Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@huytd
Created Jun 1, 2014
Embed
What would you like to do?
Điều khiển đèn LED sáng mờ
int led = 9; // khai báo pin output là pin số 9
int doSang = 0; // biến lưu độ sáng của đèn
int tocDo = 5; // tốc độ mờ dần của đèn
void setup() {
// thiết đặt chế độ output cho pin 9
pinMode(led, OUTPUT);
}
// chương trình chính
void loop() {
// dùng hàm analogWrite để truyền giá trị độ sáng cho đèn
analogWrite(led, doSang);
// thay đổi giá trị biến lưu độ sáng
doSang = doSang + tocDo;
// thay đổi hướng thay đổi giá trị của đèn khi đến ngưỡng
if (doSang <= 0 || doSang >= 255) {
tocDo = -tocDo ;
}
// mỗi bước dịch chuyển sẽ dừng lại trong vòng 30 mili giây
delay(30);
}
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment