin.IN) d2.value(0)

while True: hodnota = btn.value() d1.value(hodnota)

while True: d1.value(1 - btn.value())

Blikání

>>> from time import sleep

>>> sleep(1)

Spuštění programu ze souboru

Instalace:

Fedora:
  $ sudo dnf install ampy
Jinde:
  $ python3 -m pip install --user adafruit-ampy

Spuštění:

$ ampy -p /dev/ttyUSB0 run program.py

PWM

>>> from machine import PWM
>>> pwm = PWM(led, freq=5, duty=512)
>>> pwm.freq(2)
>>> pwm.duty(256)
>>> pwm.deinit()

Tóny

piezo mezi 3v3, D8

C: 262 Hz
D: 294 Hz
E: 330 Hz
F: 350 Hz
G: 392 Hz
A: 440 Hz
H: 494 Hz
C: 523 Hz

Rotace

hnědá  <-> ??? <-> GND
červená <-> ??? <-> 3v3
oranžová <-> ??? <-> D8
servo = PWM(Pin(15, Pin.OUT))
servo.freq(50)
servo.duty(40)
sleep(1)
servo.duty(120)

Barevná světýlka

cervena <-> ??? <-> 3v3
zelena <-> ??? <-> D6
bila  <-> ??? <-> GND
from neopixel import NeoPixel
np = NeoPixel(Pin(12, Pin.OUT), 8)

Úkoly

 • Animace semaforu (zelená, zlutá, červená, červená+zlutá, zelená, ...)

 • Semafor se závorou

 • Alarm (Na tlačítko něco polož – třeba myš. Jakmile někdo tlačítko uvolní, zařízení začne blikat.)

 • Alarm se zvukem

 • Žlutozelená barva (mezi GREEN a YELLOW) (GREEN je proměnná; co obsahuhje?)

 • Animace: Plynulý přechod z červené do modré

Kde se to dá koupit?

http://naucse.python.cz/2017/rh-openschool-micropython/micropython/mini-workshop/organizers/

Dotazy: encukou@gmail.com

Bonusová zařízení

 • Detektor vzdálenosti
 • Dlouhý/kulatý LED pásek
 • LED matice
 • Vozítko?
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment