Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@jkiddo jkiddo/layers.md
Last active Aug 15, 2018

Embed
What would you like to do?

Protokol- og model-lag for læsning/skrivning af information i HL7 modellerne CDA og FHIR:

Eksemplet her viser antallet af lag for at kunne læse/skrive ansvarlig enhed for en måling (observation) i et sæt af målinger. Sikkerhed er ikke taget med, da antallet af ekstra lag er ens for begge tilgange. Det forudsættes, at CDA dokumentet hentes over IHE XDS. Det forudsættes for begge at ID'et er kendt i forvejen.

FHIR

HTTP -> Json (HL7 FHIR) -> Bundle -> Resource -> Observation -> Performer

IHE XDS + CDA

HTTP -> SOAP + MTOM/XOP -> ebXML -> XML (HL7 CDA) -> ClinicalDocument -> component -> structuredBody -> component -> section -> entry -> act -> entryRelationship -> organizer -> participant -> participantRole -> scopingEntity

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.