Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Jindrich Bartek jindrichbartek

  • Jindrich Bartek
  • Prague
Block or report user

Report or block jindrichbartek

Hide content and notifications from this user.

Learn more about blocking users

Contact Support about this user’s behavior.

Learn more about reporting abuse

Report abuse
View GitHub Profile
View JdR-KF-JmK
Úvodní ustanovení
1.Jednací řád Krajského fóra Jihomoravského kraje (dále jen KF JmK) upravuje přípravu zasedání, svolání, průběh jednání, hlasování, jakož i další náležitosti související s jednáním KF JmK.
2. O záležitostech upravených tímto jednacím řádem a v ostatních věcech svého jednání rozhoduje KF JmK v souladu s platným právním řádem.
Pravomoc Krajského fóra Jihomoravského kraje
1. Pravomoc KF JmK je vymezena na základě článku 4, odstavce 2 stanov České pirátské strany.
Cíl jednání krajského fóra
1.Cílem jednání KF JmK je rozhodovat v jeho působnosti
a) usnesením, které vybírá z předložených návrhů usnesení, nebo
@jindrichbartek
jindrichbartek / spec1
Last active Aug 29, 2015
Specifikace
View spec1
Specifikace
==========
* 1
* 2
* 3
You can’t perform that action at this time.