Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
anim_search_bar kullanılarak girilen kelimeye göre arka plan rengi değiştiren uygulamamızın son hali
class _AppState extends State<App> {
TextEditingController textController = TextEditingController();
String aranan = ""; //Arama çubuguna girilen değer
String arananEkran = ""; //Ekranda gösterilen Arama çubugundan alınan veri
Color color = Colors.deepOrange[100]; //Arkaplan rengi değiştirmek için
@override
Widget build(BuildContext context) {
return Scaffold(
backgroundColor: color, //arka plan rengini biz belirliyoruz.
appBar: AppBar(
title: Text("Webmaster.Kitchen"),
backgroundColor: Colors.deepOrangeAccent,
),
body: Column(
children: [
Padding(
padding: const EdgeInsets.only(top: 20),
child: Text("Animasyonlu Arama Çubuğu",
style: Theme.of(context).textTheme.headline5),
),
Padding(
padding: const EdgeInsets.all(8.0),
//Aşağıda arama yapıldıgında arama yapılan kelimeyi ekran da göstrecektir.
child: Center(
child: Text("$arananEkran",
style: Theme.of(context).textTheme.overline),
),
),
],
),
floatingActionButton: Padding(
padding: const EdgeInsets.only(top: 50.0, right: 10, left: 10),
child: AnimSearchBar(
width: 400, //Arama çubuğu uzunlugu için düzenlenebilir
helpText:
"Arama...", //Arama bölümüne giriş olmadığında görülecek olan yazı
textController: textController, //Girilen kelimeler
suffixIcon: Icon(Icons.search), //Arama simgesi
//Arama simgesine tıklama olayı aşağıdadır.
onSuffixTap: () {
setState(() {
aranan = textController.text
.toString(); //Girilen kelimeyi aranan adlı değişkenine atıyoruz.
if (aranan ==
"webmasterkitchen") //Girilen kelime webmasterkitchen a eşitse
{
color = Colors.amber[100]; //Arkaplan rengini değiştiriyoruz.
} else {
color = Colors.deepOrange[100]; //Webmasterkitchen a eşit değise
}
arananEkran =
"Aranan Kelime : " + aranan; //normal rengini veriyoruz.
textController
.clear(); //Arama sonrası text inputun içini siliyoruz.
});
},
),
),
);
}
}
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment