Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
FLOSSzine - Programozás Kezdőkenk - Bevezető - Hello Világ!
//minden szöveg, amelyet // előz meg,
//illetve /* ... */ jelek közzé teszünk
//a JavaScript kommentként kezeli és figyelmen kívül hagyja
alert("Hello Világ!");
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.