Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@javrasya
Created May 2, 2020 16:03
  • Star 0 You must be signed in to star a gist
  • Fork 0 You must be signed in to fork a gist
Star You must be signed in to star a gist
Embed
What would you like to do?
print('''HESAP MAKİNEMİZE HOŞ GELDİNİZ...
TOPLAMA İŞLEMİ İÇİN : +
ÇIKARMA İŞLEMİ İÇİN : -
ÇARPMA İŞLEMİ İÇİN : *
BÖLME : /
TUŞLARINI KULLANINIZ....''')
çalıştır = 1
while çalıştır == 1:
işlem = input("Lütfen yapmak isteğiniz işlemi giriniz: \n")
izinli="0123456789+-*/q"
for x in işlem:
if x not in izinli:
print("NE YAPMAYA ÇALIŞIYORSUN SEN?")
break
else:
hesap = eval (işlem)
print("Cevap \t:",hesap)
print("çıkış yapmak için q ya, devam etmek için herhangi bir tuşa basınız")
karar=input()
if karar == "q":
alo1=input("Emin misin?")
if alo1 == (""):
print("ŞŞŞ oğlum")
alo2=input()
print("BAAAAAK")
alo3=input()
if alo3==(""):
quit()
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment