Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@hasherezade
Last active February 29, 2016 21:28
  • Star 0 You must be signed in to star a gist
  • Fork 0 You must be signed in to fork a gist
Star You must be signed in to star a gist
Embed
What would you like to do?
Locky - ransom notes
¡¡¡INFORMACIÓN IMPORTANTE!!!
Todos sus archivos están encriptados con RSA-2048 y los sistemas de cifrado AES-128.
Para más información sobre RSA consulte los siguientes enlaces:
http://es.wikipedia.org/wiki/RSA
http://es.wikipedia.org/wiki/Advanced_Encryption_Standard
La desencriptación de sus archivos es solo posible con una clave privada y un programa,
el cual está en nuestro servidor secreto.
Para recibir su clave privada de clic en uno de los siguientes enlaces:
1. http://lpholfnvwbukqwye.tor2web.org/2FA47E26801791B0
2. http://lpholfnvwbukqwye.onion.to/2FA47E26801791B0
3. http://lpholfnvwbukqwye.onion.cab/2FA47E26801791B0
Si todos estos enlaces no están disponibles, siga los siguientes pasos:
1. Descargue e instale el Navegador Tor: https://www.torproject.org/download/download-easy.html
2. Después de una instalación exitosa, ejecute el navegador y espere la inicialización.
3. Introduzca en la barra de direcciones: lpholfnvwbukqwye.onion/2FA47E26801791B0
4. Siga las instrucciones en el sitio.
¡¡¡Su ID de identificación personal: 2FA47E26801791B0!!!
 !!! WAŻNA INFORMACJA !!!
Wszystkie Twoje pliki zostały zakodowane przy użyciu szyfru RSA-2048 oraz AES-128.
Więcej informacji o RSA można znaleźć tutaj:
http://pl.wikipedia.org/wiki/RSA_(kryptografia)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Advanced_Encryption_Standard
Odkodowanie Twoich plików jest tylko możliwe przy użyciu prywatnego klucza i programu, które znajdują się na naszych tajnych serwerach.
Aby otrzymać prywatny klucz, skorzystaj z jednego z tych linków:
1. http://twbers4hmi6dx65f.tor2web.org/2FA47E26801791B0
2. http://twbers4hmi6dx65f.onion.to/2FA47E26801791B0
3. http://twbers4hmi6dx65f.onion.cab/
Jeśli wszystkie te adresy nie są dostępne, wykonaj następujące kroki:
1. Pobierz i zainstaluj przeglądarkę Tor: https://www.torproject.org/download/download-easy.html
2. Po instalacji, uruchom przeglądarkę i poczekaj na start.
3. Wpisz adres w pasku adresowym: twbers4hmi6dx65f.onion/2FA47E26801791B0
4. Postępuj zgodnie z instrukcją na stronie.
!!! Twóje osobiste ID: 2FA47E26801791B0 !!!
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment