Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Avatar
😀

Jakub Ciechowski jciechowski

😀
View GitHub Profile
View tmux.md

tmux cheat sheet

(C-x means ctrl+x, M-x means alt+x)

Prefix key

The default prefix is C-b. If you (or your muscle memory) prefer C-a, you need to add this to ~/.tmux.conf:

remap prefix to Control + a

View sublime_text_2_useful_shortcuts.md

Sublime Text 2 - Useful Shortcuts

Tested in Mac OS X: super == command

Open/Goto


  • super+t: go to file
  • super+ctrl+p: go to project
  • super+r: go to methods
View Main.js
/*global Ext*/
Ext.define("jit_inteviewer.controller.Main", {
extend: "Ext.app.Controller",
config: {
refs: {
main: 'mainpanel',
loginform: {
autoCreate: true,
selector: 'loginform',
xtype: 'loginform'
View gist:3877947
#include <stdio.h>
#include <mpi.h>
int main( int argc, char **argv) {
int size, rank;
int msg = 0;
MPI_Status status;
MPI_Init(&argc, &argv);
View forkAdding
#include <stdio.h>
#include <sys/types.h>
int main() {
int x = 1;
int i = 0;
int sum = 0;
int result;
FILE* f = fopen("sum.txt","w+");
@jciechowski
jciechowski / 6.pl
Created Jan 10, 2012
W pliku /etc/group pierwszy element wiersza to nazwa grupy. W pliku /etc/passwd pierwszy element to login. Znajdź wszystkie loginy, które nie mają identycznie nazwanej grupy.
View 6.pl
#!/bin/perl -w
use strict;
my @group = ();
my @passwd = ();
my %A;
open(GROUP,'</etc/group') or die "Nie mozna otworzyc group!:$!";
while(<GROUP>) {
chomp;
@group = split(':',$_);
@jciechowski
jciechowski / prog.pl
Created Jan 10, 2012
Napisz niewielki program, który wczytuje dowolny plik tekstowy i sprawdza, czy zawiera on w sobie jakieś powtarzające się wiersze. Wiersze w pliku mogą być ustawione dowolnie. Program powinien wypisać treść wierszy powtarzających się oraz liczbę powtórzeń
View prog.pl
#!/bin/perl -w
use strict;
my $plik = $ARGV[0];
my $count = 0;
my @tekst = ();
open(FILE,$plik) or die "Nie mozna otworzyc!:$!";
@tekst = <FILE>;
close(FILE);