Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Avatar
🌴
On vacation

John Pham hprobotic

🌴
On vacation
View GitHub Profile
View installer.php
<?php
/* ------------------------------ NOTICE ----------------------------------
If you're seeing this text when browsing to the installer, it means your
web server is not set up properly.
Please contact your host and ask them to enable "PHP" processing on your
account.
----------------------------- NOTICE ---------------------------------*/
View report_template.md

Hi

Here is your today report

  1. All Terminals belonging to the merchants are inactive for 10 <= x >= 2 days <List: machant, terminal_id, tid, name, last_transaction date... /> Danh sách các terminal không có transaction trong 2 ngày tính từ ngày có transaction cuối cùng.
30 <= current_date >= last_transaction_date + 2 => true else false
View init.vim
" plugins
call plug#begin('~/.config/nvim/plugged')
"colorschemes
Plug 'arcticicestudio/nord-vim'
Plug 'chriskempson/base16-vim'
Plug 'joshdick/onedark.vim'
"airline
Plug 'vim-airline/vim-airline'
Plug 'vim-airline/vim-airline-themes'
View commits.log
commit 1193410b550e6ed49f1630359ac5bf3156bc96eb (HEAD -> develop, origin/develop, origin/HEAD)
Merge: 888ec575 6a3e9007
Author: John Pham <hprobotic@gmail.com>
Merge pull request #840 from reaphq/fix/registration_country_error
commit 888ec57526ac5c9b3dcbdc1ea3ecd9d6d9a2a509
Merge: e794913e 8cfd9786
Author: Dennis Tse <23326758+yktse3@users.noreply.github.com>
View bedrock.config
commands:
00_install_epel:
cwd: /tmp
command: 'sudo yum install -y https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm && sudo yum-config-manager --enable epel'
01_node_install:
cwd: /tmp
test: '[ ! -f /usr/bin/node ] && echo "node not installed"'
command: 'sudo yum install -y nodejs --enablerepo=epel'
02_npm_install:
cwd: /tmp
View init.vim
" plugins
call plug#begin('~/.config/nvim/plugged')
"colorschemes
Plug 'arcticicestudio/nord-vim'
"airline
Plug 'vim-airline/vim-airline'
Plug 'vim-airline/vim-airline-themes'
"navigation
View chinese_cheetsheet.txt
"E-mails: A Mandarin Chinese Cheat Sheet
By /u/Norcan987 --- Knowledge is self-empowerment. Languages are freedom. Feel free to reproduce and pass around J<"
CONTENTS
1. Terms relating to e-mails.
2. Introduction Phrases
3. Emailing First
View test.md
  1. Start backend_test: make run-docker-test that will build both backend_test and start stripe-mock container
  2. Run test in docker container: make docker-test => That will automaticly run test on all test files
  3. If we want test specific file, replace PIPENV_DOTENV_LOCATION=.test.env pipenv run pytest tests with specific file path
View bookmark.js
javascript: (() => {
const toggle = tip => ({ key }) =>
key === ' ' && document.querySelectorAll('[data-tooltip]').forEach(el => el.dataset.tooltip.includes(tip) && el.click());
document.body.onkeyup = toggle('Turn off microphone');
document.body.onkeydown = toggle('Turn on microphone');
})();
View nau_an.txt
Bộ đội ăn gì ?
Đã bước chân vào bộ đội là toàn ăn cơm, 1 năm 365 ngày, ăn toàn cơm, ngày 3 bữa cơm, ở đơn vị cũng cơm, diễn tập cũng cơm, đi ngủ mơ ăn đủ thứ, trừ ăn cơm. Cơm bộ đội cơ bản cũng là mấy con chăn nuôi được thôi chứ không có gì đặc biệt. Cơm bộ đội sạch về mặt hóa học nhưng bẩn về mặt sinh học. Nhưng không sao cả, ăn cho luyện bụng.
Mình là thằng rất hay bị dí đi tăng cường bếp (bị phạt), vì tăng cường bếp rất là chán nên mình toàn trốn. Nhưng bù lại có một mặt tốt là mình có kinh nghiệm trong việc ăn sạch, uống sạch.
Trong quân đội, việc ăn uống được tổ chức tập trung theo cấp Tiểu đoàn (Cấp d có khoảng 500 cán bộ chiến sĩ), mà 1 người phục vụ 25 người, nên nồi nấu rất là to, mỗi nồi canh phải chứa được nửa tạ rau mà rau mỗi lần nhập vào nhà bếp toàn hàng tạ phát một. Rau rửa cũng rất là kĩ, rau nào cũng được rửa tận 1 lần, mỗi lượt rửa luôn 1 tạ. Nhớ lần đang đứng vớt 50 cân rau luộc từ trong nồi ra một cái rổ nhét cả con lợn vào vẫn vừa, thế đ' nào vớt được nguyên 1 đôi dép quân nhu cỡ 42 tr
You can’t perform that action at this time.