Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@gianghl1983

gianghl1983/account_del

Last active Jun 4, 2018
Embed
What would you like to do?
<?php
include ('database/connect.php');
// <a href="account.del.php?id=<?php echo $account['id'];
/**
* Xóa dữ liệu: Có 2 cách (Logic, Vật ly)
* + Logic (Cập nhật 1 trạng thái nào đó mà mình quy định nó sẽ được hiểu là bản ghi được xóa). delete_flag (1: Xóa, o: Tồn tại)
* => Dữ liệu không mất, khi cần có thể backup lại. Tuy nhiên, khi xử lý, phức tạp hơn xóa vật lý vì các dữ liệu sẽ liên đới với nhau.
* + Vật lý: Xóa mất luôn data trong CSDL. Dễ thao tác, dễ triển khai, nhưng rủi ro mất dữ liệu cao.
* Luân chuyển dữ liệu:
* Thay vì xóa đi, thì mình chuyển dữ về sang 1 table nháp, hoặc database nào đó, hoặc cập nhật sang 01 danh mục.
*
*/
if (isset($_GET['id'])) {
//caafn kiem soat (int) tranh nhap CHUOI vao
$sql = "DELETE FROM accounts WHERE id = {$_GET['id']}";
echo $sql;
$query = $db_qltc->query($sql);
if ($query) {
echo 1;
} else {
header ('Location: account_qltc.php');
}
}
?>
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment