Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@jiribenes
Last active May 27, 2021 08:34
Show Gist options
  • Save jiribenes/27685fa97cafd00fb8aff207bc162726 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save jiribenes/27685fa97cafd00fb8aff207bc162726 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Cvičení z Neprocedurálního programování - 12
{-# LANGUAGE InstanceSigs #-} -- umožňuje psát typové anotace u metod typových tříd
-- OPAKOVÁNÍ: Funktory
class MujFunctor f where
mujFmap :: (a -> b) -> f a -> f b
instance MujFunctor Maybe where
mujFmap :: (a -> b) -> Maybe a -> Maybe b
mujFmap f (Just x) = Just (f x)
mujFmap _ Nothing = Nothing
instance MujFunctor [] where
mujFmap :: (a -> b) -> [a] -> [b]
mujFmap = map
{- Either je typ ze standardní knihovny!
data Either e a
= Left e
| Right a
Buď má (levou) hodnotu typu e,
nebo má (pravou) hodnotu typu a.
Je to něco jako "součet" typů 'e' a 'a'
(Oproti tomu např. typ '(a, b)' je "součin" typů 'a' a 'b')
Typické použití:
'Either String a'
je výpočet, který vrací 'a', nebo error typu 'String'.
=> Konvence: Left je pro errory, Right je pro hodnoty.
-}
-- | Odmocní číslo, nebo vrátí error typu String
odmocni :: Double -> Either String Double
odmocni x
| x >= 0.0 = Right $ sqrt x
| otherwise = Left "ohno, negative in odmocni :("
instance MujFunctor (Either e) where
mujFmap :: (a -> b) -> Either e a -> Either e b
mujFmap f (Right x) = Right $ f x
mujFmap _ (Left err) = Left err
{-# LANGUAGE InstanceSigs #-} -- umožňuje psát typové anotace u metod typových tříd
-- | Vezme klíč 'k', který je porovnatelný
-- a seznam dvojic (k, v).
-- Pokud je 'k' v seznamu dvojic, vrátí jeho "hodnotu",
-- jinak vrátí Nothing
lookUp :: Eq k => k -> [(k, v)] -> Maybe v
lookUp _ [] = Nothing
lookUp k ((x, v):xs)
| k == x = Just v
| otherwise = lookUp k xs
-- Seznam pro testování
mujSeznam :: [(Int, Char)]
mujSeznam = zip [1..] "abcde"
-- Poznámka: funkce 'enumerate' v Pythonu je jen 'zip [1..]'
{-
>>> lookUp 2 mujSeznam
Just 'b'
>>> lookUp (-1) mujSeznam
Nothing
-}
-- | Co kdybychom chtěli udělat následující věc:
-- Najít hodnotu x pro k a potom najít hodnotu x' pro x, atd.
-- než to provedeme čtyřikrát?
--
-- Metafora: seznam [(a, a)] je seznam dvojic [(syn, otec)]
-- a chceme čtyřikrát zavolat otec (najít pra-pra-dědu)
lookUp4 :: Eq a => a -> [(a, a)] -> Maybe a
lookUp4 k xs =
case lookUp k xs of
Nothing -> Nothing
Just k1 ->
case lookUp k1 xs of
Nothing -> Nothing
Just k2 ->
case lookUp k2 xs of
Nothing -> Nothing
Just k3 -> lookUp k3 xs
-- Podobný problém v C++/C#/Javě:
{-
if (x != null) {
if (x.y != null) {
if (x.y.z != null) {
if (x.y.z.w != null) {
return x.y.z.w;
}
}
}
}
-}
-- Tohle není moc hezké, co kdybychom si udělali nějakou funkci,
-- která by nám pomohla tohle napsat slušněji?
andThen :: Maybe a -> (a -> Maybe b) -> Maybe b
andThen Nothing _ = Nothing
andThen (Just x) f = f x
-- Nyní můžeme lookup4 napsat takhle:
lookUp4' :: Eq a => a -> [(a, a)] -> Maybe a
lookUp4' k xs =
lookUp k xs `andThen` \k1 ->
lookUp k1 xs `andThen` \k2 ->
lookUp k2 xs `andThen` \k3 ->
lookUp k3 xs
-- Prosím, fakt se podívejte výše a přesvědčte se o tom,
-- že funkce lookUp4 a lookUp4' dělají to samé
{- Alternativní způsob jak zapsat lookUp4':
lookUp4' :: Eq a => a -> [(a, a)] -> Maybe a
lookUp4' k xs =
lookUp k xs `andThen`
\k1 -> lookUp k1 xs `andThen`
\k2 -> lookUp k2 xs `andThen`
\k3 -> lookUp k3 xs
`andThen` nápadně připomíná "chytrý středník" ;)
-}
-- Dále si všimněme, že:
-- 'Just :: a -> Maybe a' je "neutrální operace"
-- Just x `andThen` f === f x
-- v `andThen` Just === v
-- Označme si ji jako 'done'
done :: a -> Maybe a
done = Just
-- | Verze lookUp4, která používá 'done', aby byla hezky symetrická
lookUp4'' :: Eq a => a -> [(a, a)] -> Maybe a
lookUp4'' k xs =
lookUp k xs `andThen`
\k1 -> lookUp k1 xs `andThen`
\k2 -> lookUp k2 xs `andThen`
\k3 -> lookUp k3 xs `andThen`
\k4 -> done k4
-- Nevypadá 'done' trochu jako 'return'? ;)
{-
Jiný pohled na 'Maybe a' je, že je to _výpočet_ hodnoty typu 'a', který se nemusí povést.
Tento pohled se nám bude hodit později. ;)
-}
-- Zdánlivě z jiného soudku:
-- Vezměme si následující funkci, která vrací sousedy daného políčka na šachovnici
-- zapsáno pomocí List Comprehension (viděli jsme dříve)
neighbours :: (Int, Int) -> [(Int, Int)]
neighbours (x, y) = [ (x + 1, y), (x, y + 1), (x - 1, y), (x, y - 1) ]
-- Příklad:
-- >>> neighbours (0, 0)
-- [(1,0),(0,1),(-1,0),(0,-1)]
-- Co kdybychom chtěli funkci, která vrátí políčka, která jsou dosažitelná dvěma kroky?
-- (nebudeme řešit duplicity)
twoStepNeighbours :: (Int, Int) -> [(Int, Int)]
twoStepNeighbours position = concat $ map neighbours (neighbours position)
-- ^ Na každého souseda position zavoláme neighbours, tím dostaneme seznam seznamů pozicí
-- a ten pak sploštíme pomocí concat (concat :: [[a]] -> [a]).
-- Příklad:
-- >>> twoStepNeighbours (0, 0)
-- [(2,0),(1,1),(0,0),(1,-1),(1,1),(0,2),(-1,1),(0,0),(0,0),(-1,1),(-2,0),(-1,-1),(1,-1),(0,0),(-1,-1),(0,-2)]
-- Tenhle vzor vypadá nějak podezřele známý.
-- Zkusme se na něj podívat blíže:
hmm :: [a] -> (a -> [b]) -> [b]
hmm x f = concat $ map f x
{- Podívejme se na typy 'hmm' a 'andThen' pod sebou:
>>> :t andThen
andThen :: Maybe a -> (a -> Maybe b) -> Maybe b
>>> :t hmm
mystery :: [a] -> (a -> [b]) -> [b]
-}
-- | 'andThenL' je podobné jako 'andThen', ale pro seznamy.
andThenL :: [a] -> (a -> [b]) -> [b]
andThenL x f = concat $ map f x
-- | Sousedi vzdálení tři kroky pomocí 'andThenL'
threeStepNeighbours :: (Int, Int) -> [(Int, Int)]
threeStepNeighbours p =
neighbours p `andThenL` \p1 ->
neighbours p1 `andThenL` \p2 ->
neighbours p2
-- | Podobná neutrální operace jako 'done', ale pro seznamy:
doneL :: a -> [a]
doneL x = [x]
-- | Sousedi vzdálení tři kroky pomocí 'andThenL' a 'doneL'
threeStepNeighbours :: (Int, Int) -> [(Int, Int)]
threeStepNeighbours p = do
neighbours p `andThenL` \p1 ->
neighbours p1 `andThenL` \p2 ->
neighbours p2 `andThenL` \p3 ->
doneL p3
{-
Nabízí se alternativní pohled na hodnoty typů 'Maybe a' a '[a]':
'Maybe a' je výpočet typu 'a', který může selhat
'[a]' je výpočet typu 'a', který může vrátit více variant
-}
-- | Naprogramujme si kartézský součin dvou seznamů:
times :: [a] -> [b] -> [(a, b)]
times xs ys =
xs `andThenL` \x ->
ys `andThenL` \y ->
doneL (x, y)
-- >>> times [1, 2, 3] "abc"
-- [(1, 'a'), (2, 'b'), (3, 'c')]
-- Opravdu se přesvědčte, _že_ tohle počítá kartézský součin
-- a rozmyslete si _jak_ to počítá kartézský součin.
{-
Máme tedy:
andThenL :: [a] -> (a -> [b] ) -> [b]
andThen :: Maybe a -> (a -> Maybe b) -> Maybe b
Pokud bychom generalizovali, dostaneme:
obecneAndThen :: m a -> (a -> m b) -> m b
Podobně:
doneL :: a -> [a]
done :: a -> Maybe a
Zase po generalizaci dostáváme:
obecneDone :: a -> m a
Máme i nějaká rozumná pravidla pro tyto typy -- konkrétně:
'obecnyDone' by měla být "identita" pro 'obecneAndThen'
a nějakým způsobem by 'obecneAndThen' mělo být asociativní.
Dostáváme tedy typovou třídu 'Monad':
class Monad m where
return :: a -> m a -- done, doneL
-- ^ pozor, 'return' nesouvisí s návratem z funkce
-- jako v procedurálních jazycích, jméno je to trochu nešťastné...
(>>=) :: m a -> (a -> m b) -> m b -- andThen, andThenL
-- ^ tento operátor se čte "bind"
-- představujte si to jako záchodový zvon 🪠 :)
-}
-- | 'times' napsaný pomocí (>>=) a return
times' :: [a] -> [b] -> [(a, b)]
times' xs ys =
xs >>= \x ->
ys >>= \y ->
return (x, y)
{-# LANGUAGE InstanceSigs #-}
-- Z minulého souboru:
-- | Vezme klíč 'k', který je porovnatelný
-- a seznam dvojic (k, v).
-- Pokud je 'k' v seznamu dvojic, vrátí jeho "hodnotu",
-- jinak vrátí Nothing
lookUp :: Eq k => k -> [(k, v)] -> Maybe v
lookUp _ [] = Nothing
lookUp k ((x, v):xs)
| k == x = Just v
| otherwise = lookUp k xs
{-
Připomínám, že třída 'Monad' vypadá takhle:
class Monad m where
return :: a -> m a
(>>=) :: m a -> (a -> m b) -> m b
-}
-- Monády jsou v Haskellu využívány tak často, že existuje syntaktický cukr ve formě
-- takzvané "do-notace", která vypadá _velmi_ imperativně!
-- | Kartézský součin napsaný pomocí (>>=) a return
times' :: [a] -> [b] -> [(a, b)]
times' xs ys =
xs >>= \x ->
ys >>= \y ->
return (x, y)
-- | Kartézský součin pomocí do notace:
times :: [a] -> [b] -> [(a, b)]
times xs ys = do
x <- xs
y <- ys
return (x, y)
-- | Čtyřnásobný 'lookUp' pomocí (>>=) a return:
lookUp4 :: Eq a => a -> [(a, a)] -> Maybe a
lookUp4 k xs =
lookUp k xs >>=
\k1 -> lookUp k1 xs >>=
\k2 -> lookUp k2 xs >>=
\k3 -> lookUp k3 xs >>=
\k4 -> return k4
-- | Čtyřnásobný 'lookUp' pomocí do notace:
lookUp4''' :: Eq a => a -> [(a, a)] -> Maybe a
lookUp4''' k xs = do
k1 <- lookUp k xs
k2 <- lookUp k1 xs
k3 <- lookUp k2 xs
k4 <- lookUp k3 xs
return k4
{- Obecný návod jak se odcukrovává do notace:
do
a <- ma
mb
ma >>= \a -> mb
------------
do
ma
mb
ma >>= \_ -> mb
------------
do
let x = y
mb
let x = y in mb
-}
vsechnySoucty :: [Int] -> [Int] -> [Int]
vsechnySoucty xs ys = do
x <- xs
y <- ys
let result = x + y
return result
-- je syntaktický cukr pro:
vsechnySouctyBezCukru :: [Int] -> [Int] -> [Int]
vsechnySouctyBezCukru xs ys =
xs >>= \x ->
ys >>= \y ->
let result = x + y in
return result
{-# LANGUAGE InstanceSigs #-}
-- Z minulého souboru:
andThen :: Maybe a -> (a -> Maybe b) -> Maybe b
andThen Nothing _ = Nothing
andThen (Just x) f = f x
andThenL :: [a] -> (a -> [b]) -> [b]
andThenL x f = concat $ map f x
-- Pár vlastních instancí monád:
class Functor m => MojeMonada m where
mReturn :: a -> m a
mBind :: m a -> (a -> m b) -> m b
-- Pozor, všimněte si, že každá monáda musí být funktor.
-- Zároveň musí platit, že 'fmap f xs == xs >>= return . f'
-- Monády jsou ale silnější koncept než funktory
-- (Ne každý funktor je monáda)
-- Tuto instanci už jsme víceméně měli výše:
instance MojeMonada Maybe where
mReturn :: a -> Maybe a
mReturn = Just
mBind :: Maybe a -> (a -> Maybe b) -> Maybe b
mBind = andThen
-- Tuto instanci už jsme také víceméně měli výše:
instance MojeMonada [] where
mReturn :: a -> [a]
mReturn x = [x]
mBind :: [a] -> (a -> [b]) -> [b]
mBind = andThenL
-- Připomínám, Either je definován následovně:
-- 'data Either e a = Left e | Right a'
instance MojeMonada (Either e) where
mReturn :: a -> Either e a
mReturn x = Right x
-- errory neupravujeme, na hodnoty aplikujeme funkci:
mBind :: Either e a -> (a -> Either e b) -> Either e b
mBind (Left err) _ = Left err
mBind (Right x) f = f x
-- Příklad funkce, která používá 'Either'
odmocni :: Double -> Either String Double
odmocni x
| x >= 0.0 = Right x
| otherwise = Left "ohno, negative"
odmocniDvakrat :: Double -> Either String Double
odmocniDvakrat x = do
y <- odmocni x
z <- odmocni y
return z
-- 'Either e a' je výpočet, který může selhat s errorem typu 'e'.
-- Tedy 'Maybe', 'Either e' a '[]' jsou vlastně _nějaké_
-- vedlejší efekty!
-- | Pythagorejské trojice menší než @n@, tedy
-- trojice, kde x <= y <= z <= n a x² + y² = z²
--
-- Zapsáno pomocí list comprehension:
triples :: Int -> [(Int, Int, Int)]
triples n = [(x, y, z) | x <- [1..n], y <- [x..n], z <- [y..n],
(x * x + y * y == z * z)]
-- Příklad:
-- >>> triples 15
-- [(3,4,5),(5,12,13),(6,8,10),(9,12,15)]
-- Nevypadají list comprehensions vlastně trochu jako do notace?
-- Ano!
-- To je schválně -- do notace je vlastně zobecnění list comprehensions!
-- | Vrátí _všechny_ trojice, kde x <= y <= z <= n.
-- Nemusí to být _Pythagorejské_ trojice!
allTriples :: Int -> [(Int, Int, Int)]
allTriples n = do
x <- [1..n]
y <- [x..n]
z <- [y..n]
return (x, y, z)
-- Příklad:
-- >>> allTripes 3
-- [(1,1,1),(1,1,2),(1,1,3),(1,2,2),(1,2,3),(1,3,3),(2,2,2),(2,2,3),(2,3,3),(3,3,3)]
-- Jak můžeme naprogramovat hlídání podmínky?
-- Použijeme funkci 'guard'!
guard :: Bool -> [()]
guard True = [()] -- <- pokud je podmínka pravdivá, vrať jednu hodnotu!
guard False = [] -- <- pokud ne, nevracej žádnou hodnotu
-- To znamená, že pokud podmínka není splněná, tak nemáme co mapovat dál
-- a tato větev výpočtu vrátí pouze prázdný seznam.
-- Ten je pak zploštěn s jinými seznamy, což odpovídá tomu,
-- že z výsledek této větve není ve výsledném seznamu!
{-
Příklady pro ilustraci:
>>> guard True >>= \_ -> [42]
[42]
>>> guard False >>= \_ -> [42]
[]
>>> [1, 2, 3, 4, 5] >>= \x -> guard (even x)
[(),()]
>>> [1, 2, 3, 4, 5] >>= \x -> guard (even x) >>= \_ -> return x
[2,4]
-}
-- Poznámka: Mohli bychom vracet _jakoukoliv_ hodnotu,
-- volající ji stejně typicky zahazuje
-- Mimochodem, tohle je přesně způsob, jak jsou podmínky implementovány v list comprehension!
-- | Pythagorejské trojice pomocí do notace:
triples' :: Int -> [(Int, Int, Int)]
triples' n = do
x <- [1..n]
y <- [x..n]
z <- [y..n]
guard (x * x + y * y == z * z) -- to samé jako '_ <- guard (x * x + y * y == z * z)', ignorujeme návratovou hodnotu
return (x, y, z)
-- Jiný příklad:
safeDivide :: Int -> Int -> Maybe Int
safeDivide x y
| y == 0 = Nothing
| otherwise = Just $ x `div` y
-- >>> safeDivide 5 2
-- Just 2
-- (je to celočíselné dělení ;) )
-- >>> safeDivide 5 0
-- Nothing
-- Napsaný pomocí do notace a 'guard':
safeDivide' :: Int -> Int -> Maybe Int
safeDivide' x y = do
guard $ y /= 0
return $ x `div` y
-- Tedy jde vidět, že můžeme používat něco jako list comprehension,
-- ale pro každou monádu!
{-# LANGUAGE InstanceSigs #-}
-- Motivace: Chceme si udělat vlastní generátor pseudonáhodných čísel (PRNG).
type Seed = Int
-- Tomuto kódu víceméně nemusíte rozumět:
-- Berte to tak, že vygeneruje náhodné číslo [0..max]
-- Potřebuje ale 'Seed' a potřebuje také vrátit nový 'Seed'
randInt :: Int -> Seed -> (Seed, Int)
randInt max seed = (newSeed, n)
where
newSeed = (1664525 * seed + 1013904223) `mod` (2 ^ 32)
n = newSeed `mod` max
-- Problém/neproblém: když to zavoláme vícekrát se stejným seedem, dostaneme stejnou hodnotu.
-- Tedy, ehm, to není problém, to je _korektní_ chování :D
-- Prostě si musíme ty seedy předávat dál, no
-- >>> randInt 100 1
-- (1015568748, 48)
-- -- ^ seed ^ náhodné číslo
-- A chceme další číslo, tak dosadíme "starý seed"
-- >>> randInt 100 1015568748
-- (1586005467, 67)
-- -- ^ seed ^ náhodné číslo
-- | Náhodná trojice čísel
randTriple :: Int -> Seed -> (Seed, (Int, Int, Int))
randTriple max seed = (seed3, (n1, n2, n3))
where
(seed1, n1) = randInt max seed
(seed2, n2) = randInt max seed1
(seed3, n3) = randInt max seed2
-- Tohle je vopruz.
-- Přece nechceme takhle manuálně propagovat seedy.
-- Obecně je to nějaký stavový výpočet!
-- Vezme to předchozí stav a vrátí dvojici,
-- ve které je nový stav a výsledná hodnota.
-- Software Engineering řešení: abstrahujme to!
-- | Typ pro stavový výpočet nad stavem 's':
newtype State s a = State { runState :: s -> (s, a) }
-- Tvrdím, že tohle je monáda a že můžeme použít monády
-- a do notaci k tomu, abychom si masivně ušetřili práci.
instance Functor (State s) where
fmap f (State m) = State $ \s -> -- vezmeme 's :: s' a
let (s', a) = m s -- spustíme stavový výpočet 'm :: s -> (s, a)' na 's :: s', čímž dostaneme 'a :: a' a nový stav 's' :: s'
in (s', f a) -- a vrátíme stav s' a (f a)
instance Monad (State s) where
-- return je jednoduchý, vytvoříme "dummy" výpočet, který jen vrátí 'x' :)
return :: a -> State s a
return x = State $ \s -> (s, x)
(>>=) :: State s a -> (a -> State s b) -> State s b
State m >>= f = State $ \s ->
let (s', a) = m s -- spustíme stavový výpočet 'm :: s -> (s, a)' na 's :: s', čímž dostaneme 'a :: a' a nový stav 's' :: s'
in runState (f a) s' -- potom spustíme stav daný 'f a' na ten nový stav
-- Tato instance dává o trochu více smysl, když si namalujete jak se mají předávat stavy.
-- Je jednoznačně určená, protože chcete stavy posílat "dopředu",
-- tak jak to slušné programy dělají
-- | Pomocná funkce 'get' vrátí aktuální stav
get :: State s s
get = State $ \s -> (s, s)
-- | Pomocná funkce 'set' _nastaví_ aktuální stav
set :: a -> State a ()
set a = State $ \_ -> (a, ())
-- | Konečně, 'randInt' jako stavový výpočet:
randIntS :: Int -> State Seed Int
randIntS max = do
seed <- get
let (newSeed, k) = randInt max seed
set newSeed
return k
-- No uznejte, nevypadá to jako procedurální jazyk?
-- Zakázali nám proměnné, tak jsme si je vytvořili sami :)
-- >>> runState (randIntS 100) 1
-- (1015568748,48)
-- >>> runState (randIntS 100 >>= \_ -> randIntS 100) 1
-- (1586005467,67)
-- Příklady jsou stejné jako výše, takže jde poznat, že jsme to udělali stejně dobře jako manuálně :)
-- | Náhodná trojice čísel pomocí stavového výpočtu:
randTripleS :: Int -> State Seed (Int, Int, Int)
randTripleS max = do
n1 <- randIntS max
n2 <- randIntS max
n3 <- randIntS max
return (n1, n2, n3)
-- Tohle vypadá fakt hodně jako C++ :D
-- Technická poznámka:
--
-- Tady se přiznám, že jsem pro zjednodušení trochu lhal.
-- Technicky vzato je mezistupeň mezi Functor a Monad, kterému se říká
-- Applicative (česky "aplikativní funktor").
-- Každá monáda je aplikativní funktor, ale Haskell to neví.
--
-- Používáme tedy dummy implementaci níže, která se dá použít vždycky,
-- když už máme 'Monad' instanci :)
instance Applicative (State s) where
pure = return
mf <*> ma = do
f <- mf
a <- ma
return (f a)
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment