Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@jiribenes
Last active May 6, 2022 22:41
  • Star 0 You must be signed in to star a gist
  • Fork 0 You must be signed in to fork a gist
Star You must be signed in to star a gist
Save jiribenes/205ebc1a0044d8182d47f95d5660995a to your computer and use it in GitHub Desktop.
Cvičení z Neprocedurálního programování - úkol 6
-- Tohle je tady proto, abychom mohli mít typové anotace u instancí:
-- (standard Haskellu to nepovoluje, ale přijde mi, že by vám to mohlo pomoct :))
{-# LANGUAGE InstanceSigs #-}
-- Tato možnost zapne všechny warningy:
{-# OPTIONS_GHC -Wall #-}
module Ukol6 where
import Control.Exception ( SomeException
, catch
, evaluate
)
import Prelude hiding ( minimum )
import System.IO ( hSetEncoding
, stdout
, utf8
)
import System.IO.Unsafe ( unsafePerformIO )
-- NEPŘIDÁVEJTE ŽÁDNÉ DALŠÍ IMPORTY!
-- | Tato hodnota vyvolá runtime error, který je rozpoznán v unit testech!
-- Používáme ji pro zatím neimplementované funkce.
-- Je to trochu hack, který by šel vyřešit i elegantněji, ale to jsme ještě nedělali...
fixme :: a
fixme = error "NOT IMPLEMENTED YET"
-----------------------------------------------------------------------------------
-- ZADÁNÍ |
-----------------------------------------------------------------------------------
--
-- Naimplementujte zadané funkce v Haskellu.
-- U každé části je popis toho co máte dělat.
-- U každé funkce kterou máte implementovat je TODO, FIXME a testy k dané funkci.
--
-- Testy můžete spustit v GHCi zavoláním funkce 'main'.
-- Testy pro část 1 můžete spustit zavoláním funkce 'testPart1', atd.
--
-- Nezapomeňte na rozumné formátování a idiomatický kód
-- (Style Guide najdete v zadání čtvrtého úkolu).
-- Nesmíte nic importovat!
--
-- Deadline je DO VÍKENDU dva týdny po zadání, tedy 22. 5. 23:59
--
-- Dohromady můžete získat až 27 bodů.
--
-----------------------------------------------------------------------------------
-- Tohle máme z 11. cvičení!
-- Viz přepis: https://gist.github.com/jiribenes/93db241ff1ea9b4cd272a0e80e0831cc
-- Wrapper pro součet
newtype Sum a = Sum {getSum :: a}
deriving (Show, Eq)
-- Wrapper pro součin
newtype Product a = Product {getProduct :: a}
deriving (Show, Eq)
-- Součet s nulou tvoří monoid
instance Num a => Semigroup (Sum a) where
(<>) :: Sum a -> Sum a -> Sum a
Sum a <> Sum b = Sum $ a + b
instance Num a => Monoid (Sum a) where
mempty :: Sum a
mempty = Sum 0
-- Součin s jedničkou tvoří monoid
instance Num a => Semigroup (Product a) where
(<>) :: Product a -> Product a -> Product a
Product a <> Product b = Product $ a * b
instance Num a => Monoid (Product a) where
mempty :: Product a
mempty = Product 1
-----------------------------------------------------------------------------------
-- 1. ČÁST - Sorted [ 6 bodů ] |
-----------------------------------------------------------------------------------
-- | Tento datový typ reprezentuje seznam, který je seřazený,
-- například @[1, 2, 3]@ je reprezentován jako @Sorted [1, 2, 3]@
--
-- V běžném kódu bychom uživateli _neumožnili_ vytvořit instanci tohoto typu
-- přes konstruktor, čímž vyrobíme něco jako enkapsulaci z OOP:
-- zajistíme tím, že každý 'Sorted' seznam je doopravdy setřízený.
newtype Sorted a = Sorted [a]
deriving (Eq, Show)
-- | Tuto funkci můžeme použít pro konverzi seřazeného seznamu na "normální seznam"
sortedToList :: Sorted a -> [a]
sortedToList (Sorted xs) = xs
-- | Tato funkce je jistě bezpečná -- jednoprvkový seznam je vždy seřazený :)
singleSorted :: a -> Sorted a
singleSorted x = Sorted [x]
-- TODO: Doplňte instanci pro pologrupu 'Sorted'.
-- Měla by běžet v čase O( |as| + |bs| ) a měli byste využít toho invariantu,
-- že jsou oba seznamy seřazené.
-- Doporučuji jen doplnit definici funkce 'combineSorted', která slije dohromady dva seřazené seznamy.
instance Ord a => Semigroup (Sorted a) where
(<>) :: Sorted a -> Sorted a -> Sorted a
Sorted xs <> Sorted ys = Sorted $ combineSorted xs ys
where
combineSorted :: Ord a => [a] -> [a] -> [a]
combineSorted = fixme -- <- FIXME
-- TODO: Doplňte monoidovou instanci pro 'Sorted'.
-- Hint: Jaká hodnota 'Sorted a' je neutrální prvek?
-- Další hint: Jakou (jedinou!) hodnotu 'Sorted a' vyrobíte pro každé 'a'?
instance Ord a => Monoid (Sorted a) where
mempty :: Sorted a
mempty = fixme -- <- FIXME
monoidTesty :: [Test (Sorted Int)]
monoidTesty =
[ (as <> bs) === Sorted [3, 3, 4, 5] @@@ "(as <> bs) === Sorted [3, 3, 4, 5]"
-- (<>) zachovává setřízenost
, (mempty <> as) === as @@@ "(mempty <> as) === as"
-- levá identita [HLint tady řve, že by to mělo platit a má pravdu, ale radši to otestujme ;D]
, (as <> mempty) === as @@@ "(as <> mempty) === as"
-- pravá identita
, ((as <> bs) <> cs)
=== (as <> (bs <> cs))
@@@ "((as <> bs) <> cs) === (as <> (bs <> cs))" -- asociativita
]
where
as = Sorted [3, 5]
bs = Sorted [3, 4]
cs = Sorted [1, 5]
-- | Vyrobte funkci, která vrátí minimum setřízeného seznamu.
-- Pokuste se o efektivní implementaci.
--
-- TODO: naimplementujte
minimum :: Sorted a -> Maybe a
minimum = fixme -- <- FIXME
minimumTesty :: [Test (Maybe Int)]
minimumTesty =
[ minimum as === Just 2 @@@ "minimum as === Just 2"
-- minimum neprázdného setřízeného seznamu
, minimum bs === Nothing @@@ "minimum bs === Nothing"
-- minimum prázdného seznamu
, minimum cs === Just 42 @@@ "minimum cs === Just 42" -- minimum nepotřebuje vidět celý seznam
]
where
as = Sorted [2, 4, 6]
bs = Sorted ([] :: [Int])
cs = Sorted
[ 42
, error
"jestli vidíš tohle, minimum nepotřebuje vidět celý seznam, ale ty jsi jej prošel"
]
-- | Tato funkce dá k sobě stejné prvky a přidá k nim počet výskytů.
--
-- TODO: naimplementujte efektivně (využijte toho, že je seznam setřízený)
count :: Ord a => Sorted a -> [(a, Int)]
count = fixme -- <- FIXME
countTesty :: [Test [(Char, Int)]]
countTesty =
[ count (Sorted []) === [] @@@ "count (Sorted []) === []"
-- prázdný seznam
, count (Sorted "aaaabbbccdeeeee")
=== [('a', 4), ('b', 3), ('c', 2), ('d', 1), ('e', 5)] -- neprázdný seznam
@@@ "count (Sorted \"aaaabbbccdeeeee\") === [('a', 4), ('b', 3), ('c', 2), ('d', 1), ('e', 5)]"
]
-- BONUS: Rozmyslete si, proč 'Sorted' _nemůže_ být 'Functor'!
-- Hint: Zkuste si napsat 'Functor' instanci. Proč to nejde? :D
-----------------------------------------------------------------------------------
-- 2. ČÁST - Třídíme seznamy [ 6 bodů ] |
-----------------------------------------------------------------------------------
-- | Naprogramujte funkci, která ze nesetřízeného seznamu udělá setřízený 'Sorted' seznam.
-- Nesmíte v těle funkce volat/pattern matchovat nad konstruktorem 'Sorted'.
--
-- Využijte následující funkce a operátory: '(<>)', 'mempty', 'foldr', 'singleSorted', '(.)'
