Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@furkanbakkal
Created April 12, 2021 12:32
  • Star 0 You must be signed in to star a gist
  • Fork 0 You must be signed in to fork a gist
Star You must be signed in to star a gist
Embed
What would you like to do?
import cv2
from imutils.video import VideoStream
import imutils
import time
cascade = "haarcascade_frontalface_default.xml" #kullanacağımız data dosyası
detector = cv2.CascadeClassifier(cascade)
vs = VideoStream(usePiCamera=True).start() #Pi Cam başlatma
time.sleep(2.0)
while True:
frame = vs.read()
frame = imutils.resize(frame, width=500) #500x500 lük bir izleme ekranı
gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
#görüntüyü net işleyebilmek için şablona gri filtre uyguladık
faces = detector.detectMultiScale(gray,1.3,3)
#.detectMultiSclae(şablon,ölçek,hassasiyet)
for x,y,w,h in faces :
cv2.rectangle(frame,(x,y),(x+w,y+h),(20,200,100),2)
#cv2.rectangle(şablon, yüz koordinatları , çerçeve koordinatları,BGR cinsinden rengi,çerçeve kalınlığı)
cv2.imshow("Yüz Tespit Sistemi",frame)
#cv2.imshow(pencere ismi,şablon)
#eğer şablonları gray seçerseniz önizlemeyi siyah-beyaz görebilirsiniz.
p= cv2.waitKey(1)
if p== ord("q"): #q ya basılırsa pencereyi kapat kodu durdur.
break
cv2.destroyAllWindows()
vs.stop()
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment