Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

View jensadev's full-sized avatar
:octocat:

Jens Andreasson jensadev

:octocat:
View GitHub Profile
View 4-forum.test.js
const app = require('../app');
const supertest = require('supertest');
const session = require('supertest-session');
const pool = require('../utils/database');
const bcrypt = require('bcrypt');
const usersTable = process.env.DATABASE_USERSTABLE;
const { faker } = require('@faker-js/faker');
const user1 = {
name: faker.name.firstName(),
@jensadev
jensadev / thumb.py
Created January 11, 2023 10:44
Thumbnailer i python
View thumb.py
import os, sys
from PIL import Image
size = (320, 240)
# https://pillow.readthedocs.io/en/stable/handbook/tutorial.html
# kör programmet med python3 thumb.py *.jpg
for infile in sys.argv[1:]:
outfile = os.path.splitext(infile)[0] + "_thumbnail.jpg"
@jensadev
jensadev / index.html
Last active December 7, 2022 15:17
Hej loke
View index.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Document</title>
<style>
html,
@jensadev
jensadev / checklista.md
Last active December 7, 2022 08:30
Checklista för webbplats
View checklista.md

Checklista för webbplats

Dokumentera hur du testat din webbplats. Anteckna eventuella resultat, ändringar eller förbättringsförslag.

  • Hosting, sidan fungerar på github pages.
  • Alla resurser fungerar och använder relativa sökvägar.
  • Alla länkar fungerar.
  • Sidans innehåll och resurser hostas lokalt på Git eller använder en CDN.
  • Alla dokument validerar som korrekt HTML, https://validator.nu/
  • Alla dokument validerar som korrekt CSS, https://jigsaw.w3.org/css-validator/
@jensadev
jensadev / tips.md
Last active December 1, 2022 11:26
Saker att lära sig
View tips.md

Andra färg på länkar

Problem Ofta är länkens standardiserade blåfärg svårläst.

Lösning Du behöver skapa css regler för dina länkar, antingen med klasser eller för alla länkar på sidan.

a {
@jensadev
jensadev / info.md
Last active November 25, 2022 08:04
Instruktioner, phaser 3 / annat i ALC
View info.md

Lära sig JS ramverk med grafikkoppling i ALC

Spel Phaser Kaboom Grafik Pixi Three Grafer Chart

Steg ett

Grupper 8st, 2 per bord ~3 per grupp.

@jensadev
jensadev / instruktioner.md
Last active October 20, 2022 07:59
Grid ALC
View instruktioner.md
@jensadev
jensadev / sidebar.html
Created October 14, 2022 06:07
Sidebar layout, html example src https://every-layout.dev/layouts/sidebar/
View sidebar.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Document</title>
<style>
.with-sidebar {
View testa.py
################################################################################
score = 0
################################################################################
test = input("Skriv siffran 200: ")
# rätta
score += 0
################################################################################
@jensadev
jensadev / medsno.html
Last active December 16, 2021 09:04
Html card example
View medsno.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8" />
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
<link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com" />
<link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin />
<link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Amatic+SC&display=swap"