Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@hieuthi
Last active February 8, 2023 21:35
  • Star 10 You must be signed in to star a gist
  • Fork 6 You must be signed in to fork a gist
Star You must be signed in to star a gist
Embed
What would you like to do?
All possibly existent Vietnamese syllables, created by combine all onsets with all rimes. More information can be found at: http://hieuthi.com/blog/2017/03/21/all-vietnamese-syllables.html
a
ai
am
an
ang
anh
ao
au
ay
ba
bai
bam
ban
bang
banh
bao
bau
bay
be
bem
ben
beng
beo
bi
bia
bim
bin
binh
biu
biêm
biên
biêng
biêu
biếc
biệc
biếm
biềm
biểm
biễm
biệm
biến
biền
biển
biễn
biện
biếng
biềng
biểng
biễng
biệng
biếp
biệp
biết
biệt
biếu
biều
biểu
biễu
biệu
bo
boa
boai
boam
boan
boang
boanh
boao
boay
boe
boem
boen
boeo
boi
bom
bon
bong
boong
boà
boài
boàm
boàn
boàng
boành
boào
boày
boá
boác
boách
boái
boám
boán
boáng
boánh
boáo
boáp
boát
boáy
boã
boãi
boãm
boãn
boãng
boãnh
boão
boãy
boè
boèm
boèn
boèo
boé
boém
boén
boéo
boét
boòng
boóc
boóng
boõng
boạ
boả
boẹ
boẻ
boẽ
boạc
boắc
boặc
boọc
boạch
boại
boải
boăm
boạm
boảm
boắm
boằm
boẳm
boẵm
boặm
boẹm
boẻm
boẽm
boăn
boạn
boản
boắn
boằn
boẳn
boẵn
boặn
boẹn
boẻn
boẽn
boăng
boạng
boảng
boắng
boằng
boẳng
boẵng
boặng
boọng
boỏng
boạnh
boảnh
boạo
boảo
boẹo
boẻo
boẽo
boạp
boạt
boắt
boặt
boẹt
boạy
boảy
bu
bua
bui
bum
bun
bung
buy
buya
buyn
buynh
buyu
buyên
buyến
buyền
buyển
buyễn
buyện
buyết
buyệt
buân
buâng
buây
buê
buênh
buôi
buôm
buôn
buông
buý
buýa
buých
buýn
buýnh
buýp
buýt
buýu
buơ
buế
buề
buể
buễ
buệ
buớ
buờ
buở
buỡ
buợ
buỳ
buỵ
buỷ
buỹ
buỳa
buỵa
buỷa
buỹa
buốc
buộc
buếch
buệch
buỵch
buối
buồi
buổi
buỗi
buội
buốm
buồm
buổm
buỗm
buộm
buấn
buần
buẩn
buẫn
buận
buốn
buồn
buổn
buỗn
buộn
buỳn
buỵn
buỷn
buỹn
buấng
buầng
buẩng
buẫng
buậng
buống
buồng
buổng
buỗng
buộng
buếnh
buềnh
buểnh
buễnh
buệnh
buỳnh
buỵnh
buỷnh
buỹnh
buốp
buộp
buỵp
buất
buật
buốt
buột
buỵt
buỳu
buỵu
buỷu
buỹu
buấy
buầy
buẩy
buẫy
buậy
by
bài
bàm
bàn
bàng
bành
bào
bàu
bày
bác
bách
bái
bám
bán
báng
bánh
báo
báp
bát
báu
báy
bâm
bân
bâng
bâu
bây
bãi
bãm
bãn
bãng
bãnh
bão
bãu
bãy
bèm
bèn
bèng
bèo
béc
bém
bén
béng
béo
bép
bét
bêm
bên
bênh
bêu
bìa
bìm
bìn
bình
bìu
bía
bích
bím
bín
bính
bíp
bít
bíu
bòi
bòm
bòn
bòng
bóc
bói
bóm
bón
bóng
bóp
bót
bôi
bôm
bôn
bông
bõi
bõm
bõn
bõng
bùa
bùi
bùm
bùn
bùng
búa
búc
búi
búm
bún
búng
búp
bút
bạ
bả
bẹ
bẻ
bẽ
bế
bề
bể
bễ
bệ
bỉ
bị
bọ
bỏ
bố
bồ
bổ
bỗ
bộ
bớ
bờ
bở
bỡ
bợ
bụ
bủ
bứ
bừ
bử
bữ
bự
bỳ
bỵ
bỷ
bỹ
bĩa
bũa
bưa
bỉa
bịa
bụa
bủa
bứa
bừa
bửa
bữa
bựa
bạc
bấc
bậc
bắc
bặc
bẹc
bọc
bốc
bộc
bục
bức
bực
bạch
bếch
bệch
bịch
bũi
bơi
bưi
bại
bải
bọi
bỏi
bối
bồi
bổi
bỗi
bội
bới
bời
bởi
bỡi
bợi
bụi
bủi
bứi
bừi
bửi
bữi
bựi
băm
bĩm
bũm
bơm
bưm
bạm
bảm
bấm
bầm
bẩm
bẫm
bậm
bắm
bằm
bẳm
bẵm
bặm
bẹm
bẻm
bẽm
bếm
bềm
bểm
bễm
bệm
bỉm
bịm
bọm
bỏm
bốm
bồm
bổm
bỗm
bộm
bớm
bờm
bởm
bỡm
bợm
bụm
bủm
bứm
bừm
bửm
bữm
bựm
băn
bĩn
bũn
bơn
bưn
bạn
bản
bấn
bần
bẩn
bẫn
bận
bắn
bằn
bẳn
bẵn
bặn
bẹn
bẻn
bẽn
bến
bền
bển
bễn
bện
bỉn
bịn
bọn
bỏn
bốn
bồn
bổn
bỗn
bộn
bớn
bờn
bởn
bỡn
bợn
bụn
bủn
bứn
bừn
bửn
bữn
bựn
băng
bũng
bưng
bạng
bảng
bấng
bầng
bẩng
bẫng
bậng
bắng
bằng
bẳng
bẵng
bặng
bẹng
bẻng
bẽng
bọng
bỏng
bống
bồng
bổng
bỗng
bộng
bụng
bủng
bứng
bừng
bửng
bững
bựng
bĩnh
bạnh
bảnh
bếnh
bềnh
bểnh
bễnh
bệnh
bỉnh
bịnh
bạo
bảo
bẹo
bẻo
bẽo
bạp
bấp
bập
bắp
bặp
bẹp
bếp
bệp
bịp
bọp
bốp
bộp
bớp
bợp
bụp
bạt
bất
bật
bắt
bặt
bẹt
bết
bệt
bịt
bọt
bốt
bột
bớt
bợt
bụt
bứt
bựt
bĩu
bưu
bạu
bảu
bấu
bầu
bẩu
bẫu
bậu
bếu
bều
bểu
bễu
bệu
bỉu
bịu
bứu
bừu
bửu
bữu
bựu
bạy
bảy
bấy
bầy
bẩy
bẫy
bậy
bước
bược
bươi
bưới
bười
bưởi
bưỡi
bượi
bươm
bướm
bườm
bưởm
bưỡm
bượm
bươn
bướn
bườn
bưởn
bưỡn
bượn
bương
bướng
bường
bưởng
bưỡng
bượng
bướp
bượp
bướt
bượt
bươu
bướu
bườu
bưởu
bưỡu
bượu
ca
cai
cam
can
cang
canh
cao
cau
cay
cha
chai
cham
chan
chang
chanh
chao
chau
chay
che
chem
chen
cheng
cheo
chi
chia
chim
chin
chinh
chiu
chiêm
chiên
chiêng
chiêu
chiếc
chiệc
chiếm
chiềm
chiểm
chiễm
chiệm
chiến
chiền
chiển
chiễn
chiện
chiếng
chiềng
chiểng
chiễng
chiệng
chiếp
chiệp
chiết
chiệt
chiếu
chiều
chiểu
chiễu
chiệu
cho
choa
choai
choam
choan
choang
choanh
choao
choay
choe
choem
choen
choeo
choi
chom
chon
chong
choong
choà
choài
choàm
choàn
choàng
choành
choào
choày
choá
choác
choách
choái
choám
choán
choáng
choánh
choáo
choáp
choát
choáy
choã
choãi
choãm
choãn
choãng
choãnh
choão
choãy
choè
choèm
choèn
choèo
choé
choém
choén
choéo
choét
choòng
choóc
choóng
choõng
choạ
choả
choẹ
choẻ
choẽ
choạc
choắc
choặc
choọc
choạch
choại
choải
choăm
choạm
choảm
choắm
choằm
choẳm
choẵm
choặm
choẹm
choẻm
choẽm
choăn
choạn
choản
choắn
choằn
choẳn
choẵn
choặn
choẹn
choẻn
choẽn
choăng
choạng
choảng
choắng
choằng
choẳng
choẵng
choặng
choọng
choỏng
choạnh
choảnh
choạo
choảo
choẹo
choẻo
choẽo
choạp
choạt
choắt
choặt
choẹt
choạy
choảy
chu
chua
chui
chum
chun
chung
chuy
chuya
chuyn
chuynh
chuyu
chuyên
chuyến
chuyền
chuyển
chuyễn
chuyện
chuyết
chuyệt
chuân
chuâng
chuây
chuê
chuênh
chuôi
chuôm
chuôn
chuông
chuý
chuýa
chuých
chuýn
chuýnh
chuýp
chuýt
chuýu
chuơ
chuế
chuề
chuể
chuễ
chuệ
chuớ
chuờ
chuở
chuỡ
chuợ
chuỳ
chuỵ
chuỷ
chuỹ
chuỳa
chuỵa
chuỷa
chuỹa
chuốc
chuộc
chuếch
chuệch
chuỵch
chuối
chuồi
chuổi
chuỗi
chuội
chuốm
chuồm
chuổm
chuỗm
chuộm
chuấn
chuần
chuẩn
chuẫn
chuận
chuốn
chuồn
chuổn
chuỗn
chuộn
chuỳn
chuỵn
chuỷn
chuỹn
chuấng
chuầng
chuẩng
chuẫng
chuậng
chuống
chuồng
chuổng
chuỗng
chuộng
chuếnh
chuềnh
chuểnh
chuễnh
chuệnh
chuỳnh
chuỵnh
chuỷnh
chuỹnh
chuốp
chuộp
chuỵp
chuất
chuật
chuốt
chuột
chuỵt
chuỳu
chuỵu
chuỷu
chuỹu
chuấy
chuầy
chuẩy
chuẫy
chuậy
chy
chà
chài
chàm
chàn
chàng
chành
chào
chàu
chày
chá
chác
chách
chái
chám
chán
cháng
chánh
cháo
cháp
chát
cháu
cháy
châm
chân
châng
châu
chây
chã
chãi
chãm
chãn
chãng
chãnh
chão
chãu
chãy
chè
chèm
chèn
chèng
chèo
ché
chéc
chém
chén
chéng
chéo
chép
chét
chê
chêm
chên
chênh
chêu
chì
chìa
chìm
chìn
chình
chìu
chí
chía
chích
chím
chín
chính
chíp
chít
chíu
chò
chòi
chòm
chòn
chòng
chó
chóc
chói
chóm
chón
chóng
chóp
chót
chô
chôi
chôm
chôn
chông
chõ
chõi
chõm
chõn
chõng
chù
chùa
chùi
chùm
chùn
chùng
chú
chúa
chúc
chúi
chúm
chún
chúng
chúp
chút
chý
chĩ
chũ
chơ
chư
chạ
chả
chẹ
chẻ
chẽ
chế
chề
chể
chễ
chệ
chỉ
chị
chọ
chỏ
chố
chồ
chổ
chỗ
chộ
chớ
chờ
chở
chỡ
chợ
chụ
chủ
chứ
chừ
chử
chữ
chự
chỳ
chỵ
chỷ
chỹ
chĩa
chũa
chưa
chỉa
chịa
chụa
chủa
chứa
chừa
chửa
chữa
chựa
chạc
chấc
chậc
chắc
chặc
chẹc
chọc
chốc
chộc
chục
chức
chực
chạch
chếch
chệch
chịch
chũi
chơi
chưi
chại
chải
chọi
chỏi
chối
chồi
chổi
chỗi
chội
chới
chời
chởi
chỡi
chợi
chụi
chủi
chứi
chừi
chửi
chữi
chựi
chăm
chĩm
chũm
chơm
chưm
chạm
chảm
chấm
chầm
chẩm
chẫm
chậm
chắm
chằm
chẳm
chẵm
chặm
chẹm
chẻm
chẽm
chếm
chềm
chểm
chễm
chệm
chỉm
chịm
chọm
chỏm
chốm
chồm
chổm
chỗm
chộm
chớm
chờm
chởm
chỡm
chợm
chụm
chủm
chứm
chừm
chửm
chữm
chựm
chăn
chĩn
chũn
chơn
chưn
chạn
chản
chấn
chần
chẩn
chẫn
chận
chắn
chằn
chẳn
chẵn
chặn
chẹn
chẻn
chẽn
chến
chền
chển
chễn
chện
chỉn
chịn
chọn
chỏn
chốn
chồn
chổn
chỗn
chộn
chớn
chờn
chởn
chỡn
chợn
chụn
chủn
chứn
chừn
chửn
chữn
chựn
chăng
chũng
chưng
chạng
chảng
chấng
chầng
chẩng
chẫng
chậng
chắng
chằng
chẳng
chẵng
chặng
chẹng
chẻng
chẽng
chọng
chỏng
chống
chồng
chổng
chỗng
chộng
chụng
chủng
chứng
chừng
chửng
chững
chựng
chĩnh
chạnh
chảnh
chếnh
chềnh
chểnh
chễnh
chệnh
chỉnh
chịnh
chạo
chảo
chẹo
chẻo
chẽo
chạp
chấp
chập
chắp
chặp
chẹp
chếp
chệp
chịp
chọp
chốp
chộp
chớp
chợp
chụp
chạt
chất
chật
chắt
chặt
chẹt
chết
chệt
chịt
chọt
chốt
chột
chớt
chợt
chụt
chứt
chựt
chĩu
chưu
chạu
chảu
chấu
chầu
chẩu
chẫu
chậu
chếu
chều
chểu
chễu
chệu
chỉu
chịu
chứu
chừu
chửu
chữu
chựu
chạy
chảy
chấy
chầy
chẩy
chẫy
chậy
chước
chược
chươi
chưới
chười
chưởi
chưỡi
chượi
chươm
chướm
chườm
chưởm
chưỡm
chượm
chươn
chướn
chườn
chưởn
chưỡn
chượn
chương
chướng
chường
chưởng
chưỡng
chượng
chướp
chượp
chướt
chượt
chươu
chướu
chườu
chưởu
chưỡu
chượu
co
coa
coai
coam
coan
coang
coanh
coao
coay
coe
coem
coen
coeo
coi
com
con
cong
coong
coà
coài
coàm
coàn
coàng
coành
coào
coày
coá
coác
coách
coái
coám
coán
coáng
coánh
coáo
coáp
coát
coáy
coã
coãi
coãm
coãn
coãng
coãnh
coão
coãy
coè
coèm
coèn
coèo
coé
coém
coén
coéo
coét
coòng
coóc
coóng
coõng
coạ
coả
coẹ
coẻ
coẽ
coạc
coắc
coặc
coọc
coạch
coại
coải
coăm
coạm
coảm
coắm
coằm
coẳm
coẵm
coặm
coẹm
coẻm
coẽm
coăn
coạn
coản
coắn
coằn
coẳn
coẵn
coặn
coẹn
coẻn
coẽn
coăng
coạng
coảng
coắng
coằng
coẳng
coẵng
coặng
coọng
coỏng
coạnh
coảnh
coạo
coảo
coẹo
coẻo
coẽo
coạp
coạt
coắt
coặt
coẹt
coạy
coảy
cu
cua
cui
cum
cun
cung
cuy
cuya
cuyn
cuynh
cuyu
cuyên
cuyến
cuyền
cuyển
cuyễn
cuyện
cuyết
cuyệt
cuân
cuâng
cuây
cuê
cuênh
cuôi
cuôm
cuôn
cuông
cuý
cuýa
cuých
cuýn
cuýnh
cuýp
cuýt
cuýu
cuơ
cuế
cuề
cuể
cuễ
cuệ
cuớ
cuờ
cuở
cuỡ
cuợ
cuỳ
cuỵ
cuỷ
cuỹ
cuỳa
cuỵa
cuỷa
cuỹa
cuốc
cuộc
cuếch
cuệch
cuỵch
cuối
cuồi
cuổi
cuỗi
cuội
cuốm
cuồm
cuổm
cuỗm
cuộm
cuấn
cuần
cuẩn
cuẫn
cuận
cuốn
cuồn
cuổn
cuỗn
cuộn
cuỳn
cuỵn
cuỷn
cuỹn
cuấng
cuầng
cuẩng
cuẫng
cuậng
cuống
cuồng
cuổng
cuỗng
cuộng
cuếnh
cuềnh
cuểnh
cuễnh
cuệnh
cuỳnh
cuỵnh
cuỷnh
cuỹnh
cuốp
cuộp
cuỵp
cuất
cuật
cuốt
cuột
cuỵt
cuỳu
cuỵu
cuỷu
cuỹu
cuấy
cuầy
cuẩy
cuẫy
cuậy
cài
càm
càn
càng
cành
cào
càu
cày
các
cách
cái
cám
cán
cáng
cánh
cáo
cáp
cát
cáu
cáy
câm
cân
câng
câu
cây
cãi
cãm
cãn
cãng
cãnh
cão
cãu
cãy
còi
còm
còn
còng
cóc
cói
cóm
cón
cóng
cóp
cót
côi
côm
côn
công
cõi
cõm
cõn
cõng
cùa
cùi
cùm
cùn
cùng
cúa
cúc
cúi
cúm
cún
cúng
cúp
cút
cạ
cả
cọ
cỏ
cố
cồ
cổ
cỗ
cộ
cớ
cờ
cở
cỡ
cợ
cụ
củ
cứ
cừ
cử
cữ
cự
cũa
cưa
cụa
của
cứa
cừa
cửa
cữa
cựa
cạc
cấc
cậc
cắc
cặc
cọc
cốc
cộc
cục
cức
cực
cạch
cũi
cơi
cưi
cại
cải
cọi
cỏi
cối
cồi
cổi
cỗi
cội
cới
cời
cởi
cỡi
cợi
cụi
củi
cứi
cừi
cửi
cữi
cựi
căm
cũm
cơm
cưm
cạm
cảm
cấm
cầm
cẩm
cẫm
cậm
cắm
cằm
cẳm
cẵm
cặm
cọm
cỏm
cốm
cồm
cổm
cỗm
cộm
cớm
cờm
cởm
cỡm
cợm
cụm
củm
cứm
cừm
cửm
cữm
cựm
căn
cũn
cơn
cưn
cạn
cản
cấn
cần
cẩn
cẫn
cận
cắn
cằn
cẳn
cẵn
cặn
cọn
cỏn
cốn
cồn
cổn
cỗn
cộn
cớn
cờn
cởn
cỡn
cợn
cụn
củn
cứn
cừn
cửn
cữn
cựn
căng
cũng
cưng
cạng
cảng
cấng
cầng
cẩng
cẫng
cậng
cắng
cằng
cẳng
cẵng
cặng
cọng
cỏng
cống
cồng
cổng
cỗng
cộng
cụng
củng
cứng
cừng
cửng
cững
cựng
cạnh
cảnh
cạo
cảo
cạp
cấp
cập
cắp
cặp
cọp
cốp
cộp
cớp
cợp
cụp
cạt
cất
cật
cắt
cặt
cọt
cốt
cột
cớt
cợt
cụt
cứt
cựt
cưu
cạu
cảu
cấu
cầu
cẩu
cẫu
cậu
cứu
cừu
cửu
cữu
cựu
cạy
cảy
cấy
cầy
cẩy
cẫy
cậy
cước
cược
cươi
cưới
cười
cưởi
cưỡi
cượi
cươm
cướm
cườm
cưởm
cưỡm
cượm
cươn
cướn
cườn
cưởn
cưỡn
cượn
cương
cướng
cường
cưởng
cưỡng
cượng
cướp
cượp
cướt
cượt
cươu
cướu
cườu
cưởu
cưỡu
cượu
da
dai
dam
dan
dang
danh
dao
dau
day
de
dem
den
deng
deo
di
dia
dim
din
dinh
diu
diêm
diên
diêng
diêu
diếc
diệc
diếm
diềm
diểm
diễm
diệm
diến
diền
diển
diễn
diện
diếng
diềng
diểng
diễng
diệng
diếp
diệp
diết
diệt
diếu
diều
diểu
diễu
diệu
do
doa
doai
doam
doan
doang
doanh
doao
doay
doe
doem
doen
doeo
doi
dom
don
dong
doong
doà
doài
doàm
doàn
doàng
doành
doào
doày
doá
doác
doách
doái
doám
doán
doáng
doánh
doáo
doáp
doát
doáy
doã
doãi
doãm
doãn
doãng
doãnh
doão
doãy
doè
doèm
doèn
doèo
doé
doém
doén
doéo
doét
doòng
doóc
doóng
doõng
doạ
doả
doẹ
doẻ
doẽ
doạc
doắc
doặc
doọc
doạch
doại
doải
doăm
doạm
doảm
doắm
doằm
doẳm
doẵm
doặm
doẹm
doẻm
doẽm
doăn
doạn
doản
doắn
doằn
doẳn
doẵn
doặn
doẹn
doẻn
doẽn
doăng
doạng
doảng
doắng
doằng
doẳng
doẵng
doặng
doọng
doỏng
doạnh
doảnh
doạo
doảo
doẹo
doẻo
doẽo
doạp
doạt
doắt
doặt
doẹt
doạy
doảy
du
dua
dui
dum
dun
dung
duy
duya
duyn
duynh
duyu
duyên
duyến
duyền
duyển
duyễn
duyện
duyết
duyệt
duân
duâng
duây
duê
duênh
duôi
duôm
duôn
duông
duý
duýa
duých
duýn
duýnh
duýp
duýt
duýu
duơ
duế
duề
duể
duễ
duệ
duớ
duờ
duở
duỡ
duợ
duỳ
duỵ
duỷ
duỹ
duỳa
duỵa
duỷa
duỹa
duốc
duộc
duếch
duệch
duỵch
duối
duồi
duổi
duỗi
duội
duốm
duồm
duổm
duỗm
duộm
duấn
duần
duẩn
duẫn
duận
duốn
duồn
duổn
duỗn
duộn
duỳn
duỵn
duỷn
duỹn
duấng
duầng
duẩng
duẫng
duậng
duống
duồng
duổng
duỗng
duộng
duếnh
duềnh
duểnh
duễnh
duệnh
duỳnh
duỵnh
duỷnh
duỹnh
duốp
duộp
duỵp
duất
duật
duốt
duột
duỵt
duỳu
duỵu
duỷu
duỹu
duấy
duầy
duẩy
duẫy
duậy
dy
dài
dàm
dàn
dàng
dành
dào
dàu
dày
dác
dách
dái
dám
dán
dáng
dánh
dáo
dáp
dát
dáu
dáy
dâm
dân
dâng
dâu
dây
dãi
dãm
dãn
dãng
dãnh
dão
dãu
dãy
dèm
dèn
dèng
dèo
déc
dém
dén
déng
déo
dép
dét
dêm
dên
dênh
dêu
dìa
dìm
dìn
dình
dìu
día
dích
dím
dín
dính
díp
dít
díu
dòi
dòm
dòn
dòng
dóc
dói
dóm
dón
dóng
dóp
dót
dôi
dôm
dôn
dông
dõi
dõm
dõn
dõng
dùa
dùi
dùm
dùn
dùng
dúa
dúc
dúi
dúm
dún
dúng
dúp
dút
dạ
dả
dẹ
dẻ
dẽ
dế
dề
dể
dễ
dệ
dỉ
dị
dọ
dỏ
dố
dồ
dổ
dỗ
dộ
dớ
dờ
dở
dỡ
dợ
dụ
dủ
dứ
dừ
dử
dữ
dự
dỳ
dỵ
dỷ
dỹ
dĩa
dũa
dưa
dỉa
dịa
dụa
dủa
dứa
dừa
dửa
dữa
dựa
dạc
dấc
dậc
dắc
dặc
dẹc
dọc
dốc
dộc
dục
dức
dực
dạch
dếch
dệch
dịch
dũi
dơi
dưi
dại
dải
dọi
dỏi
dối
dồi
dổi
dỗi
dội
dới
dời
dởi
dỡi
dợi
dụi
dủi
dứi
dừi
dửi
dữi
dựi
dăm
dĩm
dũm
dơm
dưm
dạm
dảm
dấm
dầm
dẩm
dẫm
dậm
dắm
dằm
dẳm
dẵm
dặm
dẹm
dẻm
dẽm
dếm
dềm
dểm
dễm
dệm
dỉm
dịm
dọm
dỏm
dốm
dồm
dổm
dỗm
dộm
dớm
dờm
dởm
dỡm
dợm
dụm
dủm
dứm
dừm
dửm
dữm
dựm
dăn
dĩn
dũn
dơn
dưn
dạn
dản
dấn
dần
dẩn
dẫn
dận
dắn
dằn
dẳn
dẵn
dặn
dẹn
dẻn
dẽn
dến
dền
dển
dễn
dện
dỉn
dịn
dọn
dỏn
dốn
dồn
dổn
dỗn
dộn
dớn
dờn
dởn
dỡn
dợn
dụn
dủn
dứn
dừn
dửn
dữn
dựn
dăng
dũng
dưng
dạng
dảng
dấng
dầng
dẩng
dẫng
dậng
dắng
dằng
dẳng
dẵng
dặng
dẹng
dẻng
dẽng
dọng
dỏng
dống
dồng
dổng
dỗng
dộng
dụng
dủng
dứng
dừng
dửng
dững
dựng
dĩnh
dạnh
dảnh
dếnh
dềnh
dểnh
dễnh
dệnh
dỉnh
dịnh
dạo
dảo
dẹo
dẻo
dẽo
dạp
dấp
dập
dắp
dặp
dẹp
dếp
dệp
dịp
dọp
dốp
dộp
dớp
dợp
dụp
dạt
dất
dật
dắt
dặt
dẹt
dết
dệt
dịt
dọt
dốt
dột
dớt
dợt
dụt
dứt
dựt
dĩu
dưu
dạu
dảu
dấu
dầu
dẩu
dẫu
dậu
dếu
dều
dểu
dễu
dệu
dỉu
dịu
dứu
dừu
dửu
dữu
dựu
dạy
dảy
dấy
dầy
dẩy
dẫy
dậy
dước
dược
dươi
dưới
dười
dưởi
dưỡi
dượi
dươm
dướm
dườm
dưởm
dưỡm
dượm
dươn
dướn
dườn
dưởn
dưỡn
dượn
dương
dướng
dường
dưởng
dưỡng
dượng
dướp
dượp
dướt
dượt
dươu
dướu
dườu
dưởu
dưỡu
dượu
e
em
en
eng
eo
ga
gai
gam
gan
gang
ganh
gao
gau
gay
ghe
ghem
ghen
gheng
gheo
ghi
ghia
ghim
ghin
ghinh
ghiu
ghiêm
ghiên
ghiêng
ghiêu
ghiếc
ghiệc
ghiếm
ghiềm
ghiểm
ghiễm
ghiệm
ghiến
ghiền
ghiển
ghiễn
ghiện
ghiếng
ghiềng
ghiểng
ghiễng
ghiệng
ghiếp
ghiệp
ghiết
ghiệt
ghiếu
ghiều
ghiểu
ghiễu
ghiệu
ghy
ghè
ghèm
ghèn
ghèng
ghèo
ghé
ghéc
ghém
ghén
ghéng
ghéo
ghép
ghét
ghê
ghêm
ghên
ghênh
ghêu
ghì
ghìa
ghìm
ghìn
ghình
ghìu
ghí
ghía
ghích
ghím
ghín
ghính
ghíp
ghít
ghíu
ghý
ghĩ
ghẹ
ghẻ
ghẽ
ghế
ghề
ghể
ghễ
ghệ
ghỉ
ghị
ghỳ
ghỵ
ghỷ
ghỹ
ghĩa
ghỉa
ghịa
ghẹc
ghếch
ghệch
ghịch
ghĩm
ghẹm
ghẻm
ghẽm
ghếm
ghềm
ghểm
ghễm
ghệm
ghỉm
ghịm
ghĩn
ghẹn
ghẻn
ghẽn
ghến
ghền
ghển
ghễn
ghện
ghỉn
ghịn
ghẹng
ghẻng
ghẽng
ghĩnh
ghếnh
ghềnh
ghểnh
ghễnh
ghệnh
ghỉnh
ghịnh
ghẹo
ghẻo
ghẽo
ghẹp
ghếp
ghệp
ghịp
ghẹt
ghết
ghệt
ghịt
ghĩu
ghếu
ghều
ghểu
ghễu
ghệu
ghỉu
ghịu
gi
gia
giai
giam
gian
giang
gianh
giao
giau
giay
gie
giem
gien
gieng
gieo
gim
gin
ginh
gio
gioa
gioai
gioam
gioan
gioang
gioanh
gioao
gioay
gioe
gioem
gioen
gioeo
gioi
giom
gion
giong
gioong
gioà
gioài
gioàm
gioàn
gioàng
gioành
gioào
gioày
gioá
gioác
gioách
gioái
gioám
gioán
gioáng
gioánh
gioáo
gioáp
gioát
gioáy
gioã
gioãi
gioãm
gioãn
gioãng
gioãnh
gioão
gioãy
gioè
gioèm
gioèn
gioèo
gioé
gioém
gioén
gioéo
gioét
gioòng
gioóc
gioóng
gioõng
gioạ
gioả
gioẹ
gioẻ
gioẽ
gioạc
gioắc
gioặc
gioọc
gioạch
gioại
gioải
gioăm
gioạm
gioảm
gioắm
gioằm
gioẳm
gioẵm
gioặm
gioẹm
gioẻm
gioẽm
gioăn
gioạn
gioản
gioắn
gioằn
gioẳn
gioẵn
gioặn
gioẹn
gioẻn
gioẽn
gioăng
gioạng
gioảng
gioắng
gioằng
gioẳng
gioẵng
gioặng
gioọng
gioỏng
gioạnh
gioảnh
gioạo
gioảo
gioẹo
gioẻo
gioẽo
gioạp
gioạt
gioắt
gioặt
gioẹt
gioạy
gioảy
giu
giua
giui
gium
giun
giung
giuy
giuya
giuyn
giuynh
giuyu
giuyên
giuyến
giuyền
giuyển
giuyễn
giuyện
giuyết
giuyệt
giuân
giuâng
giuây
giuê
giuênh
giuôi
giuôm
giuôn
giuông
giuý
giuýa
giuých
giuýn
giuýnh
giuýp
giuýt
giuýu
giuơ
giuế
giuề
giuể
giuễ
giuệ
giuớ
giuờ
giuở
giuỡ
giuợ
giuỳ
giuỵ
giuỷ
giuỹ
giuỳa
giuỵa
giuỷa
giuỹa
giuốc
giuộc
giuếch
giuệch
giuỵch
giuối
giuồi
giuổi
giuỗi
giuội
giuốm
giuồm
giuổm
giuỗm
giuộm
giuấn
giuần
giuẩn
giuẫn
giuận
giuốn
giuồn
giuổn
giuỗn
giuộn
giuỳn
giuỵn
giuỷn
giuỹn
giuấng
giuầng
giuẩng
giuẫng
giuậng
giuống
giuồng
giuổng
giuỗng
giuộng
giuếnh
giuềnh
giuểnh
giuễnh
giuệnh
giuỳnh
giuỵnh
giuỷnh
giuỹnh
giuốp
giuộp
giuỵp
giuất
giuật
giuốt
giuột
giuỵt
giuỳu
giuỵu
giuỷu
giuỹu
giuấy
giuầy
giuẩy
giuẫy
giuậy
giy
già
giài
giàm
giàn
giàng
giành
giào
giàu
giày
giá
giác
giách
giái
giám
gián
giáng
giánh
giáo
giáp
giát
giáu
giáy
giâm
giân
giâng
giâu
giây
giã
giãi
giãm
giãn
giãng
giãnh
gião
giãu
giãy
giè
gièm
gièn
gièng
gièo
gié
giéc
giém
gién
giéng
giéo
giép
giét
giê
giêm
giên
giêng
giênh
giêu
giò
giòi
giòm
giòn
giòng
gió
gióc
giói
gióm
gión
gióng
gióp
giót
giô
giôi
giôm
giôn
giông
giõ
giõi
giõm
giõn
giõng
giù
giùa
giùi
giùm
giùn
giùng
giú
giúa
giúc
giúi
giúm