Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
Useful Unicode characters & their code points 
(see http://www.unicode.org/Public/emoji/1.0/full-emoji-list.html for emoji)
[ ] 00a0 [ ] (ɴʙ) 2002 [ ] (en) 2003 [ ] (em) 2004 [ ] (⅓em) 2005 [ ] (¼m) 202f [ ] (narrow ɴʙ)
2006 [ ] (⅙m) 2007 [ ] (0) 2008 [ ] (:) 2009 [ ] (thin) 200a [ ] (hair) 200b [​] (0-width) 2060 [⁠] (ᴡᴊ: 0-width ɴʙ)
[-] 2010 [‐] (hy) 2011 [‑] (nb) 2013 [–] (en) 2014 [—] (em) 00ad [­] (opt) 2027 [‧] (hy‧pt)
200c ᴢᴡɴᴊ 200d ᴢᴡᴊ 2e3a [⸺] (2 em) 2e3b [⸻] (3 em) 2028 ʟꜱ <br/> 2029 ᴘꜱ </p>
200e ʟʀᴍ 200f ʀʟᴍ 202a ʟʀᴇ 202b ʀʟᴇ 202c ᴘᴅꜰ 202d ʟʀᴏ 202e ʀʟᴏ
2066 ʟʀɪ 2067 ʀʟɪ 2068 ꜰꜱɪ 2069 ᴘᴅɪ fe0e vs15 (text) fe0f vs16 (emoji)
$ 00a2 ¢ 00a3 £ 00a9 © 2122 ™ 00b0 ° 00b7 · 2024 ․ 2025 ‥ 2026 … ! ? 00a1 ¡ 00bf ¿ 203d ‽
00a4 ¤ 00a5 ¥ 20a0 ₠ 20a3 ₣ 20a4 ₤ 20a9 ₩ 20aa ₪ 20ac € 20b9 ₹ 20bd ₽
' ` " 2018 ‘ 2019 ’ 201a ‚ 201b ‛ 201c “ 201d ” 201e „ 201f ‟ 2039 ‹ 203a › 00ab « 00bb »
2032 ′ 2033 ″ 2034 ‴ 2057 ⁗ 2035 ‵ 2036 ‶ 2037 ‷ 3003 〃
% 2030 ‰ 2031 ‱ 2116 № 2022 • 2023 ‣ 25e6 ◦ 2043 ⁃ 204c ⁌ 204d ⁍
2764 ❤ 2765 ❥ 2766 ❦ 2767 ❧ 2619 ☙ 2618 ☘ 261a ☚ 261b ☛ 261c ☜ 261d ☝ 261e ☞ 261f ☟
* (2217 ∗) 204e ⁎ 2051 ⁑ 2042 ⁂ 2020 † 2021 ‡ 00a7 § 2016 ‖ 00b6 ¶ 269c ⚜
2605 ★ 2606 ☆ 2721 ✡ 2639 ☹ 263a ☺ 263b ☻ 2610 ☐ 2611 ☑ 2612 ☒ 2713 ✓ 2714 ✔ 2717 ✗ 2718 ✘
2660 ♠ 2661 ♡ 2662 ♢ 2663 ♣ 2664 ♤ 2665 ♥ 2666 ♦ 2667 ♧ 2669 ♩ 266a ♪ 266b ♫ 266c ♬ 266d ♭ 266e ♮ 266f ♯
—∗— —›–•–‹— —»·›–•–‹·«— ♦♢♦♢♦ ☙❧☙❧☙❧
2190 ← 2191 ↑ 2192 → 2193 ↓ 2194 ↔ 2195 ↕ 2196 ↖ 2197 ↗ 2198 ↘ 2199 ↙ 21ba ↺ 21bb ↻
A a 1d00 ᴀ 1d2c ᴬ 1d43 ᵃ 2090 ₐ N n 0274 ɴ 1d3a ᴺ 207f ⁿ
B b 0299 ʙ 1d2e ᴮ 1d47 ᵇ O o 1d0f ᴏ 1d3c ᴼ 1d52 ᵒ 2092 ₒ
C c 1d04 ᴄ 1d9c ᶜ P p 1d18 ᴘ 1d3e ᴾ 1d56 ᵖ
D d 1d05 ᴅ 1d30 ᴰ 1d48 ᵈ Q q (01eb ǫ)
E e 1d07 ᴇ 1d31 ᴱ 1d49 ᵉ 2091 ₑ R r 0280 ʀ 1d3f ᴿ 02b3 ʳ 1d63 ᵣ
F f a730 ꜰ 1da0 ᶠ S s a731 ꜱ 02e2 ˢ
G g 0262 ɢ 1d33 ᴳ 1d4d ᵍ T t 1d1b ᴛ 1d40 ᵀ 1d57 ᵗ
H h 029c ʜ 1d34 ᴴ 02b0 ʰ U u 1d1c ᴜ 1d41 ᵁ 1d58 ᵘ 1d64 ᵤ
I i 026a ɪ 1d35 ᴵ 2071 ⁱ 1d62 ᵢ V v 1d20 ᴠ 2c7d ⱽ 1d5b ᵛ 1d65 ᵥ
J j 1d0a ᴊ 1d36 ᴶ 02b2 ʲ 2c7c ⱼ W w 1d21 ᴡ 1d42 ᵂ 02b7 ʷ
K k 1d0b ᴋ 1d37 ᴷ 1d4f ᵏ X x 02e3 ˣ 2093 ₓ
L l 029f ʟ 1d38 ᴸ 02e1 ˡ Y y 028f ʏ 02b8 ʸ
M m 1d0d ᴍ 1d39 ᴹ 1d50 ᵐ Z z 1d22 ᴢ 1dbb ᶻ
ᴀᴍ ᴘᴍ ʙᴄᴇ ᴀᴅ ʙᴄ
0ᵗʰ 1ˢᵗ 2ⁿᵈ 3ʳᵈ Mʳ Mᵉˢˢʳˢ Mʳˢ Mᵐᵉ Mᵐᵉˢ Mˡˡᵉ Salⁿ
AE 00c6 Æ 00e6 æ 1d01 ᴁ 1d46 ᵆ 1d2d ᴭ OE 0152 Œ 0153 œ 0276 ɶ
Dh 00d0 Ð 00f0 ð 1d06 ᴆ 1d9e ᶞ Th 00de Þ 00fe þ
SS 1e9e ẞ 00df ß 017f ſ W 01f7 Ƿ 01bf ƿ
Gh 021c Ȝ 021d ȝ Zh 01b7 Ʒ 0292 ʒ
D a779 Ꝺ a77a ꝺ R a782 Ꞃ a783 ꞃ T a786 Ꞇ a787 ꞇ & 204a ⁊
F a77b Ꝼ a77d ꝼ R a75a Ꝛ a75b ꝛ W 1efc Ỽ 1efd ỽ
G a77d Ᵹ 1d79 ᵹ S a784 Ꞅ a785 ꞅ V a768 Ꝩ a769 ꝩ
Ꞇhe Ꝺownꝼall oꝼ ꞇhe Loꝛꝺ oꝼ ꞇhe Ꞃinᵹs ⁊ ꞇhe Ꞃeꞇuꝛn oꝼ ꞇhe Kinᵹ
0300 ◌̀ 0301 ◌́ 0302 ◌̂ 0303 ◌̃ 0304 ◌̄ 0305 ◌̅ 0306 ◌̆ 0307 ◌̇
0308 ◌̈ 0309 ◌̉ 030a ◌̊ 030b ◌̋ 030c ◌̌ 030d ◌̍ 030e ◌̎ 030f ◌̏
0310 ◌̐ 0311 ◌̑ 0312 ◌̒ 0313 ◌̓ 0314 ◌̔ 0315 ◌̕ 0316 ◌̖ 0317 ◌̗
0318 ◌̘ 0319 ◌̙ 031a ◌̚ 031b ◌̛ 031c ◌̜ 031d ◌̝ 031e ◌̞ 031f ◌̟
0320 ◌̠ 0321 ◌̡ 0322 ◌̢ 0323 ◌̣ 0324 ◌̤ 0325 ◌̥ 0326 ◌̦ 0327 ◌̧
0328 ◌̨ 0329 ◌̩ 032a ◌̪ 032b ◌̫ 032c ◌̬ 032d ◌̭ 032e ◌̮ 032f ◌̯
0330 ◌̰ 0331 ◌̱ 0332 ◌̲ 0333 ◌̳ 0334 ◌̴ 0335 ◌̵ 0336 ◌̶ 0337 ◌̷
0338 ◌̸ 0339 ◌̹ 033a ◌̺ 033b ◌̻ 033c ◌̼ 033d ◌̽ 033e ◌̾ 033f ◌̿
0391 Α 03b1 α 0397 Η 03b7 η 039d Ν 03bd ν 03a4 Τ 03c4 τ 03dc Ϝ 03dd ϝ 03da Ϛ 03db ϛ
0392 Β 03b2 β 03d0 ϐ 0398 Θ 03b8 θ 03d1 ϑ 039e Ξ 03be ξ 03a5 Υ 03c5 υ 0370 Ͱ 0371 ͱ
0393 Γ 03b3 γ 0399 Ι 03b9 ι 039f Ο 03bf ο 03a6 Φ 03c6 φ 03d5 ϕ 03fa Ϻ 03fb ϻ
0394 Δ 03b4 δ 039a Κ 03ba κ 03f0 ϰ 03a0 Π 03c0 π 03d6 ϖ 03a7 Χ 03c7 χ 03de Ϟ 03df ϟ 03d8 Ϙ 03d9 ϙ
0395 Ε 03b5 ε 03f5 ϵ 039b Λ 03bb λ 03a1 Ρ 03c1 ρ 03a8 Ψ 03c8 ψ 0372 Ͳ 0373 ͳ 03e0 Ϡ 03e1 ϡ
0396 Ζ 03b6 ζ 039c Μ 03bc μ 03a3 Σ 03c3 σ 03c2 ς 03a9 Ω 03c9 ω
A 0410 А 0430 а Ye 0404 Є 0454 є Ka 041A К 043A к Te 0422 Т 0442 т Sha 0428 Ш 0448 ш
Be 0411 Б 0431 б Zhe 0416 Ж 0436 ж El 041B Л 043B л Tshe 040B Ћ 045B ћ Shta 0429 Щ 0449 щ
Ve 0412 В 0432 в Ze 0417 З 0437 з Lje 0409 Љ 0459 љ Kje 040C Ќ 045C ќ Yer 042A Ъ 044A ъ
Ge 0413 Г 0433 г Zje +301 З́ +301 з́ Me 041C М 043C м U 0423 У 0443 у Yeri 042B Ы 044B ы
G̀e 0490 Ґ 0491 ґ Es 0405 Ѕ 0455 ѕ En/Ne 041D Н 043D н Short u 040E Ў 045E ў Soft 042C Ь 044C ь
De 0414 Д 0434 д Izhitsa 0474 Ѵ 0475 ѵ Nje 040A Њ 045A њ Fita 0472 Ѳ 0473 ѳ E 042D Э 044D э
Dje 0402 Ђ 0452 ђ I 0418 И 0438 и O 041E О 043E о Ef/Fe 0424 Ф 0444 ф Yu 042E Ю 044E ю
Gje 0403 Ѓ 0453 ѓ I 0406 І 0456 і Pe 041F П 043F п Kha 0425 Х 0445 х Ya 042F Я 044F я
Yat 0462 Ѣ 0463 ѣ Yi 0407 Ї 0457 ї Er/Re 0420 Р 0440 р Tse 0426 Ц 0446 ц
E 0415 Е 0435 е Yy/Yot 0419 Й 0439 й Se 0421 С 0441 с Che 0427 Ч 0447 ч
Yo 0401 Ё 0451 ё Je 0408 Ј 0458 ј Sje +301 С́ +301 с́ Dzhe 040F Џ 045F џ
0 1 2 3 2070 ⁰ 00b9 ¹ 00b2 ² 00b3 ³ 2080 ₀ 2081 ₁ 2082 ₂ 2083 ₃
4 5 6 7 2074 ⁴ 2075 ⁵ 2076 ⁶ 2077 ⁷ 2084 ₄ 2085 ₅ 2086 ₆ 2087 ₇
8 9 + − 2078 ⁸ 2079 ⁹ 207a ⁺ 207b ⁻ 2088 ₈ 2089 ₉ 208a ₊ 208b ₋
= ( ) 207c ⁼ 207d ⁽ 207e ⁾ 208c ₌ 208d ₍ 208e ₎
2212 − 00b1 ± 2213 ∓ 00d7 × 2217 ∗ 22c5 ⋅ 2227 ∧ 2218 ∘ 2219 ∙ 2a3c ⨼ 2a3d ⨽ 00f7 ÷
< = > 221d ∝ 2248 ≈ 2254 ≔ 2260 ≠ 2261 ≡ 225c ≜ 225d ≝ 225f ≟ 2264 ≤ 2265 ≥ 226a ≪ 226b ≫
2061 [⁡] ꜰᴀ 2062 [⁢] [×] 2063 [⁣] [,] 2064 [⁤] [+] 221a √ 221b ∛ 221c ∜
/ \ 2215 ∕ 2216 ∖ 2044 ⁽⁾⁄₍₎ 00bc ¼ 00bd ½ 00be ¾ 2189 ↉ 2153 ⅓ 2154 ⅔ 2159 ⅙ 215a ⅚
2155 ⅕ 2156 ⅖ 2157 ⅗ 2158 ⅘ 215b ⅛ 215c ⅜ 215d ⅝ 215e ⅞ 2150 ⅐ 2151 ⅑ 2152 ⅒ 215f ⅟₍₎
() [] {} 27e8 ⟨ 27e9 ⟩ (2329 〈 232a 〉) 007c |·| 2016 ‖·‖ 2308 ⌈ 2309 ⌉ 230a ⌊ 230b ⌋
2282 ⊂ 2283 ⊃ 2284 ⊄ 2285 ⊅ 2286 ⊆ 2287 ⊇ 2229 ∩ 222a ∪ 2208 ∈ 2209 ∉ 220b ∋ 220c ∌
2205 ∅ 2200 ∀ 2203 ∃ 2204 ∄ 2223 ∣ 2224 ∤ 2225 ∥ 2226 ∦ 2227 ∧ 2228 ∨ 00ac ¬ 2310 ⌐
222b ∫ 220f ∏ 2210 ∐ 2211 ∑ 2026 … 22ee ⋮ 22ef ⋯ 00b5 µ 2202 ∂ 2206 ∆ 2207 ∇ 221e ∞ 220e ∎
210b ℋ 2112 ℒ 2131 ℱ 2134 ℴ 2111 ℑ 211c ℜ 2113 ℓ 2115 ℕ 2124 ℤ 211a ℚ 211d ℝ 2102 ℂ 210d ℍ (2126 Ω 2127 ℧)
2145 ⅅ 2146 ⅆ 2147 ⅇ 2148 ⅈ 2149 ⅉ 213e ℾ 213d ℽ 213f ℿ 213c ℼ 210e ℎ 210f ℏ
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.