Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
Học Python Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh
@Lenaangel

This comment has been minimized.

Copy link

@Lenaangel Lenaangel commented Nov 27, 2015

Cho em hỏi khi nào thì khóa mới chính thức khai giảng ạ?

@hvnsweeting

This comment has been minimized.

Copy link
Owner Author

@hvnsweeting hvnsweeting commented Feb 11, 2016

@Lenaangel 25/2/2016 nhé em

@trthanhbk

This comment has been minimized.

Copy link

@trthanhbk trthanhbk commented Feb 18, 2016

@hvnsweeting: khóa học còn cho đăng ký không nhỉ :)

@hvnsweeting

This comment has been minimized.

Copy link
Owner Author

@hvnsweeting hvnsweeting commented Feb 20, 2016

@trthanhbk bạn cứ đăng ký thôi, lớp chỉ đóng đăng ký sau 2 buổi học đầu tiên

@enzymz

This comment has been minimized.

Copy link

@enzymz enzymz commented Mar 29, 2016

xong 2.7 lại đến 3.5 , có uư tiên gì không anh sweeting

@hvnsweeting

This comment has been minimized.

Copy link
Owner Author

@hvnsweeting hvnsweeting commented Apr 8, 2016

học xong 2.7 rồi thì tự học những thay đổi của 3.5 là được, ko cần đi học

@hvnsweeting

This comment has been minimized.

Copy link
Owner Author

@hvnsweeting hvnsweeting commented Jun 12, 2016

🍻

@hvnsweeting

This comment has been minimized.

Copy link
Owner Author

@hvnsweeting hvnsweeting commented Jun 12, 2016

  • 🍻
@MHaoHao

This comment has been minimized.

Copy link

@MHaoHao MHaoHao commented Aug 12, 2016

@hvnsweeting có kế hoạch ở HCM không ạ

@hvnsweeting

This comment has been minimized.

Copy link
Owner Author

@hvnsweeting hvnsweeting commented Aug 13, 2016

@MHaoHao bạn cứ đăng ký đi , đủ học viên lớp sẽ mở

@zadops

This comment has been minimized.

Copy link

@zadops zadops commented Sep 1, 2016

khóa tháng 9 ở HCM sẽ bắt đầu từ hôm nào vậy bạn, và học những ngày nào trong tuần?

@nhanvolac

This comment has been minimized.

Copy link

@nhanvolac nhanvolac commented Sep 5, 2016

Cùng câu hỏi.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.