Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

View keybase.md

Keybase proof

I hereby claim:

  • I am freaz on github.
  • I am freaz (https://keybase.io/freaz) on keybase.
  • I have a public key whose fingerprint is BC88 407E CC6F 1E2B A6E5 C8C4 D781 99A9 BF28 4C45

To claim this, I am signing this object:

@freaz
freaz / freaz.zsh-theme
Last active Dec 23, 2016
My Zsh theme
View freaz.zsh-theme
### GIT
ZSH_THEME_GIT_PROMPT_PREFIX=" %{$fg_bold[blue]%}git:(%{$fg[red]%}"
ZSH_THEME_GIT_PROMPT_SUFFIX=""
ZSH_THEME_GIT_PROMPT_DIRTY="%{$fg[blue]%})%{$fg[red]%}"
ZSH_THEME_GIT_PROMPT_CLEAN="%{$fg[blue]%})%{$reset_color%}"
### NVM
ZSH_THEME_NVM_PROMPT_PREFIX="node:("
ZSH_THEME_NVM_PROMPT_SUFFIX=")"
@freaz
freaz / uli.md
Last active May 14, 2016
FI-ULI
View uli.md

ULI výpisky

Přednáška 1 - Jazyk, komunikace a lingvistika

Jazyk je:

  • znakový systém
  • sloužící k dorozuívání mezi lidmi
  • k vyjádření libovolného obsahu vědomí
  • s bohatou vnitřní strukturou
  • užívaný a přijímaný v určitém společenství
  • objektový jazyk x metajazyk
@freaz
freaz / countries.sql
Last active Aug 29, 2015
MySQL insert with Countries list
View countries.sql
INSERT INTO `countries` (`code`, `name`) VALUES
("AF", "Afghanistan (افغانستان‎)"),
("AX", "Aland Islands"),
("AL", "Albania (Shqipëria)"),
("DZ", "Algeria (الجزائر‎)"),
("AS", "American Samoa"),
("AD", "Andorra"),
("AO", "Angola"),
("AI", "Anguilla"),
("AQ", "Antarctica"),
@freaz
freaz / 99.lisp
Last active Dec 15, 2015
99 Lisp problems
View 99.lisp
(setf *random-state* (make-random-state t))
(defun my-last (lst)
(if (null (cdr lst))
(car lst)
(my-last (cdr lst))))
(print "1) my-last")
(print (my-last '(a b c d)))
@freaz
freaz / o_O.c
Created May 15, 2012
Guess what??
View o_O.c
#include <stdio.h>
int main () {
int c[27] = {0};
while (((c[27] = getchar()) != '\n' || (c[27] = 0)) && (((c[27]&=0x1F) || "Standa") && c[27] >= 1 && c[27] <= 27 && c[--c[27]]++ || " && Ondra"));
while (c[27] < 26 && (!c[c[27]] || printf("%c : %d\n", 0x41+c[27], c[c[27]])) && ++c[27]);
return 0;
}