Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@gergob gergob/hello.html
Created Oct 23, 2013

Embed
What would you like to do?
FLOSSzine - Programozás Kezdőkenk - Bevezető - Hello Világ!
<!-- HTML fájlokba ezen jelek közzé lehet kommentárokat tenni -->
<!DOCTYPE html>
<html>
<!-- HTML dokumentum fej része -->
<head>
<!-- Erre azért van szükség, hogy a böngésző meg tudja jeleníteni az ékezetes magyar betüket -->
<meta charset="utf-8">
<!-- Hivatkozunk az előzőekben megírt JavaScript kódfájlunkra -->
<script src="hello_vilag.js" type="text/javascript"></script>
</head>
<body>
<!-- Weboldal tartalma egyelőre üres. -->
</body>
</html>
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.