Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Avatar

Bin Hua huabin

  • Seeking
View GitHub Profile
@huabin
huabin / devtips
Created Jul 22, 2022
Some development tips
View devtips
Twitter: Retweet
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=tweetid
Twitter: Follow someone
https://twitter.com/intent/follow?screen_name=twitter_username
Twitter: Tweet
https://twitter.com/intent/tweet?text=content
View gist:b71d3c6881295256246a5e57d285609e
### 魔方还原公式
**二阶**
上左下右,完成两个面(白面,黄面)
同一个侧边(一层有两个一样的)放下面,顶面对着自己
上右上,下面向右转两下,下左上,下面向右转两下,右侧向上转两下,完成这一层后,在另外一个层同样
View gist:61e77bb1b42473201403fd502855f61d
BSC Mainnet
https://bsc-dataseed.binance.org
56
BNB
https://bscscan.com/
BSC testnet
https://data-seed-prebsc-1-s1.binance.org:8545/
97
BNB