Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
7184 common Vietnamese syllables that's cover more than 94% occurrences, the list is sorted by frequency in descending order. More information can be found at: http://www.hieuthi.com/blog/2017/04/03/vietnamese-syllables-usage.html
của
các
được
trong
cho
không
người
với
một
đã
công
để
những
khi
đến
về
này
tại
cũng
tôi
ra
năm
nhiều
từ
việc
đồng
nhà
làm
đó
hiện
ông
vào
học
bị
trên
thể
theo
trường
như
ngày
anh
đầu
nước
phải
thành
định
bộ
nhân
sẽ
gia
quan
sự
nam
lại
chỉ
số
hàng
con
sinh
động
sau
điều
chính
dân
nhưng
việt
đi
quốc
thì
còn
biết
hội
hơn
thời
thông
an
trung
vụ
giá
viên
thực
phát
nên
nhận
hành
nhất
chủ
hợp
rất
mình
đang
qua
xe
văn
trước
do
cao
mới
trình
cùng
đại
bạn
thế
thị
sản
em
đây
tế
đường
cả
đối
bệnh
hai
án
nói
thi
tiếp
chức
hình
nghiệp
nội
tình
nguyễn
tiền
dự
lượng
lên
tin
điểm
bình
cấp
báo
kinh
đề
tác
dụng
bảo
tâm
xuất
tỉnh
nay
thanh
tài
kết
tuổi
cách
vẫn
thu
khác
đình
cầu
tăng
toàn
năng
phương
phòng
chúng
thấy
tra
tháng
doanh
giải
cần
khách
thương
tự
bản
thường
chị
chưa
ảnh
ngoài
tới
sở
quy
giao
lớn
diễn
tổ
ý
yêu
liên
lực
pháp
ăn
gian
tập
khu
ban
cuộc
sống
quyết
phạm
hoá
mặt
triển
triệu
nào
phần
trẻ
hay
lần
bằng
chất
minh
độ
nếu
trưởng
rằng
giới
tạo
quả
nhiên
trọng
vị
quá
mẹ
bán
thủ
trị
địa
đưa
khoảng
họ
đạo
tục
tổng
tiêu
ty
thức
viện
tham
điện
tính
sử
mua
gần
cảm
huyện
hiệu
phẩm
cảnh
hệ
bên
luật
máy
sáng
kỳ
nguyên
cứu
vực
giáo
giờ
mỹ
hoạt
bắt
vậy
kiến
kiểm
đổi
xây
đất
vừa
sát
khó
nghệ
tỷ
trở
gây
hoàn
vấn
tuy
đơn
khai
tốt
mạnh
giảm
biệt
nhiệm
dựng
thống
lúc
bất
trang
vi
thứ
rồi
phố
nghị
tiếng
đều
đặc
chồng
cáo
hồ
mức
chí
chế
xử
tượng
mỗi
nhau
ta
giúp
nữ
chuyển
thêm
đánh
loại
trí
tiến
khiến
chi
tìm
muốn
phụ
thân
chuyện
đoàn
quyền
vợ
quản
đông
bố
chia
hoặc
sách
tích
phim
mang
sức
hoa
lời
dùng
ngân
chương
giám
nhập
ngành
từng
nạn
hết
diện
chuyên
tay
tịch
ngay
nơi
khoa
dịch
lập
giữ
lợi
chứng
hải
hộ
thiết
hướng
phó
tiên
phục
mọi
bao
xét
dẫn
truyền
biểu
phí
ca
biển
thư
bỏ
lịch
trần
chung
xác
vật
giữa
giả
bài
sao
cái
y
du
ứng
tử
đẹp
xem
hoàng
hoà
trả
sẻ
chiếc
đủ
dài
kiện
cổ
vàng
thay
đạt
thuộc
kế
gái
trợ
ba
nhỏ
chọn
chiến
câu
thuật
sơn
mất
hỏi
gặp
thái
chiều
biến
lấy
vệ
bàn
luôn
tên
phủ
xảy
danh
quận
đức
đúng
thích
dục
đảm
bởi
ấy
tiết
bác
hạn
hậu
đời
quân
ai
hưởng
cây
quảng
tranh
so
sang
đội
tố
cửa
vùng
kể
nguồn
trạng
vốn
nhóm
căn
phân
xuống
cuối
tất
cứ
bay
nghiệm
thí
chuẩn
cố
tàu
lao
mở
liệu
nữa
tướng
tối
uỷ
lưu
đăng
ít
nhạc
mắt
lãnh
ngọc
đoạn
xin
đốc
trực
đặt
trách
bắc
tuyển
vận
dương
riêng
ngoại
luận
mạng
cụ
đa
phía
đóng
tương
nông
yếu
ninh
tội
khăn
xuân
mục
nghĩa
cạnh
cháu
lớp
đào
hoạch
khẩu
long
phong
phú
nghĩ
môi
thiếu
thật
hiểu
nổi
chạy
trái
cán
thuốc
kỹ
hữu
cục
áp
cộng
thuận
tinh
nhật
chân
lòng
càng
dưới
nhìn
đêm
quang
nhanh
nghiên
gửi
hỗ
châu
khá
phúc
phép
trai
tải
đảng
chơi
chết
gọi
đàn
môn
tuần
lễ
dung
góp
huy
tân
khả
hồi
hôm
biên
lan
độc
linh
cung
toán
giấy
cường
đáng
tai
tuyến
nằm
gồm
xúc
duy
sắc
giang
trao
lo
buổi
thần
sân
đồ
thuỷ
cử
tây
khoẻ
nghe
rộng
vui
toà
hồng
dành
phối
kim
khoản
tấn
vai
chống
lệ
khí
lương
dễ
đầy
nặng
mai
trò
hương
nguy
hại
thảo
đảo
thiện
nuôi
ghi
quán
chịu
tưởng
phường
niên
tết
mong
lộ
cực
vài
bước
đô
nghiêm
đà
chấp
thuế
thoại
đứng
đôi
di
uống
phản
nghề
vọng
thấp
âm
tiện
lĩnh
thẩm
dầu
khám
màu
hát
đau
xa
hiểm
lâu
kiếm
mặc
nghỉ
viết
phù
nhằm
xuyên
kỷ
ngờ
yên
mưa
hạ
nghi
kéo
khởi
ương
nâng
khẳng
mẫu
trương
quý
mại
phá
chú
sai
ô
chăm
hùng
suất
sâu
tuấn
bức
đọc
lâm
nợ
khỏi
phạt
tín
vượt
đấu
thiên
thưởng
sông
sớm
dạy
cha
bổ
cải
tuyên
chỗ
áo
hạnh
tầng
da
tạm
đẩy
dưỡng
chữa
vòng
phiên
đá
mùa
vay
hôn
đâu
chứ
xanh
quê
hút
máu
hiệp
nhờ
thăm
trú
thuê
tránh
khán
chẳng
tiểu
ánh
quay
soát
nhiệt
ngôi
thắng
dũng
món
thừa
ung
cháy
khắc
ngồi
phê
họp
trì
quen
vinh
miền
chợ
nhu
chắc
nền
giống
nga
nóng
thôn
phút
giai
ổn
bầu
ưu
thầy
nhớ
mắc
dấu
sóc
quanh
trời
mối
tỉ
thậm
chờ
chỉnh
khánh
ma
thúc
lai
ngủ
siêu
thịt
chiếm
tức
đứa
may
nẵng
thơ
bày
song
nhiễm
hãy
đón
ấn
chuyến
khảo
phóng
can
bánh
suy
cân
đáp
vẻ
khoá
lựa
hưng
trải
truy
lái
sợ
trồng
thú
kịp
dòng
ích
lạc
tỏ
hàn
khối
tặng
suốt
khuyến
đổ
á
đỏ
phan
rút
tái
mấy
rau
nghèo
mời
gắn
thụ
cầm
tờ
tốc
buộc
cam
ước
biện
quần
tim
phi
thất
thai
vong
bạc
lãi
tắc
the
khúc
sài
giác
ngữ
cắt
hài
phiếu
niệm
sửa
dừng
la
thiệt
xếp
tận
tĩnh
sung
thử
đài
thẳng
to
dịp
thôi
trăm
chở
vĩnh
nhẹ
sữa
nguyện
nêu
trắng
sạch
tộc
cận
bóng
chục
ly
dần
phổ
thác
sỹ
xong
lỗi
chóng
niềm
tri
gốc
đỡ
nhi
thoát
chặt
a
sẵn
hãng
làng
loạt
gió
cười
vân
dạng
gòn
cưới
vững
dây
hấp
nhắc
nộp
coi
liệt
nối
đỗ
kém
luyện
lẽ
sắp
bến
rừng
nhấn
lạnh
hầu
tôn
huynh
cậu
cấu
chứa
cập
đám
xấu
kiên
thiệu
lắng
lạ
lắm
sa
lửa
dao
sắt
sóng
tạp
đột
chụp
giảng
gắng
hoạ
cánh
ngăn
giàu
trụ
huyết
quỹ
đương
cuốn
tầm
ngại
giản
đòi
xăng
cướp
lộc
thượng
kích
mật
kịch
ủng
rơi
tuý
cặp
núi
dinh
xung
liền
tồn
trấn
bào
đích
tuyệt
buồn
bồi
hạng
giết
ngắn
đợt
vườn
chắn
thải
cấm
miễn
phước
quà
trận
nắng
mái
mạch
bạch
bãi
trà
nắm
chữ
phẫu
rượu
buôn
phận
hơi
hy
hào
đem
nửa
trưng
mừng
khổ
tươi
trinh
khấu
ngã
băng
bây
đen
nổ
huế
xế
trúng
hoang
kêu
bữa
tùng
vết
dõi
bờ
chiếu
lượt
lào
thăng
chút
cơm
kháng
tấm
chậm
thoả
trộm
sàng
ơn
ngụ
nghìn
sạn
hằng
nỗi
ngô
âu
gương
chàng
trúc
vương
ngược
cơn
kẻ
bật
đinh
ngập
khóc
nỗ
hạt
đoạt
ngàn
thao
kính
ràng
chào
nhuận
huỳnh
cảng
hoài
bùi
thọ
trạm
đừng
đâm
cát
hiếu
lừa
lược
mộ
kiểu
tệ
khắp
giam
kia
đàm
trùng
bậc
túi
mãi
màn
đẳng
xóm
giật
đuổi
khủng
kênh
tóc
đậu
đợi
lẫn
ngũ
thách
kiều
giỏi
dị
dựa
đoán
kiệm
viêm
thuyết
bão
trốn
tang
gấp
binh
ngang
rối
não
khẩn
nhiêu
ngư
ấm
vỡ
lành
thận
tường
gói
xu
khiển
ngọt
ho
dàng
gạo
giọng
hẹn
sốt
già
ngon
mùi
hiến
chảy
thẻ
hiền
hề
lệnh
duyên
trại
rác
trưa
thuyền
chánh
bụng
mổ
giành
ngôn
ha
lối
chấn
gỗ
xương
sứ
quên
mắn
nấu
loạn
ga
chấm
nha
trừ
ruột
trật
dáng
mẽ
súng
mũi
uy
bảng
kèm
đặng
dám
dược
lẻ
miệng
rời
hứng
lục
in
chu
nhũng
đập
ép
chặn
hung
thở
đèn
béo
túc
cương
hàm
huyền
huỷ
khích
bền
khô
dụ
duyệt
phức
sàn
sổ
khen
chúc
thầu
non
thuý
dâu
tuỳ
nai
khuôn
le
bia
dữ
hiếm
đãi
ôm
tật
làn
tiêm
trông
bốn
điển
lỗ
gỡ
kín
trứng
phán
mềm
dâm
dày
thập
chăn
bối
ngừng
rẻ
thiểu
nhắn
nhảy
dứt
tổn
phấn
rào
quỳnh
góc
táo
ống
mệt
mạc
dậy
nhánh
chạm
mát
nét
gan
căng
kho
hẳn
thùng
toả
tiềm
bột
thang
đồn
cụm
hỏng
đam
hảo
khuyên
rửa
khoán
tràn
xinh
tung
van
thù
ẩn
ghế
thổ
tông
chẽ
bếp
đáo
đấy
trịnh
doạ
tụ
tháo
trữ
lãng
tắm
cãi
xưa
lúa
mưu
tôm
ngoái
canh
hứa
ái
lắp
thạch
sắm
xứ
trầm
mỏi
loan
bổng
cựu
đỉnh
bắn
cai
tán
đua
thịnh
xâm
thảm
tốn
mỡ
thự
hộp
tran
ẩm
thép
tiếc
tam
yến
trào
ngưỡng
tan
răng
nàng
nhãn
khiếu
hoảng
mực
giấu
chối
loài
tàng
cống
chùa
đền
cổng
chốt
hoan
lọc
hoả
giường
hầm
my
cột
bốc
chín
điệu
đắt
than
thuẫn
ro
đe
thạnh
gợi
rủi
thơm
niêm
va
mâu
vũng
củ
dạ
khống
hồn
thói
sôi
ven
lưới
trích
tháp
cản
lang
miếng
cất
lặng
đạp
điệp
đốt
pha
bạo
vỏ
mầm
khung
cắp
thờ
treo
huống
chừng
oan
vả
trọ
lãm
thoải
lệch
ấp
lưng
co
bơi
u
ân
mảnh
ghép
dàn
lợn
chai
giấc
cờ
cẩm
thua
giáp
xả
đắk
muối
khuẩn
váy
lít
huấn
chủng
trôi
say
heo
ngực
hối
mau
vẽ
hâm
ngừa
khoe
vất
bỏng
bớt
i
tuyết
bận
sót
bát
phỏng
bông
bang
tuân
che
khát
chém
đậm
bại
tiệc
nhịp
mệnh
đống
mặn
săn
bích
đo
mây
móc
xứng
hong
viễn
chua
thả
lam
đẻ
cứng
sáu
xoá
vắng
mãn
triều
cốt
su
giây
nhung
chó
tiệm
tròn
khâu
lậu
chuỗi
kiệt
bám
lạm
bom
trân
hưu
vải
trăng
đựng
dọc
gánh
cỏ
thuỳ
nghiện
vở
đắc
ngộ
tre
nở
ngãi
cẩn
lầm
tả
trục
dọn
vội
thiệp
đai
triệt
sốc
liêm
mượn
tắt
tu
bách
truyện
trống
bọn
phượng
dưa
ngõ
tủ
dập
muộn
vời
chẩn
buýt
huệ
vu
ùn
tụng
mét
vang
tiễn
yết
gọn
sập
nại
chim
hôi
phổi
thuỵ
nhàng
vẹn
vua
giận
chìm
nhựa
dường
rạng
ngọn
chinh
lở
nề
ngầm
trộn
pháo
lân
nhan
tha
nhậu
nồng
thợ
pham
trọn
lăng
thưa
khuyết
sánh
mắm
nhầm
đạn
chênh
bảy
lọt
khôi
xoay
nụ
hang
toạ
tách
vướng
múa
bi
e
lão
hi
giày
hẹp
kẹt
ốc
ảo
đắp
dính
nén
ác
hiển
bề
lồng
mốc
móng
mạn
ức
suối
cưỡng
nướng
bụi
khói
đói
kiêm
mến
nhơn
tuệ
đeo
khớp
gãy
vạn
thước
lấn
trắc
rèn
xách
điền
mạo
bơm
sen
phu
khoáng
gìn
tàn
nhạy
nhượng
nhẫn
chán
đớn
lạng
leo
tráng
ném
thoái
soạn
nảy
khê
lạt
lây
thuần
phật
bàng
com
dỡ
diệt
ruộng
diệu
rạp
phùng
đĩa
thô
thắc
tám
tràng
hổ
quyên
rét
đành
tảng
thánh
thuy
nhé
lấp
vỉa
mồ
xạ
lứa
vươn
mày
xi
sợi
nhở
bùng
liều
nguyệt
tứ
thạc
san
bế
chiêu
ám
giãn
dời
mỏ
đan
trâu
thoáng
oanh
son
thâm
ngắm
vịnh
út
liêu
dắt
rộn
úc
xưởng
khổng
khanh
bẩn
dông
nát
ngạc
bể
khang
kem
bút
phái
ôn
bón
rãi
ngoan
luồng
lông
tạ
rẫy
luân
vấp
sạt
hắn
rủ
chửi
mộc
im
đằng
sâm
thoảng
nút
gũi
nấm
ngâm
lồ
bội
dừa
chúa
cua
măng
quế
củng
o
quyến
mảng
chả
ngào
tím
gom
ốm
đầm
khơi
băn
men
vây
địch
khoăn
sưu
hụt
lắk
bồ
dở
trượt
đùa
ngạch
dốc
nhã
gạch
man
mông
bái
bỗng
soi
mười
khứ
sương
khéo
dồn
lộn
diễm
lỏng
khoảnh
cỡ
gối
manh
ngơi
cước
bún
hán
hòn
côn
màng
dâng
ơi
hận
mẻ
hở
tựu
dạo
ngột
hiếp
hỗn
lính
thắn
thắt
trùm
cay
luỹ
chanh
đạm
đồi
ranh
xao
tạng
chuột
bọc
ưa
hố
thầm
voi
cốc
thấu
mọc
rể
nhát
ngón
nhì
sụt
dịu
dang
phiền
rạch
thằng
rắn
lôi
rỡ
gắt
xông
ghen
hoại
đứt
bắp
nhí
mờ
chuyền
dệt
hãi
cắm
nồi
dối
rải
ớt
ham
chè
cúng
phụng
nôn
xót
ngợi
khoai
chuối
vành
hoành
nhặt
nhĩ
đán
cám
trạch
na
lùi
chê
chôn
lề
cạn
nếp
đới
đuôi
dội
vy
đáy
hân
bưu
rồng
nho
ồn
no
kíp
mộng
khe
nhiếp
mỏng
ong
lật
lường
giáng
uyên
phun
vắc
xích
vịt
thỉnh
khải
cự
dán
quãng
đúc
hước
phế
lát
hái
lưỡng
lăn
cởi
tẩy
ao
bưởi
be
vóc
quét
buồng
hoãn
châm
chặng
cửu
xát
tần
rịa
cồn
mi
cậy
cúc
bồn
lắc
khoan
thấm
ghé
buông
nhạt
đế
dan
vớt
phở
chuộng
dẹp
vặt
chiên
chậu
gục
gay
điên
chật
lùng
rực
xôi
khiêm
lặn
ngất
giọt
chép
giặt
vượng
chăng
đôn
kẹo
khép
láng
đọng
dại
đạc
quái
lụt
đắn
trễ
cong
kề
xôn
muỗi
bộc
dải
ngưng
thổi
lỡ
tỏi
cáp
phơi
họng
ào
xỉ
vứt
bấy
rắc
cọc
tui
huân
gác
cóc
hẻm
ngựa
giếng
trăn
nứt
tưới
cháo
nốt
tống
dỗ
khuất
lữ
mùng
cành
đuối
qui
sếp
lận
cẩu
khuê
văng
khôn
lau
lốc
khương
mụn
sướng
quầy
nhục
quát
diệp
chui
bấm
giàn
chen
hóc
cắn
rẽ
ê
trội
thắm
sáp
khái
dãy
lội
nhàn
dặn
đùi
đếm
me
khuya
nhị
thối
táng
chiết
lặp
đắng
kon
bùn
mòn
nương
pa
mèo
lưỡi
ập
khoái
súc
ngỡ
sút
bôi
phì
trâm
đê
thiêng
hét
lạp
tóm
xoài
rong
nghiêng
túng
mường
tao
gián
đè
khoác
tum
loa
thắp
dai
đoan
sọ
nghịch
léo
xào
lách
dồi
xen
đặn
mắng
khao
mác
đính
chay
bỉ
luộc
bóc
nhức
nhắm
rao
dạn
chèo
nhường
vo
mía
cuồng
bẫy
chau
tấu
sụp
nạp
chén
bóp
ướt
đèo
thám
thiêu
cấy
hốt
viếng
gấu
tước
tẩu
thèm
ghét
dong
li
eo
xài
báu
xổ
giông
điêu
lột
kỉ
hao
thoa
tựa
nhọn
tấp
ben
ráo
lót
đệ
mẫn
rùa
bẩm
khoang
sưng
bính
ngần
khan
hạch
lầu
xưng
bạt
quyển
mâm
chìa
chuồng
chiêm
xuôi
ti
choáng
tát
bướu
nghẹn
chì
đụng
bui
tia
quỵ
rộ
thửa
bực
gầy
gai
đục
đệm
rung
thục
gậy
giòn
xăm
chốn
mồi
đun
ngặt
sườn
liễu
dép
quất
de
sành
neo
ủi
ráp
nghiệt
nành
xay
rụng
nàn
ngà
gầm
thới
chiểu
à
rước
rớt
hoạn
còi
kiềm
vạch
mịn
thìa
vác
lõi
nản
nhộn
hoán
nâu
quỳ
hường
tảo
nắp
rách
tom
nang
ướp
phanh
thản
sầm
nới
bới
khốc
tụi
vuông
chưng
bạ
nan
lọ
nhịn
đòn
siết
dẻo
nghênh
thòi
mập
khiếp
ngài
khỉ
triết
toa
tuyền
tịnh
trơn
sỏi
ngo
quạt
nhăn
tho
run
ngậm
han
xẻ
vòi
thuyên
pin
hấu
nọ
gạt
lún
toan
rốt
hoi
nấy
kiêng
ngạt
dưng
rệt
rỉ
tụt
khiêu
chuông
nhược
lui
quách
bong
bìa
thính
râu
thiều
mài
xắn
nức
xướng
đắm
thon
háo
êm
thuột
khốn
vỗ
sẹo
quynh
náo
nuốt
răn
sun
ròng
côi
lung
rang
nuối
vọt
ve
óc
bịt
xoáy
cúm
nhủ
cưng
tồi
thốn
khoả
cài
doãn
giò
chích
quật
rễ
tem
lánh
hanh
biếu
khía
lẩn
ạt
ngây
liêng
lụa
xoa
nhuộm
doan
rảnh
ki
hít
gừng
ngẫu
trêu
ngỏ
miếu
ngứa
lũng
chọc
nhồi
mươi
diễu
rụi
sét
mít
tòng
sầu
hông
keo
lộng
nêm
quấy
hức
khiếm
chọi
chải
vách
thủng
đàng
sim
đũa
vắt
cớ
cày
thốt
phẳng
dào
trừng
nhiễu
oai
cào
tặc
mạ
úng
mậu
cuộn
miện
bén
vờ
ất
kha
kẽ
sam
nể
bung
trãi
xấp
đò
mương
đu
mìn
dạt
muôn
đốn
chảo
võng
miên
lén
ưng
vỹ
gặt
dầm
cọ
phô
nám
trèo
tẩm
lười
lanh
phàn
sừng
ngàng
chéo
nhọc
nghẽn
lóc
nhái
ván
cỗ
xịt
loét
luỵ
bồng
nóc
lẫy
cưa
nần
ghe
phác
cúi
phôi
gốm
ẩu
thạo
đả
ni
gang
len
bênh
ầm
séc
thà
mỳ
tủi
nguội
ngoạn
rạn
phiêu
khiết
miêu
ngửa
ách
gieo
uốn
nạ
vét
dẫu
kìm
két
hủ
tràm
kệ
phao
nạo
xỉu
tăm
quấn
búa
sấu
sào
mu
hen
sờ
loãng
chèn
day
nón
rập
đấm
am
cụt
xốp
ư
lướt
miệt
cừ
chạp
mận
gam
đái
vôi
tạt
chùm
lờ
tốp
tuỵ
giềng
ruồi
giỏ
bọt
ghê
ỏi
giã
khắt
hiên
giằng
gân
giỗ
áng
rán
hả
vun
nhai
xáo
thiêm
rưỡi
rầm
trù
chợt
cu
hăng
muỗng
xảo
đăk
xám
ngả
rỗi
rơm
tuỷ
trói
nhốt
thuở
cau
vùi
chan
khoanh
mốt
roi
bẻ
lúng
niệu
ngán
lẩu
vung
diều
ế
nạc
phả
uất
nhang
go
phiến
váng
nhuyễn
lựu
quýt
thâu
gật
lốp
dằn
trĩ
on
trán
khử
phà
rót
méo
ngấm
nếm
ngóng
xíu
nem
mứt
sấy
khoát
mỉ
rổ
ấu
nhào
ngự
thề
uông
vụn
ten
đao
bọ
nhổ
gắm
gươm
ngùi
chà
trau
kẽm
lay
hinh
suýt
mải
trút
mỉm
năn
súp
xiếc
thềm
ray
chót
bầm
nhét
bừa
gót
cộ
quỷ
lu
mãnh
cối
mủ
trót
bứt
kẹp
níu
que
tiệp
sắn
sanh
lích
khâm
cội
sòng
giơ
sảnh
trặc
ngơ
chập
sum
lán
cúp
mép
ngắt
chững
ghềnh
ươm
toản
đố
giục
nộ
cuống
quây
nguỵ
lon
chốc
si
lượn
thiền
lừng
hới
bừng
thung
hãm
giun
muống
tị
nập
phồng
trứ
rưng
kiếp
tạc
xước
búp
quẩn
luyến
vẫy
ngừ
chư
trổ
điểu
lửng
kiêu
củi
sạp
ngẫm
chuộc
gội
cấn
tuýp
bo
nặc
kép
tuông
nhàm
noi
bèo
nến
ôi
vàn
pu
se
loay
phượt
hoay
điếu
giêng
phẫn
lều
xua
quăng
úp
chòi
toát
băm
hất
đãng
ói
duẩn
đẫm
teo
lùm
cáu
gu
chắt
bửu
hoằng
giàng
min
nhạ
xuồng
tiếu
mướn
pho
duệ
giặc
lươn
cõi
then
ngó
tỉa
sưa
ngoặt
tòi
gạc
gào
phách
nghẹt
kỵ
chớp
thêu
rát
chát
trơ
nòng
gọt
biếng
phai
hệt
hun
bịch
húc
cồng
vạ
điềm
ia
trệ
mẩn
vãn
ơ
ngao
trảng
ếch
nạt
gàng
tro
nhích
ru
phe
múc
sưởi
hãn
rỗng
đậy
tản
thy
dặm
xuyến
xoang
cạo
nhóc
nỉ
cược
ngổn
vòm
sảng
huyên
chằng
quyện
rãnh
bin
diên
cang
rốn
gáy
trọt
khinh
kiểng
suôn
rượt
tỵ
bon
xiết
phình
mịt
chước
ngọ
sỉ
rằm
còng
tẻ
chướng
xùm
diêm
xộn
ngách
nậm
cằm
tớ
xỉn
ron
nhậm
ngời
găng
đực
quậy
mấu
tít
yếm
lợp
ngoãn
sỡ
thỏ
nhúng
nghiền
ngan
don
chài
tưng
bục
dìu
nhôm
rồ
hắt
nhỉ
nghé
hờ
hễ
dứa
tơi
trỗi
mồng
khay
dụm
kèn
bỉnh
ri
vựa
tuột
sụn
xệ
sặc
mẹo
thệ
trũng
khuấy
sáo
quẹt
hổng
nung
ngói
chắp
hãnh
sùng
mách
riết
triền
ngủi
liu
xít
mượt
dột
quí
ngáo
cẳng
ngùng
hắc
mớ
khăng
sởi
lim
khóm
đong
chảnh
bệ
sửu
khét
hằn
rai
chôm
nấc
vựng
vãi
dậu
gồng
dăm
dãi
ngút
ngu
gượng
bậy
vuốt
ổi
hạm
ngục
trệt
oán
cặn
ren
dấn
nhâm
dấy
gắp
vặn
rêu
túm
gởi
reo
bai
thê
chàm
sục
đản
cõng
vữa
nách
nhằn
bời
rành
hốc
lút
vầy
cốp
thẳm
rùng
chao
thét
phen
kiệu
dơi
cuốc
lầy
nham
vợt
sán
múi
kén
bưng
thừng
hoai
vơi
trầy
vảy
ngạn
lem
mênh
tuồng
giăng
gớm
giấm
ráng
dỏm
đùng
thán
cừu
tắn
nhựt
mẩu
mồm
sùi
phông
hờn
nhuần
rình
ốt
đoòng
quai
sảo
von
tanh
lìa
khuynh
vụng
thoai
bộn
bỉm
đẽ
thìn
mon
nhẹn
nhện
nắn
lượm
lẻo
vệt
bàu
nguyền
ngòi
dẫm
mướt
sạm
độn
giẽ
rầu
ruốc
tróc
hẫng
nhưỡng
nguôi
tẩn
chang
đốm