Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@gregcaporaso gregcaporaso/fq_qual.py
Last active Dec 29, 2015

Embed
What would you like to do?
#!/usr/bin/env python
from sys import argv
from random import random
from cogent.parse.fastq import MinimalFastqParser
from cogent.draw.distribution_plots import generate_box_plots
from qiime.quality import ascii_to_phred33
from qiime.util import qiime_open
def fastq_quality_plots(fastq_records,
output_fp,
size=500,
fraction_to_include=0.1):
distributions = [list() for i in range(500)]
for seq_id, seq, qual in fastq_records:
if random() > fraction_to_include:
continue
else:
for i,q in enumerate(qual):
distributions[i].append(ascii_to_phred33(q))
num_seqs = len(distributions[0])
d = []
x_tick_labels = []
for i,e in enumerate(distributions):
if len(e) >= (0.50 * num_seqs):
d.append(e)
else:
break
if i % 10 == 0:
x_tick_labels.append("%d (n=%d)" % (i, len(d)))
else:
x_tick_labels.append("")
distributions = d
plot = generate_box_plots(distributions,x_tick_labels=x_tick_labels)
plot.savefig(output_fp)
if __name__ == "__main__":
fastq_quality_plots(MinimalFastqParser(qiime_open(argv[1]),strict=False),
argv[2])
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:15487:1773 1:N:0:0
GCTTAGGGATTTTATTGTTATCAGGGTTAATCGTGCCAAGAAAAGCGGCATGGTCAATATAACCAGTAGTGTTAACAGTCGGGAGAGGAGTGGCATTAACACCATCCTTCATGAACTTAATCCACTGTTCACCATAAACGTGACGATGAGG
+
C@CFFFFFHHFHHGIJJ?FFHEIIIIHGEIIFHGIIJHGIGBGB?DHIIJJJJCFCHIEGIGGHGFAEDCEDBCCEEA.;>?BB=288A?AB709@:3:A:C88CCD@CC444@>>34>>ACC:?CCD<CDCA>A@A>:<?B@?<((2(>?
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:17088:1773 1:N:0:0
AACATAGGTCACGAGCATTATCCGGATTTATTGGGCGTAAAGGAAGCGTAGGCGGGGAGGTTGATCCATTGTTAAAAGCATTTGCTTAACAAATGTGTGCATTGGAGATCGCCTCCCTAGAGTTAATCAGGGGGGACTGGAATTCAATGTG
+
@@CDDFFFHFBHHIIIEHIBHIIIIGIIIIIIIIIIAGHGHHIHGGGIHHIIGGF65&7-2(3(+4:44:>C@ADC>:?>:>:@:>@>CA@CB@@++:<A>C:ACACCC:<299>ABC:A3>A::>@C:>(20<.&0<AB(+:C@3:>(+:
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:16738:1773 1:N:0:0
TACGTAGAAGACTAGTGTTAATCATCTTTATTAGGTTTAAAGGGTACCTAGACGGTAAATTAAACTCTAAATGAGTACTTGTTTACTAGAGTTTTATGAGAGAAGGAAGAATTTTGGGAGTAGTGATAATATACGTTGATCCCTGAAAGAC
+
@@@DBD;;FHBHDGGIIIIIIGH@HEGGHHIII9+:*??<?BGG19?BF9F396?DGHDGF:F>FGIIII>D4)@@CCEHEEHDDE<B@7;;>>ACECC3>C?A59ACB@CACC@:5><<23(>>ABC@CADCD8AC?<>AC9:4?>:((+
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:12561:1773 1:N:0:0
GACAGAGGATGCAAGCGTTATCCGGAATGATTGGGCGTAAAGCGTCTGTAGGTGGCTTTTTAAGTTCGCCGTCAAATCCCAGGGCTCAACCCTGGACAGGCGGGGGAAACTACCAAGCTGGAGTACGGTAGGGGCAGAGGGAATTACCGGG
+
@@CFADFFFHHHDHIIIIJIJJIIJJIIGHJJIJJGIJJJJJCGGAHHIJJJEGHH;C>DEB;ADDDA/;?@BDDDDCDDDDDDDBBDDDDDDCB12:?8?B509>3@BC4+4<CDB?4>ABBDCC?B9<9<@B9<BB?@>9<BA(+(05&
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:14596:1773 1:N:0:0
CTTCATGCAGCGTTACCATGATGTTATTTCTTCATTTGGAGGTAAAACCTCTTATGACGCTGACAACCGTCCTTTACTTGTCATGCGCTCTAATCTCTGGGCATCTGGCTATGATGTTGATGGAACTGACCAAACGTCGTTAGGCCAGTTT
+
CCCFFFFFAHGHHJIJJJJJ>HEIJJJJJJJIGGFIJGHGGHFHJIIIIIIIHCHIDIIJJGBGGIIEEEFFDDDCEEEDDDEA@;=;@DDDADDDCECDDB?CA@CCACCDDD>@CCCACD<?>>CD@>>CBD@528<>>A??C>A?@:>
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:12515:1774 1:N:0:0
GACGGGGGGGGCAAGTGTTCTTCGGAATGACTGGGCGTAAAGGGCACGTAGGCGGTGAATCGGGTTGAAAGTGAAAGTCGCCAAAATCTGGTGGAATGCTCTCGAAACCCATTCACTTGAGTGAGACAGAGGAGTGTGGAATTTCGTGTGT
+
@@@DDDDDB66B5??+>AD8A@CBBB<BCC8@CBBABBBBBCC?<<@@BCBBCBB5:?3>@?BBB?BC@:>CACECC:ABB28&9((+4@::AB<A4@:@@C(0+9<0288A@>:ACCCCCCC3::@3939?(8+2+4<3>4>A>92?(+2
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:17491:1774 1:N:0:0
TACGTAGGGTCCGAGCGTTGTCCGGAGTTACTGGGCGTAAAGCGCGCGCAGGTGGCTCGATAAGACTGGCGTGAAAGCCCCCGGCTCAACCGGGGAGGGTCGTTGGGGACTGTCGAGCTTGAGGGCAGCAGGGGCAGGGTGGATTCCCGGG
+
@@@DDFFFGHHFHGGIJJIJJJGIJIJHIIIJCHIJF'5@@CHEADDD>B@?<CBDDCBDDDBDDDDCDBDD;?@CCC?BDD7@BBBCCCAB@BD99<@<?305?1&0(988:A<<@<5@9<C?8509(28?3<3<9<&(+)2>A34>9@.
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:16427:1774 1:N:0:0
AACATAGGTCACGAGCATTATCCGGATTTATTGGGCGTAAAGGAAGCGTAGGCGGGGAGGTTGATCCATTGTTAAAAGCATTTGCTTAACAAATGTGTGCATTGTAGATCGCCTCCCTAGAGTTAATCAGGGGGTACTGGAATTCAATGTG
+
@CCFFFFFHHGHHBHJIJJJJJJJJIJJJJJJJFIJ<6DHHHJJJGGIJIJIGHF=B6<<<AC?34>3>CACDCDDD38>:>+4>AC@C>A><((+448:>C(+4(4>4@<@>5>BD9(3:ACD>A@3(+:8@&)5>:@>9:AA::>CC((
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:13372:1775 1:N:0:0
CATCAGGGTTAGGAACATTAGAGCCTTGAATGGCCGATTTAATACCAGCATCACCCATGCCTACAGTATTGTTATCGGTAGCAAGCACATCACCTTGAATGCCACCGGAGGCGGCTTTTTGACCGCCTCCAAACAATTTAGACATGGCGCC
+
???DDDDDDDD3CEEEEEII3A3AEEF9EEICEE3DDDIDEIDEIIIIIIIICECDIIAE@>ADEACCDDDECD@AD@;?/>AA5=2<?AA3><AAAAA3:>4:A??9;&5<9&50;>>>5<:45>>>;?>A(8<<:>A>A:>A>((+059
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:14806:1775 1:N:0:0
AACTTGACTCATGATTTCTTACCTATTAGTGGTTGAACAGCATCGGACTCAGATAGTAATCCACGCTCTTTTAAAATGTCAACAAGAGAATCTCTACCATGAACAAAATGTGACTCATATCTAAACCAGTCCTTGACGAACGTGCCAAGCA
+
CCCFFDDDHHHHHIIIIDHHBIIIGGHEDF+<<8?CF>BGG?9@6@GAHIGH9??GGGGGIGIIGGEBHGCEHHHFEBBBCDACCCEACCCCCDCCA@AA>C:C@CBBCCDC:@CCAACDDDC:3?<<1@CA>C>ACBD>>@<??8AC<<(
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:13533:1775 1:N:0:0
TACGGAGGGTGCAAGCGTTAATCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGCACGCAGGCGGTTTGTTAAGTCAGATGTGAAATCCCCGGGCTCAACCTGGGAACTGCATCTGATACTGGTAAGCTTGAGTCTCGTAGAGGGGGGTAGAATTCCAGGG
+
CCCFFFFFDDHFFIJJJJJJIGIJJJEIJJIJJIJFIIJJJIII<AEFFFDDDDDDDDDBCDDDEDCDCCDECDDDCDDC85<BBDDCDDDC@DBACB@AC:@C3:AACDCDDDCC@ACACB>>CC@A+8824259@D&)<>A@(:>:>(&
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:18209:1775 1:N:0:0
TACAGAGGGTGCAAGCGTTAATCGGATTTACTGGGCGTAAAGCGCGCGGGGGCGGCCAATTAAGTCAAATGTGAAATCCCCGAGCTTAACTTGGGAATTGCATTCGATACTGGTTGGCTAGAGTGGGGGAGAGGATGGTAGAATTCCAGGT
+
BBCDFFFFGFDHGIIJIJJJIJIIIJFGIFIJIIGI607BFF<;FHFD''5785@@BBDDDDDDEECAACDEEDDCACDC?B9>DD>CCCDEDDDDCD@CCCDD@>CDD@CDCDDDBDD@84:@:++0&05.8<8(:<>CC@@AAAC>>3(
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:16020:1776 1:N:0:0
AACGAACAAGCGCAAGATTAAACATAGTGCCATGCTCAGGAACAAAGAAACGCGGCACAGAATGTTTATAGGTCTGTTGAACACGACCAGAAAACTGGCCTAACGACGTTTGGTCAGTTCCATCAACATCATAGCCAGCTGCCCAGAGATT
+
@@@DDDD?F?A+<EAAACHEGIIG@GD?D>DG*?*0??B?FBFA;FH=BFED@4=DCBCCCC@ACCCC@CC::@:<AC>ACC>?5993<@B<:?CCCC?B@C>8?@@&)<??B?C>?:>>>4:>@:?:93:>((:(++(+:98<@???CA4
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:12460:1777 1:N:0:0
AACATAGGTCACGAGCATTATCCGGATTTATTGGGCGTAAAGGAAGCGTAGGCGGGGAGGTTGATCCATTGTTAAAAGCATTTGCTTAACAAATGTGTGCATTGGAGATCGCCCCCCTAGAGTTAACCAGGGGGTGCTGGAATTCAATTGG
+
CCCDFFFFHHGHHJJJJHJIJGIJIEHIJIJJIJIGHIJJJJIJJGIJHIIBHHFBB)078?3(:4@:>CCDCCDDD>B?:>@CAC>A:(+:(:@(:++:>3:>(+39>@88<&0990(++:>:@4(+48859@0&(+4(++:3+(:((((
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:17898:1778 1:N:0:0
AACATAGGTCACGAGCATTATCCGGATTTATTGGGCGTAAAGGAAGCGTAGGCGGGGAGGTTGATCCATTGCTAAAAGCATTTGCTTAACAAATGTGTGCATTGGAGATCGCCTCCCTAGAGATAATCAGGGGGTACTGGAATTCAATGTG
+
@@CDDFFFHGHHH+@FHIJIJJJJJIJJJGHIHDHIB:FEEHIJI(=F;@G<A=DBD&5;?B(((+44>@@3:(:4@:<(4:::A:@(:(4424@:>(2>@C@(+:?3((2<<<08<349(+(+4>:::(:<@B00((:@9>:>3:3:>C>
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:12607:1778 1:N:0:0
TACGAAGGGGGCTAGCGTTGTTCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGCACGTAGGCGGACATTTAAGTCAGGGGTGAAATCCCGGGGCTCAACCCCGGAACTGCCTTTGATACTGGGTGTCTAGGGTATGGAAGAGGTAAGTGGAATTGCGTGG
+
?@@D1BDDHFFHFIIIIIIIICHIIIIIIIIIIIIIIIIIHH;BE?BCBCBBABB&))3>((+:AD4>(8;BBBCCC3>ABBBBBB8@CC<59@B5)&:AC>(:4>@C:@>CC8(0)4(+4(+3(4++((3+8?434:(4@(>@@3>9&95
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:16637:1778 1:N:0:0
CACAAGTAAGACAAGTGTTATTCATCATTATTAGGTTTAAAGCGTACCTAGACGGCATTTTACACATAAATTGTCAATTTTTTGCTAGAGTTTAATAGGGGAGGATAATATTAGGACTATCGGTGTAGAGATGAAATTCTTTGATACTAAT
+
@CCFFFFFHHGHHGICGIJJJJIIJIJJJJJJJJJHGGIJGIIGGIJJIJJJIEIJJJJJJIJIIEIIGIHHHHHHHFFFDFDDDDACCCADDDCCCDD@B@DDBDDDDDEDCC>@CA>CCDB?BBCCDDDDDDDCCCCEDA>ACDCC@:>
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:12658:1778 1:N:0:0
AACATAGGGTGCGAGCGTTGTCCGGAATTACTGGGCGTAAAGGGCTCGTAGGTGGTTTGTCGCGTCGTCTGTGAAATTCCGGGGCTTAACTCCGGGCGTGCAGGCGATACGGGCATAACTTGAGTACTGTAGGGGTAACTGGAATTCCTGG
+
CCCFFFFFHHHHHJJJJJJIIJJJJJJJJIJJIIJIIFHGIJJJJHHFEFDDEEDDDDDADDDDDDDBDDDDDEDDDCDDDDBBDDDDDCDDCDDDDDBBDBCA@BBD>BB@@BDDACCCACCCCCD=CAACC?<59ACDD>CCDACADDC
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:14889:1778 1:N:0:0
GTCCTTGACGGTATAATAACCACCATCATGGCGACCATCCAAAGGATAAACATCATAGGCAGTCGGGAGGGTAGTCGGAACCGAAGAAGACTCAAAGCGAACCAAACAGGCAAAAAATTTAGGGTCGGCATCAAAAGCAATATCAGCACCA
+
@@CDFFFFDHG?FGIIJJJJJJJJJIJJII9?FHHJJIIJJBDF;CBFHIIJIIIJJHIIGHACBBACBBDDDD:@BBDBDB>BB@BDDDDCDCCC><<8@B912<A?98<??BC8>BDDCD:A+>359@BDDAC4>ACD@>A>C@>A<<<
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:14503:1778 1:N:0:0
TACGTAGGTCCCGAGCGTTATCCGGATTTATTGGGCGTAAAGCGAGCGCAGGCGGTTAGATAAGTCTGAAGTTAAAGGCTGTGGCTTAACCATAGTACGCTTTGGAAACTGTTTAACTTGAGTGCAGAAGGGGAGAGTGGAATTCCATGTG
+
BB@FDDFFHGHHGJIJJJJIJGIJIGHGIHIIIIIJJIJIIIIIJJGFFDCBDBDBBBBCDECDEEED>@CDADDDDABDDACDDBB:CDDDDCDEEEDCBD03>>>@C3>CDCACACC@3>@A(+4>>(<939>9<:>?CCCCCD>>>C>
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:15599:1778 1:N:0:0
AGTTATTAAGGATGAGTTTTCAAGATTGCTGGAGGCCTCCACTATGAAATCGCGTAGAGGCTTTGCTATTCAGCGTTTGATGAATGCAATGCGACAGGCTCATGCTGATGGTTGGTTTATCGTTTTTGACACTCTCACGTTGGCTGACGAC
+
@@:BDDDDFFF?FEFFA4CIHBFEEFFHFH+AACGFIGGIIIIEFEFFEIIGBFIFBFG>CAF;AEEFFFE@BDDCCCBA>BDBABBBB>AAB<@5>BB?8((:444:::>>4<9<?BBAAB9??@?@?ABBBA@@:A8818+::<<9<(0
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:16864:1779 1:N:0:0
GGCGCTTTAAAATAGTTGTTATAGATATTCAAATAACCCTGAAACAAATGCTTAGGGATTTTATTGGTATCAGGGTTAATCGTGCCAAGAAAAGCGGCATGGTCAATATAACCAGCAGTGTTAACAGTCGGGAGATGAGTGGCATTAACAC
+
@@@DFFFFHDAHHGIHIJHIGIIEJIIJJJFIJIIJC@FHCFEGIJJIJ@FIGH<DHGIHGGIGIH>@FHGHI@CC=AAEDE?@B6@CDC?CC;A?;=9>?A>(4>CC>CC@C@11<B@CD:@DCCC3:<9>B3&(4:>>C08<A3:(+(:
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:15276:1779 1:N:0:0
AACATAGGTCACGAGCATTATCCGGATTTATTGGGCGTAAAGGAAGCGTAGGCGGGGAGGTTGATCCATTGTTAAAAGCATTTGCTTAACAAATGTGTGCATTGGAGATCGCCTCCCTAGAGTTAATCAGGGGGTACTGGAATTCAATGTG
+
CCCFFFFFHHHHHIIIIJJJJJIJJJIIJJJJJJIJJFHIIGIJJIIIGEHHHHFDD5;B2?ACDDD3:C>DC@DDC:<>ACC>CACCC>:A?:44@42:>C4(+:99ACA<9&9?B?>A@>3>CD:>CAC@B<&0>CA<ACDDDDDDA>@
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:18258:1779 1:N:0:0
AACATAGGTCACGAGCATTATCCGGATTTATTGGGCGTAAAGGAAGCGTAGGCGGGGTGGTTGATCCATTGTTAAAAACATTGGCTTAACAAATGTGTGCATTGGAGAACTCCTCCCTTGGTTTAATCAGTGGGGACTGGAATTCTATTTG
+
@@@DDDDDCCDFFDHH6EHHF?FHIHGHIIIIGGII@AFHGIG;BFAG5@BHCED/5&00&(+(++:43>AA>::C>()(+4((3:<>@A@:(4>(4@1((+:3:(33(+(++(+3((++(((+9:@>:+(+>@.851(8(4::4(+(((+
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:13050:1779 1:N:0:0
AACATAGGTCACGAGCATTATCCGGATTTATTGGGCGTAAAGGAAGCGTAGGCGGGGAGGGTGATCCATTGTTAAAAGCATTTGCTTAACAAATGTGTGCATTGGAGATCGCCTCCCTAGAGTTAATCAGGGGGTACTGGAATTCAATGGG
+
CCCFFFFFHHHHHJJJIHIJJJJJJGHIIIJJJJJIJIIJJIJJJJJJHHJIHHFCD7@D-??AC>C:ABCDD:>CC>?>ACCECDD>@>:ABDDDEDDD@@DACACC>@BBDBDBDD@?4:A@:A>3@@AB@@09CA@:(44>ACCAC(+
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:16097:1779 1:N:0:0
AACATAGGTCACGAGCATTATCCGGATTTATTGGGCGTAAAGGAAGCGTAGGCGGGGAGGGTGATCCATTGTTAAAAGCATTTGCTTAACAAATGTGTGCATTGGAGATCGCCTCCCTAGAGTTAATCAGGGGGTACTGGAATTCAATGTG
+
CCCFFFFFHGHHGJJIIIJJJJJJIGHGJJJIJIIJJHIJIGGJIGHGHGIAEEBBB07@&<?BCCD::C:4>>CCC4194>C:>C:>:3>CDC34>@BD>@@(4(+33@<BB@9<?(4++:>@ADDDDCC<35>9ACA((:4:@:A3444
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:12253:1779 1:N:0:0
CACAACCAACCAGAACGTTAAAAAGCGTCCTGCGTGTAGCGAACTGCGATGGGCATACTGTAACCATAAGGCCACGTATTTTGCAAGCTATTTAACTGGCGGCGATTGCGTACCCGACGACCAAAATTAGGGTCAACGCTACCTGAAGGAA
+
CCCFFFFFGHHHFIIJGH+AEHGGHI)?DGGHIIDGGEDF6AFBHIJE8;BEEFDECECECFEDCD;>:@AABDDD?<CDEDDDACCBDAACDCC@C@C<99BB39((+&0<@BD3&05<9>B(88>ACC:AC?8AC@BB<@?C@(+:>?(
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:13138:1780 1:N:0:0
TACGAAGGGGGCTAGCGTTGTTCGGATTTACTGGGCGTAAAGCGCGCGTAGGCGGATAAATTAGTTAGAGGTGAAATCCCAGGGCTCAACCCTGGAACTGCCTTTAATACTGTTTATCTAGAGTATGAAAGAGGTGAGTGGAATTCCGAGT
+
@CCFDADFHHGF<FHIHIIEIIIGBCHHIIIIIIIAFHGIGHFHB<?BDDD?C5@&5&:A@@ACCC3>>C?AACDC>AACC>?<@D8CC<AD8<ABD3>@(3(>@:3@(:::@+44:@A>34::@>>::(:932+8>?4:(4(+(::>9>2
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:14840:1780 1:N:0:0
TACGGAGGATCCGAGCGTTATCCGGATTTATTGGGTTTAAAGGGAGCGTAGATGGATGTTTAAGTCAGTTGTGAAAGTTTGCGGCTCAACCGTAAAATTGCAGTTGATACTGGATATCTTGAGTGCAGTTGAGTCAGGCGGGATTCGGTGG
+
CCCFFFFFDHHHHJJJJJJJJJJIJJIIIIJJJJFFHIJJJJJJGIJHHFFDCEECECDDEDDDEEECCDDDDCDDDCCDCDDDD>BDDDDDBB3<ADCDDDDDCDAC>@CDC?@C:AB@@CCDDACCCCDCD:3>@335>&503(8882<
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:17206:1780 1:N:0:0
GACGGGGGGGGCAAGTGTTCTTCGGAATGACTGGGCGTAAAGGGCACGTAGGCGGTGAATCGGGTTGAAAGTGAAAGTCGCCAAAAAGTGGCGGAATTCTCTCGAAACCAATTCACTTGAGTGATACAGAGGAGAGTGGAATTTCGTGTTG
+
@@@FFDFFBB6B@@B>AADCECC<BBBBCCCCCBBBB6BCBCCCCBBB?CBC<BB56?CDCCCBCB@CCCC>:@@CCCCBCBBBCBBBCCCBCCB@@(4:AC><39<>A1?C@:>ACACA:((+(+:>@@?8(((++4((((+433(8((+
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:17334:1781 1:N:0:0
CGATTCTGTCAAAAACTGACGCGTTGGATGAGGAGAAGGGGCTTAATATTCTTGGCACGTTCGTCAAGGACTGGTTTAGATATGAGTCACATTTTGTTCATGGTAGAGATTCTCTTGTTGACATTTTAAAAGAGCGTGGATTACTATCTGA
+
?@?DBDDDHHDFB3CDH>HHE:FEHAEHIIC<FCHH00(((-<FG9CHG7@@@G;DG?46?>BD==A@C=BCB?>CBCCCCDDCCCCCCCCCC:@AACCDE@@A::@3>@ACCCCCCCCBAC4@A4@>@((+89C@BB@8CA::>:@ACE@
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:17037:1781 1:N:0:0
CATGGTTTGGTCTAACTTTACCGCTACTAAATGCCGCGGATTGGTTTCGCTGAATCAGGTTATTAAAGAGATTATTTGTCTCCAGCCACTTAAGTGAGGTGATTTATGTTTGGTGCTATTGCTGGCGGTATTGCTTCTGCTCTTGCTGGTG
+
BB@FFDDFHHFFHIJJJIJIJJJJJIJJJJJJIIIGIIG;FGIJHHHHGFFFCEEEEEDCCCDDCC>CDDCCDCDEDEEDDDCDDDDDDDDDCCACCCBCB<AC>CDDEDDDBBBCDDDDCDDCCBD@9@BEDCD>>CDCDCDD@CDDDDD
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:16198:1781 1:N:0:0
AACATAGGTCACGAGCATTATCCGGATTTATTGGGCGTAAAGGAAGCGTAGGCGGGGAGGTTGATCCATTGTTAAAAGCATTTGCTTAACAAATGTGTGCATTGGAGATCGCCTCCCTAGAGTTAATCAGGGGGGACTGGAATTCAATGTG
+
BBCFFFFFHHHHHJJJJIJJJJJJJJJJJJJJJJIIJHHIJIJJJJJIFHJIHGFDB6;@+<??CAC>CCACDCEDD><AA@A>CAD>C>CCDCA(>B8C:CDCCC<>?CBDD@<BB?>AACCDCC>CA>A?@@&0.((89CCCC(44444
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:14924:1781 1:N:0:0
TACGGAGGGGGTTAGCGTTGTTCGGAATGACTGGGCGTAAAGCGCGCGTAGGCGGATCGCAAGGTTGGGGGTGAAAGCCCAGGGCTCAACCCTGGAATGGCCTTTAAGTCTCGCGGTCCGGAGTTCGAGAGAGGTGGGTGGAATTCCGAGG
+
@@@DDDDDDHFHFHHIFHIGIJ@DHI;;FC)=FHH9AEDEFD9<=>=@DBBB>BB-50;2+&&+>C?B3&505<CCD?A?(8(5(2(>A?A<?<?1+:@:8(:((:::(4:@C05559&095&89:(++()(28((8&))5+(4:::900&
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:17275:1782 1:N:0:0
ATGGTCGCCATGATGGTGGTTATTATACCGTCAAGGACTGTGTGACTATTGACGTCCTTCCCCGTACGCCGGGCAATAATGTTTATGTTGGTTTCATGGTTTGGTCTAACTTTACCGCTACTAAATGCCGCGGATTGGTTTCGCTGAATCG
+
@@@FFFFFFHFFFFF@+<A<C@FEFDGEEGIGH:FC))0)009BBFHEGGI=CG;FGGCG@CHHEDDCCCC:68>B?A:@ADC4@>4+::888<@C:4@CC?<<2>A@@:A>A>CC@BB>5CC>@ACC><9BBBB9C<><A>?<>@B3:@(
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:16914:1782 1:N:0:0
AACATAGGTCACGAGCATTATCCGGATTTATTGGGCGTAAAGGAAGCGTAGGCGGGGAGGTTGATCCATTGTTAAAAGCATTTGCTTAACAAATGTGTGCATTGGAGATCGCCTCCCTAGAGTTAATCAGGGGGGACTGGAATTCAATGTG
+
@@BFFFFFHHGFFGIGIIJJJJIIJJJJJGIJJIDID0?DFHGIEIIJ;@EEEADDD5<<8<<C>AA:AC3>C>:@CC?CDCC4::@3>>CDB:(:::A>(:@>44?A3>+8<95AB3(3(4@D>:::@@:85>055(8(+4:@CC:4::(
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:15172:1782 1:N:0:0
AACATAGGTCACGAGCATTATCCGGATTTATTGGGCGTAAAGGAAGCGTAGGCGGGGAGGTTGATCCATTGTTAAAAGCATTTGCTTAACAAATGTGTGCATTGGAGATCGCCTCCCTAGAGTTAATCAGGGGGTACTGGAATTCAATGTG
+
CCCFFFFFHHGHHIJJHIJEHIJJJJJGGFIIJJJIJHGIIIIIJJIGIIJIHFEDD5<B+8?CDDD:>CCDDA@CDAACDDD>A:>(4>ACDA@>448:3>C>33<A9A20<5@DB?A(4+(4>34>C(:AB<><C>:@(:>A>((+4>C
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:13951:1782 1:N:0:0
CGTCAACATACATATCACCATTATCGAACTCAACGCCCTGCATACGAAAAGACAGAATCTCTTCCAAGAGCTTGATGCGGTTATCCATCTGCTTATGGAAGCCAAGCATTGGGGATTGAGAAAGAGTAGAAATGCCACAAGCCTCAATAGC
+
BCBFFFFFHHHFGIIJGIJJJJIJJIIJJIJJJIIIJJJJIDGGIJIJJJIHIIJJJJJIJHHGFFFDFFFFECEECEDDDDBDDDDDDDDDDDCDDCC@CBB?AABBCCCDDDDDDC@A?:9ACDCCCAC>>:>>@:1<8<BDCAA@>C:
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:17573:1783 1:N:0:0
TACAGAGGGTGCAAGCGTTAATCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGCGCGTAGGTGGTTTGTTAAGTTGAATGTGAAATCCCCGGGCTCAACCTGGGAACTGCATCCAAAACTGGCAAGCTAGAGAAGGGCAGAGGGTGGTGGAATTTCCTGT
+
@@@FFFFFGHHGHJJJJJJIJJJJIJIJJIJJJHII66@FHIIJJJIF9ACD;CBDDDDACDDDEFDDCDDDEDDCDDDDDDDDDDDDDDDDBDBDDDCCDD@CACCCBBCC?BCA@BC344+(+<A>BDD(8?@88<B?@?CC>>@DDD(
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:18622:1783 1:N:0:0
GTTAGCCTCGGTACGGTCAGGCATCCACGGCGCTTTAAAATAGTTGTTATAGATATTCAAATAACCCTGAAACAAATGCTTAGGGATTTTATTGGTATCAGGGTGAATCGTGCCAAGAAAAGCGGCAGGGTCAATATAACCAGTAGTGTTA
+
??@DDDFFDFFFHDGIHIHHGHGIJGHGIIB@DHGH.)//8=C=CHHEHE>EACCFFFFC>DEEDED?=?>@CA?@ACDD@CAC593>C@@@@>AACCDD>>(<++::@AAB??C>B?CCDC1<0&0&05ACBADECE<C>((+(4>>A@:
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:13264:1784 1:N:0:0
AGTCCTTGACGAACGTGCCAAGCATATTAAGCCACTTCTCCTCATCCTACGCGTCAGTTTTTGACAGAATCGTTAGTTGATGGCGAAAGGTCGCAAAGTAAGAGCTTCTCGTGCTGCGCAAGGATAGGTGGAATTTTTTCATTTGCTGCCA
+
::?44BDD<>DAD1@CGDDBC<CGHEHGG<*99;BFH*BD>?B9B89**060@E/'57A@@DE<(6>CA>-,,;58@@A:@;@9955&08>49>55&>(:4444(+(+44<(((+4(0&&&02((49C4(8((((+(()((+,4(:44(((
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:19051:1784 1:N:0:0
TTTAGTGAGTTGTTCCATTCTTTAGCTCCTAGACCTTTAGCAGCAAGGTCCATATCTGACTTTTTGTTAACGTATTTAGCCACATATAAACCAACAGCCATATAACTGGTAGCTTTAAGCGGCTCACCTTGAGCATCAACAGTCCACAACC
+
@@@DDDDDHH>+<CEGEHIIIIIGHIGGIGGEFHGIIIE9CFGFE@DHGHIEHCECHIGIHEGIGHCFGGGGHCGGIG)=CEEEEE);@DCCCABBB???@A(;;A@:3,5:>CC::((45&0&&4>8CA+4>CC<AACCCB(4>4@CBB<
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:18234:1785 1:N:0:0
AAGACGGTAAAGCTGATGGTATTGGCTCTAATTTGTCTAGGAAATAACCGTCAGGATTGACACCCTCCCAATTGTATGTTTTCATGCCTCCAAATCTTGGAGTCTTTTTTATGGTTCGTTCTTATTACCCTTCTGAATGTCACGCTGATTA
+
@B@DDFFDGHFFFGI@HII<FHHIIIIIIGBIJIBD<DGEEBGIGHGI98?F?<CCFGIJJJIIJJIHHGDDDBDEDEEEEECC@CCCCDDCACCCDCD<:?,94>CDCBBDDCCA@>BD?BCCCDACCCDAC:>C:>>:A(+515>>>@+
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:18726:1785 1:N:0:0
CGTCACAGGTTGCGCCGCCAAAACGTCGGCTACAGTAACTTTTCCCAGCCTCAATCTCATCTCTCTTTTTGCGTTCTGCTTCAATATCTGGTTGAACGGCGTCGCGTCGTAACCCATCTTGGTAAGTTGGATTAAGCACTCCTTGGACAGA
+
=@:ADD8DAHHD8<42<CCDHGG9FFB)?<;BB==@))/..7@@@;?;(-)..)7;AC>A@C@@(;A>>A@3=;81<C>4>3(+++>>:A>4>?CC325<&)))&)0<>><?@(8+(+4>@:>:@4+43(44(+4::43>>3(:>3::3((
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:12958:1785 1:N:0:0
TACGTAGGTGGCAAGCGCTGTCCGGAATTATTGGGCGTAAAGCGCGCGCAGGCGGATCAGTTAGTCTGTCTTAAAAGTTCGGGGCTTAACCCTGTGATGGGATGGAAACTGCTGATCTAGAGTATCGGAGAGGAAAGTGGAATTCCTAGTG
+
B@@FDFFFHHHHHIJBIHIJHIIIJIIJIJJJJIIGHGHIIGIIHIDDDBDDDDD98B?CADCCDDEDDDDC@DCCCCDEDBBDDDDCCDA?BC@CCDDDDCC?8>CCCDCDDDC@>C4>@C+44>?9BD.???8A?:@CACCCACCDCDA
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:18601:1785 1:N:0:0
ACCAATCCGCGGCATTTAGTAGCGGTAAAGTTAGACCAAACCATGAAACCAACATAAACATTATTGCCCGGCGTACGGGGAAGGACGTCAATAGTCACACAGTCCTTGACGGTATAATAACCACCATCATGGCGACCATCCAAAGGATAAA
+
@@@DFFFFHHHHHJJJJIJGHFFHJHHIIIGHIGCHA@FFAHIJJBDHCHFHFFFFFDEECECEECDCDDDDDDDDBDDBB@BBDBDDDDDEED>@CCDCBA>>:ACDCDDB5?@CDDCCDDDDDB3>ACC>8935<@CDDDCA3((:@@:
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:18699:1785 1:N:0:0
TACGTAGGGCGCAAGCGTTATCCGGATTTATTGGGCGTAAAGAGCTCGTAGGCGGTTTGTCGCGTCTGCCGTGAAAGTCCGGGGCTTAACCCCGGATCTGCGGTGGGTACGGGCAGACTAGATGGATGTAGGGGAGACTGGAATTCCTGGG
+
@@@DBDDDA?F<F)<A?FH<GIIII>@EHE@FHGGCA4@GGGCHHEEBEEED3>88?BBB>&8<>BBBACB>>BB:A>AC@0-5@5<CCCC<<>B99544>0))9&593499&505(2:49@(4>CCCCADC?9&05(((23:>(+:::9+
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:18674:1786 1:N:0:0
CTGCTTGTTTACGAATTAAATCGAAGTGGACTGCTGGCGGAAAATGAGAAAATTCGACCTATCCTTGCGCAGCTCGAGAAGCGCTTACTTTGCGACCTTTCGCCATCAACTAACGATTCTGTCAAAAACTGACGCGTTGGAGGAGGATAAG
+
@@@FFFFDFHCFHIIIGIGEHIG??8<?EBFHG>CHC6?67@GCEHHHAGH>@CEF:CBB@CEECE>;9@;;'::@-<B>CC-9BBB@@CECC@>99@CCC?&0+(9A:C>3::8<A?:>4:@CD(419@CC4550)0&(((++2&((+4>
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:12910:1786 1:N:0:0
TACGGAGGGTGCGAGCGTTAATCGGAATAACTGGGCGTAAAGGGCACGCAGGCGGTGACTTAAGTGAGTTGTGAAAGCCCCGGGCTTAACCTGGGAATTGCATTGCATACGGGGACGCTAGAGGACTTTAGGGGGGGGGAGAATTCCACGT
+
@CCFDFFFFFHHHIIIIIID:BGHIIII<FGHIIIGIIIIIH?EE;BE<ABD/;?:&+(:@(3@D4(++:>CDADCCDDD-55<BDBCCD4(+8@<CA>CDC4(((4>@A((9&&)555(&(+(+(+444::<&500&&)098@A>@@A?<
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:19142:1786 1:N:0:0
TACGGAGGGAGCTAGCGTTGTTCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGCNNNTAGGCGGCTTTGTAAGTTANAGGTNANAGCCCGGGGCNCNANTCNNNAACTGCCTTTANGACNNNATNNCTNNAANCNNNNNNNGGTGAGTGGAATTCCGAGT
+
@@@DADDDH<FH?GHBGHFBHDHIIIIIIGHIIGIIIGIIHIIHG###,,;BACBBBBCCC>C>BD>#+2<?#+#+2?@?BB@B@#+#+#++###++2<BCCC>::#(+2###(+##++##+(#+#######+++28<(+8:4:44:>9<8
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:13222:1786 1:N:0:0
GACAGAGGATGCAAGCGTTATCCGGAATGATTGGGCGTAAAGCGTCTGTAGGTGGCTTTTTAAGTTCGCCGTCAAATCCCAGGGCTCAACCCTGGACAGGCGGTGGAAACTACCAAGCTGGAGTACGGTAGGGGCAGAGGGAATTTCCGGT
+
@@CFFFFFHHHHHJJDIJJHIJJJJJIIJIJJIJJGIJJJJJJJJJJIHGIJJJHGHHFFFFFEEFEDDDDDBDBCDDDDDDDDDDDDDDDDDDDBBDDBBBB@<<BCDDDAACDDBBDDCDB(9AB@C@BDBDB9@?A?BB?<A@3>?B5
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:13401:1787 1:N:0:0
ATAGAAACCAACAGCCATATAACTGTTAGCTTTACGCGGCTCACCTTTAGCATCAACAGGCCACAACCAACCAGAACGTGAAAAAACGTCCTTCGTGTAGCGAAATGCGAGGGGCATACTGTAACCATAAGGCCCCGTATTTTGCAAGCTA
+
@@?DBDDBDCC;:2<E+?3?<CB9A9E94?CEFC91:))67-)=F9FF9)7@DE:7).6;BBDB>?(5?@7=8,53(3922(:>?))-+8??(4<3<<3((&)0&+((&2&&5>.9?>A:(+>::>3>3(+:91+55&&++4(+4>A:?A4
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:16358:1787 1:N:0:0
AACATAGGTCACGAGCATTATCCGGATTTATTGGGCGTAAAGGAAGCGTAGGCGGGGAGGTTGATCCATTGTTAAAAGCATTTGCTTAACAAATGTGTGCATTGGAGATCGCCTCCCTAGAGTTAATCAGGGGGTACTGGAATTCAATGTG
+
CCCFFFFFHHHHHEIIJJJJJJIIIIJJJIJJJJJIE?@FGHJIDHGIIIJHCHDDD-7B<A<C:@C@CDDECCECD@B>@CDDAC>>CCDDD>((:4<AC@CCDCCDCDBBDDDDB3@CA:>@CDDCCCDB7>55@@CCDDDDDD<AC@A
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:14959:1787 1:N:0:0
TACGTAGGGCGCGAGCGTTGTCCGGAATTATTGGGCGTAAAGGGCTTGTAGGTGGCTGGTTGCGTCTGTCGTGAAAGCTCATGGCTTAACTGTGGGTTTGCGGTGGGTACGGGCTGGCTTGAGTGCAGTAGGGGAGGCTGGAATTCCTGGG
+
B@BDDFFFHHHHHJJJJJJIHHHIIIJIIIIJIJJGGHFHF<BDDECDDDDCDCBBDDBDDDBDDDDDCDDDBCBCDDDCCDDDDDBCACDDADCDDDD?CB9>DDD)(:99<9<B@BCB.1:+:>>A:A3:<><@BD8AB?:A@@A>A9(
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:15041:1787 1:N:0:0
TCAGCAGCCAGCTTGCGTCAAAACTGCGTAACCGTCTTCTCGTTCTCTAAAAACCATTTTTCGTCCCCTTCGGGGCGGTGGTCTATAGTGTTATTAATATCAAGTTGGGGGAGCACATTGTAGCATTGTGCCAATTCATCCATTAACTTCT
+
B@CDDFDFHHHHHIJJJ1@FHJIJJJJ@:CGIIGFHGIIGHEHGIIIJJIJHEHJHHHHHHFFFDDDDDDDBDD=@B<5>@BCCDEE@CDCDDEDEEEEEEEDD@ACDDBBDBDBDCDCDAC>ADDC@@@:@CDDDCCDDCDCDCCCCDD@
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:18163:1788 1:N:0:0
AATTTCTATGAAGGATGTTTTCCGTTCTGGTGATTCGTCTAAGAAGTTTAAGATTGCTGAGGGTCAGTGGTATCGTTATGCGCCTTCGTATGTTTCTCCTGCTTATCACCTTCTTGAAGGCTTCCCATTCATTCAGGAACCGCCTTCTGGT
+
CBCFFFFFHHHHHA>ACGIJJJJJJJIGJJF>GHIJJIIIGGJJIIIGIJHICHIIIJJJIIIJIEGGGGGHGJHHHFFFDFDDDDDDCDDDEEEDDDCCDCCCCCCACDDCDDDDA@C9?CDDDDCDDEDDB@C:>><A<BBDD0@C@C4
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:14018:1788 1:N:0:0
TTGGATTTAACCGAAGATGATTTCGATTTTCTGACGAGTAACAAAGTTTGGATTGCTACTGACCGCTCTCGTGCTCGTCGCTGCGTTGAGGCTTGCGTTTATGGTACGCTGGACTTTGTAGGATACCCTCGCTTTCCTGCTCCTGTTGAGT
+
BB+ADDDFFHHGHJJJGHHHIIJJJJJJJJJJHIFD?DGHJGIJIJJJIJIFHGIGIJJJJJJGIGHFFFDDDDDDBBDDBBDDBDBBBCDDDDBBB@@DAC>@>:>BB?9<82@C@:44@>3>>CC@>A<.+8?:>CC<>(:ACC3:::A
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:16538:1788 1:N:0:0
CTCCACTATGAAATCGCGTAGAGGCTTTGCTATTCAGCGTTTGATGAATGCAATGCGACAGGCTCATGCTGATGGTTGGTTTATCGTTTTTGACACTCTCACGTTGGCTGACGACCGATTAGAGGCGTTTTATGATAATCCCAATGCTTTG
+
CCCFFFFFHHHHHJJIJJJJGIGGHIJJJJJJJJJFBBDDGHIJIJIJC8CGGGGIJJJHGDFBFEEEDEEDDDDDDDDDDDCDDDCDDDDDBDDDDDDDCDABBB?>CBDDB7>BB@BD@CDD?B@@>@BCC@C>C@>>@C@9?@CCDD:
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:17725:1788 1:N:0:0
TACAGAGGATGCAAGCGTTATCCGGAATGATTGGGCGTAAAGCGTCTGTAGGTGGCTTTTTAAGTCCGCCGTCAAATCCCAGGGCTCAACCCTGGACAGGCGGTGGAAACTACCAAGCTGGAGTACGGTAGGGGCAGAGGGAATTTCCGGT
+
B@CFFFFFHHHHHJJJJJJIJJJIIJIJJJJJJIJIB:DGHGHIGFGGIFGHHIGHGHHFFFFDEEEDCDD;@BDDDDDDDCDDDDBCCCDDDDDBDDDDBB@505A:ACCDDDDCABCD<8<CACBBC15?BDD@<<8@<9A?CDDDBD0
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:16223:1789 1:N:0:0
TATGCTAATTTGCATACTGACCAAGAACGTGATTACTTCATGCAGCGTTACCATGATGTTATTTCTTCATTTGGAGGTAAAACCTCTTATGACGCTGACAACCGTCCTTTACTTGTCATGCGCTCTAATCTCTGGGCATCTGGCTATGATG
+
BB@BDFFFHHH?DGHHIGEHIIJJIIJJIF+?FH9@DGHIDHHJBGIHHGIIHIIGGIGHHIJJJIGIIJIIJ:DEF=CDFFFFEEDEEEACC;>@DDDDDB<B(0<BDDDDDCDAAD@@>@@@<AA:AD>CDCCCACCCCD443(4>(44
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:14132:1790 1:N:0:0
TACGTAGGTGGCAAGCGTTATCCGGAATTATTGGGCGTAAAGCGCGCGTAGGCGGTTTTTTAAGTCTGATGTGAAAGCCCACGGCTCAACCGTGGAGGGTCATTGGAAACTGGAAAACTTGATTGCAGAAGAGGAAAGTGGAATTCCATGT
+
@@CDDFDDHHGHHJJI@GHEGIGHIIJCHDIGGGIFIIIIGIJJJJHFFDDDABBDDDDDDBCDEEEDADDEDCECCDBDBBDDBBBCDDDDBBDBD<BBDDDA:@C>CCC:?CCACCCDA@(+:>>C@CCCD<AA?ACA>>ACDDD:3:+
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:15137:1790 1:N:0:0
TTCTTTGATTTGGTCATTGGTAAAATACTGACCAGCCGTTTGAGCTTGAGTAAGCATTTGGCGCATAATCTCGGAAACCTGCTGTTGCTTGGAAAGATTGGTGTTTTCCATAATAGACGCAACGCGAGCAGTAGACTCCTTCTGTTGATAA
+
@@@DDDDDHHH8C2ACGHHHCIEHIIIII<FFGICHIGIGGEGADHHIHCFHG>FHIIIIIGIIGIFEEEHHEEBC?CCCB?CCC@CCC>CB3::?CCCC?+8?<?C>ACCCACDAACBBB@B>BBB.9@C@>:AAC@@CACCCE:>@CD3
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:15656:1791 1:N:0:0
GACGACTTCTACCACATCTATTGACATGATGGGTCTGCAAGCTGCTAGATCGGAAGAGCACACGTCTGAACTCCAGTCACTTAGGCATCTCGTATGCCGTCTACTGCTTGAAAAAAAAGAAAAAGCAGCAGTGAACGGAAGTGTTGCATAC
+
???4=@DDDDDBD+C?<AEE94AF<CE39:*11*1)1CCD3?B3?DC*??B(6(;@CDCAC7(-(6=?C>AADD:A(6.;(55;3-5-55,5<?>((())&+(43+:>A(8((425>9&((+((&(+9((+4((+(+&++&+++((((+((
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:18805:1791 1:N:0:0
TACGTAGGTCGCGAGCGTTGTCCGGATTTATTGGGCGTAAAGCGAGCGCAGGCGGTTAGATAAGTCTGATGTTAAAGGCTGTGGCTTAACCATGGTAGGCTTTGGGAACTGGTTAACTTGAGGTCATGAGGGGGGAGGTGGATTCCATGTG
+
@@@DDDDDH?)@F<GFHHIGHHIFHD@FHHAGHIIGG@BHEE)9(,=>'8=@'5<55&8(((+3@B:>:(4>(:@C3:?4<+9<<@?>:>>4>(3(+(((+3+:9&23(+:(+4>(:(4+(4(+(((4(++89&505&(2((+(:((43+4
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:12765:1791 1:N:0:0
TACAGAGGGTGCAAGCGTTAATCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGCGCGGAGGTGGTTTGTTAAGTTGAATGTGAAATCCCCGGGCTCAATCTGGGAACTGCATCCAAAACTGGCAAGCTAGAGTATGGGAGAGGGTAGTGGAATTTCCTGT
+
?@@BDBDDADFFHIG=EHIGEHIGIDCGHIGHIGG<F@FHIIBEGG<D';?=BB7,5<BACC3>@DCCACACD>@C@4+:(559BBB::::@CCCB?(4(4>>C9:44(2>A?89481@:@>>AA@AC(+20<798(+:>1+(::4@CCC:
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:14262:1792 1:N:0:0
TATGCATGGGTGATGCTTGTATTAAATCTGCCATTCAAGGCTCTAATGTTCCTAACCCTGATGAGGCCGTCCCTAGTTTTGTTTCTGGTGCTATGGCTAAAGCTGGTAAAGGACTTCTTGAAGGTACGTTGCAGGCTGGCACTTCTGCCGT
+
=?+=BDDDDDDDDIIII<FEIFFIEIIIE@FCEEIEIEFEDEICEEEIIIIIDDDDDDIIIIEEICDDIAIDDD>>ADEAAAAABAA>>?>AADAA??A3::::>>9>AA<A??AAAAA>>3>>>>>?>?>>A<2;(25<<3<>A::>:59
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:16040:1792 1:N:0:0
GTTGACAGATGTATCCATCTGAATGCAATGAAGAAAACCACCATTACCAGCATTAACCGTCAAACTATCAAAATATAACGTTGACGATGTAGCTTTAGGTGTCTGTAAAACAGGTGCCGAAGAAGCTGGAGTAACAGAAGTGAGAACCAGC
+
@?@FFDEFDFHHHIIIIIIIGIIEHDIGGGIDHE21::C=DEIIGGGIIIIAD?B>FDHHIIIIIHGIIIAGHEHGHHFBBD??CBCDB=CD=CCDDDDDDC@CC@CDECC?CBC@@?BBBD@3((4:<8++9@>CCC>C4@@(:4:8<<A
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:17662:1792 1:N:0:0
TACGTAGGGTGCAAGCGTTGTCCGGAATTATTGGGCGTAAAGAGCTCGTAGGCGGTCTGTCACGTCGGCTGTGAAAACTCGGGGCTCAACCCCGAGCCTGCAGTCGATACGGGCAGACTAGAGTCCGGCAGGGGAGACTGGAATTCCTGGT
+
@@CDBDFFHHGHGDGBHIIJIIIIJIGIIGIJJJJI007CFHIIJIIJIDI=EBCDDDDDDCCBDABBDDDDCCEDCDDDDDD@BBDDCDDDDDDBDDCDDCACCB?@BB@B>BDD8ACCC3>>C@?.9<<BBDB@<?:A?9>A::A>4>+
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:17296:1792 1:N:0:0
AACATAGGTCACGAGCATTATCCGGATTTATTGGGCGTAAAGGAAGCGTAGGCGGGGGGGTTGATCCATTGTTAAAAGCATTTGCTTAACAAATGTGTGCATTGGAGATCGCCTCCCTAGAGTTAATCTGGGGGGACTGGAATTCAATGTG
+
CCCFFFFFHHHHHGIJJJJJJJJJIGIJJJJJIJJJJEGIDGGICCGHHGIIGHFBD-7@050+(+>3:C4@C(>AD3<?CCC>AACCACACB:@:A+8@>@C@@(393:18>0<BDC:?4>::>@AC(+>AB@&&)<AB>::@::34:((
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:16119:1792 1:N:0:0
TACGGAGGGGGCTAGCGTTGTTCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGCACGTAGGCGGCTTTGTAAGTTAGAGGTGAAAGCCTGGTGCTCAACACCAGAACTGCCTTTAAGACTGCATCGCTTGAATCATGGAGAGGCGGGTGGGATTTTCTGT
+
@@@DDDDDFAHHDGFE@GGH;DFFGGIIIIIIIEGGIHFBBEECC>@BBCB<5;-5@BC3:@C@DCCCCCB+8@CC>CBCAA:<ACCCCCCB@B<BC<>(43::+:ACAA3@CCAA>BB22<(:>:@C(:<CBB?&&))55&++(3(((++
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:13873:1793 1:N:0:0
TACGAAGGGGGCTAGCGTTGCTCGGAATTACTGGGCATAAAGGGCGCGTAGGCGGCGGCCCAAGTCAGGCGTGAAATTCCTGGGCTCAACCTGGGGACTGCGCTTGATACTGGGTTGCTTGAGGATGGAAGAGGCTCGTGGGATTCCCCGG
+
BBCFFFFFHHHHHJJJJJJJIJJJJGIJJJJJJJIIIIIJIIJJHHFDDDDBCBDBDDDDDDBDCCEDCCDDDBDDDDDDDDDDDDDDDCDDDDDDDDBDDD@BBBBDDCCDCDDBBDDDDBDCCACB>(3<AD?B?&)2&&2(94>(30&
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:15866:1793 1:N:0:0
TGGTCAGATTGGTCGTCTTATTACCATGTCAACTACTCCGGTTATCGCTGGCGACTCCTTCGAGATGGACGCCGTTGGCGCTCTCCGTCTTTCTCCATTGCGGCGTGGCCTTGCTATTGACTCTACTGTCGACATTTTTACTTTTTATTTC
+
:=+4=DDAFFDDAEGC?FGIGIGCCHG4AEH>C?11119CDD<GHFG@DEA1;/';8AEED2?B(;3;9@9/',;>B8><>@-8@()2?1<:@CC@>:(449&&009&084>>@C:@(4:A@34:(:44((+)&&44+:144(+4((((++
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:17157:1793 1:N:0:0
TACGTAGGGGGCAAGCGTTATCCGGATTTACTGGGTGTAAAGGGAGCGTAGACGGTGTGGCAAGTCTGATGTGAAAGGCATGGGCTCAACCTGTGGACTGCATTGGAAACTGTCATACTTGAGTGCCGGAGGGGTAAGCGGAATTCCTAGT
+
@@@FDEFFGFHFFGGEGEGGFDFHGHEHIJFIIDG.--=FGHEBGGBEFF?BCCDB<>@BB<>?:AAAACDE>>AAC?AACDDBDDDDDCDA<4:(44:ACDDC3(4A39AC4>A:@CCD<3(+>(:@&055<95<?>>BB.5<@A>3(4+
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:18753:1793 1:N:0:0
AACATAGGTCACGAGCATTATCCGGATTTATTGGGCGTAAAGGAAGCGTAGGCGGGGGGGTTGATCCATTGTTAAAAGCATTTGCTTAACAAATGTGTGCATTGTAGATCGCCTCCCTAGAGTTAATCAGGGGGGACTGGAATTCAATGTG
+
@@@?DDDDHFFFHGIGGGFAFEGEHIJJJEHIGIGGHDFGDGGGIIIBGEHEBHFB8&57<@-+((4(:>:CC:@:@:8?CCC:@>:>4>AA?A@@C4?>A@>(++434>28@50<@<((+(+4+++(++(+5.&)9?<834(+43++(((
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:15428:1793 1:N:0:0
GATGATTTCGATTTTCTTACGAGTAACAAAGTTTGGATTGCTACTGACCGCTCTCGTGCTCGTCGCTGCGTTGAGGCTTGCGGTTATGGTACGCTGGCCTTTTGAGGATACCCTCGCTTTCCTGCTCCTGTTGGGTTTATGGCTGCCGTCT
+
@@@D@DBDFF1DDE>F???B=;F:ACHAEF3C?:CF9DCFGBF<DAEAGGF<FA85;CEII?EA<<?@>8,;@BA9<??/85&09&::>>@>50+5&(+44>3((29A9AA>4>?<328@:A3(+:>:>::(>()(+23>(4(38<<9<>2
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:12586:1793 1:N:0:0
GTTATGGTTTCCGTTGCTTCCATCTCAAAAACATTTGGACTGCTCCGCTTCCTCCTGATACTGAGCTTTCTCGCCAAATGACGACTTCTACCACATCTATTGACATTATGGGTCTGCAAGCTGCTTATGCTAATTGGCATACTGACCAAGA
+
@?@FDDDDFFCFACEEGF:AEFEHIIHE9F9F?FHGI?BFHGHG9F0DGGGBFGHF=)))/=@CH3@AEEAE;?BD/@A>AAB?B@8@C5>CACACCC>CAC34(>::AA><A<C?CCCC?C@?A:3@ACDC::4(434::@3:3:34(2(
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:13741:1793 1:N:0:0
AACATAGGTCACGAGCATTATCCGGATTTATTGGGCGTAAAGGAAGCGTAGGCGGGGAGGTTGATCCATTGTTAAAAGCATTTGCTTAACAAATGTGTGCATTGGAGAGCGCCTCCCTAGAGTTAATCAGGGGGTACTGGAATTCAATGTG
+
CCCFFFDEHHFHFIJJIGHHHGGIIIHJGIJJIGGIAFHIIIJIJIJJGHIFHHF6@07<<A<9@AC3>C>CC:>:C:2(444(4@C4@((48@CDD>AA:4:4:(3(((05>.<<83+(:>@>>(((:(>A>>)&:@CD3>@>::>AADE
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:12353:1794 1:N:0:0
AACAGAGGATGCAAGCGTTATCCGGAATGATTGGGCGTAAAGCGTCTGTAGGTGGCTTTTTAAGTTCGCCGTCAAATCCCAGGGCTCAACCCTGGACAGGCGGTGGAAACTACCAAGCTGGAGTACGGTAGGGGCAGAGGGAATTTCCGGG
+
CCCFFFFFFFFHFIIJJJJGIJJIJJGIIJJJJJJGIHIJIIJJCFHH@GHJEHHEHHFFFFFFEDAC@BDDDDDDDCDCCCBDDBADDDDDDCD8<A?88<&)5>BDC?@CD?@C80>A?8?43>BB98<BB9&9BBAB..28>@C480&
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:18498:1794 1:N:0:0
TTTGCCGCAAGCTGGCTGCTGAACGCCCTCTTAAGGATATTCGCGATGAGTATAATTACCCCAAAAAGAAAGGTATTAAGGATGAGTGTTCAAGATTGCTGGAGGCCTCCACTATGAAATCGCGTAGAGGCTTTGCTATTCAGCGTTTGAT
+
@@@FDFFDDDHDDACCCHGGHGHGIIJJIIJJH@FE/00?BDHAF8BH>7.7=A;CDBCFFCD7;=;>?A9>A:@CDC>CCCC@@C4>>CDCA@AACC@CCC18?BB<ABDDD9@CCAC@>@BBB3><C<??39@CC>AC@@@@.809BC>
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:15687:1794 1:N:0:0
TACGTAGGGTGCGAGCGTTGTCCGGAATTACTGGGCGTAAAGGGCTCGTAGGTGGTTTGTCGCGTCGTCTGTGAAATTCCGGGGCTTAACTCCGGGCGTGCAGGCGATACGGGCATAACTTGAGTACTGTAGGGGTAACTGGAATTCCTGG
+
B@CFDFFFHHHHHJJJJJJJJJJJIJJJJJJJIJJJJIJJGIJIHHHFFDDDACDDDDDDDDDDDDDDDDDCDEECDCD:CBDDDD@DDDDDDBD@D>BBD?A?>BDD@BDD>B>CDCCCCCCAA@::@4:@:?>5<9:CCC>@CAAC>A9
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:14375:1794 1:N:0:0
TACAGAGGGTGCAAGCGTTAATCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGCGCGTAGGTGGTTTGTTAAGTTGGATGTGAAAGCCCCGGGCTCAACCTGGGAACTGCATCCAAAACTGGCAAGCTAGAGTATGGTAGAGGGTGGTGGAATTTCCTGT
+
BCCFFDFFHHGHHJJIJJJIHHIJIJJJJJJJJJIIIJJJJDHIJJIFFDDBCCDDDDDDDDDDDDDD@CDCDDECCCDDDDDDDDDDCDBDDDD=CBCCDDDD9AC>ADDACBC@?BC>A>@:3:@?@>3::ABB?9>BDB:CDCA>C@:
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:18935:1794 1:N:0:0
ATCTCGAAGGAGTCGCCAGCGATAACCGGATTAGTTGAAATGGTAATAAGACGACCAATCTGACCAGCAAGGAAGCCAAGATGGGAAAGGTCATGCGGCATACGCTCGGCGCCAGTTTGAATATTAGACATAATTTATCCTCAAGTAAGGG
+
???DDDDDDDD3CEEIII6EEEIIIIIIID)@DEIII9CCECEIIDEIE9AE6AA@D@AAAEAAAA??A????A?A?????AAA?>A<>?A>AAAA?>>?>AA?>???;>???;34>AAA>ADDBADAA34>AADDAB>3:>A<AA>:>><
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:16822:1794 1:N:0:0
TACGGAGGGTGCAAGCGTTAATCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGCACGCAGGCGGTCTGTCAAGTCGGATGTGAAATCCCCGGGCTCAACCTGGGAACTGCATTCGAAACTGTCAGGCTGGAGTCTTGTAGAGGGGGGTAGAAGTCCAGGT
+
@@CFDFFFHDHHG@GGJIIDHJJJJJJJJJJIJIIJE;AHHIIIFIFFEFDCBBD=@B?>ACDDEDDB5<>CDCACDDDDDBDBDD?@>CDDDDDBCDDDCA>A:A><?BCD3::>????&2<CC>>:+4@CCDBB<<&0<:>(44@>CC:
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:19069:1794 1:N:0:0
TACAGAGGATGCAAGCGTTATCCGGAATGATTGGGCGTAAAGCGTCTGTAGGTGGCTTTTTAAGTCCGCCGTCAAATCCCAGGGCTCAACCCTGGACAGGCGGTGGAAACTACCAAGCTTGAGTACTGTAGGGGCAGAGGGAATTTCCGGG
+
BBCFFFFFFHHHHJJIIJJHIJIIJIIJIJJJJJJEIJJJHJIJDGHGGGIGJJGFHHEDFEFFEFADBBBDBBBDDDCDCDDDDD?CCDDBDDDB<@?<BB.059<>ACC@:9>:+8@ACDDDDC3>::3>09505288@B?BCDDCB<9
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:16972:1795 1:N:0:0
TACGTAGGTCCCGAGCGTTGTCCGGATTTATTGGGCGTAAAGCGAGCGCAGGTGGTTTATTAAGTCTGGTGTAAAAGGCAGTGGCTCAACCATTGTATGCATTGGAAACTGGTAGACTTGAGTGCAGGAGAGGAGAGTGGAATTCCATGTG
+
CCCFFFFFFDDHAHHIJJIGGIGJJJJJJIJJJJJJJ<GHHIIJAAED6AC@,>?BBDCDDCCCDFEDDDDDDEEDDBBB@CCCBBDDDDB?CCDD>>CCDDEC@CDA?AAC4434>@C>:C((+::?B?2(88<8?:(8:@CDDCDDCCC
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:17236:1795 1:N:0:0
CGTCTTATTACCATTTCAACTACTCCGGTTATCGCTGGCGACTCCTTCGAGATGGACGCCGTTGGCGCTCTCCGTCTTTCTCCATTGCGTCGTGGCCTTGCTATTGACTCTACTGTAGACATTTTTACTTTTTATGTCCCTCATCGTCACG
+
@@BDDFDFHHHHFJJJIJJJJJIJJJIIIHIIJIGIGIIB@FHIIJJJICDEGIJJHHFFDDDDDDBDDDDDDDBDDDDDDDDDDEDD9<BDDDDDDDCDDD@DDDDDCDDC>AC@>A@CCCCDAC<CDDECD?CCDDDCDDBC@?<<<@9
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:18457:1795 1:N:0:0
ACATAGGTCACGAGCATTATCCGGATTTATTGGGCGGAAAGGAAGCGTAGGCGGGGAGGGTGATTCATTTGTTAAAGGATTTGCTTAACAAATGTGTTCATTGGCGAGCGGCTCCCCAGAGTTTAGCAGGGGGGACTTGGAATCCATGTGG
+
??1BB?B+2C?DC??@AC><<A@F11CD9?D9CD3:''5;(==AC==55'53886<&073<((++:(4>((:+44((((((4:((4(+(+><+(4>:((+(+((+)&&&)&))&+8&(++8+4(+(+4(2539.)58(:(:(44(+((+:(
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:18132:1795 1:N:0:0
TACGAAGGGGGCTAGCGTTGCTCGGAATTACTGGGCGTAAAGGGAGCGCAGGCGGACATTTAAGTCAGGGGTGAAATCCCGGGGCTCAACCTCGGAATTGCCTTTGATACTGGTAGTCTTGAGTATGAGAGAGGTGTGTGGAACTCCGAGT
+
@@@DDDDD<DFFCGIIIIIIH>DHGICIIIAHIIIIB;BGHF9CDEEC'9?B@BB57@:>BDDCAD(>32;BBBCC:4@:@9@BBBBCCCBA?8><B<>:34@>:@ACDACC:+(444:@>>ACA>@CCC@<?@@?+++28:@34:(8&)8
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:17074:1795 1:N:0:0
TACGTAGGGTGCGAGCGTTGTCCGGAATTACTGGGCGTAAAGGGCTCGTAGGTGGTTTGTCGCGTCGTCTGTGAAATTCCGGGGCTTAACTCCGGGCGTGCATGCGATACGGGCATAACTTGAGTACTGTAGGGGTAACTGGAATTCCTGG
+
@CCFFFFFFBFFHBHIIJJJJJJJJJIIJJIJHIJIGGGIJHIJFEEFBBCD(;?;@DBACBBDDD;5??@CCCDCDCCDDD>BDDDCCDDDDDD9>>05>B3>>>BBBBDDDB@<@:>>>CDC>CC:::(4:@9599>@C?CAC:AAA>C
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:16136:1796 1:N:0:0
TACAGAGGGTGCAAGCGTTAATCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGCGCGTAGGTGGTTTGTTAAGTTGAATGTGAAATCCCCGGGCTCAACCTGGGAACTGCATCCAAAACTGGCAAGCTAGAGTATGGTAGAGGGAAGTGGAATTTCCTGT
+
B@@BFFFFFHHFHJJJJGIJJIJIJIJDHGIDFH?GIHFEFGH<BHIFFDDDDDDDDBDD=CCCEEDCDDCDECDC:CDDD@>9<@1:@?@CA@@BDDCCC@CC(>AA88@3389ABBCCDCDDDDEDCA3(425&+2>::@3:@CA4:>4
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:17012:1796 1:N:0:0
TCATATCTAAACCAGTCCTTGACGAACGTGCCAAGCATATTAAGCCACTTCTCCTCATCCAACGCTTCAGTTTTTGACAGAATCGTTAGTTGATGGCGAAAGGCCGCAAAGTAAGATCTTCTCGAGCCTCGCTAGGATAGGTCGAATTTTC
+
??1D=4BADDDDD+A<:?BE4FEFDEA?E?):??BD)0090?D?DDD>B?B88BDD)=)).)7(5((97).;?A=?;5;A>>>A5<9<?AA:(5>:<;;>>.2((0990&94:>>>(+:>AA((+&&&(+0&(+0+4++9(:(0&+:>AA:
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:14327:1796 1:N:0:0
AACATAGGTCACGAGCATTATCCGGATTTATTGGGCGTAAAGGAAGCGTAGGCGGGGAGGGTGATCCATTGTTAAAAGCATTTGCTTAACAAATGTGCGCATTGGAGATCGCCTCCCTAGAGTTAATCAGGGGGTACTGGAATTCAATGTG
+
CCCFFFFFHHHHHIJJIHIIJJJJJJJJJJJJJJJIJIJJGHJJFIJJIIJHHHFDD-5;&8?ACAC(4>:@C>CCC38(+:C3>@C(:4:@84::A@@B&)9::(+(3>2?@5<AD9(,4+>A>C>C:4:<>705@CACA3(4@3>AC@:
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:14533:1797 1:N:0:0
TACGAAGGGGGCTAGCGTTGCTCGGAATCACTGGGCGTAAAGGGCGCGTAGGCGGCCATTCAAGTCGGGGGTGAAAGCCTGTGGCTCAACCACAGAATTGCCTTCGATACTGTTTGGCTTGAGTATGGGAGAGGTTGGTGGAACTGCGAGT
+
@@CFBDFDHHHHHJJJIIJJIJJJJJJGJJJJJJBFHEGCHEHCDDDDDDD<ABDB9BDDEADDDDDBD;BBD@DDDDDDDDDDB?CDDDDDDDBC@CDCDCDDDA?DDDD@>A@CBDDD@ACDCC><(32088@BDB?@B243>@A9590
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:18569:1797 1:N:0:0
TTAAGTGAGGTGATTTATGTTTGGTGCTATTGCTGGCGGTATTGCTTCTGCTCTTGCTGGTGGCGCCATGTCTAAATTGTTTGGAGGCGGTCAAAAAGCCGCCTCCGGTGGCATTCAAGGTGATGTGCTTGCTACCGATAACAATACTGTA
+
@@@DDBDBFHCCAFHIHIIIJJIA<CEHGII<EHIJBHHD@FHIEHJII8BCCHIJEHGGDEHHHFFCDEEDED@CCEDDDDCBCCBBDD@DDDCDDBBB@DDB7<9909>ACCDDC<CC:ACCC@::A:ABCC:<9@@@BC<@CC@CC4+
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:18992:1797 1:N:0:0
GACAAATCTGCTCAAATTTATTCGCGCTTCTATAAAAATGATTGGCGTATCCAACCTGCAGAGTTTTATCGCTTCCATGACGCAGAAGTTAACACTTTCGGATATTTCTGATGAGTCGAAAAATTATCTTGATAAAGCAGGAATTACTACT
+
@@@FFFFFHGDHHIIBGGHII3AFGGGHID4?BD9?G*??FHII<GIGGIIGI<GGG@CEEHEACEECDDDBA=A>>C>ACBB:;=?>>CDDC:CCCC:@B720@@>CDC(4:@C@CB?((&+2+:@AC@@>::((4>>982?A::@A>@>
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:14919:1798 1:N:0:0
TAATGCCACTCCTCTCCCGACTGTTAACACTACTGGTTATATTGACCATGCCGCTTTTCTTGGCACGATTAACCCTGATACCAATAAAATCCCTAAGCATTTGTTTCAGCGTTATTTGAGTATCTATAACAACTATTTTAAAGCGCCGTGG
+
???DDB??<DC?DD4CA:)33C121?E<?1**::?B:DD*?9?D90B*B988-65;A.))7.=7==A??D766(..;3((-5;:5>5:>,>A>>:<>AAA4:(:3+4(+(&++&2:>(:(+:>:B:>>>3(4(((+:3:3+++:&09>595
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:18955:1798 1:N:0:0
TACAGAGGGTGCGAGCGTTAATCGGATTTACTGGGCGTAAAGCGTGCGTAGGCGGCTAATTGAGTCGGATGTGAAATCCCCGAGCTTAACTTGGGAATTGCATTCGATACTGGTTAGCTAGAGTGTGGGAGAGGATGGTAGAATTCCAGGT
+
B@BDDEFFGHGHFIJJJJJJGIJJIIIJJJGIJJJIJJJJIIJJIGGFFFDCEDDDDD>CC:>CDDDD;BDDDEECDCACDD@BDDDDCCDDDCDDABDDDCA@:@AA8>CD:@C:BCC>C:ACD4@?BA79<@<9><@:>CCC@C@:@<+
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:14684:1798 1:N:0:0
ACGTTATATTTTGATAGTTTGACGGTTAATGCTGGTAATGGTGGTTTTCTTCATTGCATTCAGATGGATACATCTGTCAACGCCGCTAATCAGGTTGTTTCTGTTGGTGCTGATATTGCTTTTGATGCCGACCCTAAATTTTTTGCCTGTT
+
B@+ADDFFHHGHHIIHJJJJIGIJJFFHGI4?FHG?DGFGG?BGDHIJJJIFGIIHHIJJJIJJJJGFEEHG@ECHHEHFHFFD?BBBDCD>CC>CDBADCCCDDD?@BACDCCCDDCCC@CDCB:(4:&)5959?C:>C:ACBDDAACCD
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:16933:1798 1:N:0:0
GGTAAAATACTGACCAGCCGTTTGAGCTTGAGTAAGCATTTGGCGCATAATCTCGGAAACCTGCTGTTGCTTGGAAAGATTGGTGTTTTCCATAATAGACGCAACGCGAGCAGTAGACTCCTTCTGTTGATAAGCAAGCATCTCATTTTGT
+
@@@DDDADHHFH8CGHAGGIF@BDCGHIIIE9?@@F9*:D?DG<DHGHCFA<C=@@A;@AECAACC7;>>CCC;@C@B3;@C@:8A@CCCCEECCCDCCC9<.59<.9.&55CCCC3(:>A@@CC>C34:@>>@CCC?B?ACCACED4(4+
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:15580:1799 1:N:0:0
TACGGAGGGTGCAAGCGTTAATCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGCACGCAGGCGGTTTGTTAAGTCAGATGTGAAATCCCCGGGCTCAACCTGGGAACTGCATCTGAGACTGGCAAGCTTGAGCCTCGTAGAGGGGGGTAGAATTCCAGGT
+
@@@BDDFFHHDHHGHGIJJGIGIIJGIDHIJJBBFBFGHIIEGEDHFFFFB8?BBDDDD<?@DADDEDCDDDDEEDDDDDBB9@@@B@:AB>8A??ABCCDD4:AA@(+>CC?BDDD@@@(8@ACD?@8??DDD.<B9&)24>CCDCACCC
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:14654:1799 1:N:0:0
CGTTTCTGATAAGTTGCTTGATTTGGTTGGACTTGGTGGCAAGTCTGCCGCTGATAAAGGAAAGGATACTCGTGATTATCTTGCTGCTGCATTTCCTGAGCTTAATGCTTGGGAGCGTGCTGGTGCTGATGCTTCCTCTGCTGGTATGGTT
+
@CBFFFFFBHHFDFHGIIJJHIJJJJJGIGGHIJIJGGHIDDBFHIGIGIJJJIJJJJIIIGIIIHHFHHFFFDCEEDCCEFDDDCCCCDCDEDACDCCCDDCCCDCDDEDDB??BD@@@BCCDCCCCCCDDDE@(:@CDDCCD34:>3>@
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:17702:1799 1:N:0:0
GACGATGAGGGACATAAAAAGTAAAAATGTCTACAGTAGAGTCAATAGCAAGGCCACGACGCAATGGAGAAAGACGGAGAGCGCCAACGGCGTCCATCTCGAAGGAGTCGCCAGCGATAACCGGAGTAGTTGAAATGGTAATAAGACGACC
+
@BBFFFFFHHHGHJIFIJJIJDHIIJJJJIIGIIJJ4:DC?BHHIJHGEIIHGHJJJJIJJHHFEFFEEEEEDDDDDDDDDDBDDDD@?BDDDDDDEDDD8C380<?<C>>?BDDDDDDDCABB@@<9>>ACCA>CA@AC:ACADC:93.&
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:14715:1799 1:N:0:0
AACATAGGTCACGAGCATTATCCGGATTTATCGGGCGTAAAGGAAGCGTAGGCGGGGGGGTTGATCCATTGTTAAAAGCATTTGCTTAACAAATGTGTGCATTGGAGATCGCCTCCCTAGAGTTAATCAGGGGGTACTGGAATTCAATGTG
+
CCCFFFFFHHHHHBIIIIJJJJJJJJJJJJJJJJJIEGHHIGIHJJIHHHFFFABBD&0;&5@>C@C3:@@@A:ACCAA>3>@@C3>:>::A?CC(::2:::A:C>AA3>??59><B3(3(4(4:>ACC>@?>B<&:ACCC:A:>CCCA>@
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:17454:1800 1:N:0:0
AAGAGCTTGATGCGGTTATCCATCTGCTTATGGAAGCCAAGCATTGGGGATTGAGAAAGAGTAGAAATGCCACAAGCCTCAATAGCAGGTTTAAGAGCCTCGATACGCTCAAAGTCAAAATAATCAGCGTGACATTCAGAAGGGTAATAAG
+
@@@DDEDFHFHF?<@2@@FHGGIDGAHHIHG9F?9C@3BG??FHHGJJIGIEA9FC@FDGHIJJ>EEFHHFFCDECDCDDCDDC@ACCA9@CCDDCDDDCCD.>2<?9?@B@CCD>>@ACCDACCC@C<(08(:@CC@CC@9A<(33:>4:
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:12800:1800 1:N:0:0
TACAGAGGATGCAAGCGTTATCCGGAATGATTGGGCGTAAAGCGTCTGTAGGTGGCTTTTTAAGTCCGCCGTCAAATCCCAGGGCTCAACCCTGGACAGGCGGTGGAAACTACCAAGCTTGAGTACGGTAGGGGCAGAGGGAATTTCCGGG
+
CCCFFFFFHHHHGJJJJJJJJJJJIIJJJJJJJJJIJHIJJJJJJJHJIJJJIIGHHHHFFFFFEFDDDBDDDDDDCDDDDDDDBDDDDDDDDDB@BCB<@DBBDDBCDCD@CCCAB@CCCB>@@C@<ABDD@>B9>?ABB3ABCDC@<55
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:16784:1800 1:N:0:0
TACGTAGGGTGCGAGCGTCGTCCGGAATTACTGGGCGTAAAGAGCTCGTAGGTGGTTTGTCGCGTCGTCTGTGAAATTCCGGGGCTTAACTTCGGGCGTGCAGGCGATACGGGCATAACTTGAGTGCTGTAGGGGTAACTGGAATTCCTGG
+
??@A=DDDDHHHD1CGIHGDHGHIIIIIECDHIIIIBBGHEHEEBBDECCCBCCBBBB5<:89<BBB>B@BCACDCC>CCCBBBBB8@CCC@@BB<B<<@B8@15>>5<<8<59>?:(+:@>@((+(:@::@A@7&09@:@(34>CCCC@9
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:17909:1801 1:N:0:0
TTCTCATATTGGCGCTACTGCAAAGGATATTTCTAATGTCGTCACTGATGCTGCTTCTGGTGTGGTTGATATTTTTCATGGTATTGATAAAGCTGTTGCCGATACTTGGAACAATTTCTGGAAAGACGGTAAAGCTGTTGGAATTGGCTCT
+
@@@DDDDDFHBF8222<@FC<ABHCGDGEHIIGGEFA*:BGDBGGG>9B*BFDFHIBGGIIB(;C)@EFECCHEE@@BCD@C;AACACDACCBCCCCCCC6'5<.:>>(:A>A(>@3:@A((::13<>BBB0:>3+>(+:8++:CC3>@>3
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:15637:1801 1:N:0:0
TCCTCATCCAACGCGTCAGTTTTTGACAGAATCGTTAGTTGATGGCGAAAGGTCGCAAAGTAAGAGCTTCTCGAGCTGCGCAAGGATAGGTCGAATTTTCTCATTTTCCGCCAGCAGTCCACTTCGATTTAATTCGTAAACAAGCAGTAGT
+
CCCFFFFFHGHHDHIIJJJGJJJJJJJ>GHCHIJIJGBFHF?FCBBF@EGHDHHFFDDDD@;CC<>CCCCDDBCDDBDDDDD35<?CDCCDC@B?A<CCDCDCDDEDCC79@<@BAD>CCCCCDA?ADC?((:@D???BBCCDC??C4:@(
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:14448:1801 1:N:0:0
CGTCGTCGCGTCGTAACCCAGCTTGGTAAGTTGGATTAAGCACTCCGTGGACAGATTTGTCATTGTGAGCATTTTCATCCCGAAGTTGCGGCTCATTCTGATTCTGAACAGCTTCTTGGGAAGTAGCGACAGCTTGGTTTTTAGTGAGTTG
+
=@+=BDDDHHHHHGHBGGGDHIGFHGGGG<GDFHIHIGIGG@G7@GH@DECCC??@DDC>@@DDCC@ACCCCCADACCDCBBB@9BC@>5@BB>>C@CDED@(4>C@CC@CBCCCCC:A<<>?+>:A>59&58ACCB32((+2((+:CA3(
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:12483:1802 1:N:0:0
TACGTAGGTGGCAAGCGTTATCCGGAATTATTGGGTGTAAAGCGCGCGTAGGCGGTTCGTTAAGTCTGATGTGAAAGCCCCCGGCTCAACCGGGGAGGGTCATTGGAAACTGGCGGACTTGAGTGCAGAAGAGGAGAGTGGAATTCCATGT
+
BB@FFFFFHHGHDGIIIJJGIJIHGGDGIIJJJJJ0@GHIIGEHFFHHFDDDABDBBDDDD??CEEED@CDEDEACDCDDD@BDDDBDDDBB>3<.9BDBA@AC>@4:ACC@CDD7)00:@3:AC@AAA>?3<A2812+:<>AA>>@:BA4
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:12930:1803 1:N:0:0
TACAGAGGATGCAAGCGTTATCCGGAATGATTGGGCGTAAAGCGTCTGTAGGTGGCTTTTTAAGTCCGCCGTCAAATCCCAGGGCTCAACCCTGGACAGGCGGTGGAAACTACCAAGCTGGAGTACGGTAGGGGCAGAGGGAATTTCCGGT
+
B@CFFFFFFHHHFJJIJJJJH@HGIIIJJIIIIJJIJJJJJIIIDEIIIJJJIJH@EHGFFDFFECACDBBB?@BCCDDDDDDDBDBDDDBBBDDDDABBDD5<3.(+:?CACCCCBDA39<?CCCB@C<9BB39>908?<9AB>CD@BB&
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:14068:1803 1:N:0:0
CTTCTGCCGTTTTGGATTTAACCGAAGATGATTTCGATTTTCTGACGAGTAACAAAGTTTGGATTGCTACTGACCGCTCTCGTGCTCGTCGCTGCGTTGAGGCTTGCGTTTATGGTACGCTGGACTTTGTAGGATACCCTCGCTTTCCTGC
+
CCCDFFDDFHHHHGI?FFHIHIJJ>GG>GCFFIIGGBGEHIIJJGGHHIIICHHDDDEHIIEHHHHFFFF>@CECCBBDDDB?BBDCB<BD@>BBDBB>2><@B3<<>>BBACDA>@C@<@BBA2:@CDCDCA444>:((+59?B?C<3@:
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:17421:1803 1:N:0:0
CCTACATACCAAAGACGAGCGCCTTTACGCTTGCCTTTAGTACCTCGCAACGGCTGCGGACGACCAGGGCGAGCGCCAGAACGTTTTTTACCTTTAGACATTACATCACTCCTTCTGCACGTAATTTTTGACGCACGTTTTCTTCTGCGTC
+
CCCFFFFFHHHHHBCGFGDH@GH@FHIIIIIIIIGGIII</=FGIIIIIIHHFFCCCBBBB;BBCCCCCCCB->BBBB>BCCCBCCBBCCCCCCCCCCCCCC@C>CCCCCCCCCCCCCCCB8<<BD@CCBBCB>@@><A<<CA@CC@@BB<
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:12321:1804 1:N:0:0
TACGTAGGGTGCAAGCGTTAATCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGTGCGCAGGCGGTTTTGTAAGTCTGACGTGAAAGCCCCGGGCTCAACCTGGGAATTGCGTTGGAGACTGCAAGGCTTGAATCTGGCAGAGGGGGGTAGAATTCCACGT
+
B@BDDEFFGFHHHJJJJJJIIJJJJIJJJJJJIIFIJFGHHIJIGIIJIGHFFDDDDDDDBDDDEEEDDDDDDBDDDDDDDDBBDDDCCDDDDDDBCDDDDD)898>9??CC?3:@2?CCDBCCACCCDC@<A?39@B9<734+>@CB40+
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:13246:1806 1:N:0:0
TACGTAGGGAGCAAGCGTTGTCCGGAATCATTGGGCGTAAAGCGCGCGTAGGTGGCCACATAAGTCCGTTGTGAAAGTCAAAGGCTCAACCTTTGAAAGCCGATGGATACTGTGTGGCTAGAGTACGGAATAGGCGAGTGGAATTCCTGGT
+
@@@FDFFFGDHHHGIIJJJJHJJIIJJIIJJIJIIGIJJIHIJIGGGF>@BBDDDDDDDBCDDDEEDDDDDDDCCCCDDDDDDD@DDDCDBC@CDD>CCDAB.9BDDC(:>>>C:8?@@DDCCDC:?5?@BD@:45<BB<BC>AA3(++34
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:16997:1807 1:N:0:0
GCGCCGCCAAAACGTCGGCTACAGTAACTTTTCCCAGCCTCAATCTCATCTCTCTTTTTGCGTTCTGCTTCAATATCTGGTTGAACGGCGTCGCGTCGTAACCCGGCTTGGTAAGTTGGATTAAGCACTCCGTGGACAGATTTGTCATTGG
+
@@@?DADDHHHFF?2:?0)?BFDH<BDFHIIGHFEA)(7B@ACEH@CEDEEGEHEECA@BE8<ABBACCCC3:A>ABCDCCC8>A>(05<>B-&5><BBBBB(2&5<@.)84::AC@A(4(44::A:<>A(2(29<3+2(4>4>:::>A>+
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:18273:1807 1:N:0:0
TACGGAGGGTGCAAGCGTTAATCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGCACGCAGGCGGTCTGTCAAGTCGGATGTGAAATCCCCGGGCTCAACCTGGGAACTGCATTCGAAACTGGCAGGCTAGAGTCTTGTAGAGGGGGGTAGAATTCCAGGG
+
B@BDFFFFHHHGGJJIJJJJJJIJIJIJIJJJGHJIH'<FHIIGGIHFFFDD?BDDDDDCDDECEDDDBDDDDEECDDDDDDDDD@DCCCDDDDB?ABDD@:4>>ACBDDDACBCD&08CBDD>>:@C:>CDDBDBD79@D34:AAC(43.
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:13837:1808 1:N:0:0
CACTGATGCTGCTTCTGTTGTGGTTGATATTTTTCATGGTATTGATAAAGCTGTTGCCGATACTTGGAACAATTTCTGGAAAGACGGTAAAGCTGATGGTATTGGCTCTAATTTGTCTAGGAATTAACCGTCAGGATTGACACCCTCCCAT
+
@@@DDD?DAHHHAGFHHFFHG=FCA=FH@HHIGCA@??F?@<DFFBD9:?99B?9DDDF6AFFHEEECGH@=??ADDEEEE<A@CB/9?@@C@ACA:@A@AC<CA?@>94:4:>>4:>@CA(+((44A(58&8993:4(>:@>(5?<?23+
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:16661:1809 1:N:0:0
ATCCTTCATGAACTTAATCCACTGTTCACCATAAACGTGACGATGAGGGACATAAAAAGTAAAAATGTCTACAGTAGAGTCAATAGCAAGGCCACGACGCAATGGAGAAAGACGGAGAGCGCCAACGGCGTCCATCTCGAAGGAGTCGCCA
+
CCCFFFFFHFHHGGIBGHIJJJGHIJJJJJIIJJIJC@F@HHIIIIIIDEIIIIGIJIJGGEIGADCCGH<EE;=AEH:;@BDFF@CEEE1=BABBBDDBBBDD<>ACBCCCDB35>BD=><B@B??5>B5>BBDDACB:?7&+++95<8<
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:12563:1809 1:N:0:0
AACATAGGTCACGAGCATTATCCGGATTTATTGGGCGTAAAGGAAGCGTAGGCGGGGAGGTTGATCCATTGTTAAAGGCATTTGCTTAACAAATGTGTGCGAGGGAGATCGCCTCCCTAGAGTTAATCAGGGGGTACTGGAATTCAATGTG
+
CCCFFFFFFHHHGJJJIJJIJJJJJJJJJJJJJIJEGHJJIJIGIIIJHIIIHHFDD-7B2A93>:C(4>::@>DC>@A8:@C3:>C>@>>CB:@::(+:<.&&00003:<@B55<?<:<>:@C::@CACCB>B&0>A>A9(+4::@C>CD
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:13802:1809 1:N:0:0
TCTTTCTGATTGTCCAGTTGCATTTTAGTAAGCTCTTTTTGATTCTCAAATCCGGCGTCAACCATACCAGCAGAGGAAGCATCAGCACCAGCACGCTCCCAAGCATTAAGCTCAGGAAATGCAGCAGCAAGATAATCACGAGAATCCTTTC
+
CCCFFFFFDDH4CGIIIIIDHIIIIIIF<CFEEHAHHIII?CHGIIIIIFIIIDG>HHEGBDFFHHFFFDFEECDBDBDDDDDD:@C@BD<ACD@DBDDBDAB@AC@CD>CDCDC?CB>AACCDDD(8<9C9:@C<ACCBBB&03>C:CCD
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:17741:1809 1:N:0:0
AAAATCGAAATCATCTTCGGTTAAATCCAAAACGGCAGAAGCCTGAATGAGCTTAATAGATGCCAAAGCGGTCTGGAAACGGACGGATTGTTCGGTAACGTGGCGCATGATTTCTGACCTATTATTGGTTGAACAGCATCGGACTAAGTTA
+
@@@DDADDA=?CDB<CC:B:FGFEC>@1:?FE9FEH))09*0?=F9BB8@@=C3).=4))).777=;@@DB</35(5:(:<((,&)59&(+44(02?@>(38(&)&008AA>+:4(+++(((4:(4>A>8?C:(+919@A@9<0&(+((+4
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:16451:1810 1:N:0:0
CAATATCGGTATAAGTCAAAGCACCTTTAGCGTTAAGGTACTGAATCTCTTTAGTCGCAGTAGGCGGAAAACGAACAAGCGCAAGAGTAAACATAGTGCCATGCTCAGGAACAAAGAAACGCGGCACAGAATGTTTATAGGTCTGTTGAAC
+
@@@FFFFFHHHHHGIGHIJIHHIIJJJJJJIEGHIJGH?DHGIIGIJJIJJJGGFHJJIJHIIGBEFDDD?C@BDBDDDBDBBBBDBCCDDDDDDDDDDDCDDD>@CDCDDDDDBDCDDD?BDDDBB?C<C>C>>>@@34:>CCDDDD>C<
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:15455:1810 1:N:0:0
CGAATATCCTTAAGAGGTCGTTCAGCAGCCAGCTTGCGGCAAAACTGCGTAACCGTCTTCTCGTTCTCTAAAAACCATTTTTCGTCCCCTTCGGGGCGGTGGTCTATAGTGTTATTAATATCAAGTTGGGGGAGCACATTGTAGCATTGTG
+
CCCFFFFFGHHDFGHFHBFHHIJJJJIGHHGHIJJJGIJIJAFFHIJJAHEHIHGHFFFFEEDDDDBDDEDDDABBDDDDEDCBAB<BBDDDDDDDDDBBBBBCDDEACCC:BCDDEEEEEEEDA>ACD7@BBBDDACDCC::ACCDDDD<
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:13595:1810 1:N:0:0
CTTTTCAGAATCAGAATTAGCCGCAACTTCTGGATGAAAATGCTCACAATGACAAATCTGTCCACGGAGTGCTTAATCCAACTTACCAAGCTGGGTTACGACGCGACGCCGTTCAACCAGATATTGAAGCAGAACTCAAAAAGAGAGATGA
+
?@1=ADDD?DDFDFE>@C@GII6DFGFIGH*:B?CGGGGIGIIIEIID<FDEHIGCHGIG@=CHI;BH/ABDEEEEDCCCC>A@A@?CC??>@?B<@B:(8<5<05<.9>B>5CCCA8882@:>CCA>>:((9?<(4:3(315<9<0(4@4
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:17499:1811 1:N:0:0
GCCTCCACTATGAAATCGCGTAGAGGCTTTGCTATTCAGCGTTTGATGAATGCAATGCGACAGGCTCATGCTGATGGTTGGTTTATCGTTTTTGACACTCTCACGTTGGCTGACGACCGATTAGAGGCGTTTTATGATAATCCCAATGCTT
+
@@@DDDDDHFHFFGGGFBBHIGA;F?DHIEHGCAGD44BD@BFEGCHFGHAEEGAHIIIIFFEEECCCCCCA@5>AC>@@=BBBCCCBCBBBBB<ACCCCCC3><88?BCCBBCBBBB@.)8<CCCBBBB>9?(::4>>(>>C4@C33(+>
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:18861:1812 1:N:0:0
TACGGAAGGTCCAGGCGTTATCCGGATTTATTGGGTTTAAAGGGAGTGTAGGCGGTTGGTTAAGCGTGTTGTGAAATGTAGATGCTCAACATCTGACTTGCAGCGCGAACTGGCTGACTTGAGTACACACAACGTAGGCGGAATTCATGGT
+
B@BDFFFFHHHHFCCFFHJIJJIJJJJJJJJJJJJGAFGIHHJJGIIIHIIIIJFDDDDBDDDDCDDDDDDDDDEDDDEEEEECDCDDDDDDDCDDDDDDDDDBBDDBDDDDDDDDBDDDDDDDCCCDDDDB?@<BDDAB75@@CDDEDC@
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:13173:1812 1:N:0:0
TACGTAGGGTGCAAGCGTTAATCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGTGCGCAGGCGGCTTTGCAAGACAGATGTGAAATCCCCGGGCTCAACCTGGGAACTGCATTTGTGACTGCATGGCTAGAGTACGGAAGAGGGGGATGGAATTCCGCGG
+
CCCFFFFFFFFHDHIJGIJJDFIHIIAGIIAGHJIGIHJJJJDHFAHIHHHEFDDB=B?AC::CCDDC9@CECEEDDCDCD>>DBDADDDBCDBD??@CCC>A@+4+3:A>49:>@?<?CBD>@ACB9(2528?<>535<89:@:@:359.
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:18411:1813 1:N:0:0
TACGTAGGTCCCGAGCGTTGTCCGGATTTATTGGGCGTAAAGCGAGCGCAGGCGGTTTGATAAGTCTGAAGTTAAAGGCTGTGGCTCAACCATAGTTCGCTTTGGAAACTGTCAAACTTGAGTGCAGAAGGGGAGAGTGGAATTCCATGTG
+
@@CFDDFFACBHAHIIIGHGBBFGIIIIIIIIIIIHB6@FFHII?EEDBCBBBBBBBCCAC@CCDCAAC@AC3@ACCCBCB<>?BACCCCBBC>CD+:8>.<?>(:AC9:((+:::@:A@>>(+4:(+3?15.055@C>?3:>>CC:>C>C
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:14902:1814 1:N:0:0
CACGCGGCGGCAAGTTGCCATACAAAACAGGGTCGCCAGCAATATCGGTATAAGTCAAAGCACCTTTAGCGTTAAGGTACTGAATCTCTTTAGTCGCAGTAGGCGGAAAACGAACAAGCGCAAGAGTAAACATAGTGCCATGCTCAGGAAC
+
@@CDDDDDFHHDFICHFHIIIIJJJJHDEE2@7@BDDBDDDCCACDDDDDDEDDDDECDCDDCDDCDDDDDBD@BCD>>CDDDDDC@CDDDD<@CDDDD@DDAC<BBBDCD@BDDBCCDBDBDBCDCDDCCCC@4:ACCCDCCCC>CAAA?
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:18186:1814 1:N:0:0
AACATAGGTCACGAGCATTATCCGGATTTATTGGGCGTAAAGGAAGCGTAGGCGGGGGGGGTTATCCATTGTTAAAAGCATTTGCTTAACAAATGTGTGCATTGGGGATCGCCTCCCTAGAGTTTATCAGGGGGTACTGGAATTCAATGGG
+
@C@DDBFFHDDHGIGGIHIHHHIIJIGIJGIJJGIGB@FHGGHBCGHI;DGHDEE:5&0;&5&2::>(:>:>CAD@C429(4>:>>4+>>3><(4:(48A(:4+:2&290&()&5?<((9:>>>(4:>(4:(09004:@C+4:::4:4((+
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:13197:1814 1:N:0:0
TCGCTACTTCCCAAGAATCTGTTCATAATCAGAATGAGCCGCAACTTCGGGATGAAAATGCTCACAATGACAAATCTGTCCACGGAGTGCTTAATCCAACTTACCAAGCTGGGTTACGACGCGACGCCGTTCAACCAGATATTTAAGCAGA
+
?@+ADDDDHHHHHGIAH?FHBHIII+AHGIIIIGHGI<DH@GHIIIIIIABFGHIGIIIIHHHHHHEEEEEECCCCCEECACCB86?5?CDCCCECCCCCCCCCACCBBCCCB??@C@BB05<9<@9@B>BC9>@BBB@ACABCEDC:>93
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:15519:1814 1:N:0:0
CTACATCGTCAACGTTATATTTTGATAGTTTGACGGTTAATGCTGGTAATGGTGGTTTTCTTCATTGCATTCAGATGGATACATCTGTCAACGCCGCTAATCAGGTTGTTTCTGTTGGTGCTGATATTGCTTTTGATGCCGACCCTAAATT
+
BCCDFFFFHHHDFGEHHIHJJJJJIJJB:CFHBGGIGIJGJJIJJJIJIIIGIJIJJJJJJIJJJEHIGHHHHHEFFFFFFEEEDCEEDDEDDDDDBDD9CDAA4:ACBDDCCDEDDD??::A:@C@:>CDDDCA<AACC90<BBDD34>C
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:15059:1815 1:N:0:0
AGTGGCATTAACACCATCCTTCATGAACTTAATCCACTGTTCACCATAAACGTGACGATGAGGGACATAAAAAGTAAAAATGTCTACAGTAGAGTCAATAGCAAGGCCACGACGCAATGGAGAAAGACGGAGAGCGCCAACGGCGGCCATC
+
??=;DDEFHDHFFIGIEHIIIGIGHHIEII@EHEG<BFHHIGHEECIG?GCHIIDIGGGGCCHC6DCHEEHECE7@;@D>;;6>CDC@C;@;CACCC@>>CCC3(8A(8<.59<<B9@CC>ACBA>>9<395>@B.59@BBB&5.&))5??
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:14943:1815 1:N:0:0
AACATAGGTCACGAGCATTATCCGGATTTATTGGGCGTAAAGGAAGCGTAGGCGGGGAGGGTGATCCATTGTTAAAAGCATTTGCTTAACAAATGTGTGCATTGGAGAACGCCTCCCTAGAGGTAATCAGGGGGTACTGGGATTCAATGTG
+
BCCDFFFFHHHHHJJJJHIIJJJJJIJIIJJJIIIIJHIIIHIJIJJJJIJJHHFDD8BD&8<8@:A3:B>CCACCD>A?CCC3@@A>@:3:AAC:3:?C::(+4(3>(+5<><<BB(49:@(4:4++((483<&0:4@A(++3(+:>ACD
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:15097:1815 1:N:0:0
GTGTGAATCATTAGCCTTGCGACCCTCGGCAGCAAGAACCATACGACCAATATCACGAAAATAGTCACGCAAAGCATTGGGATTATCATAAAACGCCTCTAATCGGTCGTCAGCCAACGTGAGAGTGCCAAAAACGATAAACCAACCATCA
+
?@+ADDDDHHHHHIIIHI?FFIIIIHGA:DFHIIIIIIIIDHIIA?GIIFFEHHFEEECCCCCCDDDCBBBBBCCCCCCCBBCCCCCEECCCCCBBBBBCCCCC?B8<>B@B@CCBCBBBBB?CCCC((4:9@BBBBB@?:@32?BBBCC:
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:19027:1815 1:N:0:0
TACAGAGGGTGCAAGCGTTAATCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGCGCGTAGGTGGTTAGTTAAGTTGGATGTGAAATCCCCGGGCTCAACCTGGGAACTGCATTCAAAACTGACTGACTAGAGTATGGTAGAGGGGGGTGGAATTTCCTGT
+
B@@DFDEFHHFGDIIIIIJGGGIJIFHJJIIFHGIIJIGGFGAGGHIFFDDDDDDBDDDDDDDCDDDDCCDDDDDDDDDDBDDDBDDDDD8ABDDBCBCDDD>ACDD<AACC:@CC:@C:9>@C@:C?>CC>CD.)09@>@?3@@@CDCA>
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:16207:1815 1:N:0:0
AACATAGGTCACGAGCATTATCCGGATTTATTGGGCGTAAAGGAAGCGTAGGCGGGGAGGTTGATCCATTGTTAAAAGCATTTGCTTAACAAGTGTGTGCATTGGAGATCGCCTCCCTAGAGTTAATCAGGGGGTACTGGAATTCAATGCG
+
CCCFFFFFHHHHHJJJJHIIIIJJJJJJJJJJJIIJJJJJJIJJJIJJJJJIGHFBD5<B+<?CCCD3:@>CDCDDD(83>CC>@>CCD@:C9+::C<<>:+>:::9?CC<B<50<@9393:+4:>@@:(>?BB&5:+4:+>:@C@CDC<<
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:15387:1815 1:N:0:0
ACGCTCCCAAGCATTAATCTCAGGAAATGCAGCAGCAAGATAATCACGAGTATCCTTTCCTTTATCAGCGGCAGACTTGCCACCAAGTCCAACCAAATCAAGCAACTTATCAGAAACGGCAGAAGTGCCAGCCTGCAACGTACCTTCAAGA
+
=?+ADDDDHHHHFIIII?FHHIIIIHIFFHGIIIIIIIIII?DFHGIIIIDGFHIIIIIGIGGHGIIEIHEECCBBCCCCCCCBB99>CCCCCBB?ACCCAAA<C<CCCC>ADCCCC2<@BBBCCCCCC::?BABBC@CBABBBCCCCCC<
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:16556:1815 1:N:0:0
TACGGAGGGTGCAAGCGTTAATCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGCACGCAGGCGGTTTGTTAAGTCAGATGTGAAATCCCCGGGCTCAACCTGGGAACTGCATCTGATACTGGCAAGCTTGAGTCTCGTAGAGGGGGGTAGAATTCCAGGT
+
BBCFFFFFDHHHHJIIHIIJIJIIJIJJJIJJHDIIG:AEFHIJJJHFFFD<>BBBBDDDDDEDEEEDCDDCCDDDDDDDBBBBBDDDCCDDDDDBCDDCCD@:>ACDDCCCDDDDDBDDC?34>ACDDBB@CBD.550<BCCDCDD@C9+
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:13717:1815 1:N:0:0
TACGTAGGGTGCGAGCGTTGTCCGGAATTACTGGGCGTAAAGAGCTCGTAGGTGGTTTGTCGCGTCGTTTGTGTAAGCCCGCAGCTTAACTGCGGGACTGCAGGCGATACGGGCATACCTTGAGTGCTGTAGGGGAGACTGGAATTCCTGG
+
@@CFDFFFHFDHDEIIEHIGDCFHIGIJIJJIGEEHIJIGIIGGHGHEDFFBCECBBDDDD@?B@BBDBDDDDDDECDDB7<@DDDDDDDCCC<BB>BDB?C389>9<>>?89<5?>(3>CC:>(+4@CA:>ABB@B>?CC@CCC>C:@@(
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:18322:1815 1:N:0:0
AACATAGGTCACGAGCATTATCCGGATTTATTGGGCGTAAAGGAAGCGTAGGCGGGGAGGTTGATTCATTGTTAAAAGCATTTGCTTGACAAATGTGTGCATTGGAGATCGCCTCCCTAGAGTTAATCAGGGGGGACTGGAATTCAATGTT
+
@CCFFDFFFHHHFEIIEHIHJIIJJJIJGIJJJJIJIADHHIJIBBFHHHIHHHF:B5&5(+3+4(:44:>C>:ACA:<344:3>(4(2:>@9((+(+8@:@((+4((+:(8909<8?3(4@C>:::3:>A109&0981234>:>:4+(+(
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:16411:1816 1:N:0:0
TACGGAGGGTGCAAGCGTTATCCGGATTTATTGGGTTTAAAGGGTCCGTAGGCGGATCTGTAAGTCAGTGGTGAAATCTCACAGCTTAACTGTGAAACTGCCATTGATACTGCAGGTCTTGAGTAAATTTGAAGTGGCTGGAATAAGTAGT
+
CCCFFFFFHHHHFGIIJJJJJJJJJJJJJJJJJJJF;FHHHIIJHGIIHHHHHFDB@@CDDDEDEEC@CCDDDDCDDDDDDDDDDDDDDDDDCDEEDDCDDDCCCCADDD>ACCC(+4>ACCDCCC3>CCCE::>CCBDDBB3>CCCC>@(
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:12878:1816 1:N:0:0
GACGGGGGGGGCAAGTGTTCTTCGGAATGACTGGGCGTAAAGGGCACGTAGGCGGTGAATCGGGTTGAAAGTGAAAGTCGCCAAAATGTGGCGGAATGCTCTTGGAACCAATTCACTTGAGTGAGACAGAGGAGAGTGGGATTTCGTGTGG
+
@CCFDFFFDDBDDDD8AADADDDDDDBDCDDDDDD?BBDDDDDD<<@BACDDDDDB@<@CCDDDDDDDDCCACDEDACDB>B753<(:>@:<BB3<<3+((:3:(4432<A@CCCC3:@:@A@4:::?<(9828(++:?(2+9:(9<?((+
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:18638:1816 1:N:0:0
TACGGAAGATGCGAGCGTTATCCGGATTTATTGGGTTTAAAGGGAGCGTAGGCGGGCAGTTAAGCCAGCGGTCAAAGGTCATGGCCCAACCTTGGCAGGCCGTTGGAACTGGCAGTCTTTAATGCGCGCAAGGAAGGGGGAATTCGTCTTG
+
@@@DFFDDFFHGF:@CEGHIJJGIIFGHIBGHDAFB(7=FEFFHCEHHFHFFFDD8<97CDDCCCD<A<-05&5:C(+4>CCCCDCBBB?BACCDA:(59?3)0<A@CC(+9(329?A:((::((&&)05))8(+(2&0.&5?>:7A(((+
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:13982:1816 1:N:0:0
TACGTAGGGTGCAAGCGTTAATCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGTGCGCAGGCGGTTATATAAGACAGATGTGAAATCCCCGGGCTCAACCTGGGAACTGCATTTGTGACTGTATAGCTAGAGTACGGTAGAGGGGGATGGAATTCCGCGT
+
BB@DDDFFFFBHFJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJIIGIHIEEGIIHHGIIHHEDABDDDDDDCCCCCCDCDDEDEDDACCC@<9BDDDDDCBCB8?@CD>C>:>@@@(9>CA>ACDD:>@:>CCCC@?<38>@CBDDB95889@AAACC<B>
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:14848:1816 1:N:0:0
TACGTAGGGGGCGAGCGTTGTTCGGAATTATTGGGCGTAAAGGGTACGTAGGCGGTTTGTTAAGTTTGGCGTTAAATCACGGGGCTCAACCCCGTTCAGCGTGGAAAACTGGCAAACTTGAGTAGTAGAGGGGACAGTGGAATTCCTAGTG
+
B@@F:BDFHFHHHJIJJJJFIIJIJI=CHHHFFFF;9ABDDCDD55>?CDD@37B<B8@DDCCDEDCC?ABD>BDDCAA>@BBBB>BD:?B9059<9>@><B00((:<>>4?<?A??C@>4>>:>4>CC48.&&5<@>:9@(:(4++4:(4
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:15011:1817 1:N:0:0
TAAAGGACGGTTGTCAGCGTCATAAGAGGTTTTACCTCCAAATGAAGAAATAACATCATGGTAACGCTGCATGAAGTAATCACGTTCTTGGTCAGTATGCAAATTAGCATAAGCAGCTTGCAGACCCATAATGTCAATAGATGTGGTAGAA
+
@CCDFFEFHHFHHHGHJIIJJGIIIGHDDBFHIGIGICHGFBGIGGGHGIIGGIIJJIJJIIHHEFFFFC@CCAACCDCEEDDD?B9?CDDCDDDCDDDDD:A@+4@CACC>CCCD?A@C?CDDBADBCDCCC:4>4:4>@@>3449:4>(
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:18535:1817 1:N:0:0
AACATAGGTCACGAGCATTATCCGGATTTATTGGGCGTAAAGGAAGCGTAGGCGGGGAGGTTGATCCATTGTTAAAAGCATTTGCTTAACAAATGTGTGCATTGGAGATCGCCTCCCTAGAGTTAATCAGGGGGTACTGGAATTCAATGTG
+
CCCFFFFFHHHHGDIIIJJJJJJJJJJJJJJJJJJJI:DHFHIJJJJJ@EGGFHFDD&07(2<A:@C@CDCCC>>AC483>CD:CCC@C@CCD@C@C>ACCD(4(43>9>ABB5@BDC(3:>(::>>CDCDAD959>@C:(:ACC<3((+4
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:17933:1817 1:N:0:0
AACATAGGTCACGAGCATTATCCGGATTTATTGGGCGTAAAGGAAGCGTAGGCGGGGAGGTTGATCCATTGTTAAAAGCATTTGCTTAACAAATGTGTGCATTGGAGATCGCCTCCCTAGAGTTAATCAGGGGGGACTGGAATTCAATGTG
+
CCCFFFFFHHHHHJIJIIIJJJJJIJJJJIJJJIIJI:FHHHIJIHGJEEHGGHFDD5<;8A??3>C>AD:AD:ACDC?9:CC:ACC>@>CDD:(4@:?CA@>:(4<39:?BDBDBDC><3:(4::(::>>?39&09A?13>:>:>A434@
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:18442:1817 1:N:0:0
GCGTTCAGCAGCCAGCTTGCGGCAAAACTGCGTAACCGTCTTCTCGTTCTCTAAAAACCATTTTTCGTCCCCTTCGGGGCGGTGGTCTATAGTGTTATTAATATCAAGTTGGGGGAGCACATTGTAGCATTGTGCCAATTCATCCATTAAC
+
?<@ADDFFFHHHFEHIHIIC@@EEFHIDHEG006?F@6;@FCH;75@CGHCCA?3?B<;=CCD@CEDD????<99?BB@BDD995>C@CDDDDA4>AACDCD:BD:3@CCCDBD@5>BBB?A@(+:>@A:(4@>>CC:>>:CCCDDCCC3(
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:18207:1817 1:N:0:0
TACGGAGGGTGCAAGCGTTAATCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGCACGCAGGCGGTCTGTCAAGTCGGATGTGAAATCCCCGGGCTCAACCTGGGAACTGCATTCGAAACTGGCAGGCTAGAGTCTTGTAGAGGGGGGGAGAATTCCAGGT
+
@@CFDFFFAFHH3<FBHHIIIIIIIIIICGHIIIIEF:AGHIEII;EF>DDCBDDD503>3:ACDC<;)<@CDDDA>CDD@BDD>B1>ADDCBDDD?8CCDD@A+4:<<>C@9(3+9<BCDCDD((4+:(::@19.<>5&05<@CCC>(3+
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:13068:1817 1:N:0:0
AAGCGAACCAAACAGGCAAAAAATTTAGGGTCGGCATCAAAAGCAATATCAGCACCAACAGAAACAACCTGATTAGCGGCGTTGACAGATGTATCCATCTGAATGCAATGAAGAAAACCACCATTACCAGCATTAACCGTCAAACTATCAA
+
:?+4=B?AFBHHFIIDEDFGIIFDDFF:?)9?FH<;;FHHIGIIIFHBEHEHE>@ECCCCBCCCCCBBBCBCCCEACBBB@BBBBCCCCCCD:BCCCCCCC@:CCCCCCC>>@:?CCCBB?BBCCCCCCA@?>:(:A:>8<BBCC@:@CC:
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:17613:1818 1:N:0:0
AACATAGGTCACGAGCATTATCCGGATTTATTGGGCGTAAAGGAAGCGTAGGCGGGGAGGGTTATCCATTGTTAAAAGCATTTGCTTTACAAATGTGTTCTTTGTAGATTGCCTCCCTAACAGTAATCAGGGGGTACTGGAATCTCATGTG
+
??@DADBADFF>C=@FEHIIIIGGH:@FH<FH4?B>))(0?BB@FGG@CDG(='5;8-53&2(++(((++(+:(4>4(((+4:((44(++43:(:43((+(:((+((+(+(+(+:+(3((((++43((((+(0&)&((+(((((((++4::
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:16588:1818 1:N:0:0
AACATAGGTCACGAGCATTATCCGGATTTATTGGGCGTAAAGGAAGCGGAGGCGGGGAGGTTGATCCATTGTTAAAAGCATTTGCTTAACAAATGGGGGCATTGGAGATCGCCTCCCTAGAGGTAATCAGGGGGTACTGGAATTCAATGTG
+
@<@DDDDDFFFFF1@?EG<<FHIGIIIII@GIFCGE68@FFFII>;FF4@EBB@:<B0;7@BBB(4+((4>BB4>AB3<A:@A>AA@@>@AB@>>(+(&05<4(+39+34(2509B73+<3((+(4>:::4+&5&)(:@@(::>A:(+(:@
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:14556:1818 1:N:0:0
GACGGTTAATGCTGGTAATGGTGGTTTTCTTCATTGCATTCAGATGGATACATCTGTCAACGCCGCTAATCAGGTTGTTTCTGTTGGTGCTGATATTGCTTTTGATGCCGACCCTAAATTTTTTGCCTGTTTGGTTCGCTTTGAGTCTTCT
+
@@@FFDFDDFHHHIJ<ACJHJHIIEHHHHJJJGGAHHFIIHDHGHIIDHIICGHIIIJJJIIIGEGHBDFFCCEAEE@DDDCCCDA98?CDD:>ACDDCDDDDD7CCCCBB@DBD<?AADDCDBB>::CCDDDBDBABBD?<C@@@CAACD
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:13347:1818 1:N:0:0
TACGTAGGTCCCGAGCGTTATCCGGATTTATTGGGCGTAAAGCGAGCGCAGGCGGTTAGATAAGTCTGAAGTTAAAGGCTGTGGCTTAACCATAGTACGCTTTGGAAACTGTTTAACTTGAGTGCAGAAGGGGAGAGTGGAATTCCATGTG
+
BBBFDDFFHGGHHIJJJJJIJIJJJBHHIIJIJJIGIHIIIJJJFGHFFDDDDDDDDDDDCDDDEEEDDCCDDECCACDDD?CDBDDDDCDCDDDCDCBD<?<>>ACDCCCCCC@>ACDC3>>AA::>>?BDB@BB?AA<:AC:@:>CC::
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:15755:1819 1:N:0:0
CGGACACTTCCTACAGGTAGCGTTGACCCTAATTTTGGTCGTCGGGTACGCAATCGCCGCCAGTTAAATAGCTTGCAAAATACGTGGCCTTATGGTTACAGTATGCCCATCGCAGTTCGCTACACGCAGGACGCTTTTTCACGTTCTGGTT
+
=@+=DDDDHHHFFIIIIGFGI@GIEHIIIIDIGIIIIIGFHAFG6AF/=AHE8BEEEC?@B:=CCCD>@@:ACCC<C>(3>ACBC?0<@CCCCAA:A4::>B::@CC9@9<2<8<<@AB35?5>9?B<@&8?>>@<?>C+(+8<<1243+4
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:12743:1819 1:N:0:0
TCTGTTGAACACGACCATAAAACTGGCCTAACGACGTTTGGTCAGTTCCATCAACATCATAGCCAGATGCCCAGAGATTAGAGCGCATGACAAGTAAAGGACGGTTGTCAGCGTCATAAGAGGTTTTACCTCCAAATGAAGAAATAACATC
+
B@CFFFFFHHHHHGHIJ+CHHIHIJ*?FHGGIEBFHIII?;BFHAFHIJIICGCH@EEFGHEFFBDBEEDCEDDBBDDDDDDDDDDDD<:@C:A@CDCD><ADB<BB>CCDCD??BDDCCCDDDDD@C>(:@839334:>@CCCD<@C@CA
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:15278:1820 1:N:0:0
GCGTACGGGGAAGGACGTCAATAGTCACACAGTCCTTGACGGTATAATAACCACCATCATGGCGACCATCCAAAGGATAAACATCATAGGCAGTCGGGAGGGTAGTCGGAACCGAAGAAGACTCAAAGCGAACCAAACAGGCAAAAAATTT
+
?@+ADDDFGGF?FGEHHHHJGIJJJJFEGIIIJJFGIFHGII;CFGIHIJEDAHECEFFDB?@BDDBDDABDD>??<::A::@CCDDDDDACBCCB@59959(+8:@99>8>BDDD<>9CCDCCCDCCC3<>3&812((922(2((2&2:+
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:14225:1820 1:N:0:0
ACATTGTAGCATTGTGCCAATTCATCCATTAACTTCTCAGTAACAGATACAAACTCATCACGAACGTCAGAAGCAGCCTTATGGCCGTCAACATACATATCACCATTATCGAACTCAACGCCCTGCATACGAAAAGACAGAATCTCTTCCA
+
CCCFFEFFHGDHHJHHIJIJJJJJJJJJJJIIJJIIIIIHC?CGGHIIIJJICHIIJJJIJEGGGFHIIFEHGHGEFFFFFFFECCDBDDDDDD>CDDCDDCDDDDCCAC?B(<ACDCCBDB@@AA?C@C@@DD3>??39>@AAACDCCCC
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:13475:1820 1:N:0:0
TACGGAGGGTGCAAGCGTTAATCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGCACGCAGGCGGTTTGTTAAGTCAGATGTGAAATCCCCGGGCTCAACCTGGGAACTGCATTTGAAACTGGCAAGCTAGAGTCTCGTAGAGGGGGGTAGAATTCCAGGT
+
@@BFFFFFHHHHHJJJJJJJJJIJJIJJJGIJJJIJJIJJIIJJIIHFFFDDDDDBDDDAC>CDEDDDCCDDDEEDDDDDDDDDDDBCDDDDDBDDDDDDDDDDACDCCCDDDDDABDDDDCCDDDCD????CBBD<@99?DDCDDDDDB+
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:17441:1820 1:N:0:0
GAGTTTGTATCTGTTACTGAGAAGTTAATGGATGAATTGGCACAATGCTACAATGTGCTCCCCCAACTTGATATTAATAACACTATAGACCACCGCCCCGAATGGGACGAAAAATGGTTTTTATAGAACGAGAAGACGGTTACGCAGTTTT
+
@@@BDDD??FFFB,<B@GEA?HHECEH:FHH++<<A4EF*?<DDG@DBFF@@C@GBDEFFGEFF:CAEEG@EE;CDAEE:EA?;@BDBDCCC??;6?BB>>B<>(8<?>B><B?BB(+:8<(((4+:340&5&0(39<<<B9@?@@B<+4+
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:18006:1821 1:N:0:0
AACATAGGTCACGAGCATTATCCGGATTTATTGGGCGTAAAGGAAGCGTAGGCGGGGAGGTTGATCCATTGTTAAAAGCATTTGCTTAACAAATGTGTGCATTGGAGATCGCCTCCCTAGAGTTAATCAGGGGGTACTGGAATTCAATGTG
+
B@@FFFFFHHGHHJJJJJJJJJJJJJJJJJIJJJIJGGHIJJJJJIIJHGIH<AEBD-7<?B?>::CCCD:@C3>CD@A<:@C@>@C:>CCCBCC@DDDD4:>(+499>(2?B>B<B933:::>>CCA:4>105)0:4+:((+:AA((4>C
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:13904:1821 1:N:0:0
TACAAGTAAGACTAGTGTTATTCATCTTTATTAGGTTTAAAGGGTACCTAGACAGTATATCTAGCCTCAAAAGGGAACAGATTTACTAGAGTTTTATGTGAGAGGAAAATATTAGAACCATTGGAGTAGTGATAGAATATTTTGATACTAT
+
BBBDBFDFHHFHHIIFHJIJJJJGJJIIJJJJHIIHHJJIIIJJIJJIIJJHIGHGIIIIJJJIJFHIJIGEGIJJIIGHHGHFHCEDFFCCEEEDEEEFCCCC@??A?CCDDD>>>C@?CACC@CDDCCCDD:(:::>@CBA@8ADCD:(
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:14166:1821 1:N:0:0
ATCAATACCATGAAAAATATCAACCACACCAGAAGCAGCATCAGTGACGACATTAGAAATATCCTTTGCAGTAGCGCCAATATGAGAAGAGCCATACCGCTGATTCTGCGTTTGCTGATGAACTAAGTCAACCTCAGCACTAACCTTGCGA
+
@@CFFFFFHHDDHIJJJEEIHGIIIHIIIJCH>DFIIIIII@HGDFHIFGGEA8@GG@:FEGGDHGHIGFEF<ADFDD>B?C@C:A@ACCB<?CCCDDDDDD.>(4>@CBDBBBDDCCD33::>3(4:>AAC<ACCACC@:@>AA@AACD&
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:12519:1822 1:N:0:0
AACATAGGGGGCAAGCGTTGTCCGGAATCACTGGGCGTAAAGGGCGCGCAGGCGGTCTGTTAAGTCAGATGTGAAAGGTTAGGGCTCAACCCTGAACGTGCATCTGATACTGGCAGACTTGAGTATGGAAGAGGTAAGTGGAATTCCTAGG
+
@@CDDFFFFAHGHJJIIJJEHIJGIJIIEEFGIIIHIFHIHGFH?</=8@BB;<B07@CDCCDDEECC::@CAADDD?@3ABCBDDDDDCBBBC<CCB8AB?::>C@A:A@::?AB8?>CC:>>A(:?>@A8<A4>(>>A@:@C::>@>C(
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:13303:1822 1:N:0:0
TACGTAGGGGGCAAGCGTTATCCGGAATGATTGGGCGTAAAGCGTCCGCAGGTGGCAGTGTAAGTCTGCTGTCAAAGGTCAGGGCTCAACTCTGAACAGGCAGTGGAAACTACACAGCTAGAGTGCGGTGGGGGCAGAGGGAATTCCCAGT
+
BBCFFFFFGHHHHJJJJJJJJJJJJJIJJJJJIJIHIIIJJJIHHFFFDDDDDDDDDDDDCCDDEEEDDDDDDDEDDC>ACDDDDDBDDDDCDDCDDCDDDDDCCDDD@ACCCCDCDDDAACCC>CBBB>.09<BBDDB@3<AB@@A:A>+
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:16634:1822 1:N:0:0
TACAGAGGGTGCAAGCGTTAATCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGCGCGTAGGTGGTTTGTTAAGTTGGATGTGAAAGCCCCGGGCTCAACCTGGGAACTGCATCCAAAACTGGCAAGCTAGAGTATGGTAGAGGGTGGTGGAATTTCCTGT
+
CCCFFFFFHHHGHGIHJJJJIJJJJIJJJJIJJJJGBGHHHIJGGIJFFDDB5@BDDDDDDDDCDDCDDDDDDECDDDDDD@>@BDBCDCBCDDBB?<@CDC@:3>A@8?CCCDCA<AC<@:A>>A>?4:@ACBD8?302<B3>C:A::A>
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:18685:1823 1:N:0:0
TACGTAGGTGGCAAGCGTTGTCCGGAATTATTGGGCGTAAAGCGCGCGCAGGTGGTTTAATAAGTCTGATGTGAAAGCCCACGGCTCAACCGTGGAGGGTCATTGGAAACTGTTAAACTTGAGTGCAGGAGAGAAAAGTGGAATTCCTAGG
+
@@@FFFFFHHHGHFIIAHIHIIAHHHIIIIIIFF=BD(?FFFGHEHHFCBBBBCBBBCCCCCCCDDDCCDCDC>CCCCCCCBBCCCBCCCAB@BB??8>BC?CE@CCACCCCCAC:C@CCCCC>:@CC1+81<0>>99@@CC@CACCCCC3
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:17794:1823 1:N:0:0
GACGGGGGGGGCAAGTGTTCTTCGGAATGACTGGGCGTAAAGGGCACGTAGGCGGTGATTCGGGTTGAAAGTGAAAGTCTCCAAAAAGAGGCGGAATGGGCGGGGAAACAATTCACTTGGAGGAGACAGCTGGGAGGGTGGATTCTCGGTG
+
@@@DD>DD@1@BB?B38AC8@CABBBBBCCCCCBBB&00?AC@?(8?:ACBBC8B702(:30<@??B(:(:ACC@A:@C(((4(+28&(387595)(4(((&&)&&&++3(((((+(++((+((+((((((+(((()&((&(+4(((+++(
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:16040:1823 1:N:0:0
TACGTAGGTCCCGAGCGTTGTCCGGATTTATTGGGCGTAAAGCGAGCGCAGGTGGTTTATTAAGTCTGGTGTAAAAGGCAGTGGCTCAACCATTGTATGCATTGGAAACTGGGAGACTTGAGTGCAGGAGAGGAGAGTGGAATTCCATGTT
+
?@<D;DBDF42<?CGFIIIFFFIFG@DBFBG9FF(0?7@FECE@(:BBB>CBBBBBBB:A@BDBEEE394??BDEBB?@2(3>?B(4:4<?0:@::A>AA(44(::A@ABB<(+29?B3>3>4(+4>1(+(882(2<:>?@>3>A>@(+((
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:17639:1823 1:N:0:0
TCTTGTTGACATTTTAAAAGAGCGTGGATTACTATCTGAGTCCGATGCTGTTCAACCACTAATAGGTAAGAAATCATGAGTCAAGTTACTGAACAATCCGTACGTTTCCAGACCGCTTTGGCCTCTATTAAGCTCATTCAGGCTTCTGCCG
+
CCCFFFFFHHHHHIJFIJJJJIJJIIIIJIJJIEDCHD>?FGHIBHGDG9FGCHIJIIJIGHHIIEGHEHEAHHFFFFFFCEEEEEEDDCCDCDDCDCDB@BBB<CCDDCD@B?>DDDDDDD@C@CCC>A::@CCCDCAC::9<<?CDDD<
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:16072:1824 1:N:0:0
AACATAGGTCACGAGCATTATCCGGATTTATTGGGCGTAAAGGAAGCGTAGGCGGGGAGGGTGATCCATTGTTAAAAGCATTTGCTTAACAAATGTGCGCATTGGAGATCGCCTCCCTAGAGTTAATCAGGGGGGACTGGAATTCAATGTG
+
B@CFFFFFHHGHHJJJJJJJJIJJJIJIJJJJJJJJJDFHIIJIGIIJJJJJHHFCD5;B5?B?CAC:>@AAC@@CD:134:>@:@C@C(>ADAA4:>>@9<9CC>?A>@BDDBDDB3:<((+:>CDD@CC<9>&09?<AC@ACD@CCC>>
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:14698:1824 1:N:0:0
TACGGAGGGTGCGAGCGTTAATCGGAATAACTGGGCGTAAAGGGCACGCAGGCGGTGACTTAAGTGAGGTGTGAAAGCCCCGGGCTTAACCTGGGAATTGCATTTCATACTGGGTCGCTAGAGTACTTTAGGGAGGGGTAGAATTCCACGT
+
@@CDDFDFAHABFGGIIIIIBFIIIIGEGGHIBHG=AAB;@AHH<B=<BCBBC/;)5@CCCCCCEC@C83<A?@CC:C?BCC<BB9ACCCCC?BBACBCCCC:A@A@@@ACDC?9(5<B<<ACCAA:4>3>>(3&)05<90>A@CA(448?
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:17135:1824 1:N:0:0
TACGGAGGGAGCTAGCGTTGTTCGGAGTTACTGGGCGTAAAGCGCGCGTAGGCGGTTACTCAAGTCAGAGGTGAAAGCCCGGGGCTCAACCCCGGAACTGCCTTTGAAACTAGGTGACTAGAATCTTGGAGAGGTCAGTGGAATTCCGAGT
+
@?@FFDFFHFHGHGIIJJJJJJJJJIJJJJJJJJIIHEGIIJIJDFDDBDDBDDD8BBCCDDACDDEDACDDDACCCDDDDBDDDDDDDDDDBBDD<@CCDDCDDDC>CCDC@>:@CC@CDCCACCDD>A?>?@ACCDDDDDA>ACCC&&+
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:15983:1824 1:N:0:0
TACAGAGGATGCAAGCGTTATCCGGAATGATTGGGCGTAAAGCGTCTGTAGGTGGCTTTTTAAGTCCGCCGTCAAATCCCAGGGCTCAACCCTGGACAGGCGGTGGAAACTACCAAGCTTGAGTACGGTAGGGGCAGAGGGAATTTCCGGT
+
B@@DFFFFHHHHHJJIJJJJJJJJIIJ=GGIIJJJIJIHIIEGIIBHGHJJIEIHHHHHFFFFFEDEDDBDBBDBDDDCCDDDDB8ACCDBB@DBAA@@BDDD<>>BDDCC::CCDDBCDD?C@CCDBDBB@89.5>08?>3<1>CAAB>)
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:16291:1825 1:N:0:0
GACAGAGGATGCAAGCGTTATCCGGAATGATTGGGCGTAAAGCGTCTGTAGGTGGCTTTTCAAGTCCGCCGTCAAATCCCAGGGCTCAACCCTGGACAGGCGGTGGAAACTACCAAGCGGGAGTACGGTAGGGGCAGAGGGAATTTCCGGT
+
?1=BDDFFFHFFHIIFAFGEHEGIIGHGIEI<DGDHHGHCGEGIGGGHIGEHAH?CHEFED@DEFECCCBBBCBBACCCCCC?B?(+>ACBBBCCBB>@??53)5>BC=9>:@C:CB?(9>BB?ACB99A.8?B93.2<(59<<>(+4<&&
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:18597:1825 1:N:0:0
TTGCTGCTGCATTTCCTGAGCTTAATGCTTGGGAGCGTGCTGGTGCTGATGCTTCCTCTGCTGGTATGGTTGACGCCGGATTTGAGAATCAAAAAGAGCTTACTAAAATGCAACTGGACAATCAGAAAGAGATTGCCGAGATGCAAAATGA
+
BCCFFFFFHHDDHJJJJJGIJIJFIJJJJII;?EHBG:@GHGIHGHIGCHGGGJEGGIJGGII@GCHIHCCEH@DECDDBDDDCCDDCCCDDDDDDDDCDDCCCACCCDCDCDDDDAABDDCCC:@ACDDD?3>@@C<<@3(:@>ACAC@4
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:17047:1826 1:N:0:0
AACATAGGTCACGAGCATTATCCGGATTTATTGGGCGTAAAGGAAGCGTAGGCGGGGAGGTTGATCCATTGTTAAAAGCATTTGCTTAACAAATGTGTGCATTGGAGATCGCCTCCCTAGAGTTAATCAGGGGGGACTGGGATTCAATGTG
+
CCCDFFFFHHHHDGIIHHJHIJIJJIJJJIIJJJJIIBHJIIJIGJIIIIJJGGFD@-7-<<3(+>C4>BCDC:CDD>A9:@C@CCDACCCC?344>48>@>C(+(+9>4825&9?BC:<((+3(+(:(((29>&&0<A(+2>?C(@A>((
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:16807:1827 1:N:0:0
AGCCAACGTGAGAGTGTCAAAAACGATAAACCAACCATCAGCATGAGCCTGTCGCATTGCATTCATCAAACGCTGAATAGCAAAGCCTCTACGCGATTTCATAGTGGAGGCCTCCAGCAATCTTGAACACTCATCCTTAATACCTTTCTTT
+
@@@DDDDDHHBFC<222AFGIGGAHIGCHGIIBEGG000909B?@ABDGII8CFCGIIE;=CEE??AB3?BA?C@B@CCCC>A>>?BCCCCC05>9@??CCD3(+4+4<8??C?BCCA9<((4>:4:@CC49?(:CCCC3:@@>CAAAC:A
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:13102:1827 1:N:0:0
AACCGTCCTTTACTTGTCATGCGCTCTAATCTCTGGGCATCTGGCTATGATGTTGATGGAACTGACCAAACGTCGTTAGGCCAGTTTTCTGGTCGTGTTCAACAGACCTATAAACATTCTGTGCCGCGTTTCTTTGTTCCTGAGCATGGCC
+
@CCFDDDFHHHHHJJJGHIICF@GDGHHHGIGHGHFJHIIGHIHJJGHCEGIJJJEEGGFHJCHCEGIJGFBHF>B<A@<CCB@5:@@::>CCCBBBDACDD:>8?B?CCCCC>ACC@A3(44:>09<B@B>ACC@CC:43:@9:(:><8(
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:19117:1827 1:N:0:0
TACGTAGGTGGCAAGCGTTATCCGGAATTATTGGGCGTAAAGCGCGCGTAGGCGGTTTTTTAAGTCTGATGTGAAAGCCCACGGCTCAACCGTGGAGGGTCGTTGGAAACTGGAAAACTTGAGTGCAGAAGAGGAAAGTGGAATTCCATGT
+
BBCFFFFFHHHHHJJJJJJIIHJIJFHIJJJJJJJJJJJJIHIJDIHFFDDDCBD@BDDDDAACDEED@CCEDDDDDDDDDDDBDDBDCDDB8?@(8@><A@>9CBCC:?@CC9C@9>CDCCAACCCC@?>>ADBB>?+4:A:AACDA:A:
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:18782:1827 1:N:0:0
GTTATCGCTGGCGACTCCTTCGAGATGGACGCCGTTGTCGCTCTCCGTCTTTCTCCATTGCGTCGTGGCCTTGCTATTGACTCTACTGTAGACATTTTTACTTTTTATGTCCCTCATCGTCACGTTTATGGTGAACAGTGGATTAAGTTCA
+
@@@DD;D=FDFHHI@@C?EE<3?C:C@<D9@@:F7;@(8'=5?CECEB(;;(;;(66A>CCB@=8?B37<:AA(+>>A>>(:3>:4::>:ADCC@CADC<:@CCC>?CC@:@>AC?:33<1<80<8?(:@34@A4>@CA>3(:C>:ACC:(
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:13786:1828 1:N:0:0
ATAGTGTTATTAATATCAAGTTGGGGGAGCACATTGTAGCATTGTGCCAATTCATCCATTAACTTCTCAGTAACAGATACAAACTCATCACGAACGTCAGAAGCAGCCTTATGGCCGTCAACATACATATCACCATTATCGAACTCAACGC
+
@@@DDAEFFFHBFFEDGIJJHID@GID:F@DFDFDHI4BGIGGDFHHHGEIEGFFFIFIIJ>EEHGCEEHACH:?BFCDCA:AAD(5>@ACBDDDDBB?9AC9A>?B@CCACC:?>>0525ACD>@>@CAACCCCC>AC<(2(2<CC39<@
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:13541:1828 1:N:0:0
GCTGGTGGCGCCATGTCTAAATTGTTTGGAGGCGGTCAAAAAGCCGCCTCCGGTGGCATTCAAGGTGATGTGCTTGCTACCGATAACAATACTGTAGGCATGGGTGATGCTGGTATTAAATCTGCCATTCAAGGCTCTAATGTTCCTAACC
+
B@CFFDDDHHHHHJIFEGEDHIJJIJICGIBFHIH7@/CGIIJIHGFFDDDDB?=BDCCCDDEDAACDDDEDDDCDDDDDDD<BBBCDDDDDDE@DDCDDDD(839ADDCCC>ACCECDCDDA@C@CCDADD@>B>AA:CCAC>A>CCC@B
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:16604:1828 1:N:0:0
ACAGTCGGGAGAGGAGTGGCATTAACACCATCCTTCATGAACTTAATCCACTGTTCACCATAAACGTGACGATGAGGGACATAAAAAGTAAAAATGTCTACAGTAGAGTCAATAGCAAGGCCACGACGCAATGGAGAAAGACGGTGAGCGC
+
@<?DDDDDFDFDF<222+@1?FE@G<D<??F?BD<B0*00??<?<=CGIG@FH.=@FHGDGDGF3(6;;BB15(6>>@B?<>:>@C:2,;4:@>8:::>B@A(((+4@:@:@C@CCAC9<22((05<<.&50>@3(((+49<><&+2+(9>
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:18303:1829 1:N:0:0
GACGGGGGGGGCAAGTGTTCTTCGGAATGACTGGGCGTAAAGGGCACGTAGGCGGTGAATCGGGTTGAAAGTGAAAGTCGCCAAAAAGTGGCGGAATGCTCTCGAAACCAATTCACTTGAGTGAGACAGAGGAGAGTGGAATTTCGTGTGG
+
@@@FFFFFDDDB@8?8CDDDEDDDDDDDDDDDDDD@0-6?ADDDDDDD8ABDD8B5@@3:@BDDBDDDCCD:@CDDDCCDBDDDD??@A@CBBB>97@CC:@C5(385AB@ACC@@:4>3:+4((4:3<9>88?2+(4<:43:::3(+2((
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:14128:1829 1:N:0:0
TACGAGAGGGGTAAGCATTATTCATCATTAATGGGTCTAAAGGGTACGTAGGCTGTATCATAAGACTGAAAGGTATCGAACTAAATGAATAAGAGCTTTTCAGTAACTATGAAACTAGAGTGTAATGGAGGAAAGAGGAACTCCGAGAGTA
+
BBCFDFFFHHGHHJIJJIJGIJIGIIJIJJGIIJIDGIJJJIJJHEHIHIIJJGGHIJJJJIJJIHHHHHFFF;BEEDBCBDCCACC@CDEDCCCCCDDDDDCC@CDDCDCACCDCCDDCCDDDDDDCC8<@BABCCBDD?CC>@9<9<+(
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:15205:1829 1:N:0:0
TGATGCTGCTTCTGGTGTGGTTGATATTTTTCATGGTATTGATAAAGCTGTTGCCGATACTTGGAACAATTTCTGGAAAGACGGTAAAGCTGATGGTATTGGCTCTAATTTGTCTAGGAAATAACCGTCAGGATTGACACCCTCCCAATTG
+
@B@FDFFFHHHHHIIEHIGIHIGIIJJIJGIJGIGI??DGFEIJIJJJIJIJJJJJGHIGJJGHIIJJHHHHFHFFFECD@CDD?AD@CCDC@CDDCDDEDDACDCCCDEEDDDDEDCCDCDDDDA<29?BCDDD?AACCD<A?B?C9?C>
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:13744:1829 1:N:0:0
AACATAGGTCACGAGCATTATCCGGATTTATTGGGCGTAAAGGAAGCGTAGGCGGGGAGGTTGATCCATTGTTAAAAGCATTTGCTTAACAAATGTGTGCATTGGAGATCGCCTCCCTAGTGTTAATTAGGGGGTACTGGAATTCAATGTG
+
@CCDFFFFFAAFDIJJEGHFHIIIIIHIH@GIDDHHGIJIIHGCDGIIIJJJHHFB<&558A?>@CA:>B@CC:AAC:?9CCA>:@A:>@>C?CA>3+2A(:43((993(209&0<B9:?+>4:>::(((4<5<>&4>>C(:>>>@@CC:4
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:18973:1829 1:N:0:0
TACGGAGGGTGCAAGCGTTATCCGGATTTATTGGGTTTAAAGGGTCCGTAGGCGGATTTGTAAGTCAGTGGTGAAATCTCACAGCTTAACTGTGAAACTGCCATTGATACTGCAGGGCTTGAGTAAATTTGAAGTGGCTGGAATAAGTAGG
+
CCCFFFFFHHHGGJJJIJJIJJJJJGIIJIJJGIJFGHIJIJGEHGHEHIHDFFD>BDDCDDDDEEDDDDDDDCDDDDCC>AA@?CACDDCDADEDCA@CDDACDDC@>CDDDACB&8AB@8@>>>(>CCCD(:4:>?<?5(:ACAC(4@(
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:18141:1830 1:N:0:0
TACGTAGGTGGCAAGCGTTGTCCGGATTTATTGGGCGTAAAGCGAGTGCAGGCGGCTCGATAAGTCTGATGTGAAAGCCTTCGGCTCAACCGGAGAATTGCATCAGAAACTGGCGAGCTTGAGTACAGAAGAGGAGAGTGGAACTCCATGT
+
BBCFDFFFFHHHHCHHJJJIHGHIJGIIJJJJJIJI<:DHHIIJIHAEHIJHBFD@BDBDD@DDDEDDCDCBCEEDCDDD>@BBBDDDDDDDD>@DDDDACD>@ACCCDDDC(8><@@DCC<3:@(4>>>>988(8<@CCD=39CC@:>C(
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:15612:1830 1:N:0:0
TACGTAGGGTGCGAGCGTTGTCCGGAATTACTGGGCGTAAAGGGCTCGTAGGTGGTTTGTCGCGTCGTCTGTGAAATTCCGGGGCTTAACTCCGGGCGTGCAGGCGATACGGGCATAACTTGAGTACTGTAGGGGTAACTGGAATTCCTGG
+
B@CDDDEFHHHHGIJJGHJIHHIJJIJ@GIIJIIJIJIIJJJIGHHHFFDDDED?BDDDDC@DDDDDDDDDCCDDCCDDDDDDBB@ACCCCCADB@B<<@DDC?BDDBDBBBBBBDADCDEDCC>:>@>:>CCB399>>CC3>(+:@CAC?
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:19230:1831 1:N:0:0
NACGGAGGGGGCTAGCGTTGTTCGGAATTACTGGGCGTAANGNGNACGTNNGNGGCTTTGTAAGTTANAGGTNAAAGCCNGGAGCTTAACTCCAGAACTGNNTTTNANACTGCNNNNCNNGNANCNAGGAGAGGTGAGTGGAATTCCGAGG
+
#1=DDFFFAH@FAIIJGIJEIJJJJJJJJJIJJJJJJHHF#,#,#,,;?##,#,5<?BCCCDDCDEE#+88<#+8???B#+2+<BBDDDDCC@AACCC@>##++(#+#+2<8<####+##(#+#+#+++2<(8?A1(8@A?A@CDCCA&5&
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:14582:1831 1:N:0:0
TACGGAGGGAGCTAGCGTTGTTCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGCACGTAGGCGGTTACTCAAGTCAGAGGTGAAAGCCCGGGGCTCAACCCCGGAACTGCCTTTGAAACTAGGTAACTAGAATCCTGGAGAGGTGAGTGGATTTCCGCGG
+
CCCFFFFFHFHHHIJJJJJJJIIIJJJIIJJJJIIGGHIIFJIIIGDFECEDCDDDDDDDCCDDEDDD>C@CBCCCCDDDB>BB<<?ADDDBD>BBDBCDCCDDDD<ACCCCC9:AACCCCACCDDDAA183?B:<@?++<>(:>@:?&0&
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:18818:1831 1:N:0:0
TACGAAGGGTGCAAGCGTTAATCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGCACGCAGGCGGCGTGTCAAGTCGGATGTGAAATCCCCGGGCTCAACCCGGGAACTGCATTCGAAACTGGCATGCTGGAGTCTTGTAGAGGGGGGGAGAATTCCAGGG
+
?@@B7DDFHHHHAFIFIIIIIIIIII;GIIIIIIIIGAHIHIIGG<BH/?DF?BBB<05;?3:CDCCBBBBCCDECCCCCCC7>BB<CCC89<BBBC<CACCC@3>:<@BCCCBC@A@C>>8<C>>@C>>>@C19059&5>>BCCCC@C?&
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:13507:1832 1:N:0:0
GCTCTCGTGCTCGTCGCTTCGTTGATTCTTGCGTTTATGGTACGCTGGACTTTGTAGGATACCCTCGCTTTCCTGCTCCTGTTGATTTTATTGCTGCCGTCATTGCTTATTATGTTCATCCCGTCAACATTCAAACGGCCTGTCTCATCAT
+
@@@DDDDBFH?DFFHEFG9FEGH<A?4:BD*:@DGHBGB9BCF<AFIH2@GHHEHDE@>B;;?@@B9;?B@CAC><CCCCC>@A>((4>BCCCACCCB@<0(8>A@:>>C:(+:@CDDDD:???@<&:@3::3(4@980<&(+>@AC4@::
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:15881:1832 1:N:0:0
CAGCACGCTCCCAAGCATTAAGCTCAGGAAATGCAGCAGCAAGATAATCACGAGTATCCTTTCCTTTATCAGCGGCAGACTTGCCACCAAGTCCAACCAAATCAAGCAACTTATCAGAAACGGCAGAAGTGCCAGCCTGCAACGTACCTTC
+
?@+=DEFFHHHHHIIIIIIII<FFHIICCFIFHG90??FGHDGGHIGIGHIGBGHIHGIIIGIIHHHCHHH@DD6@@B<?ACCDDDCBDDDCDDDCCDD?ACCCCDDDDDDCDDCDCCCDD?8<B<?CA@CCCDA?BDBBCCCBBDDDD:?
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:18760:1832 1:N:0:0
ATCGTTTTTGACACTCTCACGTTGGCTGACGACCGATTAGAGGCGTTTTATGATAATCCCAATGCTTTGCGTGACTATTTTCGTGATATTGGTCGTATGGTTCTTGCTGCCGAGGGTCGCAAGGCTAATGATTCACACGCCGACTGCTATC
+
@@@DFFFFHFBHFIIIGBGGBFCHGHHCFHGCGDH@0;A;CCHHHBBDDEEDC;;ACDDDD?CCADEDACDBB<@CDDEEEEBDDCDDEAD@>>551>A?:>:@(:::>A?>55@@(3<9B5<?14::@C:>>>>>3:550)05<53++:>
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:12270:1832 1:N:0:0
GCACGTAATTTTTGACGCACGTTTTCTTCTGCGTCAGTAAGAACGTCAGTGTTTCCTGCGCGTACACGCAAGGTAAACGCGAACAATTCAGCGGCTTTAACCGGACGCTCGACGCCATTAATAATGTTTTCCGTAAATTCAGCGCCTTCCA
+
@CCDFDDFHHHHHHIJJJIJJJJJJJJJJJ@DHHGFHHIJDHHJGIIFGHG=@DHIJHHHFDDDDDDDDDDDD:CCDDDDDDBDDCCDDCC@BBBDDDACDDD@<@BBDBDBBDD55?:@::ACDCCDDDA:?>AB?@>@CCD3<595C?(
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:14447:1833 1:N:0:0
GACGAAGGGGGCAAGCGTTGTTCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGAGTGTAGGTGGTTGTCGTAGTCAGGCGTGAAAGCCTTGAGCTCAACTCAAGAAATGCGCTTGATACTGGGCAGCTAGAGGACCGGAGAGGATAGTGGAATTCCCAGG
+
@@CFDFFFHHGHHIJGIJJJGIJJJGIIHIJIJJIFGEEHHGHHE>,6>CA;@@@DDB8@B<AB?DC:?CDDBDBDDDDDDC@AC:@CDC>ACCCCC<ACDBBB@DDDDDCCAA??5<C@CCCAA@DB<9<&88?>:>CEBCCCC(+:4>(
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:12871:1833 1:N:0:0
AACACAGGTCACGAGCATTATCCGGATTTATTGGGCGTAAAGGAAGCGTAGGCGGGGAGGTTGATCCATTGTTAAAAGCATTTGCTTAACAAATGTGTGCATTGGAGATCGTCTCCCTAGAGTTAATCAGGGGGTACTGGAATTCAATGTG
+
@@@DDDFFFFDFFIJIGGIAH?HHJGGJJJJJJJJJJJJIIJIJBHIJIIJGEHDDD8@;(2<?@:A@@>CDC::CC@BCCC>>@ACC@>>:ACC>@>A@ADAC@:AAD>8(2(3:>C+(+:@:4:3((:@15<&)(+>A>::>@(:@:>4
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:18056:1834 1:N:0:0
AACATAGGTCACGAGCATTATCCGGATTTATTGGGCGTAAAGGAAGCGTAGGCGGGGAGGTTGATCCATTGTTAAAAGCATTTGCTTAACAAATGTGTGCATTGGAGATCGCCTCCCTAGAGTTAATCAGGGGGTACTGGAATTCAATGTG
+
B@CDDDFFHHHHHDIGIHIGIJJJJJJJJIIJJJJIJGIIFFHHGEGHGIIIHHFDD&5<2<3934A:@CCDD:ACD(13>CCDCDDCC@>CB3:@A>AA:C:::+33>(2?>@D??C:3(4::@A>(4::ABD>9C@C:9>ACC:@::(+
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:17984:1834 1:N:0:0
AGATTTGGAGGCATGAAAACATACAATTGGGAGGGTGTCAATCCTGACGGTTATTTCCTAGACAAATTAGAGCCAATACCATCAGCTTTACCGTCTTTCCAGAAATTGTTCCAATTATCGGCAACAGCTTTATCAATACCATGAAAAATAT
+
B@BDFFFFHFHHHIJFIJJGIJGJIJIJGIFFHEH:6?FGIIJIJJJIJ@FC;@EEGGGIEHFH?=?DFC@DCBECECCDC>CC@ACC>CDDD19ABDDDDC>3(+4:4>CDD:(+4>CA>@9@B?BAC3>A>AC>CCC>@CA>>((28((
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:15416:1834 1:N:0:0
TACGTAGGGTGCAAGCGTTATCCGGATTTATTGGGCGTAAAGCGAGCGTAGGCGGTTTGTTAAGTCTGATGTGAAAGCCCGCGGCTTAACCCAGGAACTGCAGTGGAAACTGGCTGACTTGAGTGCTGTAGAGGAGAGTGGAATTCCTTGT
+
???B=DDD72CD<EEIIII1CCFIII0?DIIICEDDIDIIII9A('5A-;@DDA?'',,,(((5>BAA3+:BAEEAA3<?9&5>?>;AAA(((+<<<>AAA3++4>(4:9+:((3829A3:>AAA>3:+(:3>>>?>(((8AA:>>A:(4+
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:15709:1834 1:N:0:0
TACAAGTAAGACTAGTGTTATTCATCTTTATTAGGTTTAAAGGGTACCTAGACAGTATTTCTAGCCTCAAAAGGGAACAGACTTACTAGAGTTTTATGTGAGAGGAAAATATTAGAACCATTGGAGTAGAGATAAAATATTTTGATACTGA
+
??@DD>:B:?:ABDDHIIGEHEHIGBFAEHGHAFC<CFDH>9*:CFHGIDA@BBGI@BDGDEGGDBCGIII>DC?D@@GHCE?3@BD;7.;A;:>;>@;@CCAC(95((,5>>CCCCC@@@>CC@343:3>>:4:>AAC@>B3:(:@:C3+
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:15154:1834 1:N:0:0
ATCTGAGTCCGATGCTGTTCAACCACTAATAGGTAAGAAATCATGAGTCAAGTTACTGAACAATCCGTACGTTTCCAGACCGCTTTGGCCTCTATTAAGCTCATTCAGGCTTCTGCCGTTTTGGATTTAACCGAAGATGATTTCGATTTTC
+
@CCFFFDFHHGDHJJJIJJIJJJIJJJJGIGHG???FGHIIIIJH@DDHHIHIHJIJJCGIJIJIIIGIJHHGHDBDFDFBCDDB5@CCCCDDDDEECCC@CACDEEC>ABCDC>ACB@BCDD@:CCACDD>9.<B>>@CEEDC<?@CBC:
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:13838:1834 1:N:0:0
TACAGAGGGTGCAAGCGTTAATCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGAGCGTAGGTGGCTTATTAAGTCAGATGTGAAATCCCCGGGCTTAACCTGGGAACTGCATCTGATACTGGTAAGCTAGAGTAGGTGAGAGGAGGGTAGAATTCCAGGT
+
@@@ADDDB8FDHAGIIIIIEFHABBEGI@BDG@?;FF6@DE>>FGGGEBEE=;752>@>ADD>ADCACACCD>>:@>:@:?9@B>&2@CC@A8A<AA?3>44:@34(:>AC@<@C((:>(:4:ACC3+4(+(+2(<.5+3(:(4:@:449:
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:16996:1835 1:N:0:0
AACATAGGTCACGAGCATTATCCGGATTTATTGGGCGTAAAGGAAGCGTAGGCGGGGTGGTTGATCCATTGTTAAAAGCGTTTTCTTAACAAATGTTGTCATTGGGAATTGCTTCCCTAGTTTGAATCTGGGGGTACTGGGATTCAATGTG
+
@@@AD?BDF?FF>EGF8CHFHEFI6CGGICGIDFIF>FFDFFI288BFFFF=EE<')&&&)8((+4((,:4@((+>B:(&+8@((+>@:(+:2>4(((+(+(44>((+((4(44(493+(+(+(+(4>3>:35>&0>AA:(8>3>(4@3(+
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:15945:1836 1:N:0:0
AACATAGGTCACGAGCATTATCCGGATTTATTGGGCGTAAAGGAAGCGTAGGCGGGGAGGGTTATCCATTGTTAAAAGCATTTGCTTAACAAATGTGTGCATTGGAGATCGCCTCCCTAGAGTTAATCAGGGGGTACTGGAATTCAATGTG
+
CCCFFFFFHGHHHJJJIJIIJJJJJJJJJJJJJJGJJFHDHGGJIJIJJIJHHHE@B-7@5@(8@@A34B@CDCDDD:<>>>@@CCC@C44>A@:4@CAA(:>::++(+>(<<<>BB<3(+:(+:@A@:@><<@@<>CC39>>3@@@D:>C
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:15829:1836 1:N:0:0
TACAGAGGGTGCAAGCGTTAATCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGCGCGTAGGTGGTTTGTTAAGTTGGATGTGAAATCCCCGGGCTCAACCTGGGAACTGCATTCAAAACTGACTGACTAGAGTATGGTAGAGGGTGGGGGAATTTCCTGT
+
BBCDFFFFHHHGHJJJJJJJJIJJJIJGJJJFHGGGI8?FFHEIJIIFBCDDDDDDDDDACDEDEEDDDDDDDEEDDDDCDDDBD>?CCDDDDDBDDDDDDD4>CCDCCDCCCDDC:ACA>>:4:ACDDDDDDD9<<@&09098:4>CC@>
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:18386:1836 1:N:0:0
AAAGCGAGGGTATCCTACAAAGTCCAGCGTACCATAAACGCAAGCCTCAACGCAGCGACGAGCACGAGAGCGGTCAGTAGCAATCCAAACTTTGTTACTCGTCAGAAAATCGAAATCATCTTCGGTTAAATCCAAAACGGCAGAAGCCTGA
+
@@CDDDFFHFACFHIJJJIJJGFHIJIJJHGIJIIJ000/07<FHIJJJJJHBEFDDDBBBBDBDDBDBDBBB@BDDCDDDDADCDDCDDDDDCCDACCD@<@A9A@@CD@@A9@ACC@CD@@B>B<@DCDACC:A<?B<>DDDAC??C?9
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:12988:1836 1:N:0:0
AACATAGGTCACGAGCATTATCCGGATTTATTGGGCGTAAAGGAAGCGTAGGCGGGGGGGGTGATCCATTGTTAAAAGCATTTGCTTAACAAATGTGTGCATTGGAGATCGCCTCCCTAGGGTTAATCAGGGGGTACTGGAATTCACTGTG
+
@@@DDDDFHHHHHHHBDGIHIIGHIGHIJJIIIIGGIDHHGGDGIIIJCDG=>BB=@&00&572>>>4+:4:@::>CC13>@AD(4>4>:3:<::(4+8>:@@A:4?C(:87905???(((+3<8>@(4>CAB<5<@>:A3>@C:@(4:AC
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:15728:1836 1:N:0:0
CATCGTCAACGTTATATTTTGATAGTTTGACGGTTAATGCTGGTAATGTTGGTTTTCTTCATTGCATTCAGATGGATACATCTGTCAACGCCGCTAATCAGTTTGTTTCTGTTGGAGCTGATATTGCTTTTGATGCCGACCCTAAATTTTT
+
@@@?DDD?FFFHHIIEHFHI<@FHG?FHG@HFE)1?9BFG>FHBGDFE*/9BFHHIHIIIIIGIHGEGIIHEHFDCEDECCCDC(6;@;3>;3=B>5A>@C((+:2<?@>@>CC1(+3<A@CCBA::@(4:>(+4:A55<35AC3:>>CCC
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:13129:1837 1:N:0:0
GACGGGGGGGGCAAGTGTTCTTCGGAATGACTGGGCGTAAAGGGCACGTAGGCGGTGAATCGGGTTGAAAGTGAAAGTCGCCAAAAAGTGGCGGAATGCTCTCGAAACCAATTCACTTGAGGGAGACAGAGGAGAGGGGAATTTCGTGTGG
+
CCCFFFFFDDDDBDB8@AD@DDDDDDDDDDDDDDDADDDDDDDDBBDDDDDDDDDBB@CDCBDDDDDDDDDDDDECD>@BDBDBC@A<>CC?@B.0?A:>44(0(9<98ABCCD3(::C3+(()00893(38(828(5<&08>4+9A@88(
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:18507:1837 1:N:0:0
TACAGAGGATGCAAGCGTTATCCGGAATTATTGGGCGTAAAGCGTCTGTAGGTGGCTTTTTAAGTCCGCCGTCAAATCCCAGGGCTCAACCCTGGACAGGCGGTGGAAACTACCAAGCTGGAGTACGGTAGGGGCAGAGGGAATTTCCGGT
+
BBCFFFFFGHFHHGJJBGHIIIJJIHEIJJIJIIIGIBHIFHHI;FBH@DGG@EHHHHHDFEFFEFEDDDDB?BDDDDDDDC@BB?BCDDD@BC8<ACDDDDDDBD?CCDCA>CCCBBDC<AA>3>@BCBB??599<<A?B<B+:>:@?.)
