Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@hvnsweeting
Last active September 19, 2016 10:19
Show Gist options
  • Save hvnsweeting/4112374900ef17411f44 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save hvnsweeting/4112374900ef17411f44 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Học Python Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh
@Lenaangel
Copy link

Cho em hỏi khi nào thì khóa mới chính thức khai giảng ạ?

@hvnsweeting
Copy link
Author

@Lenaangel 25/2/2016 nhé em

@trthanhbk
Copy link

@hvnsweeting: khóa học còn cho đăng ký không nhỉ :)

@hvnsweeting
Copy link
Author

@trthanhbk bạn cứ đăng ký thôi, lớp chỉ đóng đăng ký sau 2 buổi học đầu tiên

@enzymz
Copy link

enzymz commented Mar 29, 2016

xong 2.7 lại đến 3.5 , có uư tiên gì không anh sweeting

@hvnsweeting
Copy link
Author

học xong 2.7 rồi thì tự học những thay đổi của 3.5 là được, ko cần đi học

@hvnsweeting
Copy link
Author

🍻

@hvnsweeting
Copy link
Author

  • 🍻

@MHaoHao
Copy link

MHaoHao commented Aug 12, 2016

@hvnsweeting có kế hoạch ở HCM không ạ

@hvnsweeting
Copy link
Author

@MHaoHao bạn cứ đăng ký đi , đủ học viên lớp sẽ mở

@zadops
Copy link

zadops commented Sep 1, 2016

khóa tháng 9 ở HCM sẽ bắt đầu từ hôm nào vậy bạn, và học những ngày nào trong tuần?

@nhanvolac
Copy link

Cùng câu hỏi.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment