Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
/* Chương trình đọc nhiệt độ, độ ẩm từ cảm biến DHT
Thêm chức năng đọc cảm biến ánh sáng
Thêm chức năng đọc cảm biến độ ẩm đất
Thêm hiển thị LCD
Thêm chức năng điều khiển tưới tiêu bằng tay 2 bơm
HocARM NDTR BOT for ESP8266 by hocARM.org
// Kết nối
// DHT | ESP8266
//---------------------------
// VCC(1) | 3.3V
// DATA(2) | 2
// NC(3) | x
// GND(4) | GND
// Nối trở 10k giữa chân 1 và chân 2
//----------------
//Cảm biến độ ẩm | ESP8266
//--------------------------
// VCC(1) | 5V
// GND(2) | GND
// D0(3) | x
// A0(4) | A0
*/
/* ESP & Blynk */
#define BLYNK_PRINT Serial
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
WidgetLED PUMP(V0); // Đèn trạng thái bơm
WidgetLED LAMP(V1); // Đèn trạng thái đèn sưởi
#include "DHT.h"
/* TIMER */
#include <SimpleTimer.h>
#define DHTPIN D3 // Chân DATA nối với D3
#define SOIL_MOIST_1_PIN A0 // Chân PE4 nối với cảm biến độ ẩm
// Relay, nút nhấn
#define PUMP_ON_BUTTON D0 //Nút điều khiển bằng tay bơm
#define LAMP_ON_BUTTON D1 //Nút điều khiển đèn bằng tay
#define SENSORS_READ_BUTTON D4 //Nút lấy dữ liệu tức thời
#define PUMP_PIN D6 //Bom
#define LAMP_PIN D7 //Den
// Uncomment loại cảm biến bạn sử dụng, nếu DHT11 thì uncomment DHT11 và comment DHT22
//#define DHTTYPE DHT11 // DHT 11
#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302), AM2321
//#define DHTTYPE DHT21 // DHT 21 (AM2301)
/* Thông số cho chế độ tự động */
#define DRY_SOIL 66
#define WET_SOIL 85
#define COLD_TEMP 12
#define HOT_TEMP 22
#define TIME_PUMP_ON 15
#define TIME_LAMP_ON 15
/* TIMER */
#define READ_BUTTONS_TM 1L // Tương ứng với giây
#define READ_SOIL_HUM_TM 10L //Đọc cảm biến ẩm đất
#define READ_AIR_DATA_TM 2L //Đọc DHT
#define DISPLAY_DATA_TM 10L //Gửi dữ liệu lên terminal
#define SEND_UP_DATA_TM 10L //Gửi dữ liệu lên blynk
#define AUTO_CTRL_TM 60L //Chế độ tư động
//Token Blynk và wifi
char auth[] = "api_token_blynk"; // Blynk token
char ssid[] = "ten_wifi"; //Tên wifi
char pass[] = "password"; //Mật khẩu
// Biến lưu các giá trị cảm biến
float humDHT = 0;
float tempDHT = 0;
//int lumen;
int soilMoist = 0;
// Biến lưu trạng thái bơm
boolean pumpStatus = 0;
boolean lampStatus = 0;
int timePumpOn = 10; // Thời gian bật bơm nước
// Biến cho timer
long sampleTimingSeconds = 50; // ==> Thời gian đọc cảm biến (s)
long startTiming = 0;
long elapsedTime = 0;
// Khởi tạo timer
SimpleTimer timer;
// Khởi tạo cảm biến
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
void setup() {
pinMode(PUMP_PIN, OUTPUT);
pinMode(LAMP_PIN, OUTPUT);
pinMode(PUMP_ON_BUTTON, INPUT_PULLUP);
pinMode(LAMP_ON_BUTTON, INPUT_PULLUP);
pinMode(SENSORS_READ_BUTTON, INPUT_PULLUP);
aplyCmd();
// Khởi tạo cổng serial baud 115200
Serial.begin(115200);
Serial.println("HocARM NDTR Bot!");
dht.begin(); // Bắt đầu đọc dữ liệu
Blynk.begin(auth, ssid, pass);
PUMP.off();
LAMP.off();
startTimers();
}
void loop() {
timer.run(); // Bắt đầu SimpleTimer
Blynk.run();
}
/****************************************************************
* Hàm điều khiển nhận tín hiệu từ blynk
****************************************************************/
BLYNK_WRITE(3) // Điều khiển bơm
{
int i = param.asInt();
if (i == 1)
{
pumpStatus = !pumpStatus;
aplyCmd();
}
}
BLYNK_WRITE(4) // Điều khiển đèn
{
int i = param.asInt();
if (i == 1)
{
lampStatus = !lampStatus;
aplyCmd();
}
}
void getSoilMoist(void)
{
int i = 0;
soilMoist = 0;
for (i = 0; i < 10; i++) //
{
soilMoist += analogRead(SOIL_MOIST_1_PIN); //Đọc giá trị cảm biến độ ẩm đất
delay(50); // Đợi đọc giá trị ADC
}
soilMoist = soilMoist / (i);
soilMoist = map(soilMoist, 1023, 0, 0, 100); //Ít nước:0% ==> Nhiều nước 100%
}
void getDhtData(void)
{
tempDHT = dht.readTemperature();
humDHT = dht.readHumidity();
if (isnan(humDHT) || isnan(tempDHT)) // Kiểm tra kết nối lỗi thì thông báo.
{
Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
return;
}
}
void printData(void)
{
// IN thông tin ra màn hình
Serial.print("Do am: ");
Serial.print(humDHT);
Serial.print(" %\t");
Serial.print("Nhiet do: ");
Serial.print(tempDHT);
Serial.print(" *C\t");
Serial.print(" %\t");
Serial.print("Do am dat: ");
Serial.print(soilMoist);
Serial.println(" %");
}
/****************************************************************
Hàm đọc trạng thái bơm và kiểm tra nút nhấn
(Nút nhấn mặc định là mức "CAO"):
****************************************************************/
void readLocalCmd()
{
boolean digiValue = debounce(PUMP_ON_BUTTON);
if (!digiValue)
{
pumpStatus = !pumpStatus;
aplyCmd();
}
digiValue = debounce(LAMP_ON_BUTTON);
if (!digiValue)
{
lampStatus = !lampStatus;
aplyCmd();
}
digiValue = debounce(SENSORS_READ_BUTTON);
if (!digiValue)
{
getDhtData();
getSoilMoist();
printData();
}
}
/***************************************************
Thực hiện điều khiển các bơm
****************************************************/
void aplyCmd()
{
if (pumpStatus == 1)
{
Blynk.notify("NDTRBOT: Canh bao ==>> BOM ON");
digitalWrite(PUMP_PIN, LOW);
PUMP.on();
}
else {
digitalWrite(PUMP_PIN, HIGH);
PUMP.off();
}
if (lampStatus == 1)
{
Blynk.notify("NDTRBOT: Canh bao ==>> DEN ON");
digitalWrite(LAMP_PIN, LOW);
LAMP.on();
}
else
{
digitalWrite(LAMP_PIN, HIGH);
LAMP.off();
}
}
/***************************************************
Hàm kiểm tra trạng thái phím bấm
****************************************************/
boolean debounce(int pin)
{
boolean state;
boolean previousState;
const int debounceDelay = 60;
previousState = digitalRead(pin);
for (int counter = 0; counter < debounceDelay; counter++)
{
delay(1);
state = digitalRead(pin);
if (state != previousState)
{
counter = 0;
previousState = state;
}
}
return state;
}
/***************************************************
* Chế độ tự động dựa trên thông số cảm biến
****************************************************/
void autoControlPlantation(void)
{
if (soilMoist < DRY_SOIL)
{
turnPumpOn();
}
if (tempDHT < COLD_TEMP)
{
turnLampOn();
}
}
/***************************************************
* Bật bơm trong thời gian định sẵn
****************************************************/
void turnPumpOn()
{
pumpStatus = 1;
aplyCmd();
delay (TIME_PUMP_ON * 1000);
pumpStatus = 0;
aplyCmd();
}
/***************************************************
* Bật đèn trong thời gian định sẵn
****************************************************/
void turnLampOn()
{
lampStatus = 1;
aplyCmd();
delay (TIME_LAMP_ON * 1000);
lampStatus = 0;
aplyCmd();
}
/***************************************************
Khởi động Timers
****************************************************/
void startTimers(void)
{
timer.setInterval(READ_BUTTONS_TM * 1000, readLocalCmd);
timer.setInterval(READ_AIR_DATA_TM * 1000, getDhtData);
timer.setInterval(READ_SOIL_HUM_TM * 1000, getSoilMoist);
timer.setInterval(SEND_UP_DATA_TM * 1000, sendUptime);
timer.setInterval(AUTO_CTRL_TM * 1000, autoControlPlantation);
// timer.setInterval(DISPLAY_DATA_TM * 1000, printData);
}
/***************************************************
* Gửi dữ liệu lên Blynk
**************************************************/
void sendUptime()
{
Blynk.virtualWrite(10, tempDHT); //Nhiệt độ với pin V10
Blynk.virtualWrite(11, humDHT); // Độ ẩm với pin V11
Blynk.virtualWrite(12, soilMoist); // Độ ẩm đất với V12
}
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment