Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
Extra bestandstypen mogelijk maken voor de WordPress upload functie
<?php
// Plaats deze code in het functions.php bestand van je WordPress (child) theme
// Let op, niet alle bestandstypes zijn veilig voor de uploadfunctie.
function fws_add_file_types_to_uploads($file_types){
$new_filetypes = array();
$new_filetypes['svg'] = 'image/svg+xml';
$new_filetypes['zip'] = 'application/zip';
$file_types = array_merge($file_types, $new_filetypes );
return $file_types;
}
add_action('upload_mimes', 'fws_add_file_types_to_uploads');
@finalwebsites

This comment has been minimized.

Copy link
Owner Author

finalwebsites commented Sep 30, 2018

Via deze link van de WordPress handleiding vind je een lijst met de standaard bestandstypen die je kan uploaden:
https://codex.wordpress.org/Uploading_Files

De mime types voor extra extensies vind je hier:
https://www.freeformatter.com/mime-types-list.html

Lees meer over de mogelijkheden van de WordPress Mediabibliotheek:

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.