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:14782:1837 1:N:0:0
AACATAGGTCACGAGCATTATCCGGATTTATTGGGCGTAAAGGAAGCGTAGGCGGGGAGGTTGATCCATTGTTAAAAGCATTTGCTTAACAAATGTGTGCATTGGAGATCGCCTCCCTAGAGTTAATCAGGGGGTACTGGAATTCAATGTG
+
CCCFFFFFHHGHGJJJIIJJJJJJJJJJJJJJJIJJJDGHHGGGIGIJHHJJHHFDD5;B8ACCDAC3@CADC@CCDC?C@CC@CCD:@::AA@CCCCDACC(4:@CCCD?@DBBDB9>C@C4:3@A@C>@(5<09CDCACCDCCCC::((
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:15801:1837 1:N:0:0
TACGTATGTCCCGAGCGTTATCCGGATTTATTGGGCGTAAAGCGAGCGCAGACGGTTGATTAAGTCTGATGTGAAAGCCCGGAGCTCAACTCCGGAAAGGCATTGGAAACTGGTCAACTTGAGTGCAGTAGAGGTAATGGGAACTCCATGT
+
BBCFFFFFHHHGFIJJIJJJJJJJJIGIJJJIJJJJJGGHEGIIJJHHDEDABBDDDDCDDCDDDDEDDEDECEEDDCDDDBDDDADDDDDDDB@9BDBBBDC@@CCCDDDDDDCC:CC@:3444:CC>ACCC1(+:((+2(98>:443@+
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:16705:1837 1:N:0:0
AACATAGGTCACGAGCATTATCCGGATTTATTGGGCGTAAAGGAAGCGTAGGCGGGGAGGTCGATCCATTGTTAAAAGCGTTTGCTTAACAAATGTGTGCAATGGAGATCGCCCCCCTAGAGTTAATCAGGGGGTACTGGAATTCAATGTG
+
@CCDDFFFHHHH@FHIHHIHJJJJJJJIJJJJJIJJ6@FHGGHHCGIH;@EHHHF@B/7B8AB@88?3@C3@@ADCC38<(29@CC4(:@>CB>(+4>AC:(4>CA1(932<5&0<@<2<::>C:>>:@(:80959ACCDCCCACD44@AC
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:13088:1837 1:N:0:0
TACGTAGGTGGCAAGCGTTGTCCGGATTTACTGGGCGTAAAGAGCGCGCAGGCGGCCGAGTAAGTCGAATGTGAAAGCCCCCGGCTCAACTGGGGAACGTCATTCGATACTGTTCGGCTCGAAGATAGGAGAGGGAAGCGGAATTTCAGGT
+
?@@DADEFHFGFGIIEGGIGGGIGBAHGGGIIIIDIIFFGGGIIIGEGFFDDDBBDDD;B?ADDDDBBDCDDE@DC@ABDDD9>BBDAAC:?C?9@BDDD?@BD::>@B@C@:>>809295.(8&:(:>:?(885<202<B9>@CCCA@A:
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:17186:1837 1:N:0:0
AACATAGGTCACGAGCATTATCCGGATTTATTGGGCGTAAAGGAAGCGTAGGCGGGGAGGTTGATCCTTTGTTAAAAGCATTTGCTTAACAAATGTGTTCATTGGGGAACGCCTCCCCTGAGTTAATCAGGGGGGACTGGAATTCCATGTG
+
@@CBDFFFDDBFHGIIGHIJJJIIJIJJJIJJIGGGGGIJGGG>CHHIGG<DEHF;<5;B?B934>>(44(:34>CC(<33+::ACC@AC::8(44>:(4(+:>((&+&2&)0(088&((((+::@D:(:@83>.9918?((+4+(+(+(+
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:17204:1838 1:N:0:0
TACGGGGGATGCGAGCGTTATCCGGATTTATTGGGTTTAAAGGGTGCGTAGGCGGCAAGGTAAGTCAGCGGTGAAAGACCAGGGCTCAACTCTGGAAGTGCCGTTGATACTGTCTGGCTAGAATGATTCCGCCGTGGTAGGAATGAGTAGT
+
B@BFFFFFGHHGFGGIJJJJJJJJJJJJJJHHHHHDB?CCACED;?BB?BBDABDDBDBDDDDDEEADC>BDBDDDDDCD?BDDDDDDCCCCCDDDCDCACCBB&8<ACCDDCACDDACABC>AC:@:B>><809@@8(+8A3:>>C@:C+
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:16197:1838 1:N:0:0
TACAGAGGGTGCAAGCGTTAATCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGCGCGTAGGTGGTTTGTTAAGTTGAATGTGAAATCCCCGGGCTCAACCTGGGAACTGCATCCAAAACTGGCAAGCTAGAGTATGGTAGAGGGTAGTGGAATTTCCTGT
+
BBBFFFFFHHHHGJJJIJJJIJJJJIJIJJIHIIFIJJIJIIIIGIIEDCDDDDD?@BD9?3>ADEDDDDDDDDDCDDDDD5>BDDDDCCACBBDBDDDCCDDCCD@CABCAC@D(2?CACCCCCCCCCA:4>?@<AB@C?>CCC@>CCC+
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:14193:1838 1:N:0:0
TACGTAGGGGGCAAGCGTTGTCCGGAATTATTGGGCGTAAAGCGCGTGTAGGCGGCTCGATAAGTCTGCTGTGAAAGCCCAGGGCTCAACCGTGGGATGCCGGTGGAAACTGTTGGGCTCGAGTCCGGAAGAGGAAGGTGGAATTCCTGGT
+
BBCFDFFF=FHHGJJJIJJIIJJJJJJE3BGIHIJDIGHIIJ):EF';';AA3=B&&&)5??BDEE3@(:CDDDEDC(8AA(8>BBDDDCB&2<<&((28@.&0008(4>CCC34(&2<(9<>4(:+935018(2(+2?CDBCDDCC:>C4
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:12840:1838 1:N:0:0
GACGGGGGGGGCAAGTGTTCTCCGGAATGACTGGGCGTAAAGGGCACGTAGGCGGTGAATCGGGTTGAAAGTGAAAGTCGCCAAAAAGTGGCGGAATGCTCTCGAAACCAATTCACTTGAGTGGGACAGAGGAGAGGGGAATTTCGTGTGG
+
@@@FFFFFDDDDDDD@CDEAD3@BDDDDD@CDDDDBDDDDDDDDBDDBACDDDDDDDBCDDDDDABDA@:CCDCDDCCDDDDDBC??9>CDDDB9>BCACCCC<(<@B1<?@CC>:CAC@CACD@12<((3(+812(&0&&+::><AB+(+
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:17335:1838 1:N:0:0
TTGCAAAATACGTGGCCTTATGGTTACAGTATGCCCATCGCAGTTCGCTACACGCAGGACGCTTTTTCACGTTCTGGTTGGTTGTGGCCTGTTGATGCTAAAGGTGAGCCGCTTAAAGCTACCAGTTATATGGCTGTTGGTTTCTATGTGG
+
CCCFFFFDFFHHHCCEFHJIJJGHIJIJJJJJGIGI111)0:@GHJIIJJJGHIJJJHHHFFDDDEDDDDDDD?BC<CCDBDBDBDDBBDDDDDADDCCDCCCD>::?CDDDDB<C(>@CCC9A>>>@C@CDCBCBBCC1+8ACDDEDE<>
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:12956:1839 1:N:0:0
TACAGAGGGTGCAAGCGTTAATCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGCGCGTAGGTGGTCTGTTAAGTTGAATGTGAAATCCCCGGGCTCAACCTGGGAACTGCATCCAAAACTGGCAAGCTAGAGTATGGTAGAGGGTAGTGGAATTTCCTGT
+
BB@FFFFFHHHHHJJJIJJJJJJJJIJJJJJJJGGHGHIJIJFIJJIFFDDDDDDDCDDDDCDDEEDDDDDDEEEDDDDABBDDDDDDDDDDDDDBDDDCCD:>9@CD@DDDDBC>@?CDDCCCDDED@>ACCBB8?B@?BDCCD>@4>C(
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:18356:1839 1:N:0:0
TACGTAGGGGGCGAGCGTTGTCCGGAATTATTGGGCGTAAAGAGCGTGTAGGCGGTTCGGTAAGTCTGCTGTGAAATCCTGGGGCTCAACCCTGGGCGTGCAGCGGATACTGCCGGGCTAGAGGTGGGTAGAGGCGAGTGGAATTCCGAGT
+
@@@DDDFDBHHCFGG<?FGHHHDGGGEEHEFDDFF@C;>BBCACCB8=8<>AA56BBBBB??@CBCDCCCCCCDA>AACCCCBCCCBCCCC@BCC@?9&)0<((0&559CADC>@<B9588(:<((+094<:>1<>.5>BB>>@AA(3&&+
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:19008:1839 1:N:0:0
GTTTACCTTGCTTGTACGCGCATGAAACACTGACGTTCTTACTGACGCAGAATAAAACGTGCGTCAAAAATTACGAGCAGAAGGAGTGATGTAATGTCTAAAGGTAAAAAACGTTCTGTCGCTCGCCCTGGTCGTCCGCAGCCGTTGCGAG
+
@?@DDDA??:A22+<<<:@@@??D<FF>?BDD3?6?B(7?FFFF>)554'')))).7;B6;(9,,39(59(>>:((05-3339?2838@@:B:(+:(:>34::3((++4>&)02(+(4((28.<00&)52?>()&++9.995(&0&+00&5
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:17738:1839 1:N:0:0
TACGTAGGGTGCAAGCGTTAATCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGTGCGCAGGCAGTTTTGTAAGTCTGACGTGAAATCCCCGGGCTCAACCTGGGAATTGCGTTGGAGACTGCAAGGCTGGAGTCTGGCAGAGGGGGGTAGAATTCCACGT
+
BBCFDFFFHHHHHJJIHJIIJJIJJJJJIJJJJJJJG:FGHHJIBGHJHHHFFFDEEEEEDDEDEEEDDDDDDDDDDDDDDDBBDDDDDCDDDBDDCB@ACB@@@<ACABCDDDDDBBDDDD<AACCCCCB?ABBDBD>BBCCCDCA>>?+
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:12224:1840 1:N:0:0
TACGGAGGGTGCAAGCGTTAATCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGCACGCAGGCGGTCTGTCAAGTCGGATGTGAAATCCCCGGGCTCAACCTGGGAACTGCATTCGAAACTGGCAGGCTGTAGTCTTTGTGAGGGGGGTAGAATTCCAGGG
+
@@@FFFFFFHHHHJJIIIJGIJJI>HIIIFIJIDIHGAHIJJIHHGHFDFDCB@@DBDDDDDDDA@?@;@B@ADDCDCCCDDBBBBBDCCBC@ABBCBCCC<:@@C@?25:CCDCB9918+44>(+((((+4:8@@@7998A>>+++(+(&
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:14532:1840 1:N:0:0
AACATAGGTCACGAGCATTATCCGGATTTATTGGGCGTAAAGGAAGCGTAGGCGGGGAGGTTGATCCGTTGTTAAAAGCATTTGCTTAACAAATGTGTGCATTGGAGATCGCCTCCCCAGAGGTAATCAGGGGGTACTGGAATTCCATGTG
+
@@@DDDDDBDDHDIII@EHHGGIIIIGIIIIIIIIIIHHIIIG8=FHIGIIIEHE@8&5;889(4+:(+:?@?@CC3+83+:+4>@@:C3::8:>3+:(+(+:4:(+9(:(())&82&+2++8@CC(+>@CBBB&)(4>C(::>@(>>>4:
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:13369:1840 1:N:0:0
GAGCCGCTTAAAGCTACCAGTTATATTGCTGTTGGTTTCTATGTGGCTAAATACGTTAACAAAAAGTCAGATATGGACCTTGCTGCTAAAGGTCTAGGAGCTAAAGAATGGAACAACTCACTAAAAACCAAGCTGTCGCTACTTCCCAAGA
+
?@+ADDDDFFFFFII?GIEFHIHIII@<?F*C?FGFFIFICFIIIIII9DDFFIIIIIFIIGIIIAECEFFEEBDDDDDCCCCC@BBBB:;A@@ABB@>A?B3::>A@ABB>A?B@BBBBBBBAB>@@???BB3:4:8?BBBBBBBBB9?8
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:17458:1840 1:N:0:0
TACGAAGGGGGCTAGCGTTGTTCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGCACGTAGGCGGACATTTAAGTCAGGTGTGAAATCCCAGAGCTCAACTCTGGAACTGCCTTTGATACTGGGTGTCTAGAGTATGGAAGAGGTGAGTGGAATTCCGAGT
+
@@@DDDDDHFFDA+@?8?C?FFEHIIIHIIIIIGI9AEBHEFEAD8<B=?B1(3;75<((3:@C@D:@?+>CBC<>AC@CCC<@CCC@@?:>CCC:>CC>C9CCCCCCACCE><CB9ACC:C>@@3>?4:?BBB:(>?C@(4>@CCC9<B2
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:12385:1841 1:N:0:0
TTTATAGGTCTGTTGAACACGACCATAAAACTGGCCTAACGACGTTTGGTCAGTTCCATCAACATCATAGCCAGATGCCCAGAGATTAGAGCGCATGACAAGTAAAGGACGGTTGTCAGCGTCATAAGAGGTTTTACCTCCAAATGAAGAA
+
@@CFFFFFHHG;FGIFHIGGFHIII*CFEEHIJIIIIEHI;FGHIIHIIGHEGIJJIHEECAEFFFFFEEECCBAC>CDDCB?B9@>AACCC>BBBBCDD@B(4+4>><ABB@BD9A>@CD?@BAC(:@A<><CBCC::>8<A>:A3:AC?
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:14003:1841 1:N:0:0
AACATAGGTCACGAGCATTATCCGGATTTATTGGGCGTAAAGGAAGCGTAGGCGGGGAGGTTGATCCATTGTTAAAAGCATTTGCTTAACAAATGTGTGCATTGGAGATCGCCTCCCCAGAGGTAATCAGGGGGTACTGGAATTCAATGTG
+
CCCFFFFFHHHHHIJIGHIIJJJJJJJJJJJJIIIFGGHJJHIIGIIJJJJJHHFBD0;@2<?A@:A3>B@>AADCDC<>ACDAC<A444+:ACD44(<@(>@44(+33><<<5>BD&(++8(4::@DCA><BB.0>(+:94>@A(4@C@:
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:16682:1842 1:N:0:0
ACCAGCAAGGAAGCCAAGATGGGAAAGGTCATGCGGCATACGCTCGGCGCCAGTTTGAATATTAGACATAATTTATCCTCAAGTAAGGGGCCGAAGCCCCTGCAATTAAAATTGTTGACCACCTACATACCAAAGACGAGCGCCTTTACGC
+
???D?DBDBDDDA2CEE;+<AFC?FFBE?EDDEEDDAD@9B8@;AADIA@D<3.;A>>A>5>BA>AAAAAAADEABAADAA>>>AA3>19>>9>?;>>?>>?>>>>AA>A:>A>+:84>A31<>AAAABA<>A>939&00999>.9AAA?>
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:14923:1843 1:N:0:0
AAAAACCAAGCTGTCGCTACTTCCCAAGAAGCTGTTCAGAATCAGAATGAGCCGCAACTTCGGGATGAAAATGCTCACAATGACAAATCTGTCCACGGAGTGCTTAATCCAACTTACCAAGCTGGGTTACGACGCGACGCCGTTCAACCAG
+
@@@DFDFFHGGHFGIHIHIJIIHJJJJB?C*?DFEHEGFGHJECBFHI9?FHIJIJIJJHHHHFBDDCEEDDCC;CCDDDDDDD>@C@CDEDCCDDD5<BBACDCD:AACC>?CDDD>A@ABCCDDCD1>80.5.5@B<@<00)<(::??<
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:12467:1843 1:N:0:0
TACGTAGGTGGCAAGCGTTATCCGGAATTATTGGGCGTAAAGCGCGCGTAGGCGGTTTTTTAAGTCTGTTGTGAAAGCCCACGGCTCAACCGTGGAGGGTCATTGGAAACTGGAAGACTTGGGTGCAGAGGAGGTAAGCGGAATATGTTGT
+
???D=BDD=ADDDIIEIIIIIIIIII)C?D?DEII8?DDIII4A5@ADD@?A5;?805<=?=AAEEAA((:>?ADAAA<?1+5>??9AA??>+802(2&(98:::AA:3>>:>((((3>>A:2<;((4:2<<<;(:4:+5;?;?+(((+(3
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:16919:1843 1:N:0:0
TCTAGGAAATAACCGTCAGGATTGACACCCTCCCAATTGTATGTTTTCATGCCTCCAAATCTTGGAGGCTTTTTTATGGTTCGTTCTTATTACCCTTCTGAATGTCACGCTGATTATTTTGACTTTGAGCGAATCAAGGCTCTTAAACCTG
+
@?=DDDBDHF?DC9E2@CFD<?<G>9ACEAHA??9?:DD9?BGGEB8<?8BB=).=;37@=@=D<;@D;C;B>;3=@>3@ACB@35<5>;;;;:3:>(4>3>C@@AC3)29B5>>ACCDCCB3@C3(+849&0&8(4>:?@?CCCA@:9?1
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:17484:1844 1:N:0:0
AACATAGGTCACGAGCATTATCCGGATTTATTGGGCGTAAAGGAAGCGTAGGCGGGGAGGTTGATCCATTGTTAAAAGCATTTGCTTAACAAATGTGTGCATTGGAGATCGCCTCCCTAGAGTTAATCAGGGGGGACTGGAATTCAATGTG
+
CCCFFFFFHHHHFIJJJIJBHJIJJJIIJIIJJJJJBFHJEHIJGEHH@GIJHHFDD&5<8?334>C>AD@CDACD:>ACDCDCAAC:A>:CBCDCD@ACAAA(:4(3>:<<<5>2<?4<ACCCC@CC:@C?>>&&0<BD9AACC@@>CCD
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:18075:1844 1:N:0:0
TACGTAGGGTGCGAGCGTTGTCCGGAATTACTGGGCGTAAAGGGCTCGTAGGTGGTTTGTCGCGTCGTCTGTGAAATTCCGGGGCTTAACTCCGGGCGTGCATGCGATACGGGCATAACTTGAGTACTGAAGGGGTAACGGGAATTCCTGG
+
B?@DDFFFDFHHHIIGHIIGIJIJIIGHHHGJIGGIDIJJJIIICEHD9ACB>@BDDDDDDD?BDDB>?BBDD<@ACDD@?5&5<9<AC@CCCDB.<0099A(4350?5.2?&5<?CC344:4>4@CA@(:4>@D&5?4+0050<A@>>@?
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:16762:1844 1:N:0:0
TGAGTCCGATGCTGTTCAACCACTAATAGGTAAGAAATCATGAGTCAAGTTACTGAACAATCCGTACGTTTCCAGACCGCTTTGGCCTCTATTAAGCTCATTCAGGCTTCTGCCGTTTTGGATTTAACCGAAGATGATTTCGATTTTCTGA
+
B@BDDFFFGHHHHA<<AFHIJFJJJIJJJJDHICGH1110:BFGJJIJFIIIJJIJJJGJIIDGHIIGGHHFBHHFFFCCDDDC:>ACBCCDEEFDBDDDDEED@C<<ADDCCDDDBDDD93>ACCCCCB<9B@C:(:>@CC<BA?CDCA3
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:16590:1845 1:N:0:0
GGTAAAGCTGATGGTATTGGCTCTAATTTGTCTAGGAAATAACCGTCAGGATTGACACCCTCCCAATTGTATGTTTTCATGCCTCCAAATCTTGGAGGCTTTTTTATGGTTCGTTCTTATTACCCTTCTGAATGTCACGCGGATTATTTTG
+
@@=DDDDBHFFHH?2<<EEBE?FFFHHIIIGBC<FC1*11?CDGFDGGG9??DFFHHIGGHFHG@CEIIF;C=.=ACCCCE@BCC9>>CCA@CCC@CBBBCCCC0<AC>CCCBB?BBCCCC>:A?@A?CC>@AC>>C:9(&))55@AD:@4
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:14102:1846 1:N:0:0
AACATAGGTCACGAGCATTATCCGGATTTATTGGGCGTAAAGGAAGCGTAGGCGGGGAGGTTGATCCATTGTTAAAAGCATTTGCTTAACAAATGTGTGCATTGGAGATCTCCTCCCTAGAGGTAATCAGGGGGGACTGGAATTCAATGGG
+
CCCFFFFFHFHHHIJIHIJGIIIJIJJGJGIJIIJGIFHHGHCHIIIJEGIHHFF@B-7B8?3>ACD>AD:@@44>C@??C@CA@3A(:34@BCA:ABBD@:4(+(3+>C(:>3?>?9+3::(4>>C@CDCB@@&058<A93>>:((4:((
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:13058:1846 1:N:0:0
CTTTTCCCAGCCTCAATCTCATCTCTCTTTTTGCGTTCTGCTTCAATATCTGGTTGAACGGCGTCGCGTCGTAACCCAGCTTGGTAAGTTGGATTAAGCACTCCGTGGACAGATTTGTCATTGTGAGCATTTTCATCCCGAAGTTGCGGCT
+
CCCFFFFFGHHHGJJEGIHIIIIIJIGIJJJJFGIFHIJ@GHHIJIIGHIJJIDFHJJIIIJHABCDBDDDDD<@CBBBDDDDD:>>@CDDDDDDDCCCCCDDDDDB@BC:?9@AAADDECCCDCCCCCDDDEECDEDB@9>BDD@CBB3&
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:12794:1846 1:N:0:0
TCAAAAGCAATATCAGCACCAACAGAAACAACCTGATTAGCGGCGTTGACAGATGTATCCATCTGAATGCAATGAAGAAAACCACCATTACCAGCATTAACCGTCAAACTATCAAAATATAACGTTGACGATGTAGCTTTAGGTGTCTGTA
+
B@BFFFFFHHHHGJJJJJJJIJJIIIIIIIIJIIIBGGIDFFGIHIIH9EEH>CDFFFEEEEEEDCCCCDD@CD@CDDCCDD@DDDACCCCCDDDCCCCDCABBDDDC@C<CCCDCCACEACCDCCDDCB7?@8>>CCD@CDCC>>>@CDD
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:15066:1846 1:N:0:0
GAAAAATTATCTTGATAAAGCAGGAATTACTACTGCTTGTTTACGAATTAAATCGAAGTGGACTGCTGGCGGAAAATGAGAAAATTCGACCTATCCTTGCGCAGCTCGAGAAGCTCTTACTTTGCGACCTTTCGCCATCAACTAACGATTC
+
@@@FDFFFHHHHGJJJJJJFHGGEHGIFHEGHIFGGIIJJIJJJBDHEHHJHIGBFEGFHIJCFGEGCCHHFDBBCDCCCC@CDDDDBA<B9C@CDDCA>5<@@<CC><>B>AC@C>CACC:@CA39<><C>A@<>8(>CC<4@:><BBA>
@M00176:17:000000000-A0CNA:1:1:15485:1847 1:N:0:0
CGCCATGATGGTGGTTATTATACCGTCAAGGACTGTGTGACTATTGACGTCCTTCCCCGTACGCCGGGCAATAATGTTTATGTTGGTTTCATGGTTTGGTCTAACTTTACCGCTACTAAATGCCGCGGATTGGTTTCGCTGATTCAGGTTA
+
BBBDFFFFHHHHFGEHHGIHIJJJJGGIIE?;FHHDHFDDFGIJJHIIFHJIFFHGGIJGIFFFBCDDDDDCD>ACDCDCCCDDDD@BBC@@CDDDDD??CCC>ACEDDDCB5>>9CCDCCAC@BBB<<B<CDA8<>@@DDD(::(434>(
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.