Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
Pythonのunicodedata.normalize('NFKC')で正規化される文字の一覧
# -*- coding: utf-8 -*-
import unicodedata
for unicode_id in xrange(65536):
char = unichr(unicode_id)
normalized_char = unicodedata.normalize('NFKC', char)
if char != normalized_char:
if len(normalized_char) == 1:
print u'[%d] %s -> [%d] %s' % (unicode_id, char, ord(normalized_char), normalized_char)
else:
print u'[%d] %s -> %s' % (unicode_id, char, normalized_char)
[160]   -> [32]
[168] ¨ -> ̈
[170] ª -> [97] a
[175] ¯ -> ̄
[178] ² -> [50] 2
[179] ³ -> [51] 3
[180] ´ -> ́
[181] µ -> [956] μ
[184] ¸ -> ̧
[185] ¹ -> [49] 1
[186] º -> [111] o
[188] ¼ -> 1⁄4
[189] ½ -> 1⁄2
[190] ¾ -> 3⁄4
[306] IJ -> IJ
[307] ij -> ij
[319] Ŀ -> L·
[320] ŀ -> l·
[329] ʼn -> ʼn
[383] ſ -> [115] s
[452] DŽ -> DŽ
[453] Dž -> Dž
[454] dž -> dž
[455] LJ -> LJ
[456] Lj -> Lj
[457] lj -> lj
[458] NJ -> NJ
[459] Nj -> Nj
[460] nj -> nj
[497] DZ -> DZ
[498] Dz -> Dz
[499] dz -> dz
[688] ʰ -> [104] h
[689] ʱ -> [614] ɦ
[690] ʲ -> [106] j
[691] ʳ -> [114] r
[692] ʴ -> [633] ɹ
[693] ʵ -> [635] ɻ
[694] ʶ -> [641] ʁ
[695] ʷ -> [119] w
[696] ʸ -> [121] y
[728] ˘ -> ̆
[729] ˙ -> ̇
[730] ˚ -> ̊
[731] ˛ -> ̨
[732] ˜ -> ̃
[733] ˝ -> ̋
[736] ˠ -> [611] ɣ
[737] ˡ -> [108] l
[738] ˢ -> [115] s
[739] ˣ -> [120] x
[740] ˤ -> [661] ʕ
[832] ̀ -> [768] ̀
[833] ́ -> [769] ́
[835] ̓ -> [787] ̓
[836] ̈́ -> ̈́
[884] ʹ -> [697] ʹ
[890] ͺ -> ͅ
[894] ; -> [59] ;
[900] ΄ -> ́
[901] ΅ -> ̈́
[903] · -> [183] ·
[976] ϐ -> [946] β
[977] ϑ -> [952] θ
[978] ϒ -> [933] Υ
[979] ϓ -> [910] Ύ
[980] ϔ -> [939] Ϋ
[981] ϕ -> [966] φ
[982] ϖ -> [960] π
[1008] ϰ -> [954] κ
[1009] ϱ -> [961] ρ
[1010] ϲ -> [962] ς
[1012] ϴ -> [920] Θ
[1013] ϵ -> [949] ε
[1017] Ϲ -> [931] Σ
[1415] և -> եւ
[1653] ٵ -> اٴ
[1654] ٶ -> وٴ
[1655] ٷ -> ۇٴ
[1656] ٸ -> يٴ
[2392] क़ -> क़
[2393] ख़ -> ख़
[2394] ग़ -> ग़
[2395] ज़ -> ज़
[2396] ड़ -> ड़
[2397] ढ़ -> ढ़
[2398] फ़ -> फ़
[2399] य़ -> य़
[2524] ড় -> ড়
[2525] ঢ় -> ঢ়
[2527] য় -> য়
[2611] ਲ਼ -> ਲ਼
[2614] ਸ਼ -> ਸ਼
[2649] ਖ਼ -> ਖ਼
[2650] ਗ਼ -> ਗ਼
[2651] ਜ਼ -> ਜ਼
[2654] ਫ਼ -> ਫ਼
[2908] ଡ଼ -> ଡ଼
[2909] ଢ଼ -> ଢ଼
[3635] ำ -> ํา
[3763] ຳ -> ໍາ
[3804] ໜ -> ຫນ
[3805] ໝ -> ຫມ
[3852] ༌ -> [3851] ་
[3907] གྷ -> གྷ
[3917] ཌྷ -> ཌྷ
[3922] དྷ -> དྷ
[3927] བྷ -> བྷ
[3932] ཛྷ -> ཛྷ
[3945] ཀྵ -> ཀྵ
[3955] ཱི -> ཱི
[3957] ཱུ -> ཱུ
[3958] ྲྀ -> ྲྀ
[3959] ཷ -> ྲཱྀ
[3960] ླྀ -> ླྀ
[3961] ཹ -> ླཱྀ
[3969] ཱྀ -> ཱྀ
[3987] ྒྷ -> ྒྷ
[3997] ྜྷ -> ྜྷ
[4002] ྡྷ -> ྡྷ
[4007] ྦྷ -> ྦྷ
[4012] ྫྷ -> ྫྷ
[4025] ྐྵ -> ྐྵ
[4348] ჼ -> [4316] ნ
[7468] ᴬ -> [65] A
[7469] ᴭ -> [198] Æ
[7470] ᴮ -> [66] B
[7472] ᴰ -> [68] D
[7473] ᴱ -> [69] E
[7474] ᴲ -> [398] Ǝ
[7475] ᴳ -> [71] G
[7476] ᴴ -> [72] H
[7477] ᴵ -> [73] I
[7478] ᴶ -> [74] J
[7479] ᴷ -> [75] K
[7480] ᴸ -> [76] L
[7481] ᴹ -> [77] M
[7482] ᴺ -> [78] N
[7484] ᴼ -> [79] O
[7485] ᴽ -> [546] Ȣ
[7486] ᴾ -> [80] P
[7487] ᴿ -> [82] R
[7488] ᵀ -> [84] T
[7489] ᵁ -> [85] U
[7490] ᵂ -> [87] W
[7491] ᵃ -> [97] a
[7492] ᵄ -> [592] ɐ
[7493] ᵅ -> [593] ɑ
[7494] ᵆ -> [7426] ᴂ
[7495] ᵇ -> [98] b
[7496] ᵈ -> [100] d
[7497] ᵉ -> [101] e
[7498] ᵊ -> [601] ə
[7499] ᵋ -> [603] ɛ
[7500] ᵌ -> [604] ɜ
[7501] ᵍ -> [103] g
[7503] ᵏ -> [107] k
[7504] ᵐ -> [109] m
[7505] ᵑ -> [331] ŋ
[7506] ᵒ -> [111] o
[7507] ᵓ -> [596] ɔ
[7508] ᵔ -> [7446] ᴖ
[7509] ᵕ -> [7447] ᴗ
[7510] ᵖ -> [112] p
[7511] ᵗ -> [116] t
[7512] ᵘ -> [117] u
[7513] ᵙ -> [7453] ᴝ
[7514] ᵚ -> [623] ɯ
[7515] ᵛ -> [118] v
[7516] ᵜ -> [7461] ᴥ
[7517] ᵝ -> [946] β
[7518] ᵞ -> [947] γ
[7519] ᵟ -> [948] δ
[7520] ᵠ -> [966] φ
[7521] ᵡ -> [967] χ
[7522] ᵢ -> [105] i
[7523] ᵣ -> [114] r
[7524] ᵤ -> [117] u
[7525] ᵥ -> [118] v
[7526] ᵦ -> [946] β
[7527] ᵧ -> [947] γ
[7528] ᵨ -> [961] ρ
[7529] ᵩ -> [966] φ
[7530] ᵪ -> [967] χ
[7544] ᵸ -> [1085] н
[7579] ᶛ -> [594] ɒ
[7580] ᶜ -> [99] c
[7581] ᶝ -> [597] ɕ
[7582] ᶞ -> [240] ð
[7583] ᶟ -> [604] ɜ
[7584] ᶠ -> [102] f
[7585] ᶡ -> [607] ɟ
[7586] ᶢ -> [609] ɡ
[7587] ᶣ -> [613] ɥ
[7588] ᶤ -> [616] ɨ
[7589] ᶥ -> [617] ɩ
[7590] ᶦ -> [618] ɪ
[7591] ᶧ -> [7547] ᵻ
[7592] ᶨ -> [669] ʝ
[7593] ᶩ -> [621] ɭ
[7594] ᶪ -> [7557] ᶅ
[7595] ᶫ -> [671] ʟ
[7596] ᶬ -> [625] ɱ
[7597] ᶭ -> [624] ɰ
[7598] ᶮ -> [626] ɲ
[7599] ᶯ -> [627] ɳ
[7600] ᶰ -> [628] ɴ
[7601] ᶱ -> [629] ɵ
[7602] ᶲ -> [632] ɸ
[7603] ᶳ -> [642] ʂ
[7604] ᶴ -> [643] ʃ
[7605] ᶵ -> [427] ƫ
[7606] ᶶ -> [649] ʉ
[7607] ᶷ -> [650] ʊ
[7608] ᶸ -> [7452] ᴜ
[7609] ᶹ -> [651] ʋ
[7610] ᶺ -> [652] ʌ
[7611] ᶻ -> [122] z
[7612] ᶼ -> [656] ʐ
[7613] ᶽ -> [657] ʑ
[7614] ᶾ -> [658] ʒ
[7615] ᶿ -> [952] θ
[7834] ẚ -> aʾ
[7835] ẛ -> [7777] ṡ
[8049] ά -> [940] ά
[8051] έ -> [941] έ
[8053] ή -> [942] ή
[8055] ί -> [943] ί
[8057] ό -> [972] ό
[8059] ύ -> [973] ύ
[8061] ώ -> [974] ώ
[8123] Ά -> [902] Ά
[8125] ᾽ -> ̓
[8126] ι -> [953] ι
[8127] ᾿ -> ̓
[8128] ῀ -> ͂
[8129] ῁ -> ̈͂
[8137] Έ -> [904] Έ
[8139] Ή -> [905] Ή
[8141] ῍ -> ̓̀
[8142] ῎ -> ̓́
[8143] ῏ -> ̓͂
[8147] ΐ -> [912] ΐ
[8155] Ί -> [906] Ί
[8157] ῝ -> ̔̀
[8158] ῞ -> ̔́
[8159] ῟ -> ̔͂
[8163] ΰ -> [944] ΰ
[8171] Ύ -> [910] Ύ
[8173] ῭ -> ̈̀
[8174] ΅ -> ̈́
[8175] ` -> [96] `
[8185] Ό -> [908] Ό
[8187] Ώ -> [911] Ώ
[8189] ´ -> ́
[8190] ῾ -> ̔
[8192]   -> [32]
[8193]   -> [32]
[8194]   -> [32]
[8195]   -> [32]
[8196]   -> [32]
[8197]   -> [32]
[8198]   -> [32]
[8199]   -> [32]
[8200]   -> [32]
[8201]   -> [32]
[8202]   -> [32]
[8209] ‑ -> [8208] ‐
[8215] ‗ -> ̳
[8228] ․ -> [46] .
[8229] ‥ -> ..
[8230] … -> ...
[8239]   -> [32]
[8243] ″ -> ′′
[8244] ‴ -> ′′′
[8246] ‶ -> ‵‵
[8247] ‷ -> ‵‵‵
[8252] ‼ -> !!
[8254] ‾ -> ̅
[8263] ⁇ -> ??
[8264] ⁈ -> ?!
[8265] ⁉ -> !?