--
-- TODO: naprogramujte
sortList :: Ord a => [a] -> Sorted a
sortList = fixme -- <- FIXME
sortListTesty :: [Test (Sorted Int)]
sortListTesty =
[sortList unsorted === sorted @@@ "sortList unsorted === sorted"]
where
unsorted = [42, 15, 1, 29, 1, 5, 100, 99, 45, 46, 47, 1]
sorted = Sorted [1, 1, 1, 5, 15, 29, 42, 45, 46, 47, 99, 100]
-- To co jste naprogramovali ve funkci výše by vám mohlo připadat jako vzor, který se dá nějak abstrahovat.
-- Hle, ono fakt dá!
-- | 'foldMapList' je funkce, která převede každý prvek na nějaký monoidový prvek
-- a ty potom seskládá.
--
-- TODO: naprogramujte tuto funkci (měla by být podobná jako 'sortList', jen obecnější)
foldMapList :: Monoid m => (a -> m) -> [a] -> m
foldMapList f = fixme -- <- FIXME
-- | 'sortList' můžeme napsat právě pomocí 'foldMapList'
sortList' :: Ord a => [a] -> Sorted a
sortList' = foldMapList singleSorted
sortList'Testy :: [Test (Sorted Int)]
sortList'Testy =
[ sortList' unsorted
=== sortList unsorted
@@@ "sortList' unsorted === sortList unsorted"
]
where unsorted = [42, 15, 1, 29, 1, 5, 100, 99, 45, 46, 47, 1]
-- Například 'foldMapList Sum' sečte všechna čísla,
-- 'foldMapList Product' všechna čísla vynásobí...
-- >>> getSum $ foldMapList Sum [1, 2, 3, 4, 5]
-- 15
-- >>> getProduct $ foldMapList Product [1, 2, 3, 4, 5]
-- 120
-- | Malá ukázka použití funkce 'foldMapList':
-- Naprogramujte pomocí 'foldMapList' funkci, která vezme dvojitý seznam čísel
-- a vrátí součet součinů.
-- Nesmíte použít žádné numerické operace jako `(+)`, `(-)`, `(*)`, `sum`, `product`,
-- ani explicitní rekurzi. Použijte 'foldMapList'!
--
-- TODO: naprogramujte s využitím 'foldMapList':
soucetSoucinu :: Num a => [[a]] -> a
soucetSoucinu = fixme -- <- FIXME
soucetSoucinuTesty :: [Test Int]
soucetSoucinuTesty =
[ soucetSoucinu [[1], [2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9, 10]]
=== 5167
@@@ "soucetSoucinu [[1], [2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9, 10]] === 5167"
]
-- Teď si řekněme něco o tom, jak je sortList' vlastně dobrý.
-- Je to skoro MergeSort až na to, že je kvadratický.
-- Na mém stroji trvá seřadit pouhých 10000 prvků něco jako 20 vteřin:
-- (v GHCi můžete otestovat tím, že napíšete `:set +s` a pak copypastete kód níže)
-- >>> print . last . sortedToList . sortList' $ [10000, 9999 .. 0]
-- Pro každý jednoprvkový seznam 'Sorted [x]` a jiný seznam `Sorted xs` musíme
-- worstcase vždy projít celý delší seznam než najdeme místo, kam `x` patří.
-- Tím dostáváme kvadratickou složitost.
-- Opravdový merge sort dělá něco chytřejšího, rozděluje vždy svou práci "napůl",
-- čímž dosahuje lineárně-logaritmické složitosti.
-- K tomu budeme ale potřebovat změnit "strategii", dle které funguje 'foldMapList'.
-----------------------------------------------------------------------------------
-- 3. ČÁST - Intermezzo: třída Foldable [ 5 bodů ] |
-----------------------------------------------------------------------------------
-- 'foldMapList' se dá generalizovat i pro jiné struktury než jen list!
-- Existuje třída 'Foldable', která ji má jako metodu.
-- Tedy: 'foldMap :: (Monoid m, Foldable f) => (a -> m) -> f a -> m'
-- Naimplementujte instanci Functor a Foldable pro následující vymyšlený typ.
-- Tady se vám bude hodit následovat _typy_ -- nemusíte až tolik řešit, co má daná instance dělat.
data SomeData a
= Foo a [a] a
| Bar Int
| Qux [[SomeData a]]
deriving (Eq, Show)
-- | Hint: používejte rekurzivně 'fmap'
instance Functor SomeData where
fmap :: (a -> b) -> SomeData a -> SomeData b
fmap = fixme -- <- FIXME
-- | Hint: Používejte '(<>)' a 'foldMap' rekurzivně.
--
-- Naopak se vyhněte '(++)' a 'mconcat' :)
instance Foldable SomeData where
foldMap :: Monoid m => (a -> m) -> SomeData a -> m
foldMap = fixme -- <- FIXME
someDataTesty :: [Test Int]
someDataTesty =
[ getSum (foldMap Sum d1) === 15 @@@ "getSum (foldMap Sum d1) === 15"
, getProduct (foldMap Product d3) === 1 -- pokud si myslíte, že tu má být 1234567890, pak nemáte pravdu ;)
@@@ "getProduct (foldMap Product d3) === 1"
, read (foldMap show d4) === 123469959901234
@@@ "foldMap show d) === \"0123469959901234\""
]
where
d1 = (+ 1) <$> Foo 0 [1, 2, 3] 4
d2 = Foo 700 [] 600
d3 = Bar 1234567890
d4 = subtract 1 <$> Qux [[d1, d2], [d1, d3]]
-- Další zajímavé funkce, které souvisí s 'Foldable':
--
-- * 'fold :: Foldable t, Monoid m => t m -> m' je prostě 'fold = foldMap id'.
-- * 'toList :: Foldable t => t a -> [a]' jde definovat třeba jako 'foldMap (\x -> [x])'
-- BONUSOVÉ ZAMYŠLENÍ:
-- Pokud se nechcete zamýšlet, jděte na další sekci, body za tohle stejně nejsou :D
-- 'foldr :: Foldable t => (a -> b -> b) -> b -> t a -> b' jde definovat pomocí 'foldMap'
-- a vhodného monoidu. Konkrétně vezmete _endomorfismy_ (funkce 'a -> a') a zavoláte 'foldMap':
-- | Typ pro endomorfismy nad typem 'a'
newtype Endo a = Endo { runEndo :: a -> a }
-- Připomínám: 'runEndo :: Endo a -> a -> a'
instance Semigroup (Endo a) where
-- prostě skládání funkcí!
(Endo f) <> (Endo g) = Endo $ f . g
instance Monoid (Endo a) where
-- identická funkce je identita
mempty = Endo id
-- Pak 'foldr' jde zadefinovat následovně:
mujFoldr :: Foldable t => (a -> b -> b) -> b -> t a -> b
mujFoldr f acc xs = runEndo (foldMap (\x -> Endo (f x)) xs) acc
{- Jak to funguje?
Pro každý prvek x foldovatelného kontejneru to vytvoří _funkci_ (endomorfismus),
která "čeká" na akumulátor, tedy vypadá jako '\acc -> f x acc'
Pak je jen spojí (tak jak by člověk čekal).
Pro seznam [1, 2, 3]:
(\acc -> f 1 acc) <> (\acc' -> f 2 acc') <> (\acc'' -> f 3 acc'')
což je dle definice (<>) pro endomorfismy:
(\acc -> f 1 acc) . (\acc' -> f 2 acc') . (\acc'' -> f 3 acc'')
a protože je skládání funkcí asociativní zprava, dostáváme:
\acc -> f 1 (f 2 (f 3 acc))
No a nakonec zavoláme runEndo, který z 'Endo b' vyrobí 'b -> b',
což je obyčejná funkce a tu pak aplikujeme na 'acc :: b',
máme tedy 'f acc :: b' a máme přesně to, co jsme chtěli:
f 1 (f 2 (f 3 acc))
A je to, máme 'foldr' pro cokoliv, co podporuje 'foldMap'!
-}
-- Na rozmyšlení: Kdybyste skládání endomorfismů definovali opačně
-- a navíc otočili 'f', dostanete 'foldl'! :)
-- (Klidně si to můžete vyzkoušet)
-----------------------------------------------------------------------------------
-- 4. ČÁST - MergeSort [ 10 bodů ] |
-----------------------------------------------------------------------------------
newtype Divided a = Divided [a]
deriving (Eq, Show)
-- Chceme-li tedy efektivní merge sort pomocí 'foldMap',
-- pak budeme potřebovat vytvořit datovou strukturu,
-- jejíž Foldable instance bude stylu rozděl a panuj.
-- (Narozdíl od `[]`, která je lineární)
-- | Divided je pologrupa (spojí dva seznamy):
instance Semigroup (Divided a) where
(<>) :: Divided a -> Divided a -> Divided a
Divided xs <> Divided ys = Divided $ xs <> ys
-- | Divided je monoid (prázdný seznam):
instance Monoid (Divided a) where
mempty :: Divided a
mempty = Divided []
-- | Potřebujeme implementovat funkci 'divide', která rozdělí 'Divided a'
-- na dva menší seznamy uprostřed (viz testy):
--
-- TODO: naprogramujte
divide :: Divided a -> (Divided a, Divided a)
divide = fixme -- <- FIXME
divideTesty :: [Test (Divided Char, Divided Char)]
divideTesty =
[ divide (Divided "abcd")
=== (Divided "ab", Divided "cd")
@@@ "divide (Divided \"abcd\") === (Divided \"ab\", Divided \"cd\")"
, divide (Divided "abcde")
=== (Divided "ab", Divided "cde")
@@@ "divide (Divided \"abcde\") === (Divided \"ab\", Divided \"cde\")"
, divide (Divided "")
=== (Divided "", Divided "")
@@@ "divide (Divided \"\") === (Divided \"\", Divided \"\")"
]
-- | Definujte 'Foldable' instanci pro 'Divided' pomocí 'divide'.
-- Hint: Pokud se vám funkce zacyklila, tak jste špatně ošetřili nějaký krajní případ.
-- (Pozor, krajní případy mohou být trochu netriviální...)
--
-- TODO: Naprogramujte následující funkci:
instance Foldable Divided where
foldMap :: Monoid m => (a -> m) -> Divided a -> m
foldMap f xs = case divide xs of
(Divided as, Divided bs) -> fixme -- <- FIXME
divideFoldableTesty :: [Test Int]
divideFoldableTesty =
[ getProduct (foldMap Product (Divided []))
=== 1
@@@ "foldMap Product (Divided []) === 1"
, getSum (foldMap Sum (Divided [1, 2, 3, 4, 5]))
=== 15
@@@ "foldMap Sum (Divided [1, 2, 3, 4, 5]) === 15"
]
-- Nyní si zascrollujte nahoru k funkci sortList' výše.
-- Vzhledem k tomu jak moc je obecná, nešlo by naprogramovat 'foldSort'
-- pomocí 'foldMap' (místo 'foldMapList') tak, aby fungoval pro libovolné 'Foldable'?
-- Hint: Ano, jde ;D
--
-- Konkrétní 'Foldable' nám dává jen strategii, pomocí níž foldujeme, nic víc!
-- | Setřídí libovolný 'Foldable' skrze 'Sorted'
foldSort :: (Ord a, Foldable t) => t a -> [a]
foldSort = fixme -- <- FIXME
-- | Implementace opravdového merge sortu jen využije 'Divided' (konkrétní Foldable)
-- a 'foldSort' výše:
mergeSort :: Ord a => [a] -> [a]
mergeSort = foldSort . Divided
-- Pokud jste udělali vše správně, pak by tato funkce měla být O(N log N)!
-- (v GHCi můžete otestovat tím, že napíšete `:set +s` a pak copypastete kód níže)
-- >>> print . last . mergeSort $ [10000, 9999 .. 0]
--
-- Na mém stroji je to v řádu milisekund! :)
-- Závěr:
-- 'foldMap' je univerzální "rozděl a panuj" meta-algoritmus,
-- stačí mu dát způsob jak "rozdělit" původní "kontejner" (dát Foldable instanci),
-- pak způsob jak něco vypočítat na prvcích v kontejneru (dát mapovací funkci 'a -> m'),
-- a způsob jak zase složit ["panovat"] výsledky tohoto výpočtu (dát Monoid instanci pro výsledek).
-- Kdybychom chtěli, můžeme znovu využít 'Divided' či 'Sorted' v nějakých dalších algoritmech :)
-----------------------------------------------------------------------------------
-- HERE BE DRAGONS |
----------------------------------------------------------------------------------
--
-- Níže následuje malinkatý framework pro unit testy, který jsem napsal,
-- abyste si mohli otestovat svůj kód. :)
-- Zavolejte 'main' v GHCi a vypíše se vám hezký přehled.
--
-- Kód níže samozřejmě můžete zkoumat a upravovat, odevzdávat jej nemusíte... ;)
--
-----------------------------------------------------------------------------------
-- | A 'Test' is a pair of (expected value, actual value)
-- together with an optional description
data Test a = Test
{ expected :: a
, actual :: a
, description :: Maybe String
}
deriving (Show, Eq)
-- | A binary operator for creating a basic test without a description
--
-- Example:
-- >>> 2 + 8 === 10
(===) :: a -> a -> Test a
actualValue === expectedValue = Test expectedValue actualValue Nothing
-- | A binary operator for annotating a test with a description
--
-- Example:
-- >>> 2 + 8 === 10 @@@ "Two plus eight should be ten!"
(@@@) :: Test a -> String -> Test a
test @@@ desc = test { description = Just desc }
-- | Gets a description of a 'Test'.
--
-- Returns @expected === actual@ if the given test has no description.
getTestDescription :: Show a => Test a -> String
getTestDescription t = case description t of
Just someDescription -> someDescription
Nothing -> show (expected t) <> " === " <> show (actual t)
-- | A 'TestResult' is either 'OK', 'Fail' or 'FailException'
data TestResult
= OK
| Fail
| FailException SomeException
deriving (Show)
-- | Takes a list of 'TestResult' and returns a pair of numbers,
-- where the first number is the number of 'OK's
-- and the second number is the number of 'Fail's
sumTestResults :: [TestResult] -> (Int, Int)
sumTestResults = foldr go (0, 0)
where
go OK (oks, fails) = (oks + 1, fails)
go Fail (oks, fails) = (oks, fails + 1)
go (FailException _) (oks, fails) = (oks, fails + 1)
-- | Runs a test producing a 'TestResult'
runTest :: Eq a => Test a -> TestResult
runTest t | expected t == actual t = OK
| otherwise = Fail
-- | Takes a 'Test' and its 'TestResult' and produces a 'String'
-- with details about the test and its success/failure
describeTest :: Show a => Test a -> TestResult -> String
describeTest t OK = getTestDescription t <> " ... OK "
describeTest t Fail = unlines
[ getTestDescription t <> " ... FAIL"
, " " <> "Expected: " <> show (expected t)
, " " <> "Actual: " <> show (actual t)
]
describeTest t (FailException e) =
unlines [getTestDescription t <> " ... FAIL with exception", " " <> show e]
-- | Takes a list of 'Test a', runs it and returns a single 'String'
-- describing the result and a pair of two 'Int's -- number of 'OK' and number of 'Fail' resp.
runTests :: (Eq a, Show a) => [Test a] -> (String, (Int, Int))
runTests tests = (resultsString, resultsSum)
where
results = catchPure . runTest <$> tests
resultsSum = sumTestResults results
resultsString = unlines $ zipWith describeTest tests results
catchPure v = unsafePerformIO $ evaluate v `catch` failOnException
failOnException :: SomeException -> IO TestResult
failOnException = pure . FailException
-- | The main entrypoint to a Haskell module
main :: IO ()
main = do
hSetEncoding stdout utf8
putStrLn "Testing..."
putStrLn ""
testPart1
testPart2
testPart3
testPart4
testPart1 :: IO ()
testPart1 = do
runTestGroup "Sorted - pologrupa a monoid" monoidTesty
runTestGroup "Sorted - minimum" minimumTesty
runTestGroup "Sorted - count" countTesty
testPart2 :: IO ()
testPart2 = do
runTestGroup "sortList" sortListTesty
runTestGroup "sortList'" sortList'Testy
runTestGroup "soucetSoucinuTesty" soucetSoucinuTesty
testPart3 :: IO ()
testPart3 = do
runTestGroup "SomeData - instance Functor a Foldable" someDataTesty
testPart4 :: IO ()
testPart4 = do
runTestGroup "Divided - divide" divideTesty
runTestGroup "Divided - instance Foldable" divideFoldableTesty
-- | A helper function to run a group of tests
-- with a pretty name and a summary
runTestGroup :: (Show a, Eq a) => String -> [Test a] -> IO ()
runTestGroup name tests = do
putStrLn $ "===== " <> name <> " ====="
let (str, (oks, fails)) = runTests tests
let total = oks + fails
putStrLn str
putStrLn $ unwords
[ show oks <> "/" <> show total <> " ... OK,"
, show fails <> "/" <> show total <> " ... FAIL"
]
putStrLn ""
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment