Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@gustafsson gustafsson/gist:301498 forked from reep/gist:301495
Created Feb 11, 2010

Embed
What would you like to do?
Här är ett exempel på hur man kan hantera textdokument med git i en webbläsare.
Man behöver inget konto för att skapa en gist eller redigera den.
Men om man har ett gratiskonto på github kan man tanka hem
git-repositoriet bakom en gist och lägga till filer eller
ändra texterna.
Den här textfilen skrev jag i vim och laddade upp med
den vanliga git-klienten från terminalen.
Sen gick jag in här och skrev lite till.
Kanske något att ta inspiration ifrån till state-of-innovation-fajkner?
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.