[8279] ⁗ -> ′′′′
[8287]   -> [32]
[8304] ⁰ -> [48] 0
[8305] ⁱ -> [105] i
[8308] ⁴ -> [52] 4
[8309] ⁵ -> [53] 5
[8310] ⁶ -> [54] 6
[8311] ⁷ -> [55] 7
[8312] ⁸ -> [56] 8
[8313] ⁹ -> [57] 9
[8314] ⁺ -> [43] +
[8315] ⁻ -> [8722] −
[8316] ⁼ -> [61] =
[8317] ⁽ -> [40] (
[8318] ⁾ -> [41] )
[8319] ⁿ -> [110] n
[8320] ₀ -> [48] 0
[8321] ₁ -> [49] 1
[8322] ₂ -> [50] 2
[8323] ₃ -> [51] 3
[8324] ₄ -> [52] 4
[8325] ₅ -> [53] 5
[8326] ₆ -> [54] 6
[8327] ₇ -> [55] 7
[8328] ₈ -> [56] 8
[8329] ₉ -> [57] 9
[8330] ₊ -> [43] +
[8331] ₋ -> [8722] −
[8332] ₌ -> [61] =
[8333] ₍ -> [40] (
[8334] ₎ -> [41] )
[8336] ₐ -> [97] a
[8337] ₑ -> [101] e
[8338] ₒ -> [111] o
[8339] ₓ -> [120] x
[8340] ₔ -> [601] ə
[8360] ₨ -> Rs
[8448] ℀ -> a/c
[8449] ℁ -> a/s
[8450] ℂ -> [67] C
[8451] ℃ -> °C
[8453] ℅ -> c/o
[8454] ℆ -> c/u
[8455] ℇ -> [400] Ɛ
[8457] ℉ -> °F
[8458] ℊ -> [103] g
[8459] ℋ -> [72] H
[8460] ℌ -> [72] H
[8461] ℍ -> [72] H
[8462] ℎ -> [104] h
[8463] ℏ -> [295] ħ
[8464] ℐ -> [73] I
[8465] ℑ -> [73] I
[8466] ℒ -> [76] L
[8467] ℓ -> [108] l
[8469] ℕ -> [78] N
[8470] № -> No
[8473] ℙ -> [80] P
[8474] ℚ -> [81] Q
[8475] ℛ -> [82] R
[8476] ℜ -> [82] R
[8477] ℝ -> [82] R
[8480] ℠ -> SM
[8481] ℡ -> TEL
[8482] ™ -> TM
[8484] ℤ -> [90] Z
[8486] Ω -> [937] Ω
[8488] ℨ -> [90] Z
[8490] K -> [75] K
[8491] Å -> [197] Å
[8492] ℬ -> [66] B
[8493] ℭ -> [67] C
[8495] ℯ -> [101] e
[8496] ℰ -> [69] E
[8497] ℱ -> [70] F
[8499] ℳ -> [77] M
[8500] ℴ -> [111] o
[8501] ℵ -> [1488] א
[8502] ℶ -> [1489] ב
[8503] ℷ -> [1490] ג
[8504] ℸ -> [1491] ד
[8505] ℹ -> [105] i
[8507] ℻ -> FAX
[8508] ℼ -> [960] π
[8509] ℽ -> [947] γ
[8510] ℾ -> [915] Γ
[8511] ℿ -> [928] Π
[8512] ⅀ -> [8721] ∑
[8517] ⅅ -> [68] D
[8518] ⅆ -> [100] d
[8519] ⅇ -> [101] e
[8520] ⅈ -> [105] i
[8521] ⅉ -> [106] j
[8528] ⅐ -> 1⁄7
[8529] ⅑ -> 1⁄9
[8530] ⅒ -> 1⁄10
[8531] ⅓ -> 1⁄3
[8532] ⅔ -> 2⁄3
[8533] ⅕ -> 1⁄5
[8534] ⅖ -> 2⁄5
[8535] ⅗ -> 3⁄5
[8536] ⅘ -> 4⁄5
[8537] ⅙ -> 1⁄6
[8538] ⅚ -> 5⁄6
[8539] ⅛ -> 1⁄8
[8540] ⅜ -> 3⁄8
[8541] ⅝ -> 5⁄8
[8542] ⅞ -> 7⁄8
[8543] ⅟ -> 1⁄
[8544] Ⅰ -> [73] I
[8545] Ⅱ -> II
[8546] Ⅲ -> III
[8547] Ⅳ -> IV
[8548] Ⅴ -> [86] V
[8549] Ⅵ -> VI
[8550] Ⅶ -> VII
[8551] Ⅷ -> VIII
[8552] Ⅸ -> IX
[8553] Ⅹ -> [88] X
[8554] Ⅺ -> XI
[8555] Ⅻ -> XII
[8556] Ⅼ -> [76] L
[8557] Ⅽ -> [67] C
[8558] Ⅾ -> [68] D
[8559] Ⅿ -> [77] M
[8560] ⅰ -> [105] i
[8561] ⅱ -> ii
[8562] ⅲ -> iii
[8563] ⅳ -> iv
[8564] ⅴ -> [118] v
[8565] ⅵ -> vi
[8566] ⅶ -> vii
[8567] ⅷ -> viii
[8568] ⅸ -> ix
[8569] ⅹ -> [120] x
[8570] ⅺ -> xi
[8571] ⅻ -> xii
[8572] ⅼ -> [108] l
[8573] ⅽ -> [99] c
[8574] ⅾ -> [100] d
[8575] ⅿ -> [109] m
[8585] ↉ -> 0⁄3
[8748] ∬ -> ∫∫
[8749] ∭ -> ∫∫∫
[8751] ∯ -> ∮∮
[8752] ∰ -> ∮∮∮
[9001] 〈 -> [12296] 〈
[9002] 〉 -> [12297] 〉
[9312] ① -> [49] 1
[9313] ② -> [50] 2
[9314] ③ -> [51] 3
[9315] ④ -> [52] 4
[9316] ⑤ -> [53] 5
[9317] ⑥ -> [54] 6
[9318] ⑦ -> [55] 7
[9319] ⑧ -> [56] 8
[9320] ⑨ -> [57] 9
[9321] ⑩ -> 10
[9322] ⑪ -> 11
[9323] ⑫ -> 12
[9324] ⑬ -> 13
[9325] ⑭ -> 14
[9326] ⑮ -> 15
[9327] ⑯ -> 16
[9328] ⑰ -> 17
[9329] ⑱ -> 18
[9330] ⑲ -> 19
[9331] ⑳ -> 20
[9332] ⑴ -> (1)
[9333] ⑵ -> (2)
[9334] ⑶ -> (3)
[9335] ⑷ -> (4)
[9336] ⑸ -> (5)
[9337] ⑹ -> (6)
[9338] ⑺ -> (7)
[9339] ⑻ -> (8)
[9340] ⑼ -> (9)
[9341] ⑽ -> (10)
[9342] ⑾ -> (11)
[9343] ⑿ -> (12)
[9344] ⒀ -> (13)
[9345] ⒁ -> (14)
[9346] ⒂ -> (15)
[9347] ⒃ -> (16)
[9348] ⒄ -> (17)
[9349] ⒅ -> (18)
[9350] ⒆ -> (19)
[9351] ⒇ -> (20)
[9352] ⒈ -> 1.
[9353] ⒉ -> 2.
[9354] ⒊ -> 3.
[9355] ⒋ -> 4.
[9356] ⒌ -> 5.
[9357] ⒍ -> 6.
[9358] ⒎ -> 7.
[9359] ⒏ -> 8.
[9360] ⒐ -> 9.
[9361] ⒑ -> 10.
[9362] ⒒ -> 11.
[9363] ⒓ -> 12.
[9364] ⒔ -> 13.
[9365] ⒕ -> 14.
[9366] ⒖ -> 15.
[9367] ⒗ -> 16.
[9368] ⒘ -> 17.
[9369] ⒙ -> 18.
[9370] ⒚ -> 19.
[9371] ⒛ -> 20.
[9372] ⒜ -> (a)
[9373] ⒝ -> (b)
[9374] ⒞ -> (c)
[9375] ⒟ -> (d)
[9376] ⒠ -> (e)
[9377] ⒡ -> (f)
[9378] ⒢ -> (g)
[9379] ⒣ -> (h)
[9380] ⒤ -> (i)
[9381] ⒥ -> (j)
[9382] ⒦ -> (k)
[9383] ⒧ -> (l)
[9384] ⒨ -> (m)
[9385] ⒩ -> (n)
[9386] ⒪ -> (o)
[9387] ⒫ -> (p)
[9388] ⒬ -> (q)
[9389] ⒭ -> (r)
[9390] ⒮ -> (s)
[9391] ⒯ -> (t)
[9392] ⒰ -> (u)
[9393] ⒱ -> (v)
[9394] ⒲ -> (w)
[9395] ⒳ -> (x)
[9396] ⒴ -> (y)
[9397] ⒵ -> (z)
[9398] Ⓐ -> [65] A
[9399] Ⓑ -> [66] B
[9400] Ⓒ -> [67] C
[9401] Ⓓ -> [68] D
[9402] Ⓔ -> [69] E
[9403] Ⓕ -> [70] F
[9404] Ⓖ -> [71] G
[9405] Ⓗ -> [72] H
[9406] Ⓘ -> [73] I
[9407] Ⓙ -> [74] J
[9408] Ⓚ -> [75] K
[9409] Ⓛ -> [76] L
[9410] Ⓜ -> [77] M
[9411] Ⓝ -> [78] N
[9412] Ⓞ -> [79] O
[9413] Ⓟ -> [80] P
[9414] Ⓠ -> [81] Q
[9415] Ⓡ -> [82] R
[9416] Ⓢ -> [83] S
[9417] Ⓣ -> [84] T
[9418] Ⓤ -> [85] U
[9419] Ⓥ -> [86] V
[9420] Ⓦ -> [87] W
[9421] Ⓧ -> [88] X
[9422] Ⓨ -> [89] Y
[9423] Ⓩ -> [90] Z
[9424] ⓐ -> [97] a
[9425] ⓑ -> [98] b
[9426] ⓒ -> [99] c
[9427] ⓓ -> [100] d
[9428] ⓔ -> [101] e
[9429] ⓕ -> [102] f
[9430] ⓖ -> [103] g
[9431] ⓗ -> [104] h
[9432] ⓘ -> [105] i
[9433] ⓙ -> [106] j
[9434] ⓚ -> [107] k
[9435] ⓛ -> [108] l
[9436] ⓜ -> [109] m
[9437] ⓝ -> [110] n
[9438] ⓞ -> [111] o
[9439] ⓟ -> [112] p
[9440] ⓠ -> [113] q
[9441] ⓡ -> [114] r
[9442] ⓢ -> [115] s
[9443] ⓣ -> [116] t
[9444] ⓤ -> [117] u
[9445] ⓥ -> [118] v
[9446] ⓦ -> [119] w
[9447] ⓧ -> [120] x
[9448] ⓨ -> [121] y
[9449] ⓩ -> [122] z
[9450] ⓪ -> [48] 0
[10764] ⨌ -> ∫∫∫∫
[10868] ⩴ -> ::=
[10869] ⩵ -> ==
[10870] ⩶ -> ===
[10972] ⫝̸ -> ⫝̸
[11388] ⱼ -> [106] j
[11389] ⱽ -> [86] V
[11631] ⵯ -> [11617] ⵡ
[11935] ⺟ -> [27597] 母
[12019] ⻳ -> [40863] 龟
[12032] ⼀ -> [19968] 一
[12033] ⼁ -> [20008] 丨
[12034] ⼂ -> [20022] 丶
[12035] ⼃ -> [20031] 丿
[12036] ⼄ -> [20057] 乙
[12037] ⼅ -> [20101] 亅
[12038] ⼆ -> [20108] 二
[12039] ⼇ -> [20128] 亠
[12040] ⼈ -> [20154] 人
[12041] ⼉ -> [20799] 儿
[12042] ⼊ -> [20837] 入
[12043] ⼋ -> [20843] 八
[12044] ⼌ -> [20866] 冂
[12045] ⼍ -> [20886] 冖
[12046] ⼎ -> [20907] 冫
[12047] ⼏ -> [20960] 几
[12048] ⼐ -> [20981] 凵
[12049] ⼑ -> [20992] 刀
[12050] ⼒ -> [21147] 力
[12051] ⼓ -> [21241] 勹
[12052] ⼔ -> [21269] 匕
[12053] ⼕ -> [21274] 匚
[12054] ⼖ -> [21304] 匸
[12055] ⼗ -> [21313] 十
[12056] ⼘ -> [21340] 卜
[12057] ⼙ -> [21353] 卩
[12058] ⼚ -> [21378] 厂
[12059] ⼛ -> [21430] 厶
[12060] ⼜ -> [21448] 又
[12061] ⼝ -> [21475] 口
[12062] ⼞ -> [22231] 囗
[12063] ⼟ -> [22303] 土
[12064] ⼠ -> [22763] 士
[12065] ⼡ -> [22786] 夂
[12066] ⼢ -> [22794] 夊
[12067] ⼣ -> [22805] 夕
[12068] ⼤ -> [22823] 大
[12069] ⼥ -> [22899] 女
[12070] ⼦ -> [23376] 子
[12071] ⼧ -> [23424] 宀
[12072] ⼨ -> [23544] 寸
[12073] ⼩ -> [23567] 小
[12074] ⼪ -> [23586] 尢
[12075] ⼫ -> [23608] 尸
[12076] ⼬ -> [23662] 屮
[12077] ⼭ -> [23665] 山
[12078] ⼮ -> [24027] 巛
[12079] ⼯ -> [24037] 工
[12080] ⼰ -> [24049] 己
[12081] ⼱ -> [24062] 巾
[12082] ⼲ -> [24178] 干
[12083] ⼳ -> [24186] 幺
[12084] ⼴ -> [24191] 广
[12085] ⼵ -> [24308] 廴
[12086] ⼶ -> [24318] 廾
[12087] ⼷ -> [24331] 弋
[12088] ⼸ -> [24339] 弓
[12089] ⼹ -> [24400] 彐
[12090] ⼺ -> [24417] 彡
[12091] ⼻ -> [24435] 彳
[12092] ⼼ -> [24515] 心
[12093] ⼽ -> [25096] 戈
[12094] ⼾ -> [25142] 戶
[12095] ⼿ -> [25163] 手
[12096] ⽀ -> [25903] 支
[12097] ⽁ -> [25908] 攴
[12098] ⽂ -> [25991] 文
[12099] ⽃ -> [26007] 斗
[12100] ⽄ -> [26020] 斤
[12101] ⽅ -> [26041] 方
[12102] ⽆ -> [26080] 无
[12103] ⽇ -> [26085] 日
[12104] ⽈ -> [26352] 曰
[12105] ⽉ -> [26376] 月
[12106] ⽊ -> [26408] 木
[12107] ⽋ -> [27424] 欠
[12108] ⽌ -> [27490] 止
[12109] ⽍ -> [27513] 歹
[12110] ⽎ -> [27571] 殳
[12111] ⽏ -> [27595] 毋
[12112] ⽐ -> [27604] 比
[12113] ⽑ -> [27611] 毛
[12114] ⽒ -> [27663] 氏
[12115] ⽓ -> [27668] 气
[12116] ⽔ -> [27700] 水
[12117] ⽕ -> [28779] 火
[12118] ⽖ -> [29226] 爪
[12119] ⽗ -> [29238] 父
[12120] ⽘ -> [29243] 爻
[12121] ⽙ -> [29247] 爿
[12122] ⽚ -> [29255] 片
[12123] ⽛ -> [29273] 牙
[12124] ⽜ -> [29275] 牛
[12125] ⽝ -> [29356] 犬
[12126] ⽞ -> [29572] 玄
[12127] ⽟ -> [29577] 玉
[12128] ⽠ -> [29916] 瓜
[12129] ⽡ -> [29926] 瓦
[12130] ⽢ -> [29976] 甘
[12131] ⽣ -> [29983] 生
[12132] ⽤ -> [29992] 用
[12133] ⽥ -> [30000] 田
[12134] ⽦ -> [30091] 疋
[12135] ⽧ -> [30098] 疒
[12136] ⽨ -> [30326] 癶
[12137] ⽩ -> [30333] 白
[12138] ⽪ -> [30382] 皮
[12139] ⽫ -> [30399] 皿
[12140] ⽬ -> [30446] 目
[12141] ⽭ -> [30683] 矛
[12142] ⽮ -> [30690] 矢
[12143] ⽯ -> [30707] 石
[12144] ⽰ -> [31034] 示
[12145] ⽱ -> [31160] 禸
[12146] ⽲ -> [31166] 禾
[12147] ⽳ -> [31348] 穴
[12148] ⽴ -> [31435] 立
[12149] ⽵ -> [31481] 竹
[12150] ⽶ -> [31859] 米
[12151] ⽷ -> [31992] 糸
[12152] ⽸ -> [32566] 缶
[12153] ⽹ -> [32593] 网
[12154] ⽺ -> [32650] 羊
[12155] ⽻ -> [32701] 羽
[12156] ⽼ -> [32769] 老
[12157] ⽽ -> [32780] 而
[12158] ⽾ -> [32786] 耒
[12159] ⽿ -> [32819] 耳
[12160] ⾀ -> [32895] 聿
[12161] ⾁ -> [32905] 肉
[12162] ⾂ -> [33251] 臣
[12163] ⾃ -> [33258] 自
[12164] ⾄ -> [33267] 至
[12165] ⾅ -> [33276] 臼
[12166] ⾆ -> [33292] 舌
[12167] ⾇ -> [33307] 舛
[12168] ⾈ -> [33311] 舟
[12169] ⾉ -> [33390] 艮
[12170] ⾊ -> [33394] 色
[12171] ⾋ -> [33400] 艸
[12172] ⾌ -> [34381] 虍
[12173] ⾍ -> [34411] 虫
[12174] ⾎ -> [34880] 血
[12175] ⾏ -> [34892] 行
[12176] ⾐ -> [34915] 衣
[12177] ⾑ -> [35198] 襾
[12178] ⾒ -> [35211] 見
[12179] ⾓ -> [35282] 角
[12180] ⾔ -> [35328] 言
[12181] ⾕ -> [35895] 谷
[12182] ⾖ -> [35910] 豆
[12183] ⾗ -> [35925] 豕
[12184] ⾘ -> [35960] 豸
[12185] ⾙ -> [35997] 貝
[12186] ⾚ -> [36196] 赤
[12187] ⾛ -> [36208] 走
[12188] ⾜ -> [36275] 足
[12189] ⾝ -> [36523] 身
[12190] ⾞ -> [36554] 車
[12191] ⾟ -> [36763] 辛
[12192] ⾠ -> [36784] 辰
[12193] ⾡ -> [36789] 辵
[12194] ⾢ -> [37009] 邑
[12195] ⾣ -> [37193] 酉
[12196] ⾤ -> [37318] 釆
[12197] ⾥ -> [37324] 里
[12198] ⾦ -> [37329] 金
[12199] ⾧ -> [38263] 長
[12200] ⾨ -> [38272] 門
[12201] ⾩ -> [38428] 阜
[12202] ⾪ -> [38582] 隶
[12203] ⾫ -> [38585] 隹
[12204] ⾬ -> [38632] 雨
[12205] ⾭ -> [38737] 靑
[12206] ⾮ -> [38750] 非
[12207] ⾯ -> [38754] 面
[12208] ⾰ -> [38761] 革
[12209] ⾱ -> [38859] 韋
[12210] ⾲ -> [38893] 韭
[12211] ⾳ -> [38899] 音
[12212] ⾴ -> [38913] 頁
[12213] ⾵ -> [39080] 風
[12214] ⾶ -> [39131] 飛
[12215] ⾷ -> [39135] 食
[12216] ⾸ -> [39318] 首
[12217] ⾹ -> [39321] 香
[12218] ⾺ -> [39340] 馬
[12219] ⾻ -> [39592] 骨
[12220] ⾼ -> [39640] 高
[12221] ⾽ -> [39647] 髟
[12222] ⾾ -> [39717] 鬥
[12223] ⾿ -> [39727] 鬯
[12224] ⿀ -> [39730] 鬲
[12225] ⿁ -> [39740] 鬼
[12226] ⿂ -> [39770] 魚
[12227] ⿃ -> [40165] 鳥
[12228] ⿄ -> [40565] 鹵
[12229] ⿅ -> [40575] 鹿
[12230] ⿆ -> [40613] 麥
[12231] ⿇ -> [40635] 麻
[12232] ⿈ -> [40643] 黃
[12233] ⿉ -> [40653] 黍
[12234] ⿊ -> [40657] 黑
[12235] ⿋ -> [40697] 黹
[12236] ⿌ -> [40701] 黽
[12237] ⿍ -> [40718] 鼎
[12238] ⿎ -> [40723] 鼓
[12239] ⿏ -> [40736] 鼠
[12240] ⿐ -> [40763] 鼻
[12241] ⿑ -> [40778] 齊
[12242] ⿒ -> [40786] 齒
[12243] ⿓ -> [40845] 龍
[12244] ⿔ -> [40860] 龜
[12245] ⿕ -> [40864] 龠
[12288]   -> [32]
[12342] 〶 -> [12306] 〒
[12344] 〸 -> [21313] 十
[12345] 〹 -> [21316] 卄
[12346] 〺 -> [21317] 卅
[12443] ゛ -> ゙
[12444] ゜ -> ゚
[12447] ゟ -> より
[12543] ヿ -> コト
[12593] ㄱ -> [4352] ᄀ
[12594] ㄲ -> [4353] ᄁ
[12595] ㄳ -> [4522] ᆪ
[12596] ㄴ -> [4354] ᄂ
[12597] ㄵ -> [4524] ᆬ
[12598] ㄶ -> [4525] ᆭ
[12599] ㄷ -> [4355] ᄃ
[12600] ㄸ -> [4356] ᄄ
[12601] ㄹ -> [4357] ᄅ
[12602] ㄺ -> [4528] ᆰ
[12603] ㄻ -> [4529] ᆱ
[12604] ㄼ -> [4530] ᆲ
[12605] ㄽ -> [4531] ᆳ
[12606] ㄾ -> [4532] ᆴ
[12607] ㄿ -> [4533] ᆵ
[12608] ㅀ -> [4378] ᄚ
[12609] ㅁ -> [4358] ᄆ
[12610] ㅂ -> [4359] ᄇ
[12611] ㅃ -> [4360] ᄈ
[12612] ㅄ -> [4385] ᄡ
[12613] ㅅ -> [4361] ᄉ
[12614] ㅆ -> [4362] ᄊ
[12615] ㅇ -> [4363] ᄋ
[12616] ㅈ -> [4364] ᄌ
[12617] ㅉ -> [4365] ᄍ
[12618] ㅊ -> [4366] ᄎ
[12619] ㅋ -> [4367] ᄏ
[12620] ㅌ -> [4368] ᄐ
[12621] ㅍ -> [4369] ᄑ
[12622] ㅎ -> [4370] ᄒ
[12623] ㅏ -> [4449] ᅡ
[12624] ㅐ -> [4450] ᅢ
[12625] ㅑ -> [4451] ᅣ
[12626] ㅒ -> [4452] ᅤ
[12627] ㅓ -> [4453] ᅥ
[12628] ㅔ -> [4454] ᅦ
[12629] ㅕ -> [4455] ᅧ
[12630] ㅖ -> [4456] ᅨ
[12631] ㅗ -> [4457] ᅩ
[12632] ㅘ -> [4458] ᅪ
[12633] ㅙ -> [4459] ᅫ
[12634] ㅚ -> [4460] ᅬ
[12635] ㅛ -> [4461] ᅭ
[12636] ㅜ -> [4462] ᅮ
[12637] ㅝ -> [4463] ᅯ
[12638] ㅞ -> [4464] ᅰ
[12639] ㅟ -> [4465] ᅱ
[12640] ㅠ -> [4466] ᅲ
[12641] ㅡ -> [4467] ᅳ
[12642] ㅢ -> [4468] ᅴ
[12643] ㅣ -> [4469] ᅵ
[12644] ㅤ -> [4448] ᅠ
[12645] ㅥ -> [4372] ᄔ
[12646] ㅦ -> [4373] ᄕ
[12647] ㅧ -> [4551] ᇇ
[12648] ㅨ -> [4552] ᇈ
[12649] ㅩ -> [4556] ᇌ
[12650] ㅪ -> [4558] ᇎ
[12651] ㅫ -> [4563] ᇓ
[12652] ㅬ -> [4567] ᇗ
[12653] ㅭ -> [4569] ᇙ
[12654] ㅮ -> [4380] ᄜ
[12655] ㅯ -> [4573] ᇝ
[12656] ㅰ -> [4575] ᇟ
[12657] ㅱ -> [4381] ᄝ
[12658] ㅲ -> [4382] ᄞ
[12659] ㅳ -> [4384] ᄠ
[12660] ㅴ -> [4386] ᄢ
[12661] ㅵ -> [4387] ᄣ
[12662] ㅶ -> [4391] ᄧ
[12663] ㅷ -> [4393] ᄩ
[12664] ㅸ -> [4395] ᄫ
[12665] ㅹ -> [4396] ᄬ
[12666] ㅺ -> [4397] ᄭ
[12667] ㅻ -> [4398] ᄮ
[12668] ㅼ -> [4399] ᄯ
[12669] ㅽ -> [4402] ᄲ
[12670] ㅾ -> [4406] ᄶ
[12671] ㅿ -> [4416] ᅀ
[12672] ㆀ -> [4423] ᅇ
[12673] ㆁ -> [4428] ᅌ
[12674] ㆂ -> [4593] ᇱ
[12675] ㆃ -> [4594] ᇲ
[12676] ㆄ -> [4439] ᅗ
[12677] ㆅ -> [4440] ᅘ
[12678] ㆆ -> [4441] ᅙ
[12679] ㆇ -> [4484] ᆄ
[12680] ㆈ -> [4485] ᆅ
[12681] ㆉ -> [4488] ᆈ
[12682] ㆊ -> [4497] ᆑ
[12683] ㆋ -> [4498] ᆒ
[12684] ㆌ -> [4500] ᆔ
[12685] ㆍ -> [4510] ᆞ
[12686] ㆎ -> [4513] ᆡ
[12690] ㆒ -> [19968] 一
[12691] ㆓ -> [20108] 二
[12692] ㆔ -> [19977] 三
[12693] ㆕ -> [22235] 四
[12694] ㆖ -> [19978] 上
[12695] ㆗ -> [20013] 中
[12696] ㆘ -> [19979] 下
[12697] ㆙ -> [30002] 甲
[12698] ㆚ -> [20057] 乙
[12699] ㆛ -> [19993] 丙
[12700] ㆜ -> [19969] 丁
[12701] ㆝ -> [22825] 天
[12702] ㆞ -> [22320] 地
[12703] ㆟ -> [20154] 人
[12800] ㈀ -> (ᄀ)
[12801] ㈁ -> (ᄂ)
[12802] ㈂ -> (ᄃ)
[12803] ㈃ -> (ᄅ)
[12804] ㈄ -> (ᄆ)
[12805] ㈅ -> (ᄇ)
[12806] ㈆ -> (ᄉ)
[12807] ㈇ -> (ᄋ)
[12808] ㈈ -> (ᄌ)
[12809] ㈉ -> (ᄎ)
[12810] ㈊ -> (ᄏ)
[12811] ㈋ -> (ᄐ)
[12812] ㈌ -> (ᄑ)
[12813] ㈍ -> (ᄒ)
[12814] ㈎ -> (가)
[12815] ㈏ -> (나)
[12816] ㈐ -> (다)
[12817] ㈑ -> (라)
[12818] ㈒ -> (마)
[12819] ㈓ -> (바)
[12820] ㈔ -> (사)
[12821] ㈕ -> (아)
[12822] ㈖ -> (자)
[12823] ㈗ -> (차)
[12824] ㈘ -> (카)
[12825] ㈙ -> (타)
[12826] ㈚ -> (파)
[12827] ㈛ -> (하)
[12828] ㈜ -> (주)
[12829] ㈝ -> (오전)
[12830] ㈞ -> (오후)
[12832] ㈠ -> (一)
[12833] ㈡ -> (二)
[12834] ㈢ -> (三)
[12835] ㈣ -> (四)
[12836] ㈤ -> (五)
[12837] ㈥ -> (六)
[12838] ㈦ -> (七)
[12839] ㈧ -> (八)
[12840] ㈨ -> (九)
[12841] ㈩ -> (十)
[12842] ㈪ -> (月)
[12843] ㈫ -> (火)
[12844] ㈬ -> (水)
[12845] ㈭ -> (木)
[12846] ㈮ -> (金)
[12847] ㈯ -> (土)
[12848] ㈰ -> (日)
[12849] ㈱ -> (株)
[12850] ㈲ -> (有)
[12851] ㈳ -> (社)
[12852] ㈴ -> (名)
[12853] ㈵ -> (特)
[12854] ㈶ -> (財)
[12855] ㈷ -> (祝)
[12856] ㈸ -> (労)
[12857] ㈹ -> (代)
[12858] ㈺ -> (呼)
[12859] ㈻ -> (学)
[12860] ㈼ -> (監)
[12861] ㈽ -> (企)
[12862] ㈾ -> (資)
[12863] ㈿ -> (協)
[12864] ㉀ -> (祭)
[12865] ㉁ -> (休)
[12866] ㉂ -> (自)
[12867] ㉃ -> (至)
[12868] ㉄ -> [21839] 問
[12869] ㉅ -> [24188] 幼
[12870] ㉆ -> [25991] 文
[12871] ㉇ -> [31631] 箏
[12880] ㉐ -> PTE
[12881] ㉑ -> 21
[12882] ㉒ -> 22
[12883] ㉓ -> 23
[12884] ㉔ -> 24
[12885] ㉕ -> 25
[12886] ㉖ -> 26
[12887] ㉗ -> 27
[12888] ㉘ -> 28
[12889] ㉙ -> 29
[12890] ㉚ -> 30
[12891] ㉛ -> 31
[12892] ㉜ -> 32
[12893] ㉝ -> 33
[12894] ㉞ -> 34
[12895] ㉟ -> 35
[12896] ㉠ -> [4352] ᄀ
[12897] ㉡ -> [4354] ᄂ
[12898] ㉢ -> [4355] ᄃ
[12899] ㉣ -> [4357] ᄅ
[12900] ㉤ -> [4358] ᄆ
[12901] ㉥ -> [4359] ᄇ
[12902] ㉦ -> [4361] ᄉ
[12903] ㉧ -> [4363] ᄋ
[12904] ㉨ -> [4364] ᄌ
[12905] ㉩ -> [4366] ᄎ
[12906] ㉪ -> [4367] ᄏ
[12907] ㉫ -> [4368] ᄐ
[12908] ㉬ -> [4369] ᄑ
[12909] ㉭ -> [4370] ᄒ
[12910] ㉮ -> [44032] 가
[12911] ㉯ -> [45208] 나
[12912] ㉰ -> [45796] 다
[12913] ㉱ -> [46972] 라
[12914] ㉲ -> [47560] 마
[12915] ㉳ -> [48148] 바
[12916] ㉴ -> [49324] 사
[12917] ㉵ -> [50500] 아
[12918] ㉶ -> [51088] 자
[12919] ㉷ -> [52264] 차
[12920] ㉸ -> [52852] 카
[12921] ㉹ -> [53440] 타
[12922] ㉺ -> [54028] 파
[12923] ㉻ -> [54616] 하
[12924] ㉼ -> 참고
[12925] ㉽ -> 주의
[12926] ㉾ -> [50864] 우
[12928] ㊀ -> [19968] 一
[12929] ㊁ -> [20108] 二
[12930] ㊂ -> [19977] 三
[12931] ㊃ -> [22235] 四
[12932] ㊄ -> [20116] 五
[12933] ㊅ -> [20845] 六
[12934] ㊆ -> [19971] 七
[12935] ㊇ -> [20843] 八
[12936] ㊈ -> [20061] 九
[12937] ㊉ -> [21313] 十
[12938] ㊊ -> [26376] 月
[12939] ㊋ -> [28779] 火
[12940] ㊌ -> [27700] 水
[12941] ㊍ -> [26408] 木
[12942] ㊎ -> [37329] 金
[12943] ㊏ -> [22303] 土
[12944] ㊐ -> [26085] 日
[12945] ㊑ -> [26666] 株
[12946] ㊒ -> [26377] 有
[12947] ㊓ -> [31038] 社
[12948] ㊔ -> [21517] 名
[12949] ㊕ -> [29305] 特
[12950] ㊖ -> [36001] 財
[12951] ㊗ -> [31069] 祝
[12952] ㊘ -> [21172] 労
[12953] ㊙ -> [31192] 秘
[12954] ㊚ -> [30007] 男
[12955] ㊛ -> [22899] 女
[12956] ㊜ -> [36969] 適
[12957] ㊝ -> [20778] 優
[12958] ㊞ -> [21360] 印
[12959] ㊟ -> [27880] 注
[12960] ㊠ -> [38917] 項
[12961] ㊡ -> [20241] 休
[12962] ㊢ -> [20889] 写
[12963] ㊣ -> [27491] 正
[12964] ㊤ -> [19978] 上
[12965] ㊥ -> [20013] 中
[12966] ㊦ -> [19979] 下
[12967] ㊧ -> [24038] 左
[12968] ㊨ -> [21491] 右
[12969] ㊩ -> [21307] 医
[12970] ㊪ -> [23447] 宗
[12971] ㊫ -> [23398] 学
[12972] ㊬ -> [30435] 監
[12973] ㊭ -> [20225] 企
[12974] ㊮ -> [36039] 資
[12975] ㊯ -> [21332] 協
[12976] ㊰ -> [22812] 夜
[12977] ㊱ -> 36
[12978] ㊲ -> 37
[12979] ㊳ -> 38
[12980] ㊴ -> 39
[12981] ㊵ -> 40
[12982] ㊶ -> 41
[12983] ㊷ -> 42
[12984] ㊸ -> 43
[12985] ㊹ -> 44
[12986] ㊺ -> 45
[12987] ㊻ -> 46
[12988] ㊼ -> 47
[12989] ㊽ -> 48
[12990] ㊾ -> 49
[12991] ㊿ -> 50
[12992] ㋀ -> 1月
[12993] ㋁ -> 2月
[12994] ㋂ -> 3月
[12995] ㋃ -> 4月
[12996] ㋄ -> 5月
[12997] ㋅ -> 6月
[12998] ㋆ -> 7月
[12999] ㋇ -> 8月
[13000] ㋈ -> 9月
[13001] ㋉ -> 10月
[13002] ㋊ -> 11月
[13003] ㋋ -> 12月
[13004] ㋌ -> Hg
[13005] ㋍ -> erg
[13006] ㋎ -> eV
[13007] ㋏ -> LTD
[13008] ㋐ -> [12450] ア
[13009] ㋑ -> [12452] イ
[13010] ㋒ -> [12454] ウ
[13011] ㋓ -> [12456] エ
[13012] ㋔ -> [12458] オ
[13013] ㋕ -> [12459] カ
[13014] ㋖ -> [12461] キ
[13015] ㋗ -> [12463] ク
[13016] ㋘ -> [12465] ケ
[13017] ㋙ -> [12467] コ
[13018] ㋚ -> [12469] サ
[13019] ㋛ -> [12471] シ
[13020] ㋜ -> [12473] ス
[13021] ㋝ -> [12475] セ
[13022] ㋞ -> [12477] ソ
[13023] ㋟ -> [12479] タ
[13024] ㋠ -> [12481] チ
[13025] ㋡ -> [12484] ツ
[13026] ㋢ -> [12486] テ
[13027] ㋣ -> [12488] ト
[13028] ㋤ -> [12490] ナ
[13029] ㋥ -> [12491] ニ
[13030] ㋦ -> [12492] ヌ
[13031] ㋧ -> [12493] ネ
[13032] ㋨ -> [12494] ノ
[13033] ㋩ -> [12495] ハ
[13034] ㋪ -> [12498] ヒ
[13035] ㋫ -> [12501] フ
[13036] ㋬ -> [12504] ヘ
[13037] ㋭ -> [12507] ホ
[13038] ㋮ -> [12510] マ
[13039] ㋯ -> [12511] ミ
[13040] ㋰ -> [12512] ム
[13041] ㋱ -> [12513] メ
[13042] ㋲ -> [12514] モ
[13043] ㋳ -> [12516] ヤ
[13044] ㋴ -> [12518] ユ
[13045] ㋵ -> [12520] ヨ
[13046] ㋶ -> [12521] ラ
[13047] ㋷ -> [12522] リ
[13048] ㋸ -> [12523] ル
[13049] ㋹ -> [12524] レ
[13050] ㋺ -> [12525] ロ
[13051] ㋻ -> [12527] ワ
[13052] ㋼ -> [12528] ヰ
[13053] ㋽ -> [12529] ヱ
[13054] ㋾ -> [12530] ヲ
[13056] ㌀ -> アパート
[13057] ㌁ -> アルファ
[13058] ㌂ -> アンペア
[13059] ㌃ -> アール
[13060] ㌄ -> イニング
[13061] ㌅ -> インチ
[13062] ㌆ -> ウォン
[13063] ㌇ -> エスクード
[13064] ㌈ -> エーカー
[13065] ㌉ -> オンス
[13066] ㌊ -> オーム
[13067] ㌋ -> カイリ
[13068] ㌌ -> カラット
[13069] ㌍ -> カロリー
[13070] ㌎ -> ガロン
[13071] ㌏ -> ガンマ
[13072] ㌐ -> ギガ
[13073] ㌑ -> ギニー
[13074] ㌒ -> キュリー
[13075] ㌓ -> ギルダー
[13076] ㌔ -> キロ
[13077] ㌕ -> キログラム
[13078] ㌖ -> キロメートル
[13079] ㌗ -> キロワット
[13080] ㌘ -> グラム
[13081] ㌙ -> グラムトン
[13082] ㌚ -> クルゼイロ
[13083] ㌛ -> クローネ
[13084] ㌜ -> ケース
[13085] ㌝ -> コルナ
[13086] ㌞ -> コーポ
[13087] ㌟ -> サイクル
[13088] ㌠ -> サンチーム
[13089] ㌡ -> シリング
[13090] ㌢ -> センチ
[13091] ㌣ -> セント
[13092] ㌤ -> ダース
[13093] ㌥ -> デシ
[13094] ㌦ -> ドル
[13095] ㌧ -> トン
[13096] ㌨ -> ナノ
[13097] ㌩ -> ノット
[13098] ㌪ -> ハイツ
[13099] ㌫ -> パーセント
[13100] ㌬ -> パーツ
[13101] ㌭ -> バーレル
[13102] ㌮ -> ピアストル
[13103] ㌯ -> ピクル
[13104] ㌰ -> ピコ
[13105] ㌱ -> ビル
[13106] ㌲ -> ファラッド
[13107] ㌳ -> フィート
[13108] ㌴ -> ブッシェル
[13109] ㌵ -> フラン
[13110] ㌶ -> ヘクタール
[13111] ㌷ -> ペソ
[13112] ㌸ -> ペニヒ
[13113] ㌹ -> ヘルツ
[13114] ㌺ -> ペンス
[13115] ㌻ -> ページ
[13116] ㌼ -> ベータ
[13117] ㌽ -> ポイント
[13118] ㌾ -> ボルト
[13119] ㌿ -> ホン
[13120] ㍀ -> ポンド
[13121] ㍁ -> ホール
[13122] ㍂ -> ホーン
[13123] ㍃ -> マイクロ
[13124] ㍄ -> マイル
[13125] ㍅ -> マッハ
[13126] ㍆ -> マルク
[13127] ㍇ -> マンション
[13128] ㍈ -> ミクロン
[13129] ㍉ -> ミリ
[13130] ㍊ -> ミリバール
[13131] ㍋ -> メガ
[13132] ㍌ -> メガトン
[13133] ㍍ -> メートル
[13134] ㍎ -> ヤード
[13135] ㍏ -> ヤール
[13136] ㍐ -> ユアン
[13137] ㍑ -> リットル
[13138] ㍒ -> リラ
[13139] ㍓ -> ルピー
[13140] ㍔ -> ルーブル
[13141] ㍕ -> レム
[13142] ㍖ -> レントゲン
[13143] ㍗ -> ワット
[13144] ㍘ -> 0点
[13145] ㍙ -> 1点
[13146] ㍚ -> 2点
[13147] ㍛ -> 3点
[13148] ㍜ -> 4点
[13149] ㍝ -> 5点
[13150] ㍞ -> 6点
[13151] ㍟ -> 7点
[13152] ㍠ -> 8点
[13153] ㍡ -> 9点
[13154] ㍢ -> 10点
[13155] ㍣ -> 11点
[13156] ㍤ -> 12点
[13157] ㍥ -> 13点
[13158] ㍦ -> 14点
[13159] ㍧ -> 15点
[13160] ㍨ -> 16点
[13161] ㍩ -> 17点
[13162] ㍪ -> 18点
[13163] ㍫ -> 19点
[13164] ㍬ -> 20点
[13165] ㍭ -> 21点
[13166] ㍮ -> 22点
[13167] ㍯ -> 23点
[13168] ㍰ -> 24点
[13169] ㍱ -> hPa
[13170] ㍲ -> da
[13171] ㍳ -> AU
[13172] ㍴ -> bar
[13173] ㍵ -> oV
[13174] ㍶ -> pc
[13175] ㍷ -> dm
[13176] ㍸ -> dm2
[13177] ㍹ -> dm3
[13178] ㍺ -> IU
[13179] ㍻ -> 平成
[13180] ㍼ -> 昭和
[13181] ㍽ -> 大正
[13182] ㍾ -> 明治
[13183] ㍿ -> 株式会社
[13184] ㎀ -> pA
[13185] ㎁ -> nA
[13186] ㎂ -> μA
[13187] ㎃ -> mA
[13188] ㎄ -> kA
[13189] ㎅ -> KB
[13190] ㎆ -> MB
[13191] ㎇ -> GB
[13192] ㎈ -> cal
[13193] ㎉ -> kcal
[13194] ㎊ -> pF
[13195] ㎋ -> nF
[13196] ㎌ -> μF
[13197] ㎍ -> μg
[13198] ㎎ -> mg
[13199] ㎏ -> kg
[13200] ㎐ -> Hz
[13201] ㎑ -> kHz
[13202] ㎒ -> MHz
[13203] ㎓ -> GHz
[13204] ㎔ -> THz
[13205] ㎕ -> μl
[13206] ㎖ -> ml
[13207] ㎗ -> dl
[13208] ㎘ -> kl
[13209] ㎙ -> fm
[13210] ㎚ -> nm
[13211] ㎛ -> μm
[13212] ㎜ -> mm
[13213] ㎝ -> cm
[13214] ㎞ -> km
[13215] ㎟ -> mm2
[13216] ㎠ -> cm2
[13217] ㎡ -> m2
[13218] ㎢ -> km2
[13219] ㎣ -> mm3
[13220] ㎤ -> cm3
[13221] ㎥ -> m3
[13222] ㎦ -> km3
[13223] ㎧ -> m∕s
[13224] ㎨ -> m∕s2
[13225] ㎩ -> Pa
[13226] ㎪ -> kPa
[13227] ㎫ -> MPa
[13228] ㎬ -> GPa
[13229] ㎭ -> rad
[13230] ㎮ -> rad∕s
[13231] ㎯ -> rad∕s2
[13232] ㎰ -> ps
[13233] ㎱ -> ns
[13234] ㎲ -> μs
[13235] ㎳ -> ms
[13236] ㎴ -> pV
[13237] ㎵ -> nV
[13238] ㎶ -> μV
[13239] ㎷ -> mV
[13240] ㎸ -> kV
[13241] ㎹ -> MV
[13242] ㎺ -> pW
[13243] ㎻ -> nW
[13244] ㎼ -> μW
[13245] ㎽ -> mW
[13246] ㎾ -> kW
[13247] ㎿ -> MW
[13248] ㏀ -> kΩ
[13249] ㏁ -> MΩ
[13250] ㏂ -> a.m.
[13251] ㏃ -> Bq
[13252] ㏄ -> cc
[13253] ㏅ -> cd
[13254] ㏆ -> C∕kg
[13255] ㏇ -> Co.
[13256] ㏈ -> dB
[13257] ㏉ -> Gy
[13258] ㏊ -> ha
[13259] ㏋ -> HP
[13260] ㏌ -> in
[13261] ㏍ -> KK
[13262] ㏎ -> KM
[13263] ㏏ -> kt
[13264] ㏐ -> lm
[13265] ㏑ -> ln
[13266] ㏒ -> log
[13267] ㏓ -> lx
[13268] ㏔ -> mb
[13269] ㏕ -> mil
[13270] ㏖ -> mol
[13271] ㏗ -> PH
[13272] ㏘ -> p.m.
[13273] ㏙ -> PPM
[13274] ㏚ -> PR
[13275] ㏛ -> sr
[13276] ㏜ -> Sv
[13277] ㏝ -> Wb
[13278] ㏞ -> V∕m
[13279] ㏟ -> A∕m
[13280] ㏠ -> 1日
[13281] ㏡ -> 2日
[13282] ㏢ -> 3日
[13283] ㏣ -> 4日
[13284] ㏤ -> 5日
[13285] ㏥ -> 6日
[13286] ㏦ -> 7日
[13287] ㏧ -> 8日
[13288] ㏨ -> 9日
[13289] ㏩ -> 10日
[13290] ㏪ -> 11日
[13291] ㏫ -> 12日
[13292] ㏬ -> 13日
[13293] ㏭ -> 14日
[13294] ㏮ -> 15日
[13295] ㏯ -> 16日
[13296] ㏰ -> 17日
[13297] ㏱ -> 18日
[13298] ㏲ -> 19日
[13299] ㏳ -> 20日
[13300] ㏴ -> 21日
[13301] ㏵ -> 22日
[13302] ㏶ -> 23日
[13303] ㏷ -> 24日
[13304] ㏸ -> 25日
[13305] ㏹ -> 26日
[13306] ㏺ -> 27日
[13307] ㏻ -> 28日
[13308] ㏼ -> 29日
[13309] ㏽ -> 30日
[13310] ㏾ -> 31日
[13311] ㏿ -> gal
[42864] ꝰ -> [42863] ꝯ
[63744] 豈 -> [35912] 豈
[63745] 更 -> [26356] 更
[63746] 車 -> [36554] 車
[63747] 賈 -> [36040] 賈
[63748] 滑 -> [28369] 滑
[63749] 串 -> [20018] 串
[63750] 句 -> [21477] 句
[63751] 龜 -> [40860] 龜
[63752] 龜 -> [40860] 龜
[63753] 契 -> [22865] 契
[63754] 金 -> [37329] 金
[63755] 喇 -> [21895] 喇
[63756] 奈 -> [22856] 奈
[63757] 懶 -> [25078] 懶
[63758] 癩 -> [30313] 癩
[63759] 羅 -> [32645] 羅
[63760] 蘿 -> [34367] 蘿
[63761] 螺 -> [34746] 螺
[63762] 裸 -> [35064] 裸
[63763] 邏 -> [37007] 邏
[63764] 樂 -> [27138] 樂
[63765] 洛 -> [27931] 洛
[63766] 烙 -> [28889] 烙
[63767] 珞 -> [29662] 珞
[63768] 落 -> [33853] 落
[63769] 酪 -> [37226] 酪
[63770] 駱 -> [39409] 駱
[63771] 亂 -> [20098] 亂
[63772] 卵 -> [21365] 卵
[63773] 欄 -> [27396] 欄
[63774] 爛 -> [29211] 爛
[63775] 蘭 -> [34349] 蘭
[63776] 鸞 -> [40478] 鸞
[63777] 嵐 -> [23888] 嵐
[63778] 濫 -> [28651] 濫
[63779] 藍 -> [34253] 藍
[63780] 襤 -> [35172] 襤
[63781] 拉 -> [25289] 拉
[63782] 臘 -> [33240] 臘
[63783] 蠟 -> [34847] 蠟
[63784] 廊 -> [24266] 廊
[63785] 朗 -> [26391] 朗
[63786] 浪 -> [28010] 浪
[63787] 狼 -> [29436] 狼
[63788] 郎 -> [37070] 郎
[63789] 來 -> [20358] 來
[63790] 冷 -> [20919] 冷
[63791] 勞 -> [21214] 勞
[63792] 擄 -> [25796] 擄
[63793] 櫓 -> [27347] 櫓
[63794] 爐 -> [29200] 爐
[63795] 盧 -> [30439] 盧
[63796] 老 -> [32769] 老
[63797] 蘆 -> [34310] 蘆
[63798] 虜 -> [34396] 虜
[63799] 路 -> [36335] 路
[63800] 露 -> [38706] 露
[63801] 魯 -> [39791] 魯
[63802] 鷺 -> [40442] 鷺
[63803] 碌 -> [30860] 碌
[63804] 祿 -> [31103] 祿
[63805] 綠 -> [32160] 綠
[63806] 菉 -> [33737] 菉
[63807] 錄 -> [37636] 錄
[63808] 鹿 -> [40575] 鹿
[63809] 論 -> [35542] 論
[63810] 壟 -> [22751] 壟
[63811] 弄 -> [24324] 弄
[63812] 籠 -> [31840] 籠
[63813] 聾 -> [32894] 聾
[63814] 牢 -> [29282] 牢
[63815] 磊 -> [30922] 磊
[63816] 賂 -> [36034] 賂
[63817] 雷 -> [38647] 雷
[63818] 壘 -> [22744] 壘
[63819] 屢 -> [23650] 屢
[63820] 樓 -> [27155] 樓
[63821] 淚 -> [28122] 淚
[63822] 漏 -> [28431] 漏
[63823] 累 -> [32047] 累
[63824] 縷 -> [32311] 縷
[63825] 陋 -> [38475] 陋
[63826] 勒 -> [21202] 勒
[63827] 肋 -> [32907] 肋
[63828] 凜 -> [20956] 凜
[63829] 凌 -> [20940] 凌
[63830] 稜 -> [31260] 稜
[63831] 綾 -> [32190] 綾
[63832] 菱 -> [33777] 菱
[63833] 陵 -> [38517] 陵
[63834] 讀 -> [35712] 讀
[63835] 拏 -> [25295] 拏
[63836] 樂 -> [27138] 樂
[63837] 諾 -> [35582] 諾
[63838] 丹 -> [20025] 丹
[63839] 寧 -> [23527] 寧
[63840] 怒 -> [24594] 怒
[63841] 率 -> [29575] 率
[63842] 異 -> [30064] 異
[63843] 北 -> [21271] 北
[63844] 磻 -> [30971] 磻
[63845] 便 -> [20415] 便
[63846] 復 -> [24489] 復
[63847] 不 -> [19981] 不
[63848] 泌 -> [27852] 泌
[63849] 數 -> [25976] 數
[63850] 索 -> [32034] 索
[63851] 參 -> [21443] 參
[63852] 塞 -> [22622] 塞
[63853] 省 -> [30465] 省
[63854] 葉 -> [33865] 葉
[63855] 說 -> [35498] 說
[63856] 殺 -> [27578] 殺
[63857] 辰 -> [36784] 辰
[63858] 沈 -> [27784] 沈
[63859] 拾 -> [25342] 拾
[63860] 若 -> [33509] 若
[63861] 掠 -> [25504] 掠
[63862] 略 -> [30053] 略
[63863] 亮 -> [20142] 亮
[63864] 兩 -> [20841] 兩
[63865] 凉 -> [20937] 凉
[63866] 梁 -> [26753] 梁
[63867] 糧 -> [31975] 糧
[63868] 良 -> [33391] 良
[63869] 諒 -> [35538] 諒
[63870] 量 -> [37327] 量
[63871] 勵 -> [21237] 勵
[63872] 呂 -> [21570] 呂
[63873] 女 -> [22899] 女
[63874] 廬 -> [24300] 廬
[63875] 旅 -> [26053] 旅
[63876] 濾 -> [28670] 濾
[63877] 礪 -> [31018] 礪
[63878] 閭 -> [38317] 閭
[63879] 驪 -> [39530] 驪
[63880] 麗 -> [40599] 麗
[63881] 黎 -> [40654] 黎
[63882] 力 -> [21147] 力
[63883] 曆 -> [26310] 曆
[63884] 歷 -> [27511] 歷
[63885] 轢 -> [36706] 轢
[63886] 年 -> [24180] 年
[63887] 憐 -> [24976] 憐
[63888] 戀 -> [25088] 戀
[63889] 撚 -> [25754] 撚
[63890] 漣 -> [28451] 漣
[63891] 煉 -> [29001] 煉
[63892] 璉 -> [29833] 璉
[63893] 秊 -> [31178] 秊
[63894] 練 -> [32244] 練
[63895] 聯 -> [32879] 聯
[63896] 輦 -> [36646] 輦
[63897] 蓮 -> [34030] 蓮
[63898] 連 -> [36899] 連
[63899] 鍊 -> [37706] 鍊
[63900] 列 -> [21015] 列
[63901] 劣 -> [21155] 劣
[63902] 咽 -> [21693] 咽
[63903] 烈 -> [28872] 烈
[63904] 裂 -> [35010] 裂
[63905] 說 -> [35498] 說
[63906] 廉 -> [24265] 廉
[63907] 念 -> [24565] 念
[63908] 捻 -> [25467] 捻
[63909] 殮 -> [27566] 殮
[63910] 簾 -> [31806] 簾
[63911] 獵 -> [29557] 獵
[63912] 令 -> [20196] 令
[63913] 囹 -> [22265] 囹
[63914] 寧 -> [23527] 寧
[63915] 嶺 -> [23994] 嶺
[63916] 怜 -> [24604] 怜
[63917] 玲 -> [29618] 玲
[63918] 瑩 -> [29801] 瑩
[63919] 羚 -> [32666] 羚
[63920] 聆 -> [32838] 聆
[63921] 鈴 -> [37428] 鈴
[63922] 零 -> [38646] 零
[63923] 靈 -> [38728] 靈
[63924] 領 -> [38936] 領
[63925] 例 -> [20363] 例
[63926] 禮 -> [31150] 禮
[63927] 醴 -> [37300] 醴
[63928] 隸 -> [38584] 隸
[63929] 惡 -> [24801] 惡
[63930] 了 -> [20102] 了
[63931] 僚 -> [20698] 僚
[63932] 寮 -> [23534] 寮
[63933] 尿 -> [23615] 尿
[63934] 料 -> [26009] 料
[63935] 樂 -> [27138] 樂
[63936] 燎 -> [29134] 燎
[63937] 療 -> [30274] 療
[63938] 蓼 -> [34044] 蓼
[63939] 遼 -> [36988] 遼
[63940] 龍 -> [40845] 龍
[63941] 暈 -> [26248] 暈
[63942] 阮 -> [38446] 阮
[63943] 劉 -> [21129] 劉
[63944] 杻 -> [26491] 杻
[63945] 柳 -> [26611] 柳
[63946] 流 -> [27969] 流
[63947] 溜 -> [28316] 溜
[63948] 琉 -> [29705] 琉
[63949] 留 -> [30041] 留
[63950] 硫 -> [30827] 硫
[63951] 紐 -> [32016] 紐
[63952] 類 -> [39006] 類
[63953] 六 -> [20845] 六
[63954] 戮 -> [25134] 戮
[63955] 陸 -> [38520] 陸
[63956] 倫 -> [20523] 倫
[63957] 崙 -> [23833] 崙
[63958] 淪 -> [28138] 淪
[63959] 輪 -> [36650] 輪
[63960] 律 -> [24459] 律
[63961] 慄 -> [24900] 慄
[63962] 栗 -> [26647] 栗
[63963] 率 -> [29575] 率
[63964] 隆 -> [38534] 隆
[63965] 利 -> [21033] 利
[63966] 吏 -> [21519] 吏
[63967] 履 -> [23653] 履
[63968] 易 -> [26131] 易
[63969] 李 -> [26446] 李
[63970] 梨 -> [26792] 梨
[63971] 泥 -> [27877] 泥
[63972] 理 -> [29702] 理
[63973] 痢 -> [30178] 痢
[63974] 罹 -> [32633] 罹
[63975] 裏 -> [35023] 裏
[63976] 裡 -> [35041] 裡
[63977] 里 -> [37324] 里
[63978] 離 -> [38626] 離
[63979] 匿 -> [21311] 匿
[63980] 溺 -> [28346] 溺
[63981] 吝 -> [21533] 吝
[63982] 燐 -> [29136] 燐
[63983] 璘 -> [29848] 璘
[63984] 藺 -> [34298] 藺
[63985] 隣 -> [38563] 隣
[63986] 鱗 -> [40023] 鱗
[63987] 麟 -> [40607] 麟
[63988] 林 -> [26519] 林
[63989] 淋 -> [28107] 淋
[63990] 臨 -> [33256] 臨
[63991] 立 -> [31435] 立
[63992] 笠 -> [31520] 笠
[63993] 粒 -> [31890] 粒
[63994] 狀 -> [29376] 狀
[63995] 炙 -> [28825] 炙
[63996] 識 -> [35672] 識
[63997] 什 -> [20160] 什
[63998] 茶 -> [33590] 茶
[63999] 刺 -> [21050] 刺
[64000] 切 -> [20999] 切
[64001] 度 -> [24230] 度
[64002] 拓 -> [25299] 拓
[64003] 糖 -> [31958] 糖
[64004] 宅 -> [23429] 宅
[64005] 洞 -> [27934] 洞
[64006] 暴 -> [26292] 暴
[64007] 輻 -> [36667] 輻
[64008] 行 -> [34892] 行
[64009] 降 -> [38477] 降
[64010] 見 -> [35211] 見
[64011] 廓 -> [24275] 廓
[64012] 兀 -> [20800] 兀
[64013] 嗀 -> [21952] 嗀
[64016] 塚 -> [22618] 塚
[64018] 晴 -> [26228] 晴
[64021] 凞 -> [20958] 凞
[64022] 猪 -> [29482] 猪
[64023] 益 -> [30410] 益
[64024] 礼 -> [31036] 礼
[64025] 神 -> [31070] 神
[64026] 祥 -> [31077] 祥
[64027] 福 -> [31119] 福
[64028] 靖 -> [38742] 靖
[64029] 精 -> [31934] 精
[64030] 羽 -> [32701] 羽
[64032] 蘒 -> [34322] 蘒
[64034] 諸 -> [35576] 諸
[64037] 逸 -> [36920] 逸
[64038] 都 -> [37117] 都
[64042] 飯 -> [39151] 飯
[64043] 飼 -> [39164] 飼
[64044] 館 -> [39208] 館
[64045] 鶴 -> [40372] 鶴
[64048] 侮 -> [20398] 侮
[64049] 僧 -> [20711] 僧
[64050] 免 -> [20813] 免
[64051] 勉 -> [21193] 勉
[64052] 勤 -> [21220] 勤
[64053] 卑 -> [21329] 卑
[64054] 喝 -> [21917] 喝
[64055] 嘆 -> [22022] 嘆
[64056] 器 -> [22120] 器
[64057] 塀 -> [22592] 塀
[64058] 墨 -> [22696] 墨
[64059] 層 -> [23652] 層
[64060] 屮 -> [23662] 屮
[64061] 悔 -> [24724] 悔
[64062] 慨 -> [24936] 慨
[64063] 憎 -> [24974] 憎
[64064] 懲 -> [25074] 懲
[64065] 敏 -> [25935] 敏
[64066] 既 -> [26082] 既
[64067] 暑 -> [26257] 暑
[64068] 梅 -> [26757] 梅
[64069] 海 -> [28023] 海
[64070] 渚 -> [28186] 渚
[64071] 漢 -> [28450] 漢
[64072] 煮 -> [29038] 煮
[64073] 爫 -> [29227] 爫
[64074] 琢 -> [29730] 琢
[64075] 碑 -> [30865] 碑
[64076] 社 -> [31038] 社
[64077] 祉 -> [31049] 祉
[64078] 祈 -> [31048] 祈
[64079] 祐 -> [31056] 祐
[64080] 祖 -> [31062] 祖
[64081] 祝 -> [31069] 祝
[64082] 禍 -> [31117] 禍
[64083] 禎 -> [31118] 禎
[64084] 穀 -> [31296] 穀
[64085] 突 -> [31361] 突
[64086] 節 -> [31680] 節
[64087] 練 -> [32244] 練
[64088] 縉 -> [32265] 縉
[64089] 繁 -> [32321] 繁
[64090] 署 -> [32626] 署
[64091] 者 -> [32773] 者
[64092] 臭 -> [33261] 臭
[64093] 艹 -> [33401] 艹
[64094] 艹 -> [33401] 艹
[64095] 著 -> [33879] 著
[64096] 褐 -> [35088] 褐
[64097] 視 -> [35222] 視
[64098] 謁 -> [35585] 謁
[64099] 謹 -> [35641] 謹
[64100] 賓 -> [36051] 賓
[64101] 贈 -> [36104] 贈
[64102] 辶 -> [36790] 辶
[64103] 逸 -> [36920] 逸
[64104] 難 -> [38627] 難
[64105] 響 -> [38911] 響
[64106] 頻 -> [38971] 頻
[64107] 恵 -> [24693] 恵
[64108] 𤋮 -> [17134] 䋮
[64109] 舘 -> [33304] 舘
[64112] 並 -> [20006] 並
[64113] 况 -> [20917] 况
[64114] 全 -> [20840] 全
[64115] 侀 -> [20352] 侀
[64116] 充 -> [20805] 充
[64117] 冀 -> [20864] 冀
[64118] 勇 -> [21191] 勇
[64119] 勺 -> [21242] 勺
[64120] 喝 -> [21917] 喝
[64121] 啕 -> [21845] 啕
[64122] 喙 -> [21913] 喙
[64123] 嗢 -> [21986] 嗢
[64124] 塚 -> [22618] 塚
[64125] 墳 -> [22707] 墳
[64126] 奄 -> [22852] 奄
[64127] 奔 -> [22868] 奔
[64128] 婢 -> [23138] 婢
[64129] 嬨 -> [23336] 嬨
[64130] 廒 -> [24274] 廒
[64131] 廙 -> [24281] 廙
[64132] 彩 -> [24425] 彩
[64133] 徭 -> [24493] 徭
[64134] 惘 -> [24792] 惘
[64135] 慎 -> [24910] 慎
[64136] 愈 -> [24840] 愈
[64137] 憎 -> [24974] 憎
[64138] 慠 -> [24928] 慠
[64139] 懲 -> [25074] 懲
[64140] 戴 -> [25140] 戴
[64141] 揄 -> [25540] 揄
[64142] 搜 -> [25628] 搜
[64143] 摒 -> [25682] 摒
[64144] 敖 -> [25942] 敖
[64145] 晴 -> [26228] 晴
[64146] 朗 -> [26391] 朗
[64147] 望 -> [26395] 望
[64148] 杖 -> [26454] 杖
[64149] 歹 -> [27513] 歹
[64150] 殺 -> [27578] 殺
[64151] 流 -> [27969] 流
[64152] 滛 -> [28379] 滛
[64153] 滋 -> [28363] 滋
[64154] 漢 -> [28450] 漢
[64155] 瀞 -> [28702] 瀞
[64156] 煮 -> [29038] 煮
[64157] 瞧 -> [30631] 瞧
[64158] 爵 -> [29237] 爵
[64159] 犯 -> [29359] 犯
[64160] 猪 -> [29482] 猪
[64161] 瑱 -> [29809] 瑱
[64162] 甆 -> [29958] 甆
[64163] 画 -> [30011] 画
[64164] 瘝 -> [30237] 瘝
[64165] 瘟 -> [30239] 瘟
[64166] 益 -> [30410] 益
[64167] 盛 -> [30427] 盛
[64168] 直 -> [30452] 直
[64169] 睊 -> [30538] 睊
[64170] 着 -> [30528] 着
[64171] 磌 -> [30924] 磌
[64172] 窱 -> [31409] 窱
[64173] 節 -> [31680] 節
[64174] 类 -> [31867] 类
[64175] 絛 -> [32091] 絛
[64176] 練 -> [32244] 練
[64177] 缾 -> [32574] 缾
[64178] 者 -> [32773] 者
[64179] 荒 -> [33618] 荒
[64180] 華 -> [33775] 華
[64181] 蝹 -> [34681] 蝹
[64182] 襁 -> [35137] 襁
[64183] 覆 -> [35206] 覆
[64184] 視 -> [35222] 視
[64185] 調 -> [35519] 調
[64186] 諸 -> [35576] 諸
[64187] 請 -> [35531] 請
[64188] 謁 -> [35585] 謁
[64189] 諾 -> [35582] 諾
[64190] 諭 -> [35565] 諭
[64191] 謹 -> [35641] 謹
[64192] 變 -> [35722] 變
[64193] 贈 -> [36104] 贈
[64194] 輸 -> [36664] 輸
[64195] 遲 -> [36978] 遲
[64196] 醙 -> [37273] 醙
[64197] 鉶 -> [37494] 鉶
[64198] 陼 -> [38524] 陼
[64199] 難 -> [38627] 難
[64200] 靖 -> [38742] 靖
[64201] 韛 -> [38875] 韛
[64202] 響 -> [38911] 響
[64203] 頋 -> [38923] 頋
[64204] 頻 -> [38971] 頻
[64205] 鬒 -> [39698] 鬒
[64206] 龜 -> [40860] 龜
[64207] 𢡊 -> [10314] ⡊
[64208] 𢡄 -> [10308] ⡄
[64209] 𣏕 -> mil
[64210] 㮝 -> [15261] 㮝
[64211] 䀘 -> [16408] 䀘
[64212] 䀹 -> [16441] 䀹
[64213] 𥉉 -> [21065] 剉
[64214] 𥳐 -> [23760] 峐
[64215] 𧻓 -> [32467] 结
[64216] 齃 -> [40771] 齃
[64217] 龎 -> [40846] 龎
[64256] ff -> ff
[64257] fi -> fi
[64258] fl -> fl
[64259] ffi -> ffi
[64260] ffl -> ffl
[64261] ſt -> st
[64262] st -> st
[64275] ﬓ -> մն
[64276] ﬔ -> մե
[64277] ﬕ -> մի
[64278] ﬖ -> վն
[64279] ﬗ -> մխ
[64285] יִ -> יִ
[64287] ײַ -> ײַ
[64288] ﬠ -> [1506] ע
[64289] ﬡ -> [1488] א
[64290] ﬢ -> [1491] ד
[64291] ﬣ -> [1492] ה
[64292] ﬤ -> [1499] כ
[64293] ﬥ -> [1500] ל
[64294] ﬦ -> [1501] ם
[64295] ﬧ -> [1512] ר
[64296] ﬨ -> [1514] ת
[64297] ﬩ -> [43] +
[64298] שׁ -> שׁ
[64299] שׂ -> שׂ
[64300] שּׁ -> שּׁ
[64301] שּׂ -> שּׂ
[64302] אַ -> אַ
[64303] אָ -> אָ
[64304] אּ -> אּ
[64305] בּ -> בּ
[64306] גּ -> גּ
[64307] דּ -> דּ
[64308] הּ -> הּ
[64309] וּ -> וּ
[64310] זּ -> זּ
[64312] טּ -> טּ
[64313] יּ -> יּ
[64314] ךּ -> ךּ
[64315] כּ -> כּ
[64316] לּ -> לּ
[64318] מּ -> מּ
[64320] נּ -> נּ
[64321] סּ -> סּ
[64323] ףּ -> ףּ
[64324] פּ -> פּ
[64326] צּ -> צּ
[64327] קּ -> קּ
[64328] רּ -> רּ
[64329] שּ -> שּ
[64330] תּ -> תּ
[64331] וֹ -> וֹ
[64332] בֿ -> בֿ
[64333] כֿ -> כֿ
[64334] פֿ -> פֿ
[64335] ﭏ -> אל
[64336] ﭐ -> [1649] ٱ
[64337] ﭑ -> [1649] ٱ
[64338] ﭒ -> [1659] ٻ
[64339] ﭓ -> [1659] ٻ
[64340] ﭔ -> [1659] ٻ
[64341] ﭕ -> [1659] ٻ
[64342] ﭖ -> [1662] پ
[64343] ﭗ -> [1662] پ
[64344] ﭘ -> [1662] پ
[64345] ﭙ -> [1662] پ
[64346] ﭚ -> [1664] ڀ
[64347] ﭛ -> [1664] ڀ
[64348] ﭜ -> [1664] ڀ
[64349] ﭝ -> [1664] ڀ
[64350] ﭞ -> [1658] ٺ
[64351] ﭟ -> [1658] ٺ
[64352] ﭠ -> [1658] ٺ
[64353] ﭡ -> [1658] ٺ
[64354] ﭢ -> [1663] ٿ
[64355] ﭣ -> [1663] ٿ
[64356] ﭤ -> [1663] ٿ
[64357] ﭥ -> [1663] ٿ
[64358] ﭦ -> [1657] ٹ
[64359] ﭧ -> [1657] ٹ
[64360] ﭨ -> [1657] ٹ
[64361] ﭩ -> [1657] ٹ
[64362] ﭪ -> [1700] ڤ
[64363] ﭫ -> [1700] ڤ
[64364] ﭬ -> [1700] ڤ
[64365] ﭭ -> [1700] ڤ
[64366] ﭮ -> [1702] ڦ
[64367] ﭯ -> [1702] ڦ
[64368] ﭰ -> [1702] ڦ
[64369] ﭱ -> [1702] ڦ
[64370] ﭲ -> [1668] ڄ
[64371] ﭳ -> [1668] ڄ
[64372] ﭴ -> [1668] ڄ
[64373] ﭵ -> [1668] ڄ
[64374] ﭶ -> [1667] ڃ
[64375] ﭷ -> [1667] ڃ
[64376] ﭸ -> [1667] ڃ
[64377] ﭹ -> [1667] ڃ
[64378] ﭺ -> [1670] چ
[64379] ﭻ -> [1670] چ
[64380] ﭼ -> [1670] چ
[64381] ﭽ -> [1670] چ
[64382] ﭾ -> [1671] ڇ
[64383] ﭿ -> [1671] ڇ
[64384] ﮀ -> [1671] ڇ
[64385] ﮁ -> [1671] ڇ
[64386] ﮂ -> [1677] ڍ
[64387] ﮃ -> [1677] ڍ
[64388] ﮄ -> [1676] ڌ
[64389] ﮅ -> [1676] ڌ
[64390] ﮆ -> [1678] ڎ
[64391] ﮇ -> [1678] ڎ
[64392] ﮈ -> [1672] ڈ
[64393] ﮉ -> [1672] ڈ
[64394] ﮊ -> [1688] ژ
[64395] ﮋ -> [1688] ژ
[64396] ﮌ -> [1681] ڑ
[64397] ﮍ -> [1681] ڑ
[64398] ﮎ -> [1705] ک
[64399] ﮏ -> [1705] ک
[64400] ﮐ -> [1705] ک
[64401] ﮑ -> [1705] ک
[64402] ﮒ -> [1711] گ
[64403] ﮓ -> [1711] گ
[64404] ﮔ -> [1711] گ
[64405] ﮕ -> [1711] گ
[64406] ﮖ -> [1715] ڳ
[64407] ﮗ -> [1715] ڳ
[64408] ﮘ -> [1715] ڳ
[64409] ﮙ -> [1715] ڳ
[64410] ﮚ -> [1713] ڱ
[64411] ﮛ -> [1713] ڱ
[64412] ﮜ -> [1713] ڱ
[64413] ﮝ -> [1713] ڱ
[64414] ﮞ -> [1722] ں
[64415] ﮟ -> [1722] ں
[64416] ﮠ -> [1723] ڻ
[64417] ﮡ -> [1723] ڻ
[64418] ﮢ -> [1723] ڻ
[64419] ﮣ -> [1723] ڻ
[64420] ﮤ -> [1728] ۀ
[64421] ﮥ -> [1728] ۀ
[64422] ﮦ -> [1729] ہ
[64423] ﮧ -> [1729] ہ
[64424] ﮨ -> [1729] ہ
[64425] ﮩ -> [1729] ہ
[64426] ﮪ -> [1726] ھ
[64427] ﮫ -> [1726] ھ
[64428] ﮬ -> [1726] ھ
[64429] ﮭ -> [1726] ھ
[64430] ﮮ -> [1746] ے
[64431] ﮯ -> [1746] ے
[64432] ﮰ -> [1747] ۓ
[64433] ﮱ -> [1747] ۓ
[64467] ﯓ -> [1709] ڭ
[64468] ﯔ -> [1709] ڭ
[64469] ﯕ -> [1709] ڭ
[64470] ﯖ -> [1709] ڭ
[64471] ﯗ -> [1735] ۇ
[64472] ﯘ -> [1735] ۇ
[64473] ﯙ -> [1734] ۆ
[64474] ﯚ -> [1734] ۆ
[64475] ﯛ -> [1736] ۈ
[64476] ﯜ -> [1736] ۈ
[64477] ﯝ -> ۇٴ
[64478] ﯞ -> [1739] ۋ
[64479] ﯟ -> [1739] ۋ
[64480] ﯠ -> [1733] ۅ
[64481] ﯡ -> [1733] ۅ
[64482] ﯢ -> [1737] ۉ
[64483] ﯣ -> [1737] ۉ
[64484] ﯤ -> [1744] ې
[64485] ﯥ -> [1744] ې
[64486] ﯦ -> [1744] ې
[64487] ﯧ -> [1744] ې
[64488] ﯨ -> [1609] ى
[64489] ﯩ -> [1609] ى
[64490] ﯪ -> ئا
[64491] ﯫ -> ئا
[64492] ﯬ -> ئە
[64493] ﯭ -> ئە
[64494] ﯮ -> ئو
[64495] ﯯ -> ئو
[64496] ﯰ -> ئۇ
[64497] ﯱ -> ئۇ
[64498] ﯲ -> ئۆ
[64499] ﯳ -> ئۆ
[64500] ﯴ -> ئۈ
[64501] ﯵ -> ئۈ
[64502] ﯶ -> ئې
[64503] ﯷ -> ئې
[64504] ﯸ -> ئې
[64505] ﯹ -> ئى
[64506] ﯺ -> ئى
[64507] ﯻ -> ئى
[64508] ﯼ -> [1740] ی
[64509] ﯽ -> [1740] ی
[64510] ﯾ -> [1740] ی
[64511] ﯿ -> [1740] ی
[64512] ﰀ -> ئج
[64513] ﰁ -> ئح
[64514] ﰂ -> ئم
[64515] ﰃ -> ئى
[64516] ﰄ -> ئي
[64517] ﰅ -> بج
[64518] ﰆ -> بح
[64519] ﰇ -> بخ
[64520] ﰈ -> بم
[64521] ﰉ -> بى
[64522] ﰊ -> بي
[64523] ﰋ -> تج
[64524] ﰌ -> تح
[64525] ﰍ -> تخ
[64526] ﰎ -> تم
[64527] ﰏ -> تى
[64528] ﰐ -> تي
[64529] ﰑ -> ثج
[64530] ﰒ -> ثم
[64531] ﰓ -> ثى
[64532] ﰔ -> ثي
[64533] ﰕ -> جح
[64534] ﰖ -> جم
[64535] ﰗ -> حج
[64536] ﰘ -> حم
[64537] ﰙ -> خج
[64538] ﰚ -> خح
[64539] ﰛ -> خم
[64540] ﰜ -> سج
[64541] ﰝ -> سح
[64542] ﰞ -> سخ
[64543] ﰟ -> سم
[64544] ﰠ -> صح
[64545] ﰡ -> صم
[64546] ﰢ -> ضج
[64547] ﰣ -> ضح
[64548] ﰤ -> ضخ
[64549] ﰥ -> ضم
[64550] ﰦ -> طح
[64551] ﰧ -> طم
[64552] ﰨ -> ظم
[64553] ﰩ -> عج
[64554] ﰪ -> عم
[64555] ﰫ -> غج
[64556] ﰬ -> غم
[64557] ﰭ -> فج
[64558] ﰮ -> فح
[64559] ﰯ -> فخ
[64560] ﰰ -> فم
[64561] ﰱ -> فى
[64562] ﰲ -> في
[64563] ﰳ -> قح
[64564] ﰴ -> قم
[64565] ﰵ -> قى
[64566] ﰶ -> قي
[64567] ﰷ -> كا
[64568] ﰸ -> كج
[64569] ﰹ -> كح
[64570] ﰺ -> كخ
[64571] ﰻ -> كل
[64572] ﰼ -> كم
[64573] ﰽ -> كى
[64574] ﰾ -> كي
[64575] ﰿ -> لج
[64576] ﱀ -> لح
[64577] ﱁ -> لخ
[64578] ﱂ -> لم
[64579] ﱃ -> لى
[64580] ﱄ -> لي
[64581] ﱅ -> مج
[64582] ﱆ -> مح
[64583] ﱇ -> مخ
[64584] ﱈ -> مم
[64585] ﱉ -> مى
[64586] ﱊ -> مي
[64587] ﱋ -> نج
[64588] ﱌ -> نح
[64589] ﱍ -> نخ
[64590] ﱎ -> نم
[64591] ﱏ -> نى
[64592] ﱐ -> ني
[64593] ﱑ -> هج
[64594] ﱒ -> هم
[64595] ﱓ -> هى
[64596] ﱔ -> هي
[64597] ﱕ -> يج
[64598] ﱖ -> يح
[64599] ﱗ -> يخ
[64600] ﱘ -> يم
[64601] ﱙ -> يى
[64602] ﱚ -> يي
[64603] ﱛ -> ذٰ
[64604] ﱜ -> رٰ
[64605] ﱝ -> ىٰ
[64606] ﱞ -> ٌّ
[64607] ﱟ -> ٍّ
[64608] ﱠ -> َّ
[64609] ﱡ -> ُّ
[64610] ﱢ -> ِّ
[64611] ﱣ -> ّٰ
[64612] ﱤ -> ئر
[64613] ﱥ -> ئز
[64614] ﱦ -> ئم
[64615] ﱧ -> ئن
[64616] ﱨ -> ئى
[64617] ﱩ -> ئي
[64618] ﱪ -> بر
[64619] ﱫ -> بز
[64620] ﱬ -> بم
[64621] ﱭ -> بن
[64622] ﱮ -> بى
[64623] ﱯ -> بي
[64624] ﱰ -> تر
[64625] ﱱ -> تز
[64626] ﱲ -> تم
[64627] ﱳ -> تن
[64628] ﱴ -> تى
[64629] ﱵ -> تي
[64630] ﱶ -> ثر
[64631] ﱷ -> ثز
[64632] ﱸ -> ثم
[64633] ﱹ -> ثن
[64634] ﱺ -> ثى
[64635] ﱻ -> ثي
[64636] ﱼ -> فى
[64637] ﱽ -> في
[64638] ﱾ -> قى
[64639] ﱿ -> قي
[64640] ﲀ -> كا
[64641] ﲁ -> كل
[64642] ﲂ -> كم
[64643] ﲃ -> كى
[64644] ﲄ -> كي
[64645] ﲅ -> لم
[64646] ﲆ -> لى
[64647] ﲇ -> لي
[64648] ﲈ -> ما
[64649] ﲉ -> مم
[64650] ﲊ -> نر
[64651] ﲋ -> نز
[64652] ﲌ -> نم
[64653] ﲍ -> نن
[64654] ﲎ -> نى
[64655] ﲏ -> ني
[64656] ﲐ -> ىٰ
[64657] ﲑ -> ير
[64658] ﲒ -> يز
[64659] ﲓ -> يم
[64660] ﲔ -> ين
[64661] ﲕ -> يى
[64662] ﲖ -> يي
[64663] ﲗ -> ئج
[64664] ﲘ -> ئح
[64665] ﲙ -> ئخ
[64666] ﲚ -> ئم
[64667] ﲛ -> ئه
[64668] ﲜ -> بج
[64669] ﲝ -> بح
[64670] ﲞ -> بخ
[64671] ﲟ -> بم
[64672] ﲠ -> به
[64673] ﲡ -> تج
[64674] ﲢ -> تح
[64675] ﲣ -> تخ
[64676] ﲤ -> تم
[64677] ﲥ -> ته
[64678] ﲦ -> ثم
[64679] ﲧ -> جح
[64680] ﲨ -> جم
[64681] ﲩ -> حج
[64682] ﲪ -> حم
[64683] ﲫ -> خج
[64684] ﲬ -> خم
[64685] ﲭ -> سج
[64686] ﲮ -> سح
[64687] ﲯ -> سخ
[64688] ﲰ -> سم
[64689] ﲱ -> صح
[64690] ﲲ -> صخ
[64691] ﲳ -> صم
[64692] ﲴ -> ضج
[64693] ﲵ -> ضح
[64694] ﲶ -> ضخ
[64695] ﲷ -> ضم
[64696] ﲸ -> طح
[64697] ﲹ -> ظم
[64698] ﲺ -> عج
[64699] ﲻ -> عم
[64700] ﲼ -> غج
[64701] ﲽ -> غم
[64702] ﲾ -> فج
[64703] ﲿ -> فح
[64704] ﳀ -> فخ
[64705] ﳁ -> فم
[64706] ﳂ -> قح
[64707] ﳃ -> قم
[64708] ﳄ -> كج
[64709] ﳅ -> كح
[64710] ﳆ -> كخ
[64711] ﳇ -> كل
[64712] ﳈ -> كم
[64713] ﳉ -> لج
[64714] ﳊ -> لح
[64715] ﳋ -> لخ
[64716] ﳌ -> لم
[64717] ﳍ -> له
[64718] ﳎ -> مج
[64719] ﳏ -> مح
[64720] ﳐ -> مخ
[64721] ﳑ -> مم
[64722] ﳒ -> نج
[64723] ﳓ -> نح
[64724] ﳔ -> نخ
[64725] ﳕ -> نم
[64726] ﳖ -> نه
[64727] ﳗ -> هج
[64728] ﳘ -> هم
[64729] ﳙ -> هٰ
[64730] ﳚ -> يج
[64731] ﳛ -> يح
[64732] ﳜ -> يخ
[64733] ﳝ -> يم
[64734] ﳞ -> يه
[64735] ﳟ -> ئم
[64736] ﳠ -> ئه
[64737] ﳡ -> بم
[64738] ﳢ -> به
[64739] ﳣ -> تم
[64740] ﳤ -> ته
[64741] ﳥ -> ثم
[64742] ﳦ -> ثه
[64743] ﳧ -> سم
[64744] ﳨ -> سه
[64745] ﳩ -> شم
[64746] ﳪ -> شه
[64747] ﳫ -> كل
[64748] ﳬ -> كم
[64749] ﳭ -> لم
[64750] ﳮ -> نم
[64751] ﳯ -> نه
[64752] ﳰ -> يم
[64753] ﳱ -> يه
[64754] ﳲ -> ـَّ
[64755] ﳳ -> ـُّ
[64756] ﳴ -> ـِّ
[64757] ﳵ -> طى
[64758] ﳶ -> طي
[64759] ﳷ -> عى
[64760] ﳸ -> عي
[64761] ﳹ -> غى
[64762] ﳺ -> غي
[64763] ﳻ -> سى
[64764] ﳼ -> سي
[64765] ﳽ -> شى
[64766] ﳾ -> شي
[64767] ﳿ -> حى
[64768] ﴀ -> حي
[64769] ﴁ -> جى
[64770] ﴂ -> جي
[64771] ﴃ -> خى
[64772] ﴄ -> خي
[64773] ﴅ -> صى
[64774] ﴆ -> صي
[64775] ﴇ -> ضى
[64776] ﴈ -> ضي
[64777] ﴉ -> شج
[64778] ﴊ -> شح
[64779] ﴋ -> شخ
[64780] ﴌ -> شم
[64781] ﴍ -> شر
[64782] ﴎ -> سر
[64783] ﴏ -> صر
[64784] ﴐ -> ضر
[64785] ﴑ -> طى
[64786] ﴒ -> طي
[64787] ﴓ -> عى
[64788] ﴔ -> عي
[64789] ﴕ -> غى
[64790] ﴖ -> غي
[64791] ﴗ -> سى
[64792] ﴘ -> سي
[64793] ﴙ -> شى
[64794] ﴚ -> شي
[64795] ﴛ -> حى
[64796] ﴜ -> حي
[64797] ﴝ -> جى
[64798] ﴞ -> جي
[64799] ﴟ -> خى
[64800] ﴠ -> خي
[64801] ﴡ -> صى
[64802] ﴢ -> صي
[64803] ﴣ -> ضى
[64804] ﴤ -> ضي
[64805] ﴥ -> شج
[64806] ﴦ -> شح
[64807] ﴧ -> شخ
[64808] ﴨ -> شم
[64809] ﴩ -> شر
[64810] ﴪ -> سر
[64811] ﴫ -> صر
[64812] ﴬ -> ضر
[64813] ﴭ -> شج
[64814] ﴮ -> شح
[64815] ﴯ -> شخ
[64816] ﴰ -> شم
[64817] ﴱ -> سه
[64818] ﴲ -> شه
[64819] ﴳ -> طم
[64820] ﴴ -> سج
[64821] ﴵ -> سح
[64822] ﴶ -> سخ
[64823] ﴷ -> شج
[64824] ﴸ -> شح
[64825] ﴹ -> شخ
[64826] ﴺ -> طم
[64827] ﴻ -> ظم
[64828] ﴼ -> اً
[64829] ﴽ -> اً
[64848] ﵐ -> تجم
[64849] ﵑ -> تحج
[64850] ﵒ -> تحج
[64851] ﵓ -> تحم
[64852] ﵔ -> تخم
[64853] ﵕ -> تمج
[64854] ﵖ -> تمح
[64855] ﵗ -> تمخ
[64856] ﵘ -> جمح
[64857] ﵙ -> جمح
[64858] ﵚ -> حمي
[64859] ﵛ -> حمى
[64860] ﵜ -> سحج
[64861] ﵝ -> سجح
[64862] ﵞ -> سجى
[64863] ﵟ -> سمح
[64864] ﵠ -> سمح
[64865] ﵡ -> سمج
[64866] ﵢ -> سمم
[64867] ﵣ -> سمم
[64868] ﵤ -> صحح
[64869] ﵥ -> صحح
[64870] ﵦ -> صمم
[64871] ﵧ -> شحم
[64872] ﵨ -> شحم
[64873] ﵩ -> شجي
[64874] ﵪ -> شمخ
[64875] ﵫ -> شمخ
[64876] ﵬ -> شمم
[64877] ﵭ -> شمم
[64878] ﵮ -> ضحى
[64879] ﵯ -> ضخم
[64880] ﵰ -> ضخم
[64881] ﵱ -> طمح
[64882] ﵲ -> طمح
[64883] ﵳ -> طمم
[64884] ﵴ -> طمي
[64885] ﵵ -> عجم
[64886] ﵶ -> عمم
[64887] ﵷ -> عمم
[64888] ﵸ -> عمى
[64889] ﵹ -> غمم
[64890] ﵺ -> غمي
[64891] ﵻ -> غمى
[64892] ﵼ -> فخم
[64893] ﵽ -> فخم
[64894] ﵾ -> قمح
[64895] ﵿ -> قمم
[64896] ﶀ -> لحم
[64897] ﶁ -> لحي
[64898] ﶂ -> لحى
[64899] ﶃ -> لجج
[64900] ﶄ -> لجج
[64901] ﶅ -> لخم
[64902] ﶆ -> لخم
[64903] ﶇ -> لمح
[64904] ﶈ -> لمح
[64905] ﶉ -> محج
[64906] ﶊ -> محم
[64907] ﶋ -> محي
[64908] ﶌ -> مجح
[64909] ﶍ -> مجم
[64910] ﶎ -> مخج
[64911] ﶏ -> مخم
[64914] ﶒ -> مجخ
[64915] ﶓ -> همج
[64916] ﶔ -> همم
[64917] ﶕ -> نحم
[64918] ﶖ -> نحى
[64919] ﶗ -> نجم
[64920] ﶘ -> نجم
[64921] ﶙ -> نجى
[64922] ﶚ -> نمي
[64923] ﶛ -> نمى
[64924] ﶜ -> يمم
[64925] ﶝ -> يمم
[64926] ﶞ -> بخي
[64927] ﶟ -> تجي
[64928] ﶠ -> تجى
[64929] ﶡ -> تخي
[64930] ﶢ -> تخى
[64931] ﶣ -> تمي
[64932] ﶤ -> تمى
[64933] ﶥ -> جمي
[64934] ﶦ -> جحى
[64935] ﶧ -> جمى
[64936] ﶨ -> سخى
[64937] ﶩ -> صحي
[64938] ﶪ -> شحي
[64939] ﶫ -> ضحي
[64940] ﶬ -> لجي
[64941] ﶭ -> لمي
[64942] ﶮ -> يحي
[64943] ﶯ -> يجي
[64944] ﶰ -> يمي
[64945] ﶱ -> ممي
[64946] ﶲ -> قمي
[64947] ﶳ -> نحي
[64948] ﶴ -> قمح
[64949] ﶵ -> لحم
[64950] ﶶ -> عمي
[64951] ﶷ -> كمي
[64952] ﶸ -> نجح
[64953] ﶹ -> مخي
[64954] ﶺ -> لجم
[64955] ﶻ -> كمم
[64956] ﶼ -> لجم
[64957] ﶽ -> نجح
[64958] ﶾ -> جحي
[64959] ﶿ -> حجي
[64960] ﷀ -> مجي
[64961] ﷁ -> فمي
[64962] ﷂ -> بحي
[64963] ﷃ -> كمم
[64964] ﷄ -> عجم
[64965] ﷅ -> صمم
[64966] ﷆ -> سخي
[64967] ﷇ -> نجي
[65008] ﷰ -> صلے
[65009] ﷱ -> قلے
[65010] ﷲ -> الله
[65011] ﷳ -> اكبر
[65012] ﷴ -> محمد
[65013] ﷵ -> صلعم
[65014] ﷶ -> رسول
[65015] ﷷ -> عليه
[65016] ﷸ -> وسلم
[65017] ﷹ -> صلى
[65018] ﷺ -> صلى الله عليه وسلم
[65019] ﷻ -> جل جلاله
[65020] ﷼ -> ریال
[65040] ︐ -> [44] ,
[65041] ︑ -> [12289] 、
[65042] ︒ -> [12290] 。
[65043] ︓ -> [58] :
[65044] ︔ -> [59] ;
[65045] ︕ -> [33] !
[65046] ︖ -> [63] ?
[65047] ︗ -> [12310] 〖
[65048] ︘ -> [12311] 〗
[65049] ︙ -> ...
[65072] ︰ -> ..
[65073] ︱ -> [8212] —
[65074] ︲ -> [8211] –
[65075] ︳ -> [95] _
[65076] ︴ -> [95] _
[65077] ︵ -> [40] (
[65078] ︶ -> [41] )
[65079] ︷ -> [123] {
[65080] ︸ -> [125] }
[65081] ︹ -> [12308] 〔
[65082] ︺ -> [12309] 〕
[65083] ︻ -> [12304] 【
[65084] ︼ -> [12305] 】
[65085] ︽ -> [12298] 《
[65086] ︾ -> [12299] 》
[65087] ︿ -> [12296] 〈
[65088] ﹀ -> [12297] 〉
[65089] ﹁ -> [12300] 「
[65090] ﹂ -> [12301] 」
[65091] ﹃ -> [12302] 『
[65092] ﹄ -> [12303] 』
[65095] ﹇ -> [91] [
[65096] ﹈ -> [93] ]
[65097] ﹉ -> ̅
[65098] ﹊ -> ̅
[65099] ﹋ -> ̅
[65100] ﹌ -> ̅
[65101] ﹍ -> [95] _
[65102] ﹎ -> [95] _
[65103] ﹏ -> [95] _
[65104] ﹐ -> [44] ,
[65105] ﹑ -> [12289] 、
[65106] ﹒ -> [46] .
[65108] ﹔ -> [59] ;
[65109] ﹕ -> [58] :
[65110] ﹖ -> [63] ?
[65111] ﹗ -> [33] !
[65112] ﹘ -> [8212] —
[65113] ﹙ -> [40] (
[65114] ﹚ -> [41] )
[65115] ﹛ -> [123] {
[65116] ﹜ -> [125] }
[65117] ﹝ -> [12308] 〔
[65118] ﹞ -> [12309] 〕
[65119] ﹟ -> [35] #
[65120] ﹠ -> [38] &
[65121] ﹡ -> [42] *
[65122] ﹢ -> [43] +
[65123] ﹣ -> [45] -
[65124] ﹤ -> [60] <
[65125] ﹥ -> [62] >
[65126] ﹦ -> [61] =
[65128] ﹨ -> [92] \
[65129] ﹩ -> [36] $
[65130] ﹪ -> [37] %
[65131] ﹫ -> [64] @
[65136] ﹰ -> ً
[65137] ﹱ -> ـً
[65138] ﹲ -> ٌ
[65140] ﹴ -> ٍ
[65142] ﹶ -> َ
[65143] ﹷ -> ـَ
[65144] ﹸ -> ُ
[65145] ﹹ -> ـُ
[65146] ﹺ -> ِ
[65147] ﹻ -> ـِ
[65148] ﹼ -> ّ
[65149] ﹽ -> ـّ
[65150] ﹾ -> ْ
[65151] ﹿ -> ـْ
[65152] ﺀ -> [1569] ء
[65153] ﺁ -> [1570] آ
[65154] ﺂ -> [1570] آ
[65155] ﺃ -> [1571] أ
[65156] ﺄ -> [1571] أ
[65157] ﺅ -> [1572] ؤ
[65158] ﺆ -> [1572] ؤ
[65159] ﺇ -> [1573] إ
[65160] ﺈ -> [1573] إ
[65161] ﺉ -> [1574] ئ
[65162] ﺊ -> [1574] ئ
[65163] ﺋ -> [1574] ئ
[65164] ﺌ -> [1574] ئ
[65165] ﺍ -> [1575] ا
[65166] ﺎ -> [1575] ا
[65167] ﺏ -> [1576] ب
[65168] ﺐ -> [1576] ب
[65169] ﺑ -> [1576] ب
[65170] ﺒ -> [1576] ب
[65171] ﺓ -> [1577] ة
[65172] ﺔ -> [1577] ة
[65173] ﺕ -> [1578] ت
[65174] ﺖ -> [1578] ت
[65175] ﺗ -> [1578] ت
[65176] ﺘ -> [1578] ت
[65177] ﺙ -> [1579] ث
[65178] ﺚ -> [1579] ث
[65179] ﺛ -> [1579] ث
[65180] ﺜ -> [1579] ث
[65181] ﺝ -> [1580] ج
[65182] ﺞ -> [1580] ج
[65183] ﺟ -> [1580] ج
[65184] ﺠ -> [1580] ج
[65185] ﺡ -> [1581] ح
[65186] ﺢ -> [1581] ح
[65187] ﺣ -> [1581] ح
[65188] ﺤ -> [1581] ح
[65189] ﺥ -> [1582] خ
[65190] ﺦ -> [1582] خ
[65191] ﺧ -> [1582] خ
[65192] ﺨ -> [1582] خ
[65193] ﺩ -> [1583] د
[65194] ﺪ -> [1583] د
[65195] ﺫ -> [1584] ذ
[65196] ﺬ -> [1584] ذ
[65197] ﺭ -> [1585] ر
[65198] ﺮ -> [1585] ر
[65199] ﺯ -> [1586] ز
[65200] ﺰ -> [1586] ز
[65201] ﺱ -> [1587] س
[65202] ﺲ -> [1587] س
[65203] ﺳ -> [1587] س
[65204] ﺴ -> [1587] س
[65205] ﺵ -> [1588] ش
[65206] ﺶ -> [1588] ش
[65207] ﺷ -> [1588] ش
[65208] ﺸ -> [1588] ش
[65209] ﺹ -> [1589] ص
[65210] ﺺ -> [1589] ص
[65211] ﺻ -> [1589] ص
[65212] ﺼ -> [1589] ص
[65213] ﺽ -> [1590] ض
[65214] ﺾ -> [1590] ض
[65215] ﺿ -> [1590] ض
[65216] ﻀ -> [1590] ض
[65217] ﻁ -> [1591] ط
[65218] ﻂ -> [1591] ط
[65219] ﻃ -> [1591] ط
[65220] ﻄ -> [1591] ط
[65221] ﻅ -> [1592] ظ
[65222] ﻆ -> [1592] ظ
[65223] ﻇ -> [1592] ظ
[65224] ﻈ -> [1592] ظ
[65225] ﻉ -> [1593] ع
[65226] ﻊ -> [1593] ع
[65227] ﻋ -> [1593] ع
[65228] ﻌ -> [1593] ع
[65229] ﻍ -> [1594] غ
[65230] ﻎ -> [1594] غ
[65231] ﻏ -> [1594] غ
[65232] ﻐ -> [1594] غ
[65233] ﻑ -> [1601] ف
[65234] ﻒ -> [1601] ف
[65235] ﻓ -> [1601] ف
[65236] ﻔ -> [1601] ف
[65237] ﻕ -> [1602] ق
[65238] ﻖ -> [1602] ق
[65239] ﻗ -> [1602] ق
[65240] ﻘ -> [1602] ق
[65241] ﻙ -> [1603] ك
[65242] ﻚ -> [1603] ك
[65243] ﻛ -> [1603] ك
[65244] ﻜ -> [1603] ك
[65245] ﻝ -> [1604] ل
[65246] ﻞ -> [1604] ل
[65247] ﻟ -> [1604] ل
[65248] ﻠ -> [1604] ل
[65249] ﻡ -> [1605] م
[65250] ﻢ -> [1605] م
[65251] ﻣ -> [1605] م
[65252] ﻤ -> [1605] م
[65253] ﻥ -> [1606] ن
[65254] ﻦ -> [1606] ن
[65255] ﻧ -> [1606] ن
[65256] ﻨ -> [1606] ن
[65257] ﻩ -> [1607] ه
[65258] ﻪ -> [1607] ه
[65259] ﻫ -> [1607] ه
[65260] ﻬ -> [1607] ه
[65261] ﻭ -> [1608] و
[65262] ﻮ -> [1608] و
[65263] ﻯ -> [1609] ى
[65264] ﻰ -> [1609] ى
[65265] ﻱ -> [1610] ي
[65266] ﻲ -> [1610] ي
[65267] ﻳ -> [1610] ي
[65268] ﻴ -> [1610] ي
[65269] ﻵ -> لآ
[65270] ﻶ -> لآ
[65271] ﻷ -> لأ
[65272] ﻸ -> لأ
[65273] ﻹ -> لإ
[65274] ﻺ -> لإ
[65275] ﻻ -> لا
[65276] ﻼ -> لا
[65281] ! -> [33] !
[65282] " -> [34] "
[65283] # -> [35] #
[65284] $ -> [36] $
[65285] % -> [37] %
[65286] & -> [38] &
[65287] ' -> [39] '
[65288] ( -> [40] (
[65289] ) -> [41] )
[65290] * -> [42] *
[65291] + -> [43] +
[65292] , -> [44] ,
[65293] - -> [45] -
[65294] . -> [46] .
[65295] / -> [47] /
[65296] 0 -> [48] 0
[65297] 1 -> [49] 1
[65298] 2 -> [50] 2
[65299] 3 -> [51] 3
[65300] 4 -> [52] 4
[65301] 5 -> [53] 5
[65302] 6 -> [54] 6
[65303] 7 -> [55] 7
[65304] 8 -> [56] 8
[65305] 9 -> [57] 9
[65306] : -> [58] :
[65307] ; -> [59] ;
[65308] < -> [60] <
[65309] = -> [61] =
[65310] > -> [62] >
[65311] ? -> [63] ?
[65312] @ -> [64] @
[65313] A -> [65] A
[65314] B -> [66] B
[65315] C -> [67] C
[65316] D -> [68] D
[65317] E -> [69] E
[65318] F -> [70] F
[65319] G -> [71] G
[65320] H -> [72] H
[65321] I -> [73] I
[65322] J -> [74] J
[65323] K -> [75] K
[65324] L -> [76] L
[65325] M -> [77] M
[65326] N -> [78] N
[65327] O -> [79] O
[65328] P -> [80] P
[65329] Q -> [81] Q
[65330] R -> [82] R
[65331] S -> [83] S
[65332] T -> [84] T
[65333] U -> [85] U
[65334] V -> [86] V
[65335] W -> [87] W
[65336] X -> [88] X
[65337] Y -> [89] Y
[65338] Z -> [90] Z
[65339] [ -> [91] [
[65340] \ -> [92] \
[65341] ] -> [93] ]
[65342] ^ -> [94] ^
[65343] _ -> [95] _
[65344] ` -> [96] `
[65345] a -> [97] a
[65346] b -> [98] b
[65347] c -> [99] c
[65348] d -> [100] d
[65349] e -> [101] e
[65350] f -> [102] f
[65351] g -> [103] g
[65352] h -> [104] h
[65353] i -> [105] i
[65354] j -> [106] j
[65355] k -> [107] k
[65356] l -> [108] l
[65357] m -> [109] m
[65358] n -> [110] n
[65359] o -> [111] o
[65360] p -> [112] p
[65361] q -> [113] q
[65362] r -> [114] r
[65363] s -> [115] s
[65364] t -> [116] t
[65365] u -> [117] u
[65366] v -> [118] v
[65367] w -> [119] w
[65368] x -> [120] x
[65369] y -> [121] y
[65370] z -> [122] z
[65371] { -> [123] {
[65372] | -> [124] |
[65373] } -> [125] }
[65374] ~ -> [126] ~
[65375] ⦅ -> [10629] ⦅
[65376] ⦆ -> [10630] ⦆
[65377] 。 -> [12290] 。
[65378] 「 -> [12300] 「
[65379] 」 -> [12301] 」
[65380] 、 -> [12289] 、
[65381] ・ -> [12539] ・
[65382] ヲ -> [12530] ヲ
[65383] ァ -> [12449] ァ
[65384] ィ -> [12451] ィ
[65385] ゥ -> [12453] ゥ
[65386] ェ -> [12455] ェ
[65387] ォ -> [12457] ォ
[65388] ャ -> [12515] ャ
[65389] ュ -> [12517] ュ
[65390] ョ -> [12519] ョ
[65391] ッ -> [12483] ッ
[65392] ー -> [12540] ー
[65393] ア -> [12450] ア
[65394] イ -> [12452] イ
[65395] ウ -> [12454] ウ
[65396] エ -> [12456] エ
[65397] オ -> [12458] オ
[65398] カ -> [12459] カ
[65399] キ -> [12461] キ
[65400] ク -> [12463] ク
[65401] ケ -> [12465] ケ
[65402] コ -> [12467] コ
[65403] サ -> [12469] サ
[65404] シ -> [12471] シ
[65405] ス -> [12473] ス
[65406] セ -> [12475] セ
[65407] ソ -> [12477] ソ
[65408] タ -> [12479] タ
[65409] チ -> [12481] チ
[65410] ツ -> [12484] ツ
[65411] テ -> [12486] テ
[65412] ト -> [12488] ト
[65413] ナ -> [12490] ナ
[65414] ニ -> [12491] ニ
[65415] ヌ -> [12492] ヌ
[65416] ネ -> [12493] ネ
[65417] ノ -> [12494] ノ
[65418] ハ -> [12495] ハ
[65419] ヒ -> [12498] ヒ
[65420] フ -> [12501] フ
[65421] ヘ -> [12504] ヘ
[65422] ホ -> [12507] ホ
[65423] マ -> [12510] マ
[65424] ミ -> [12511] ミ
[65425] ム -> [12512] ム
[65426] メ -> [12513] メ
[65427] モ -> [12514] モ
[65428] ヤ -> [12516] ヤ
[65429] ユ -> [12518] ユ
[65430] ヨ -> [12520] ヨ
[65431] ラ -> [12521] ラ
[65432] リ -> [12522] リ
[65433] ル -> [12523] ル
[65434] レ -> [12524] レ
[65435] ロ -> [12525] ロ
[65436] ワ -> [12527] ワ
[65437] ン -> [12531] ン
[65438] ゙ -> [12441] ゙
[65439] ゚ -> [12442] ゚
[65440] ᅠ -> [4448] ᅠ
[65441] ᄀ -> [4352] ᄀ
[65442] ᄁ -> [4353] ᄁ
[65443] ᆪ -> [4522] ᆪ
[65444] ᄂ -> [4354] ᄂ
[65445] ᆬ -> [4524] ᆬ
[65446] ᆭ -> [4525] ᆭ
[65447] ᄃ -> [4355] ᄃ
[65448] ᄄ -> [4356] ᄄ
[65449] ᄅ -> [4357] ᄅ
[65450] ᆰ -> [4528] ᆰ
[65451] ᆱ -> [4529] ᆱ
[65452] ᆲ -> [4530] ᆲ
[65453] ᆳ -> [4531] ᆳ
[65454] ᆴ -> [4532] ᆴ
[65455] ᆵ -> [4533] ᆵ
[65456] ᄚ -> [4378] ᄚ
[65457] ᄆ -> [4358] ᄆ
[65458] ᄇ -> [4359] ᄇ
[65459] ᄈ -> [4360] ᄈ
[65460] ᄡ -> [4385] ᄡ
[65461] ᄉ -> [4361] ᄉ
[65462] ᄊ -> [4362] ᄊ
[65463] ᄋ -> [4363] ᄋ
[65464] ᄌ -> [4364] ᄌ
[65465] ᄍ -> [4365] ᄍ
[65466] ᄎ -> [4366] ᄎ
[65467] ᄏ -> [4367] ᄏ
[65468] ᄐ -> [4368] ᄐ
[65469] ᄑ -> [4369] ᄑ
[65470] ᄒ -> [4370] ᄒ
[65474] ᅡ -> [4449] ᅡ
[65475] ᅢ -> [4450] ᅢ
[65476] ᅣ -> [4451] ᅣ
[65477] ᅤ -> [4452] ᅤ
[65478] ᅥ -> [4453] ᅥ
[65479] ᅦ -> [4454] ᅦ
[65482] ᅧ -> [4455] ᅧ
[65483] ᅨ -> [4456] ᅨ
[65484] ᅩ -> [4457] ᅩ
[65485] ᅪ -> [4458] ᅪ
[65486] ᅫ -> [4459] ᅫ
[65487] ᅬ -> [4460] ᅬ
[65490] ᅭ -> [4461] ᅭ
[65491] ᅮ -> [4462] ᅮ
[65492] ᅯ -> [4463] ᅯ
[65493] ᅰ -> [4464] ᅰ
[65494] ᅱ -> [4465] ᅱ
[65495] ᅲ -> [4466] ᅲ
[65498] ᅳ -> [4467] ᅳ
[65499] ᅴ -> [4468] ᅴ
[65500] ᅵ -> [4469] ᅵ
[65504] ¢ -> [162] ¢
[65505] £ -> [163] £
[65506] ¬ -> [172] ¬
[65507]  ̄ -> ̄
[65508] ¦ -> [166] ¦
[65509] ¥ -> [165] ¥
[65510] ₩ -> [8361] ₩
[65512] │ -> [9474] │
[65513] ← -> [8592] ←
[65514] ↑ -> [8593] ↑
[65515] → -> [8594] →
[65516] ↓ -> [8595] ↓
[65517] ■ -> [9632] ■
[65518] ○ -> [9675] ○
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment